Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucos Fresenius Kabi

   300 mg/ml infusionsvätska, lösning
   glukos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi
   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucos Fresenius Kabi är och vad det används för

   Glucos Fresenius Kabi infusionsvätska, lösning är en klar lösning av glukos i vatten för intravenös infusion (långsam injektion), även kallad dropp i en ven.

   Glucos Fresenius Kabi 300 mg/ml kan ges när intravenös näring behövs, oftast i kombination med aminosyra- (protein-) lösningar, vitaminer och lipid- (fett-) emulsioner.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Glucos Fresenius Kabi

   Använd inte Glucos Fresenius Kabi

   • om du är allergisk mot glukos eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Eller om du har av en eller flera av följande:

   • Obehandlad diabetes, diabeteskoma.

   • Annan känd glukosöverkänslighet.

   • Medvetslöshet som följd av högt blodsocker (hyperosmolär koma).

   • Högt blodsocker (hyperglykemi).

   • Låga nivåer av kalium i blodet (hypokalemi).

   • För mycket syra i kroppen (metabolisk acidos).

   • Obehandlad utsöndring av stora mängder urin (diabetes insipidus).

   • Nedsatt njurfunktion utan möjlighet till hemofiltration eller dialys.

   • Blödning i hjärnan eller ryggraden.

   • Alkoholabstinens (deliruim tremens) om patienten redan är uttorkad.

   • Akut chocktillstånd och kollaps.

   • Akut hjärtsvikt.

   • Vätskeansamling i lungorna (lungödem).

   • För mycket vätska i kroppen (hyperhydrering).

   • Inte tillräckligt med vätska i kroppen, med lågt blodtryck (hypoton dehydrering).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder Glucos Fresenius Kabi.

   Blodsocker, elektrolyter (speciellt serumkalium och fosfat) och vätskebalans ska kontrolleras regelbundet.

   Vårdpersonal kommer att övervaka dig vid infusion av stora volymer om du har för mycket eller inte tillräckligt med vätska i kroppen, kraftigt nedsatt funktion av njurar, hjärta och lungor och/eller minskad urinproduktion.

   Glukostoleransen kan sjunka om du har nedsatt njurfunktion eller diabetes. Vårdpersonal kommer att övervaka dina glukosnivåer och elektrolyter under administrering om du är diabetiker eller har nedsatt njurfunktion. Dina behov av insulin och/eller kalium kan ändras. Din läkare kommer att kontrollera dessa.

   Om du är undernärd kan infusion av kolhydrater utlösa ett tiaminbristsyndrom (vitamin B1). Detta gäller särskilt om orsaken till undernäring är:

   • alkoholmissbruk,

   • anorexi,

   • fasta under en lång tid,

   • om du är gravid och har kraftigt illamående och/eller kräkningar.

   Läkaren kan besluta att ge dig extra vitamin B1 före och under administreringen av glukos.

   Användning av glukoslösning rekommenderas inte om:

   • tillförseln av blod till en del av hjärnan minskar (akut ischemisk stroke) eftersom högt blodsocker har rapporterats öka hjärnskador och försämra läkningen.

   • du har fått en huvudskada under de senaste 24 timmarna

   Blodsockernivån kommer att övervakas noga av medicinsk personal vid högt blodtryck i hjärnan.

   Särskild försiktighet kommer att iakttas om du har en sjukdom eller ett tillstånd som kan ge upphov till höga nivåer vasopressin, ett hormon som reglerar mängden vätska i kroppen. Du kan ha för mycket vasopressin i kroppen t.ex. om:

   • du har drabbats av en plötslig och allvarlig sjukdom

   • du har smärta

   • du har genomgått en operation

   • du har infektioner, brännskador eller en hjärnsjukdom

   • du har sjukdomar som är förknippade med hjärtat, levern, njurarna eller centrala nervsystemet

   • du tar vissa läkemedel.

   Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet vilket kan orsaka huvudvärk, illamående, kramper, håglöshet, koma, svullnad i hjärnan och dödsfall. Svullnad i hjärnan ökar risken för dödsfall och hjärnskada. Följande patienter löper ökad risk för svullnad i hjärnan:

   • barn

   • kvinnor (framför allt i fertil ålder)

   • patienter som har problem med vätskebalansen i hjärnan t.ex. på grund av hjärnhinneinflammation, blödning i skallen eller hjärnskada.

   Andra läkemedel och Glucos Fresenius Kabi

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för din läkare om du tar läkemedel som påverkar hormonet vasopressin. Sådana läkemedel kan vara:

   • diabetesläkemedel (klorpropamid)

   • kolesterolläkemedel (klofibrat)

   • epilepsiläkemedel (karbamazepin)

   • amfetaminliknande läkemedel

   • vissa cancerläkemedel (vinkristin, ifosfamid, cyklofosfamid)

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för behandling av depression)

   • antipsykotika

   • opioider (morfinliknande läkemedel) som används för behandling av svår smärta

   • läkemedel mot smärta och inflammation (så kallade icke-steroida antiinflammatoriska medel, NSAID)

   • läkemedel som liknar eller förstärker vasopressins effekt, såsom desmopressin (används för behandling av ökad törst och urinering), terlipressin (används för behandling av blödning i matstrupen) och oxytocin (används för igångsättning av förlossning).

   Andra läkemedel som också ökar risken för låga natriumnivåer är diuretika (vätskedrivande läkemedel) och epilepsiläkemedel, såsom oxkarbazepin.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare eller sjuksköterska innan du använder detta läkemedel. Glukos anses säkert när det används enligt rekommendationerna.

