Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   HALAVEN

   0,44 mg/ml injektionsvätska, lösning
   Eribulin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad HALAVEN är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder HALAVEN
   3. Hur du använder HALAVEN
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur HALAVEN ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad HALAVEN är och vad det används för

   HALAVEN är ett läkemedel mot cancer som verkar genom att förhindra växt och spridning av cancerceller.

   HALAVEN används för vuxna för att behandla lokalt framskriden eller metastaserande bröstcancer (bröstcancer som har spridits utanför den ursprungliga tumören) när åtminstone en annan behandling har provats men förlorat sin effekt.

   HALAVEN används också för vuxna som har avancerat eller metastaserande liposarkom (en typ av cancer som uppstår i fettvävnad) när andra behandlingar har prövats men förlorat sin effekt.

   2. Vad du behöver veta innan du använder HALAVEN

   Använd inte HALAVEN

   • om du är allergisk mot eribulinmesilat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du ammar

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder HALAVEN:

   • om du har leverproblem

   • om du har feber eller en infektion

   • om du får domningar, pirrningar, stickningar, känslighet för beröring eller muskelsvaghet

   • om du har en hjärtåkomma

   Om något av ovanstående gäller dig ska du kontakta läkare, eftersom behandlingen kan behöva avbrytas eller dosen minskas.

   Barn och ungdomar

   HALAVEN rekommenderas inte för barn under 18 år med sarkom eftersom det fortfarande är okänt hur läkemedlet verkar i denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och HALAVEN

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   HALAVEN kan orsaka allvarliga fosterskador och bör inte användas om du är gravid annat än om det är absolut nödvändigt, och då efter ett noggrant övervägande av riskerna för dig och ditt barn. Det kan också orsaka bestående framtida fertilitetsproblem hos män som tar läkemedlet och de bör därför diskutera detta med sin läkare innan de påbörjar behandlingen. Kvinnor i fertil ålder bör använda en effektiv preventivmetod under och upp till tre månader efter avslutad behandling med HALAVEN.

   HALAVEN ska inte användas under amning på grund av den eventuella risken för barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   HALAVEN kan orsaka biverkningar såsom trötthet (mycket vanligt) och yrsel (vanligt). Kör inte bil och använd inte maskiner om du känner dig trött eller yr.

   HALAVEN innehåller små mängder etanol (alkohol)

   Detta läkemedel innehåller små mängder etanol (alkohol), mindre än 100 mg per injektionsflaska.


   3. Hur du använder HALAVEN

   HALAVEN ges av en läkare eller sjuksköterska som en injektion i ett blodkärl under 2 till 5 minuter. Den dos du får baseras på din kroppsyta (uttryckt i kvadratmeter, eller m2), som beräknas från din längd och vikt. Vanlig dos av HALAVEN är 1,23 mg/m2, men den kan behöva justeras av läkaren med utgångspunkt från dina blodprovsresultat eller andra faktorer. Det rekommenderas att en saltlösning spolas in i venen efter injektionen med HALAVEN för att säkerställa att du fått hela dosen.

   Hur ofta ska du behandlas med HALAVEN?

   HALAVEN ges oftast dag 1 och 8 i varje 21-dagarscykel. Läkaren avgör hur många behandlingscykler du kommer att behöva. Beroende på dina blodprovsresultat kan läkaren behöva skjuta upp behandlingen tills blodproverna åter visar normala värden. Läkaren kan då även besluta om att sänka dosen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta använda HALAVEN och sök omedelbart läkarvård om du får något av följande allvarliga symtom:

   • feber med hjärtrusning, snabb, ytlig andning, kall, blek, klibbig eller flammig hud och/eller förvirring. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas blodförgiftning – en svår och allvarlig reaktion på en infektion. Blodförgiftning är mindre vanligt (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare) och kan vara livshotande och leda till döden.

