Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Gemkabi

   38 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   gemcitabin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Gemkabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Gemkabi
   3. Hur du använder Gemcitabin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Gemcitabin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Gemkabi är och vad det används för

   Gemkabi tillhör en grupp läkemedel som kallas cytostatika. Denna typ av läkemedel tar död på celler som delar sig, däribland cancerceller.

   Detta läkemedel kan ges ensamt eller i kombination med andra läkemedel mot cancer, beroende på cancertyp.

   Detta läkemedel används för att behandla följande typer av cancer:

   • icke-småcellig lungcancer (NSCLC), som enda läkemedel eller i kombination med cisplatin

   • cancer i bukspottkörtel (pankreascancer)

   • bröstcancer, tillsammans med paklitaxel

   • äggstockscancer (ovarialcancer), tillsammans med karboplatin

   • cancer i urinblåsan, tillsammans med cisplatin

   Gemcitabin som finns i Gemkabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Gemkabi

   Använd inte Gemkabi

   • om du är allergisk mot gemcitabin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Om du ammar.

   Varningar och försiktighet

   Före första infusionen kommer blodprov att tas på dig för att ta reda på om dina njurar och din lever fungerar tillräckligt bra för att du ska kunna få detta läkemedel. Före varje infusion kommer blodprov att tas på dig för att kontrollera att mängden blodkroppar räcker till för att du ska få gemcitabin. Läkaren kan besluta att ändra dosen eller skjuta upp behandlingen beroende på ditt allmäntillstånd eller om värdena från blodproven är alltför låga. Blodprov kommer att tas regelbundet för att ta reda på hur bra dina njurar och din lever fungerar.

   Tala med din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder gemcitabin.

   Om du har eller tidigare haft leversjukdom, hjärtsjukdom, kärlsjukdom eller problem med njurarna, tala med läkare eller apotekspersonal eftersom du kanske inte kan få gemcitabin.

   Om du nyligen har fått strålbehandling eller om sådan behandling planeras, berätta det för läkaren eftersom det kan uppstå en omedelbar eller fördröjd strålningsreaktion med gemcitabin.

   Om du nyligen vaccinerats, berätta det för läkaren eftersom detta kan orsaka biverkningar tillsammans med gemcitabin.

   Om du under behandlingen med detta läkemedel får symptom som huvudvärk med förvirring, kramper eller synförändringar, kontakta läkare genast. Detta kan vara en mycket sällsynt biverkning i nervsystemet kallat ”posteriort reversibelt enkefalopatisyndrom”

   Om du får andningssvårigheter eller känner dig mycket svag och är mycket blek, berätta för läkaren eftersom detta kan vara ett tecken på njursvikt eller lungproblem.

   Om du svullnar i kroppen, får andnöd eller går upp i vikt, berätta för läkaren eftersom detta kan vara tecken på att vätska läcker ut från de små blodkärlen till omgivande vävnad.

   Barn och ungdomar

   Detta läkemedel rekommenderas inte till barn under 18 år på grund av otillräckliga data gällande säkerhet och effekt.

   Andra läkemedel och Gemkabi

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även vacciner och receptfria läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet

   Om du är gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare. Behandling med gemcitabin bör undvikas under graviditet. Läkaren kommer informera dig om eventuell risk när gemcitabin ges under graviditet.

   Amning

   Tala om för läkare om du ammar.

   Amning ska avbrytas under behandling med gemcitabin.

   Fertilitet

   Män avråds från att skaffa barn under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen med gemcitabin. Om du önskar skaffa barn under behandlingen eller under de 6 månader som följer efter behandlingen bör du före behandlingen rådgöra med läkare angående konservering av sperma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Gemkabi kan göra att du känner dig sömnig, särskilt om du har druckit alkohol. Kör inte bil och använd inte verktyg eller maskiner förrän du är säker på att behandlingen med gemcitabin inte gör dig sömnig.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Gemkabi innehåller natrium och propylenglykol:

   200 mg-flaskan innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per flaska, d.v.s. är näst intill “natriumfritt”.