   Detta läkemedel bör ges med särskild försiktighet till gravida kvinnor under förlossning, särskilt om det kombineras med oxytocin (ett hormon som kan användas för att framkalla värkar och kontrollera blödning) på grund av risken för låga natriumnivåer.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Glucos Fresenius Kabi har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Glucos Fresenius Kabi

   Glucos Fresenius Kabi kommer att ges till dig av en läkare eller sjuksköterska. Det kommer att ges till dig som dropp i en ven (intravenös infusion).

   Din läkare kommer att bestämma den rätta dosen för dig och när och hur den ska ges. Läkaren kommer att betänka din ålder, vikt, fysiska tillstånd och vilka andra behandlingar du får.

   Före och efter infusionen kommer läkaren att följa upp kroppens vätskebalans, syranivån i blodet och urinen och elektrolytnivån (framför allt natrium) i blodet (huvudsakligen hos patienter som har höga nivåer av vasopressin eller som tar läkemedel som ökar dess effekter).

   Om du använder mer Glucos Fresenius Kabi än du borde

   Glucos Fresenius Kabi ges av sjukvårdspersonal, det är därför osannolikt att du skulle få en större dos än vad du borde. Om du av misstag fått en överdos kommer administreringen att avbrytas och du kommer att få behandling beroende på symtomen.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Om doseringsrekommendationerna överskrids kan osmotisk diures (ökad urinproduktion) som kan leda till uttorkning uppstå.

   Andra eventuella biverkningar inkluderar:

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • Ökad urinproduktion (polyuri).

   • Högt blodsocker (hyperglykemi), uttorkning och elektrolytobalans, t.ex. låga nivåer av kalium (hypokalemi), magnesium (hypomagnesemi) och fosfat (hypofosfatemi) i blodet.

   • Biverkningar relaterade till administreringsteknik inklusive feber, infektion vid injektionsstället, lokal smärta eller reaktion, venös irritation, inflammation i venen där lösningen ges (ventrombos eller flebit), oavsiktlig administrering av lösningen utanför venen (extravasation, som kan skada vävnaden) eller för mycket vätska i kroppen (hypervolemi) och vätskeansamling (ödem) som orsakas av överdosering.

   • Huvudvärk, illamående, kramper, håglöshet och kräkningar. Detta kan orsakas av låg nivå av natrium i blodet (hyponatremi). Låg natriumnivå kan leda till hjärnskada och dödsfall till följd av svullnad i hjärnan (se även ”Varningar och försiktighet”).

   Högt blodsocker (hyperglykemi), glukos i urinen (glukosuri) och vätska i lungorna (lungödem ) kan förekomma om lösningen administreras för snabbt.

   Du kan övervakas av sjukvårdspersonal under behandlingen. Om någon biverkan blir värre kommer läkaren eller sjuksköterskan att hjälpa dig. Om biverkningar oroar dig, prata med läkare eller sjuksköterska.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glucos Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på påsen och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Använd inte detta läkemedel om du ser synliga partiklar eller om behållaren är skadad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glukos.

   • Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucos Fresenius Kabi 300 mg/ml är en steril, klar, färglös eller gulaktig, hyperton lösning utan elektrolyter och synliga partiklar.

   Den finns i följande behållare och förpackningsstorlekar:

   Freeflex (påse av polypropen) med injektionsport för nål: 

   15x500 ml

   20x500 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB, Uppsala, Sverige

   Tillverkare 

   Fresenius Kabi Norge AS, Halden, Norge


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-16


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Behovet av vätskor och energi beror på patientens ålder, kroppsvikt, metabola status och kliniska tillstånd. Dosering och administreringshastighet bör bestämmas av den behandlande läkaren.

   Till vuxna rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,25 g glukos/kg kroppsvikt/timme med en maximal daglig dos på 6 g glukos/kg kroppsvikt.

   Pediatrisk population

   Till barn rekommenderas en maximal infusionshastighet på 0,8 -1,5 g glukos/kg kroppsvikt/timme och det dagliga behovet av glukos visas i tabellen.

   Rekommenderad parenteral glukostillförseln för barn (g/kg kroppsvikt och dag)

   Kroppsvikt (kg)

   Dag 1

   Dag 2

   Dag 3

   Dag 4

   < 3

   10

   14

   16

   18

   3 - 10

   8

   12

   14

   16 - 18

   10 - 15

   6

   8

   10

   12 - 14

   15 - 20

   4

   6

   8

   10 - 12

   20 - 30

   4

   6

   8

   < 12

   > 30

   3

   5

   8

   < 10

   Glucos Fresenius Kabi kan inte administreras genom samma infart som blod, inte före, under eller efter.

   Blodsocker, elektrolyter och vätskebalans ska kontrolleras regelbundet. Övervakning av serumkalium, blodsocker och fosfat är särskilt viktigt. Ett samband mellan parenteral nutrition med glukos och låga fosfatnivåer har observerats. Extra fosfat rekommenderas för patienter med hypofosfatemi.

   Allmänna råd

   Vätskebalans, serumglukos, serumnatrium och andra elektrolyter kan behöva kontrolleras före och under administrering, särskilt hos patienter med ökad icke-osmotiskt vasopressin­frisättning (inadekvat ADH-sekretion, SIADH) och hos patienter som samtidigt behandlas med vasopressinagonister på grund av risken för hyponatremi.

   Kontroll av serumnatrium är särskilt viktigt vid behandling med intravenösa vätskor som har lägre natriumkoncentration än patientens serumnatrium. Efter infusion av Glucos Fresenius Kabi uppstår en snabb aktiv glukostransport in i kroppens celler. Detta tillstånd främjar en effekt som kan anses som tillförsel av fritt vatten och kan leda till svår hyponatremi.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucos Fresenius Kabi

  Infusionsvätska, lösning 300 mg/ml 20 x 500 milliliter Påse

  • Varunummer: 042209
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  498 kr

  Jämförpris: 0,05 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?