Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   HeliCap

   37 kBq kapslar, hårda
   (14C) urea

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad HeliCap är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar HeliCap
   3. Hur du tar HeliCap
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur HeliCap ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad HeliCap är och vad det används för

   HeliCap är endast avsedd för diagnostiskt bruk. Kapseln är en del av ett utandningstest som utförs för att avgöra om du har en infektion i magsäcken och/eller tolvfingertarmen orsakad av bakterien Helicobacter Pylori.

   HeliCap innehåller (14C) urea, vilken är milt radioaktiv. Efter intaget av HeliCap samlas din utandningsluft in och analyseras. Om spår av radioaktivitet hittas i utandningsluften är du infekterad med Helicobacter pylori.

   Mängden radioaktivitet per kapsel är låg och har kort räckvidd. I plast är räckvidden ca 0,25 mm och når inte igenom standarbehållaren. Denna mängd är betydligt mindre än vad du blir utsatt för under en vanlig röntgenundersökning av magen.

   2. Vad du behöver veta innan du tar HeliCap

   Ta inte HeliCap

   • om du är allergisk (överkänslig ) mot (14C) urea eller mot något av övriga innehållsämnen i HeliCap

   • om du har en infektion i magsäcken då denna kan ge ett felaktigt provresultat

   • om du är gravid

   Varningar och försiktighet

   • om du har fått hela eller delar av magen borttagen

   • om du är under 18 år

   Andra läkemedel och HeliCap

   HeliCap kan påverkas av andra mediciner.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   • Risken för felaktigt provresultat ökar om testet utförs inom 4 veckor efter avslutad antibiotikabehandling, eller behandling med vismut salter och inom 1 vecka efter senast intagna dos av syrahämmande medel.

   HeliCap med mat, dryck och alkohol

   Du ska inte äta på minst 6 timmar och helst fasta över natten innan du tar HeliCap kapseln, också drycker som innehåller socker och kalorier (tex fruktjuice, läskedryck) ska undvikas. Du kan dricka lite vatten fram tills dessa att testet utförs.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Du ska inte använda detta test om du är gravid, försöker bli gravid eller misstänker att du är gravid.

   Om du ammar och ett test anses nödvändigt ska du sluta amma under de tre kommande dygnen efter att testet utförts. Urpumpad mjölk ska kasseras.

   Körförmåga och användning av maskiner

   HeliCap har ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du tar HeliCap

   Testet ska utföras i närvaro av sjuksköterska eller doktor.

   Du ska ha fastat i minst 6 timmar innan testet utförs.

   Diagnosen är baserad på en analys av din utandning efter att du svalt kapseln. Den vanliga dosen är 1 kapsel vid ett tillfälle. Kapseln ska sväljas hel med ett litet glas vatten. Om kapseln tuggas ökar risken för att testet ska ge ett felaktigt resultat och testet bör göras om. Ett nytt test bör utföras tidigast följande dag.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av HeliCap

   Då HeliCap administreras av sjukhuspersonal under strikta kontrollerade former så förväntas ingen överdosering.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   HeliCap har inga kända biverkningar. Om du märker några biverkningar, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur HeliCap ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Tillslut förpackningen väl. Fuktkänslig.

   Radioaktivt avfall ska tas om hand enligt gällande lokala regler.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är (14C) urea. Varje kapsel innehåller 37 kBq (kiloBecquerel – den enhet i vilken radioaktiviteten mäts) av (14C) urea.

   • Övriga innehållsämnen är citronsyra, gelatin, indigokarmin (E 132) och titandioxid (E 171)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Kapslar, hårda.

   Kapseln är blå, 6 x 16 mm.

   Förpackningsstorlek: 10 kapslar/burk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Kibion AB

   Box 303

   751 05 Uppsala

   Sverige

   Tel: 018-7808800

   Tillverkare

   Institute of Isotopes Co. Ltd

   Konkoly Thege út 29-33

   H-1121 Budapest

   Ungern

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike 

   HeliCap 37kBq - Hartkapseln

   Cypern

   HeliCap

   Tyskland

   HeliCap 37 KBq Hartkapseln   Portugal

   HeliCap

   Sverige

   HeliCap

   Holland

   HeliCap


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-09-29


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  HeliCap

  Kapsel, hård 37 kBq 10 styck Burk

  • Varunummer: 019074
  • Tillverkare: Kibion AB

  1.346 kr

  Jämförpris: 134,60 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?