Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Gliolan

   30 mg/ml pulver till oral lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Gliolan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Gliolan
   3. Hur du tar Gliolan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Gliolan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Gliolan är och vad det används för


   Gliolan används för att visualisera vissa hjärntumörer (som kallas malignt gliom) under en hjärnoperation.


   Gliolan innehåller ett ämne, som kallas aminolevulinsyra (5‑ALA). 5‑ALA ackumuleras främst itumörceller där det omvandlas till ett annat liknande ämne. Om tumören därefter belyses med blått ljus, sänder denna nya substans ut ett rödviolett ljus, som gör det lättare att se vad som är normal vävnad och vad som är tumörvävnad. Detta gör det lättare för kirurgen att avlägsna tumören samtidigt som normal, frisk vävnad skonas.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Gliolan

   Ta inte Gliolan

   • om du är allergisk mot 5‑ALA eller porfyriner

   • om du har kända eller misstänkta akuta eller kroniska typer av porfyri (dvs. ärftliga eller förvärvade störningar av vissa enzymer i syntesen av rött blodpigment).

   • vid känd eller misstänkt graviditet.

   Varningar och försiktighet


   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Gliolan.

   • I 24 timmar efter att du har fått detta läkemedel ska du skydda dina ögon och din hud mot starkt ljus (till exempel direkt solljus eller starkt, fokuserat inomhusljus).

   • Om du har en hjärtsjukdom eller tidigare har haft en hjärtsjukdom, skall du tala om det för din läkare. I så fall ska detta läkemedel användas med försiktighet, eftersom ditt blodtryck kan sjunka.


   Patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion

   Inga prövningar har genomförts på patienter med dålig lever- eller njurfunktion. Därför skall detta läkemedel användas med försiktighet hos sådana patienter.


   Äldre patienter

   Det finns inga speciella anvisningar för användning hos äldre patienter med normal organfunktion.

   Barn och ungdomar (under 18 år)

   Det finns ingen erfarenhet av Gliolan hos barn och ungdomar. Därför rekommenderas inte detta läkemedel för denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Gliolan


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, särskilt läkemedel som kan orsaka hudproblem om huden utsätts för starkt ljus (till exempel vissa typer av läkemedel som kallas antibiotika), men även receptfria läkemedel (till exempel hypericin eller extrakt av johannesört). Ett fall av svår solbränna som varade i 5 dagar har rapporterats hos en patient efter att ha tagit detta läkemedel och ett hypericinextrakt. Du skall inte ta några sådana produkter under upp till 2 veckor efter att du har tagit Gliolan.

   Inom 24 timmar efter att ha tagit Gliolan, undvik alla andra läkemedel som kan skada levern.

   Gliolan med mat och dryck

   Detta läkemedel används vanligtvis vid ett tillfälle, nämligen 2‑4 timmar före narkos för operation av vissa hjärntumörer som kallas gliom. Du skall inte dricka eller äta under minst 6 timmar innan narkosen inleds.


   Graviditet och amning

   Graviditet

   Det är inte känt om Gliolan skadar ofödda barn. Använd inte detta läkemedel om du är gravid.


   Amning

   Det är inte känt om detta läkemedel går över i bröstmjölk. Ammande mödrar skall inte amma under 24 timmar efter behandling med detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har i sig självt ingen effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du tar Gliolan


   Detta läkemedel är ett pulver, vilket först måste blandas i dricksvatten före användning. Detta görs alltid av apotekspersonal eller en sköterska och inte av dig själv. Vanlig dos är 20 mg 5‑ALA Hcl per kilogram kroppsvikt. Apotekspersonalen eller sköterskan kommer att räkna ut den exakta dos som du behöver. Du måste dricka den beredda lösningen 2‑4 timmar före narkos.


   Om narkosen/operationen blir fördröjd några timmar, får man inte ge fler doser. Om operationen fördröjs en eller flera dagar, kan ytterligare en dos av detta läkemedel tas 2‑4 timmar före narkos.

   Om du har tagit för stor mängd av Gliolan

   Om du har tagit för stor mängd av Gliolan, kommer läkaren att besluta om nödvändiga åtgärder för att undvika eventuella problem, inklusive tillräckligt skydd mot starkt ljus (till exempel direkt solljus).