   1000 mg-flaskan innehåller 98,36 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per flaska, motsvarande 4,92 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna.

   2000 mg-flaskan innehåller 196,72 mg natrium (huvudingrediensen i koksalt/bordssalt) per flaska, motsvarande 9,84 % av högsta rekommenderat dagligt intag av natrium för vuxna..

   Detta läkemedel innehåller propylenglykol, vilket kan ge alkoholliknande symptom.

   Andvänd bara detta läkemedel om du fått det rekommenderat av en läkare. Läkaren kan utföra extra kontroller när du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder Gemcitabin

   Vanlig dos av gemcitabin är 1000-1250 mg per kvadratmeter kroppsyta. Din längd och vikt används för att räkna ut kroppsytan. Läkaren använder måttet på kroppsytan för att beräkna rätt dos för dig. Denna dos kan justeras eller så kan behandlingen kan skjutas upp beroende på dina blodvärden och ditt allmäntillstånd.

   Hur ofta du får infusion med gemcitabin beror på den cancertyp som du behandlas för.

   En sjukhusfarmaceut eller läkare kommer att ha spätt ut gemcitabinkoncentratet innan det ges till dig.

   Detta läkemedel måste alltid spädas innan du får det som infusion i en ven. Infusionen kommer pågå i cirka 30 minuter.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel rådfråga din läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Du ska omedelbart kontakta din läkare om du observerar något av följande:

   • Blödning i tandkött, näsa eller mun eller någon blödning som inte stannar, rödaktig eller rosaaktig urin, oväntade blåmärken (eftersom du kan ha mindre blodplättar än normalt, vilket är mycket vanligt).

   • Trötthet, svaghetskänsla, lätt att bli andfådd eller om du ser blek ut (eftersom du har mindre hemoglobin än normalt, vilket är mycket vanligt).

   • Om du får milda till måttliga hudutslag (mycket vanligt)/klåda (vanligt), eller feber (mycket vanligt) (allergiska reaktioner).

   • Om du har en temperatur på 38 °C eller mer, svettas eller har andra tecken på infektion (eftersom du kan ha mindre vita blodkroppar än normalt, tillsammans med feber, kallas febril neutropeni) (vanligt).

   • Smärta, rodnad, svullnad eller sår i munnen (stomatit) (vanligt).

   • Oregelbunden hjärtrytm (arytmi) (mindre vanligt).

   • Extrem trötthet och svaghet, blåmärken eller små blödningar i huden, akut njursvikt (låg eller ingen urinutsöndring) och tecken på infektion. Det kan bero på trombotisk mikroangiopati (proppar i små blodkärl) eller hemolytiskt uremiskt syndrom, vilket kan vara dödligt.

   • Svårigheter att andas (det är mycket vanligt att få lätta andningssvårigheter strax efter infusionen med gemcitabin som snabbt går över, men i mindre vanliga eller sällsynta fall kan allvarligare lungproblem förekomma).

   • Svår bröstsmärta (hjärtinfarkt) (sällsynt)

   • Svår överkänslighets-/allergisk reaktion med svåra hudutslag med röd, kliande hud, svullnad av händer, fötter, vrister, ansikte, läppar, mun eller hals (vilket kan ge svårigheter att svälja eller andas), väsande andning, snabb hjärtrytm och svimningskänsla (anafylaktisk reaktion) (mycket sällsynt)

   • Allmän svullnad i kroppen, andfåddhet eller viktökning, vilket kan tyda på vätskeläckage från små blodkärl till omgivande vävnad (kapillärläckagesyndrom) (mycket sällsynt)

   • Huvudvärk med synförändringar, förvirring eller kramper (posteriort reversibelt enkefalopatisyndrom) (mycket sällsynt)

   • Svåra hudutslag med klåda, blåsbildning eller avflagning av hud (Stevens-Johnsons syndrom, toxisk epidermal nekrolys) (mycket sällsynt)

   Andra biverkningar av Gemkabi kan inkludera:

   Mycket vanliga: (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Lågt antal vita blodkroppar

