Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Glucos. B. Braun 200 mg/ml

   infusionsvätska, lösning. Glukosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Glucos. B. Braun 200 mg/ml är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Glucos. B. Braun 200 mg/ml
   3. Hur du får Glucos. B. Braun 200 mg/ml
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Glucos. B. Braun 200 mg/ml ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Glucos. B. Braun 200 mg/ml är och vad det används för

   Glucos. B. Braun 200 mg/ml är en lösning som innehåller glukos som ska ges i form av dropp i en ven (intravenös infusion).

   Du får detta läkemedel för att du ska få kolhydrater om du inte kan äta och dricka normalt.

   Du kan också få det för att öka en onormalt låg blodsockernivå.

   2. Vad du behöver veta innan du får Glucos. B. Braun 200 mg/ml

   Du ska inte ges Glucos. B. Braun 200 mg/ml:

   • om du har för högt blodsocker (hyperglykemi) som det krävs mer än 6 enheter insulin per timme för att kontrollera

   • om du har delirium tremens som förknippas med svår vätskebrist

   • om du har allvarligt försämrad blodcirkulation, dvs. tillstånd av chock eller cirkulationskollaps

   • om du har höga nivåer av sura ämnen i blodet (acidos)

   • om du har för mycket vatten i kroppen

   • om du har vatten i lungorna

   • om du har akut hjärtsvikt

   • om du har svår okorrigerad låg kaliumnivå i blodet (hypokalemi).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du ges Glucos. B. Braun 200 mg/ml:

   • om du har diabetes eller någon annan form av kolhydratintolerans

   • om du har stor blodvolym

   • om du har någon form av försämrad ämnesomsättning (t.ex. efter operationer eller skador, för lite syre i vävnaderna eller vissa organsjukdomar) som innebär att blodet kan bli surt

   • om du har onormalt kraftigt koncentrerat blodserum (hög serumosmolaritet)

   • om du har nedsatt njur- eller hjärtfunktion

   • om du har problem med vätskenivån i hjärnan (till exempel på grund av hjärnhinneinflammation, blödning i skallen eller hjärnskada)

   • om du har en sjukdom/tillstånd som kan orsaka höga nivåer av vasopressin, ett hormon som reglerar vätskenivån i kroppen, såsom:

    • en akut och allvarlig sjukdom eller skada

    • du har opererats nyligen

    • sjukdom i hjärnan

    • du tar vissa läkemedel (se avsnittet Andra läkemedel och Glucos. B. Braun 200 mg/ml).

    Detta kan öka risken för låga natriumnivåer i blodet och kan leda till huvudvärk, illamående, krampanfall, trötthet, koma och svullnad av hjärnan.

   Läkaren överväger mycket noggrant om detta läkemedel är lämpligt för dig.

   Du ska normalt inte få detta läkemedel om du har eller nyligen har haft en stroke om inte läkaren tycker att det är viktigt för ditt tillfrisknande.

   Läkaren kommer att vara särskilt försiktig om din blod‑hjärnbarriär är skadad, eftersom detta läkemedel kan leda till ett ökat tryck i skallen eller ryggmärgen.

   Dina nivåer av blodsocker, vätskor, elektrolyter (framför allt kalium) och din syra‑basbalans kontrolleras för att man ska vara säker på att dessa är korrekta före och under en infusion. Du kan därför få lämna blodprov. Vid behov kommer ditt blodsocker att hållas under kontroll med hjälp av insulin.

   Innan du får detta läkemedel måste eventuella befintliga rubbningar i kroppens vätske- och saltinnehåll behandlas, som t.ex.:

   • för låg nivå av kalium och natrium i blodet (hypokalemi, hyponatremi)

   • vätskebrist och kraftiga saltförluster.

   Adekvat tillförsel av salter (framför allt kalium, magnesium och fosfat) och vitaminer (framför allt vitamin B1) säkerställs.

   Vid tecken på venirritation eller inflammation i väggen på en ven på den plats där infusionen sker, kan läkaren överväga att byta infusionsställe.

   Barn

   Särskild försiktighet iakttas vid administrering av detta läkemedel till barn under det första eller andra levnadsåret, eftersom ett plötsligt avbrott av höga infusionshastigheter kan leda till mycket låga blodsockernivåer, speciellt hos dessa barn.

