Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   HBVAXPRO 10 mikrogram

   , injektionsvätska, suspension i förfylld spruta. Hepatit B-vaccin (rDNA)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du blir vaccinerad. Den innehåller viktig information.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM
   3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Detta vaccin används för aktiv immunisering mot hepatit B virusinfektion, orsakad av alla kända subtyper, hos individer 16 år och äldre som riskerar att exponeras för hepatit B virus.

   Sannolikt inkluderar skyddet även hepatit D, eftersom hepatit D ej förekommer i frånvaro av hepatit B infektion.

   Vaccinet skyddar ej mot infektion orsakad av andra agens såsom hepatit A, hepatit C och hepatit E och andra patogener kända att infektera levern.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU FÅR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM

   Använd inte HBVAXPRO 10 mikrogram

   • om du är allergisk mot hepatit B ytantigen eller mot något av övriga innehållsämnen i HBVAXPRO (se avsnitt 6.)

   • om du har en allvarlig sjukdom med feber

   Varningar och försiktighet

   Behållaren till detta läkemedel innehåller latexgummi. Latexgummi kan orsaka allvarliga allergiska reaktioner.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du får HBVAXPRO 10 mikrogram.

   Andra läkemedel och HBVAXPRO 10 mikrogram

   HBVAXPRO kan ges samtidigt som hepatit B immunglobulin, på separata injektionsställen.

   HBVAXPRO kan användas för att fullfölja en primärimmunisering eller som boosterdos till personer som tidigare fått ett annat hepatit B vaccin.

   HBVAXPRO kan administreras samtidigt med andra vacciner om man använder separata injektionställen och sprutor.

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Förskrivning av vaccinet till gravida eller ammande kvinnor skall ske med försiktighet.

   Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   HBVAXPRO förväntas ha ingen eller försumbar inverkan på förmågan att framföra motorfordon eller sköta maskiner.

   HBVAXPRO 10 mikrogram innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. väsentligen natriumfri.


   3. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM ANVÄNDS

   Dosering

   Den rekommenderade dosen vid varje injektion (1 ml) är: 10 mikrogram för individer (16 år och äldre).

   En vaccinationsomgång skall inkludera minst tre injektioner.

   Två immuniseringsscheman kan användas:

   • två injektioner med ett intervall på en månad följt av en tredje injektion 6 månader efter den första administreringen (0,1,6 månader)

   • om snabb immunitet önskas: tre injektioner med ett intervall på en månad och en fjärde dos 1 år senare (0,1,2,12 månader).

   Vid exponering för hepatit B virus nyligen kan en första dos av HBVAXPRO ges tillsammans med lämplig dos av immunoglobulin.

   Vissa lokala vaccinationsschema omfattar idag rekommendationer för en boosterdos. Din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska informerar dig om en boosterdos skall ges.

   HBVAXPRO 10 mikrogram rekommenderas inte för individer yngre än 16 år. Rätt styrka för administrering till individer från nyfödda till 15 års ålder är HBVAXPRO 5 mikrogram.

   Administreringssätt

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ge vaccinet som en injektion i muskeln. Övre armens muskel är det bästa injektionsstället på vuxna och tonåringar.

   Detta vaccin skall aldrig ges i ett blodkärl.

   I undantagsfall kan detta vaccin ges under huden till patienter med trombocytopeni (minskning av antalet blodplättar) eller till personer som riskerar blödning.

   Om du missar en dos HBVAXPRO 10 mikrogram

   Om du missar en inplanerad injektion, kontakta din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Din läkare eller sjuksköterska kommer att bestämma när den missade dosen skall ges.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta vaccin orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Liksom med andra hepatit B vacciner har i många fall orsakssambandet mellan biverkningar och vaccinet ej fastställts.

   De vanligaste biverkningarna är reaktioner på injektionsstället: ömhet, rodnad och förhårdning.

   Andra biverkningar har rapporterats mycket sällan:

   • lågt antal blodplättar, sjukdom i lymfknutor

   • allergiska reaktioner

   • störningar i nervsystemet såsom domningar och stickningar, ansiktsförslappning, nervinflammationer inkluderande Guillain-Barrés syndrom, inflammation i ögonnerven som leder till försämrad syn, hjärninflammation, förvärrande av multipel skleros, multipel skleros, kramper, huvudvärk, yrsel och svimningar

   • lågt blodtryck, inflammation i blodkärlen

   • astmaliknande symptom

   • kräkningar, illamående, diarré, magsmärtor

   • hudreaktioner såsom eksem, utslag, håravfall, klåda, nässelfeber och blåsor på huden

   • ledsmärta, ledinflammation, muskelsmärta, smärta i extremiteterna

   • trötthet, feber, vag sjukdomskänsla, influensaliknande symptom

   • förhöjning av leverenzymer

   • ögoninflammation med smärta och rodnad

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR HBVAXPRO 10 MIKROGRAM SKA FÖRVARAS

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten.

