Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   HBVAXPRO 10 mikrogram

   , injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Hepatit B-vaccin (rDNA)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller viktig information.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM
   3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Detta vaccin används för aktiv immunisering mot hepatit B virusinfektion, orsakad av alla kända subtyper, hos individer 16 år och äldre som riskerar att exponeras för hepatit B virus.


   Sannolikt inkluderar skyddet även hepatit D, eftersom hepatit D ej förekommer i frånvaro av hepatit B infektion.


   Vaccinet skyddar ej mot infektion orsakad av andra agens såsom hepatit A, hepatit C och hepatit E och andra patogener kända att infektera levern.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM

   Använd inte HBVAXPRO 10 mikrogram

   • om du är allergisk mot hepatit B ytantigen eller mot något av övriga innehållsämnen i HBVAXPRO (se avsnitt 6.)

   • om du har en allvarlig sjukdom med feber


   Varningar och försiktighet

   Behållaren till detta läkemedel innehåller latexgummi. Latexgummi kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.


   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får HBVAXPRO 10 mikrogram.

   Graviditet och amning

   Förskrivning av vaccinet till gravida eller ammande kvinnor skall ske med försiktighet.


   Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   HBVAXPRO förväntas ha ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra motorfordon eller sköta maskiner.


   HBVAXPRO 10 mikrogram innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. väsentligen natriumfri.


   3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS

   Dosering

   Den rekommenderade dosen vid varje injektion (1 ml) är: 10 mikrogram för individer (16 år och äldre).


   En vaccinationsomgång skall inkludera minst tre injektioner.


   Två immuniseringsscheman kan användas:

   • två injektioner med ett intervall på en månad följt av en tredje injektion 6 månader efter den första administreringen (0,1,6 månader)

   • om snabb immunitet önskas: tre injektioner med ett intervall på en månad och en fjärde dos 1 år senare (0,1,2,12 månader).


   Vid exponering för hepatit B virus nyligen kan en första dos av HBVAXPRO ges tillsammans med lämplig dos av immunoglobulin.


   Vissa lokala vaccinationsschema omfattar idag rekommendationer för en boosterdos. Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska informerar dig om en boosterdos skall ges.


   HBVAXPRO 10 mikrogram rekommenderas inte för individer yngre än 16 år. Rätt styrka för administrering till individer från nyfödda till 15 års ålder är HBVAXPRO 5 mikrogram.

   Administreringssätt

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ge vaccinet som en injektion i muskeln. Övre armens muskel är det bästa injektionsstället på vuxna och tonåringar.


   Detta vaccin skall aldrig ges i ett blodkärl.


   I undantagsfall kan detta vaccin ges under huden till patienter med trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar) eller till personer som riskerar blödning.

   Om du missar en dos HBVAXPRO 10 mikrogram

   Om du missar en inplanerad injektion, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din läkare eller sjuksköterska kommer att bestämma när den missade dosen skall ges.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Liksom med andra hepatit B vacciner har i många fall orsakssambandet mellan biverkningar och vaccinet ej fastställts.


   De vanligaste biverkningarna är reaktioner på injektionsstället: ömhet, rodnad och förhårdning.


   Andra biverkningar har rapporterats mycket sällan:

   • lågt antal blodplättar, sjukdom i lymfknutor

   • allergiska reaktioner

   • störningar i nervsystemet såsom domningar och stickningar, ansiktsförslappning, nervinflammationer inkluderande Guillain-Barrés syndrom, inflammation i ögonnerven som leder till försämrad syn, hjärninflammation, förvärrande av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel och svimningar

   • lågt blodtryck, inflammation i blodkärlen

   • astmaliknande symptom

   • kräkningar, illamående, diarré, magsmärtor

   • hudreaktioner såsom eksem, utslag, håravfall, klåda, nässelfeber och blåsor på huden

   • ledsmärta, ledinflammation, muskelsmärta, smärta i extremiteterna

   • trötthet, feber, vag sjukdomskänsla, influensaliknande symptom

   • förhöjning av leverenzymer

   • ögoninflammation med smärta och rodnad   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.


   Förvaras i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

   Får ej frysas.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:

   Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *................................ 10 mikrogram 

   Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

   * framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.


   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar


   HBVAXPRO 10 mikrogram är en suspension i en spruta.

   Förpackningstorlekar om 1, 10 och 20 förfyllda sprutor med 2 separata nålar.

   Förpackningsstorlekar om 1 och 10 förfyllda sprutor utan nål, eller med 1 separat nål.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: 

   Sanofi Pasteur MSD SNC

   162 avenue Jean Jaurès

   69007 Lyon

   Frankrike


   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: 

   Merck Sharp and Dohme, B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna


   Ytterligare upplysningar om detta vaccin kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.   België/Belgique/Belgien

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tél/Tel: +32.2.726.95.84

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme

   Tel.: +370.5.2780.247

   България 

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД 
   Тел.: +359 2 819 3737

   Luxembourg/Luxemburg

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tél: +32.2.726.95.84

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o,

   Tel.: +420.233.010.111

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft
   Tel.: +36 1 888 5300

   Danmark

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tlf: +45 23 32 69 29

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited 

   Τel: 8007 4433 (+356 99917558)

   Deutschland

   Sanofi Pasteur MSD GmbH,

   Tel: +49 30 499198-0

   Nederland

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tel: +31.23.567.96.00

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ,
   Tel: +372.614.4200

   Norge

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tlf: +47.67.50.50.20

   Ελλάδα

   ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.,
   Τηλ: +30.210.8009111

   Österreich

   Sanofi Pasteur MSD GmbH,
   Tel: +43 1 890 34 91 14

   España

   Sanofi Pasteur MSD S.A.,
   Tel: +34.91.371.78.00

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.,
   Tel.: +48.22.549.51.00

   France

   Sanofi Pasteur MSD SNC,
   Tél: +33.4.37.28.40.00

   Portugal

   Sanofi Pasteur MSD, SA,
   Tel: +351.21.470.45.50

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.,
   Tel: +385 1 66 11 333

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L. Tel: + 4021 529 29 00

   Ireland

   Sanofi Pasteur MSD Ltd,
   Tel: +3531.468.5600

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o., Tel: +386.1.520.4201

   Ísland

   Sanofi Pasteur MSD,
   Sími: +32.2.726.95.84

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.,
   Tel: +421.2.58282010

   Italia

   Sanofi Pasteur MSD Spa,
   Tel: +39.06.664.092.11

   Suomi/Finland

   Sanofi Pasteur MSD,
   Puh/Tel: +358.9.565.88.30

   Κύπρος 

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited


   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   Sverige

   Sanofi Pasteur MSD,
   Tel: +46.8.564.888.60

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

   Tel: +371.67364.224

   United Kingdom

   Sanofi Pasteur MSD Ltd,
   Tel: +44.1.628.785.291


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   05/2015. Information om denna medicin finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner

   Innan det administreras skall vaccinet granskas visuellt med avseende på partiklar och/eller avvikande utseende. Sprutan skall omskakas väl tills en något opak vit suspension erhålls.

   Nålen fästs genom att vrida medsols tills nålen sitter säkert fast i sprutan.

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  HBVAXPRO®

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrogram 1 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 113606
  • Tillverkare: Sanofi Pasteur MSD Sverige

  211 kr

  Jämförspris: 211 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?