   Andra läkemedel och Glucos. B. Braun 200 mg/ml

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är viktigt att du talar om för läkaren om du använder något av följande läkemedel, eftersom de kan öka risken för biverkningar på grund av låga natriumnivåer i blodet (se avsnittet Varningar och försiktighet):

   • vissa cancerläkemedel

   • selektiva serotoninåterupptagshämmare (används för att behandla depression)

   • vissa läkemedel mot psykiska sjukdomar (antipsykotika)

   • morfinliknande läkemedel (opioider)

   • läkemedel mot smärta och/eller inflammation (även kallade icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel (NSAID))

   • vissa läkemedel mot epilepsi

   • oxytocin (används under graviditet, förlossning och vård efter förlossning)

   • vätskedrivande läkemedel (diuretika).

   Läkaren tillsätter bara läkemedel eller tillsatser till lösningen som är lämpliga att blandas med denna.

   Packade röda blodkroppar tillsätts inte till lösningen och infunderas inte heller samtidigt, omedelbart före eller efter blodtillförsel genom samma slang.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Läkaren gör en noggrann bedömning av om du ska få denna lösning om du är gravid. Ditt blodsocker kontrolleras när du får detta läkemedel.

   Amning

   Läkaren gör en noggrann bedömning av om du ska få denna lösning om du ammar ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har ingen effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du får Glucos. B. Braun 200 mg/ml

   Den mängd Glucos. B. Braun 200 mg/ml du ska få bestäms av läkaren och beror på ditt tillstånd.

   Dosering

   För vuxna och ungdomar från det 15:e levnadsåret är den maximala mängden 30 ml per kg kroppsvikt per dygn.

   Lösningen ges inte snabbare än 1,25 ml per kg kroppsvikt per timme.

   För barn upp till det 14:e levnadsåret fastställs den maximala dygnsdosen av läkemedlet efter ålder och kroppsvikt.

   För tidigt födda barn:

   90 ml per kg kroppsvikt

   Nyfödda:

   75 ml per kg kroppsvikt

   1:a – 2:a levnadsåret:

   75 ml per kg kroppsvikt

   3:e – 5:e levnadsåret:

   60 ml per kg kroppsvikt

   6:e – 10:e levnadsåret:

   50 ml per kg kroppsvikt

   11:e – 14:e levnadsåret:

   40 ml per kg kroppsvikt

   Vid fastställande av dos beaktas det totala vätskeintaget per dygn enligt följande rekommendationer för barn:

   1:a levnadsdagen:

   60–120 ml per kg kroppsvikt

   2:a levnadsdagen:

   80–120 ml per kg kroppsvikt

   3:e levnadsdagen:

   100–130 ml per kg kroppsvikt

   4:e levnadsdagen:

   120–150 ml per kg kroppsvikt

   5:e levnadsdagen:

   140–160 ml per kg kroppsvikt

   6:e levnadsdagen:

   140–180 ml per kg kroppsvikt

   1:a levnadsmånaden, före stabil tillväxt:

   140–170 ml per kg kroppsvikt

   1:a levnadsmånaden, med stabil tillväxt:

   140–160 ml per kg kroppsvikt

   2:a – 12:e levnadsmånaden:

   120–150 ml per kg kroppsvikt

   2:a levnadsåret:

   80–120 ml per kg kroppsvikt

   3:e – 5:e levnadsåret:

   80–100 ml per kg kroppsvikt

   6:e – 12:e levnadsåret:

   60–80 ml per kg kroppsvikt

   13:e – 18:e levnadsåret:

   50–70 ml per kg kroppsvikt

   Särskilda förhållanden

   Om du har försämrad ämnesomsättning (t.ex. efter operationer eller skador, för lite syre i vävnaderna eller vissa organsjukdomar) kommer doseringen av glukos att justeras för att hålla blodsockernivåerna nära normala värden.

   Administreringssätt

   Lösningen ges via en liten slang i en ven (intravenös infusion).

   Vid intravenös matning får du också andra födoämnen som aminosyror för att bygga upp protein, fettemulsioner, så kallade essentiella fettsyror, salter, vitaminer och spårämnen efter behov.

   Om du har fått för stor mängd av Glucos. B. Braun 200 mg/ml

   Det är inte troligt att detta inträffar eftersom läkaren fastställer dina dygnsdoser.

   Överdosering kan leda till för höga nivåer av blodsocker, glukosförluster via urinen, onormalt kraftigt koncentrerade kroppsvätskor, vätskebrist, nedsatt medvetande eller medvetslöshet på grund av extremt höga blodsockerhalter eller för koncentrerade kroppsvätskor, vätskeöverskott i kroppen med ökad hudspänning, venstas (tyngdkänsla och bensvullnad), vävnadssvullnad (eventuellt med vatten i lungorna eller svullnad i hjärnan) och onormalt höga eller låga elektrolytnivåer i blodet.