   • Andningssvårigheter

   • Kräkning

   • Illamående

   • Håravfall

   • Leverproblem som påvisats med hjälp av blodprov

   • Blod i urinen

   • Onormala urinvärden: äggvita i urinen

   • Influensaliknande symtom som inkluderar feber

   • Svullnad i anklar, fingrar, fötter, ansikte (ödem)

   Vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Dålig aptit (anorexi)

   • Huvudvärk

   • Sömnlöshet

   • Sömnighet

   • Hosta

   • Rinnande näsa

   • Förstoppning

   • Diarré

   • Klåda

   • Svettning

   • Muskelsmärta

   • Ryggsmärta

   • Feber

   • Kraftlöshet

   • Frossa

   • Infektioner

   Mindre vanliga: (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Ärrbildning i lungans luftblåsor (interstitiell pneumonit)

   • Pipande ljud vid andning (kramp i luftvägarna)

   • Ärrbildning i lungorna (onormal röntgenbild av bröstet)

   • Hjärtsvikt

   • Njursvikt

   • Svår leverskada, inklusive leversvikt

   • Stroke

   Sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare)

   • Lågt blodtryck

   • Hudfjällning, sår på huden eller blåsbildning

   • Reaktioner på injektionsplatsen

   • Svår lunginflammation vilken kan orsaka andningssvårigheter (Adult Respiratory Distress Syndrome)

   • Hudutslag som liknar svår solbränna vilket kan uppstå på hud som tidigare utsatts för strålbehandling (radiation recall)

   • Vätska i lungorna

   • Ärrbildning i lungsäckarna till följd av strålterapi (strålningstoxicitet)

   • Vävnadsdöd (kallbrand) i fingrar eller tår

   • Inflammation av blodkärlen (perifer vaskulit)

   Mycket sällsynta: (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

   • Ökat antal blodplättar

   • Inflammation av tjocktarmens vägg orsakad av minskad blodtillförsel (ischemisk kolit)

   • Låga hemoglobinnivåer (anemi), låga nivåer av vita blodkroppar och blodplättar, kan upptäckas genom ett blodprov

   • Trombotisk mikroangiopati: proppbildning i små blodkärl

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • Blodförgiftning: när bakterier och deras gifter cirkulerar i blodet och börjar skada organ

   • Pseudocellulit: Rodnad och svullnad av huden.

   Du kan få något av dessa symtom/tillstånd. Om du får någon av dessa biverkningar, tala om det för din läkare så snart som möjligt.

   Om du orolig för någon biverkning, kontakta din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Gemcitabin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Hållbarhet efter utspädning (infusionsvätska, lösning):

   Kemisk och fysikalisk stabilitet efter utspädning med natriumklorid 9 mg/ml vid en koncentration på 0,1 mg/ml och 5 mg/ml har påvisats i 7 dagar vid 2 °C – 8 °C eller vid 25 °C.

   Ur mikrobiologisk synpunkt bör produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar, och bör normalt inte vara längre än 24 timmar vid 2 °C – 8 °C om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska betingelser.

   Detta läkemedel är endast för engångsbruk. Ej använd lösning ska kasseras.

   Använd inte detta läkemedel om det är missfärgat eller innehåller synliga partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är gemcitabin.


    Varje ml koncentrat till infusionsvätska, lösning innehåller gemcitabinhydroklorid motsvarande 38 mg gemcitabin.

    Varje injektionsflaska innehåller 200 mg gemcitabin (som gemcitabinhydroklorid)

    Varje injektionsflaska innehåller 1000 mg gemcitabin (som gemcitabinhydroklorid)

    Varje injektionsflaska innehåller 2000 mg gemcitabin (som gemcitabinhydroklorid)

   • Övriga innehållsämnen är propylenglykol, macrogol 400, natriumhydroxid (E524) (för pH-justering), koncentrerad saltsyra (E507) (för pH-justering) och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Detta läkemedel är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   Gemkabi 38 mg/ml är ett koncentrat till infusionsvätska, lösning och en klar, färglös till lätt gulaktig lösning, fri från synliga partiklar.

