Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glukos Fresenius Kabi

   300 mg/ml injektionsvätska, lösning
   glukos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glukos Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Glukos Fresenius Kabi
   3. Hur du ges Glukos Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glukos Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glukos Fresenius Kabi är och vad det används för

   Glukos Fresenius Kabi används för att höja blodsockernivån vid för lågt blodsocker (hypoglykemi) då det inte är möjligt att tillföra socker via munnen (insulinkoma).

   2. Vad du behöver veta innan du ges Glukos Fresenius Kabi

   Du ska inte ges Glukos Fresenius Kabi

   om du är allergisk mot glukos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Andra läkemedel och Glukos Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. 

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du ges detta läkemedel.

   Det finns inga kända risker vid användning av detta läkemedel under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har inga kända effekter på förmågan att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du ges Glukos Fresenius Kabi

   Din läkare bestämmer dosen utifrån din blodsockernivå och kroppsvikt. Glukos Fresenius Kabi kommer att ges intravenöst (direkt in i blodet via en ven) till dig av sjukvårdspersonal.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare): blodpropp och samtidig inflammation i ett ytligt blodkärl (tromboflebit).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Glukos Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glukos 300 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra för pH-justering och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glukos Fresenius Kabi är en infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i plastampuller 20 x 10 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Tillverkare
   Fresenius Kabi Norge AS
   Svinesundsveien 80
   1788 Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-04


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glukos Fresenius Kabi

  Injektionsvätska, lösning 300 mg/ml 20 x 10 milliliter Ampull

  • Varunummer: 072397
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  291 kr

  Jämförpris: 1,46 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?