   Extrem överdosering kan också leda till ansamling av fett i levern.

   Om detta inträffar, saktas glukosinfusionen ned eller avbryts.

   Läkaren beslutar om vilken framtida behandling du kan behöva, t.ex. administrering av insulin, vätska eller salter.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Lokala symtom såsom lokal smärta, irritation på stickstället eller veninflammation (tromboflebit) kan förekomma på infusionsstället.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • låga natriumnivåer i blodet (hyponatremi)

   • svullnad av hjärnan vilket kan orsaka hjärnskada.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Glucos. B. Braun 200 mg/ml ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på flaskan och kartongetiketter. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Använd inte läkemedlet om lösningen inte är klar och färglös eller lätt gulaktig eller om flaskan eller dess förslutning är skadad.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är glukosmonohydrat.

    Detta läkemedel innehåller 220 g glukosmonohydrat, motsvarande 200 g glukos per liter.

   • Övriga innehållsämnen är saltsyra och vatten för injektionsvätskor.

   Energivärde

   3 350 kJ/l (800 kcal/l)

   Teoretisk osmolaritet

   1 110 mOsm/l

   Titreringssurhetsgrad (till pH 7,4)

   < 1 mmol/l

   pH

   3,5–5,5

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Glucos. B. Braun 200 mg/ml är en infusionsvätska, lösning (för administrering via dropp i ven).

   Det är en klar, färglös eller lätt gulaktig lösning av glukosmonohydrat i vatten.

   Den levereras i

   • färglösa plastflaskor (polyeten) innehållande 500 ml eller 1 000 ml,

    som levereras i förpackningar om 10 × 500 ml eller 10 × 1000 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   B. Braun Melsungen AG

   Carl-Braun-Strasse 1

   34212 Melsungen

   Tyskland

   Postadress

   34209 Melsungen

   Tyskland

   Telefon:

   +49-5661-71-0

   Fax:

   +49-5661-71-4567

   Tillverkare

   B. Braun Melsungen AG

   Carl-Braun-Strasse 1

   34212 Melsungen

   Tyskland

   eller

   B. Braun Medical S. A.

   Carretera de Terrassa 121

   08191 Rubí (Barcelona)

   Spanien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Administreringssätt

   Endast för central venös infusion.

   Användning till pediatrisk population

   Vid behandling av hypoglykemi hos barn rekommenderas glukoslösningen på 10 %.

   Vid användning av Glucos B. Braun 200 mg/ml till nyfödda ska lösningens höga osmolaritet beaktas.

   Varningar och försiktighet

   Plötsligt avbrott av en glukosinfusion som ges med hög hastighet kan leda till kraftig hypoglykemi på grund av de åtföljande höga insulinkoncentrationerna i serum. Detta gäller framför allt barn under 2 år, patienter med diabetes mellitus och andra sjukdomstillstånd som förknippas med nedsatt glukoshomeostas. I uppenbara fall ska glukosinfusionen minska successivt de sista 30–60 minuterna av infusionen. Som en försiktighetsåtgärd bör varje enskild patient övervakas under 30 minuter för hypoglykemi den första dagen efter abrupt utsättande av parenteral näring.

   Om venirritation eller tecken på veninflammation eller tromboflebit framträder bör byte av infusionsställe övervägas.

   Oavsiktlig administrering utanför venen

   Oavsiktlig administrering utanför venen kan orsaka vävnadsskador och t o m nekros. Symtomen kan innefatta smärta, svullnad och rodnad på stickstället. Vid oavsiktlig extravasation ska infusionen omedelbart avbrytas och kanylen avlägsnas. Den berörda extremiteten bör höjas för att underlätta absorptionen av vätskan som läckt utanför venen. Kalla kompresser kan användas för att lindra den inflammatoriska reaktionen.

   Hållbarhet efter att behållaren öppnats

   Administreringen ska påbörjas omedelbart efter anslutning av behållaren till tillförselset eller infusionsutrustning.

   Hållbarhet efter spädning

   Ur mikrobiologisk synpunkt ska produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstider och förvaringsförhållanden före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2–8 °C, om inte spädning har ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Inkompatibiliteter

   På grund av dess sura pH kan lösningen vara inkompatibel med andra läkemedel.

   Erytrocytkoncentrat får inte spädas i glukoslösningar på grund av risken för pseudoagglutination.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Glucos. B. Braun

  Infusionsvätska, lösning 200 mg/ml 10 x 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 105908
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  205,22 kr

  Jämförpris: 0,04 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?