   • svårigheter att andas eller svullnad av ansiktet, munnen, tungan eller halsen. Detta kan vara tecken på en mindre vanlig allergisk reaktion (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • allvarliga hudutslag med blåsbildning på huden, i munnen, i ögonen och på könsorganen. Dessa kan vara tecken på ett tillstånd som kallas Stevens-Johnsons syndrom/toxisk epidermal nekrolys. Frekvensen för detta tillstånd är inte känd men det kan vara livshotande.

   Andra biverkningar:

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare) är:

   • minskat antal vita blodkroppar eller röda blodkroppar

   • trötthet eller svaghet

   • illamående, kräkningar, förstoppning, diarré

   • domningar, pirrningar eller stickningar

   • feber

   • förlorad aptit, viktminskning

   • andningssvårigheter, hosta

   • smärta i leder, muskler och rygg

   • huvudvärk

   • håravfall

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare) är:

   • minskat antal blodplättar (som kan leda till blåmärken och om du skär eller skadar dig kan det ta längre tid än vanligt för blödningen att sluta)

   • infektion med feber, lunginflammation, frossbrytningar

   • snabb hjärtfrekvens, vallningar

   • svindel, yrsel

   • ökad tårproduktion, konjunktivit (rodnad och ömhet i ögonvitan), näsblödning

   • uttorkning, muntorrhet, munherpes, muntorsk, magbesvär, halsbränna, buksmärta eller svullnad i buken

   • svullnad i mjukdelar, smärtor (särskilt smärta i bröstet, ryggen och skelettet), muskelkramper eller muskelsvaghet

   • infektioner i munnen, luftvägarna och urinvägarna, smärta vid urinering

   • öm strupe, öm eller rinnande näsa, influensa-liknande symtom, halsont

   • avvikande leverfunktionsvärden, ändrade nivåer av socker, bilirubin, fosfater, kalium, magnesium eller kalcium i blodet

   • sömnlöshet, depression, ändrad smakupplevelse

   • utslag, klåda, nagelproblem, torr eller röd hud

   • överdriven svettning (inklusive nattsvettningar)

   • ringningar i öronen

   • blodproppar i lungorna

   • bältros

   • svullnad i huden och domnade händer och fötter

   Mindre vanliga biverkningar (rapporterade hos färre än 1 av 100 patienter) är:

   • blodproppar

   • avvikande leverfunktionsvärden (hepatotoxicitet)

   • njursvikt, blod eller protein i urinen

   • utbredd lunginflammation som kan ge ärrbildning

   • inflammation i bukspottkörteln

   • munsår

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 1000 användare) är:

   • en allvarlig blodproppssjukdom som leder till utbredd bildning av blodproppar och inre blödningar

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur HALAVEN ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och injektionsflaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är eribulin. Varje 2 ml injektionsflaska innehåller eribulinmesilat motsvarande 0,88 mg eribulin. Varje 3 ml injektionsflaska innehåller eribulinmesilat motsvarande 1,32 mg eribulin.

   • Övriga innehållsämnen är etanol, vatten för injektioner samt eventuellt saltsyra och natriumhydroxid i mycket små mängder.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   HALAVEN är en klar och färglös vattenaktig injektionsvätska, lösning som tillhandahålls i injektionsflaskor av glas som innehåller 2 ml eller 3 ml lösning. Varje kartong innehåller antingen 1 eller 6 injektionsflaskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Eisai GmbH

   Lyoner Straße 36

   60528 Frankfurt am Main

   Tyskland

   e-post: medinfo_de@eisai.net

   Tillverkare

   Eisai Manufacturing Limited, European Knowledge Centre, Mosquito Way, Hatfield, Hertfordshire, AL10 9SN, Storbritannien.

   Eller

   Eisai GmbH

   Lyoner Straße 36

   60528 Frankfurt am Main

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Sverige

   Eisai AB

   Tel: + 46 (0) 8 501 01 600


   Denna bipacksedel ändrades senast

   01/2019


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  HALAVEN

  Injektionsvätska, lösning 0,44 mg/ml 2 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 176930
  • Tillverkare: Eisai AB

  3.385,50 kr

  Jämförpris: 1.692,75 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?