   Förvaras i kylskåp mellan 2 °C och 8 °C.

   Får ej frysas.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används.Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är:

   Hepatit B virus ytantigen, rekombinant (HBsAg) *................................ 10 mikrogram 

   Adsorberat på amorf aluminiumhydroxyfosfatsulfat (0,50 milligram Al+)

   * framställt i Saccharomyces cerevisiae (stam 2150-2-3) jästceller med rekombinant DNA-teknik.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   HBVAXPRO 10 mikrogram är en suspension i en spruta.

   Förpackningstorlekar om 1, 10 och 20 förfyllda sprutor med 2 separata nålar.

   Förpackningsstorlekar om 1 och 10 förfyllda sprutor utan nål, eller med 1 separat nål.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning: 

   MSD VACCINS

   162 avenue Jean Jaurès

   69007 Lyon

   Frankrike

   Tillverkare som ansvarar för frisläppande av tillverkningssats: 

   Merck Sharp and Dohme, B.V.

   Waarderweg 39

   2031 BN Haarlem

   Nederländerna

   Ytterligare upplysningar om detta vaccin kan erhållas hos den nationella representanten för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien
   MSD Belgium BVBA/SPRL
   Tél/Tel: 0800 38 693 (+32(0)27766211)
   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva
   UAB Merck Sharp & Dohme
   Tel.: +370.5.2780.247
   msd_lietuva@merck.com

   България
   Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
   тел.: + 359 2 819 3737
   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg
   MSD Belgium BVBA/SPRL
   Tél/Tel: +32(0)27766211
   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika
   Merck Sharp & Dohme s.r.o.
   Tel.: +420 233 010 111
   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország
   MSD Pharma Hungary Kft.
   Tel.: + 36.1.888.5300
   hungary_msd@merck.com

   Danmark
   MSD Danmark ApS
   Tlf: + 45 4482 4000
   dkmail@merck.com

   Malta
   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)
   malta_info@merck.com

   Deutschland
   MSD SHARP & DOHME GMBH
   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)
   e-mail@msd.de

   Nederland
   Merck Sharp & Dohme BV
   Tel: 0800 9999000  (+31 23 5153153)
   medicalinfo.nl@merck.com 

   Eesti
   Merck Sharp & Dohme OÜ,
   Tel: +372.614.4200
   msdeesti@merck.com

   Norge
   MSD (Norge) AS
   Tlf: +47 32 20 73 00
   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα
   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
   Τηλ: +30 210 98 97 300
   dpoc_greece@merck.com

   Österreich
   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.
   Tel: +43 (0) 1 26 044
   msd-medizin@merck.com

   España
   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.
   Tel: +34 91 321 06 00
   msd_info@merck.com

   Polska
   MSD Polska Sp. z o.o.
   Tel.: +48.22.549.51.00
   msdpolska@merck.com

   France
   MSD VACCINS
   Tél: +33 (0)1 80 46 40 40

   Portugal
   Merck Sharp & Dohme, Lda
   Tel: +351 21 4465700
   clic@merck.com

   Hrvatska
   Merck Sharp & Dohme d.o.o.
   Tel: +385 1 66 11 333
   croatia_info@merck.com

   România
   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L
   Tel: + 4021 529 29 00
   msdromania@merck.com

   Ireland
   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited
   Tel: +353 (0)1 2998700
   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija
   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
   Tel: +386.1.520.4201
   msd.slovenia@merck.com

   Ísland
   Vistor hf.
   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika
   Merck Sharp & Dohme, s. r. o
   Tel: +421 2 58282010
   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia
   MSD Italia S.r.l.
   Tel: +39 06 361911
   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland
   MSD Finland Oy
   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650
   info@msd.fi

   Κύπρος
   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)
   cyprus_info@merck.com

   Sverige
   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB
   Tel: +46 77 5700488
   medicinskinfo@merck.com

   Latvija
   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
   Tel: +371.67364.224
   msd_lv@merck.com

   United Kingdom
   Merck Sharp & Dohme Limited
   Tel: +44 (0) 1992 467272
   medicalinformationuk@merck.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   03/2017. Information om denna medicin finns tillgänglig på Europeiska läkemedelsmyndighetens hemsida http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Instruktioner

   Innan det administreras skall vaccinet granskas visuellt med avseende på partiklar och/eller avvikande utseende. Sprutan skall omskakas väl tills en något opak vit suspension erhålls.

   Nålen fästs genom att vrida medsols tills nålen sitter säkert fast i sprutan.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  HBVAXPRO®

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 10 mikrogram 1 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 113606
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  227,50 kr

  Jämförpris: 227,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?