   Varje förpackning innehåller 1 injektionsflaska med 5,26 ml, 26,3 ml eller 52,6 ml lösning.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH

   Pfingstweide 53

   61169 Friedberg

   Tyskland

   Eller

   Fresenius Kabi Oncology Plc

   Lion Court, Farnham Road, Bordon

   Hampshire, GU35 0NF

   Storbritanien

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Österrike

   Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

   Belgien

   Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (200 mg/5.26 ml)

   Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (1000 mg/26.3 ml)

   Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie (2000 mg/52.6 ml)

   Tjeckien

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrát pro infuzní roztok

   Tyskland

   Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

   Danmark

   Gemkabi

   Estland

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml

   Spanien

   Gemcitabina FK 200 mg concentrado para solución para perfusión,

   Gemcitabina FK 1000 mg concentrado para solución para perfusión, Gemcitabina FK 2000 mg concentrado para solución para perfusión

   Finland

   Gemkabi

   Frankrike

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml solution à diluer pour perfusion

   Ungern

   Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrátum oldatos infúzióhoz

   Irland

   Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

   Island

   Gemkabi

   Lettland

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentrāts infūziju šķīduma pagatavošanai

   Litauen

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml koncentratas infuziniam tirpalui 

   Luxemburg

   Gemcitabin Kabi 38 mg/ml Konzentrat zur Herstellung einer Infusionslösung

   Malta

   Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion

   Nederländerna

   Gemcitabine Fresenius Kabi 38 mg/ml concentraat voor oplossing voor infusie

   Norge

   Gemkabi

   Polen

   Gemcitabine Kabi 

   Portugal

   Gemcitabina Kabi

   Rumänien

   Gemcitabina Kabi 38 mg/ml concentrat pentru soluţie perfuzabilă

   Sverige

   Gemkabi

   Slovenien

   Gemcitabin Kabi 38 mg/ml koncentrat za raztopino za infundiranje

   Slovakien

   Gemcitabine Kabi 38 mg/ml, infúzny koncentrát

   Storbritannien

   Gemcitabine 38 mg/ml concentrate for solution for infusion


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-22


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Hantering

   Normala säkerhetsrutiner för cytostatika skall iakttas vid beredning och kassering av infusionsvätskan. Gravid personal bör inte hantera produkten. Hantering av infusionsvätskan bör ske i skyddsbox, varvid skyddsrock och handskar bör användas. Finns ej skyddsbox tillgänglig bör utrustningen kompletteras med munskydd och skyddsglasögon.

   Om preparatet kommer i kontakt med ögonen kan detta ge upphov till allvarlig irritation. Ögonen sköljs omedelbart och grundligt med vatten. Vid bestående irritation bör läkare kontaktas. I händelse av spill på huden, skölj noga med vatten.

   Instruktioner för spädning

   Den enda godkända spädningsvätskan för utspädning av Gemkabi 38 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning är natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) injektionsvätska, lösning (utan konserveringsmedel).

   Den totala mängden Gemcitabin koncentrat till infusionsvätska som krävs för en individuell patient måste spädas till minst 500 ml före användning med natriumklorid 9 mg/ml injektionsvätska, lösning, för att få kliniskt relevanta koncentrationer.

   Baserat på rekommenderad dos (1000 mg/m2 och 1250 mg/m2) och kroppsyta (mellan 1 m2 och 2 m2) uppnås ett koncentrationsintervall på 2 mg/ml till 5 mg/ml.

   Följande instruktioner för spädning ska följas noggrant för att undvika biverkningar.

   1. Använd aseptisk teknik vid utspädning av gemcitabin för administrering som intravenös infusion.


   2. Läkemedel för parenteralt bruk skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering. Om partiklar observeras skall lösningen inte administreras.

   Ej använd lösning eller avfall ska kasseras enligt lokala föreskrifter.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gemkabi

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 38 mg/ml 1000 milligram Injektionsflaska

  • Varunummer: 393795
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  669 kr

  Jämförpris: 0,67 kr / milligram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?