   Om du har glömt att använda Gliolan

   Detta läkemedel ges endast en gång på operationsdagen, 2 – 4 timmar innan narkos inleds. Om du har glömt att ta detta läkemedel under denna tidsperiod, bör du inte ta det precis innan narkos inleds. I så fall måste narkos och operation om möjligt skjutas upp i minst 2 timmar.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar


   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   De allvarligaste biverkningarna omfattar lätta förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita blodkroppar, blodplättar), neurologiska störningar (störningar som påverkar nervsystemet, som hemipares [partiell förlamning av ena sidan av kroppen] och tromboembolism (blodproppar som kan täppa till blodkärl). Andra biverkningar som man har observerat ofta är kräkningar, illamående och en lätt förhöjning i blodet av vissa enzymer (transaminaser, γ‑GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment som bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment).


   Tala genast om för din läkare om du får några besvär.


   Biverkningarna delas in i följande två kategorier:

   • biverkningar som kommer omedelbart efter att du har tagit Gliolan och före narkos

   • biverkningar som är en kombination av Gliolan, narkos och avlägsnande av tumören.


   Efter att ha tagit Gliolan och innan narkos inleds, kan följande biverkningar förekomma:


   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 100 patienter):

   Illamående, sänkt blodtryck, hudreaktioner (till exempel utslag som ser ut som solbränna).


   I kombination med narkos och avlägsnande av tumör kan ytterligare biverkningar förekomma:


   Mycket vanliga biverkningar (kan påverka mer än 1 av 10 patienter):

   Lindriga förändringar av antalet blodkroppar (röda och vita blodkroppar, blodplättar) ochen lätt förhöjning av vissa enzymer (transaminaser, γ-GT, amylas) eller bilirubin (ett gallpigment som bildas i levern genom nedbrytning av rött blodpigment) i blodet. Dessa förändringar når maximum mellan 7 och 14 dagar efter operation. Förändringarna kommer att försvinna helt inom några veckor. Vanligtvis får du inte några symtom när dessa förändringar uppstår.


   Vanliga biverkningar (kan påverka upp till 1 av 10 patienter):

   Illamående, kräkningar, neurologiska störningar (störningar som påverkar nervsystemet, såsom hemipares [partiell förlamning i ena sidan av kroppen], afasi [total eller partiell förlust av förmågan att använda eller förstå språket], kramper [anfall] och hemianopsi [blindhet i halva synfältet i ena eller båda ögonen]) o chtromboembolism (blodproppar som kan täppa till blodkärl).


   Mindre vanliga biverkningar (kan påverka upp til 1 av 100 patienter):

   Sänkt blodtryck, hjärnödem (hjärnsvullnad).


   Mycket sällsynta biverkningar (kan påverka upp til 1 av 10 000 patienter) eller

   har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare):

   Hypestesi (försämrad känsel) och diarré (lös eller vattnig avföring).


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. Hur Gliolan ska förvaras


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Den beredda lösningen är fysikaliskt-kemiskt stabil i 24 timmar vid 25 °C.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är 5‑aminolevulinsyrahydroklorid

   (5‑ALA HCl). En injektionsflaska innehåller 1,17 g

   5‑aminolevulinsyra (5‑ALA), motsvarande 1,5 g 5‑ALA HCl.

   En ml beredd lösning innehåller 23,4 mg 5‑ALA, motsvarande 30 mg 5‑ALA HCl).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel är ett pulver till oral lösning. Pulvret är en vit till benvit kaka. Den rekonstituerade lösningen är en klar och färglös till svagt gulaktig vätska.

   Gliolan saluförs i injektionsflaskor av glas i förpackningar om 1, 2 och 10 injektionsflaskor. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Medac

   Gesellschaft für klinische

   Spezialpräparate mbH

   Theaterstr. 6

   22880 Wedel, Tyskland

   Tel. + 49 4103 8006 0

   Fax: + 49 4103 8006 100


   Tillverkare

   Medac

   Gesellschaft für klinische

   Spezialpräparate mbH

   Theaterstr. 6

   22880 Wedel, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   02/2014


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats

   http://www.ema.europa.eu/.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gliolan

  Pulver till oral lösning 30 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 026045
  • Tillverkare: medac Gesellschaft für klinische Spezial

  15.121 kr

  Jämförpris: 252,02 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?