Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Gelaspan

   infusionsvätska, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symtom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD GELASPAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER GELASPAN
   3. HUR DU ANVÄNDER GELASPAN
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR GELASPAN SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD GELASPAN ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Gelaspan är ett s.k. plasmavolymsubstitut. Detta betyder att preparatet ersätter vätskeförluster i cirkulationen.

   Gelaspan används för att ersätta blod och vätskor i kroppen som förlorats t.ex. i samband med operation, olycka eller brännskada.

   2. INNAN DU ANVÄNDER GELASPAN

   Använd inte Gelaspan

   • om du är allergisk mot gelatin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är allergisk mot ett allergen som kallas galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal) eller mot rött kött (kött från däggdjur) och inälvsmat

   • om du har för stor blodvolym (blodmängd i kroppen)

   • om du har för mycket vätska i kroppen

   • om du har för hög kaliumhalt i blodet.

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkare innan du använder Gelaspan

   • om du har någon allergisk sjukdom såsom astma, eftersom du då kan ha en större risk att drabbas av en allergisk reaktion

   På grund av risken för eventuella korsreaktioner ska Gelaspan inte ges till dig i följande fall

   • om du vet att du är allergisk mot rött kött (kött från däggdjur) eller inälvsmat

   • om du har fått ett positivt testresultat för antikroppar (IgE) mot allergenet alfa-gal

   Läkaren tar särskild hänsyn till om du lider av

   • hjärtsjukdom

   • högt blodtryck

   • vätska i lungorna

   • svår njursjukdom.

   Dessa tillstånd kan bli värre om du ges stora mängder vätska som dropp i en ven.

   Läkaren ordinerar preparatet med försiktighet:

   • om blodets koaguleringsförmåga är betydligt nedsatt

   • om vatten och salter ansamlas i kroppen som kan orsaka svullnad.

   Barn

   Det finns endast begränsade data vid användning av Gelaspan hos barn. Därför kommer läkaren att ge detta preparat åt ditt barn endast om det är absolut nödvändigt.

   Det finns en risk för en allergisk reaktion hos alla plasmavolymsubstitut. Reaktioner är vanligen milda eller måttliga, men i sällsynta fall kan reaktionen vara allvarlig. Dessa förekommer troligen oftast hos patienter med allergiska tillstånd/sjukdomar, såsom astma. Därför kommer vårdpersonalen att noga följa ditt tillstånd, speciellt i början av behandlingen.

   Under behandling med Gelaspan övervakas blodets sammansättning.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Speciellt ska läkaren informeras om du tar eller får läkemedel som kan öka natriumhalten eller kaliumhalten i din kropp (t.ex. spironolakton, triamteren, amilorid, ACE-hämmare; såsom kaptopril eller enalapril) som vissa urindrivande medel eller kortison.

   Graviditet och amning

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Läkaren ger dig Gelaspan endast om det är absolut nödvändigt.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Gelaspan ges vanligen för sängliggande patienter under kontrollerade omständigheter (t.ex. som första hjälpen-behandling eller akut behandling på sjukhus eller klinik), och därför är det osannolikt att patienten kör eller använder maskiner.


   3. HUR DU ANVÄNDER GELASPAN

   Gelaspan infusionsvätska ges som dropp i en ven (intravenöst).

   Vuxna

   Hur mycket Gelaspan du behöver och hur länge beror på hur mycket vätska och blod du har förlorat och på ditt tillstånd.

   Användning för barn

   Det finns inte tillräcklig erfarenhet med användningen av Gelaspan hos barn. Läkaren ger detta läkemedel åt ditt barn endast om det är absolut nödvändigt för barnets återhämtning. I dessa fall tas barnets kliniska tillstånd i beaktande, och behandlingen övervakas speciellt noga (t.ex. genom att ta blodprov och mäta blodtrycket). Dosen av Gelaspan anpassas enligt patientens behov.

   Vid tryckinfusion ska all luft avlägsnas från behållaren och infusionsaggregatet innan lösningen administreras.

   Om du har fått för stor mängd av Gelaspan

   Överdosering av Gelaspan kan orsaka för stor blodvolym i kroppen (hypervolemi), cirkulatorisk överbelastning eller förändringar i blodets sammansättning.

   Symtom på överdosering kan vara:

   • nedsatt hjärt- eller lungfunktion

   • huvudvärk, andningssvårigheter, blodstockning i halsven.

   Vid fall av överdosering kommer läkaren att vidta nödvändiga åtgärder.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Gelaspan orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   I detta avsnitt har biverkningarna klassificerats enligt förekomsten enligt följande:

   Mycket vanliga

   förekommer hos fler än 1 av 10 patienter

   Vanliga

   förekommer hos 1 - 10 av 100 patienter

   Mindre vanliga

   förekommer hos 1 - 10 av 1 000 patienter

   Sällsynta

   förekommer hos 1 - 10 av 10 000 patienter

   Mycket sällsynta

   förekommer hos färre än 1 av 10 000 patienter

   Ingen känd frekvens

   kan inte beräknas från tillgängliga data

   Följande biverkningar kan vara allvarliga och kräva omedelbar vård:

   Sällsynta:

   • allergiska reaktioner såsom nässelutslag

   • övriga allergiska (anafylaktoida) reaktioner, såsom andningssvårigheter, vinande andning, illamående, kräkningar, yrsel, svettning, tryckande känsla i bröstkorgen eller strupen, buksmärtor, svullnad av hals och ansikte.

   Om en allergisk reaktion, speciellt en anafylaktoid reaktion uppstår ska infusionen stoppas omedelbart och nödvändig vård ges (se även avsnitt 2 ”Innan du använder Gelaspan”, särskilt för allergier som involverar allergenet galaktos-α-1,3-galaktos (alfa-gal), rött kött och inälvsmat).

   Mycket sällsynta:

   • hjärtklappning

   • svår allergisk (anafylaktoid) reaktion, såsom sänkt blodtryck, förvirring, urininkontinens, blåaktig hud och slemhinnor (s.k. cyanos) och i mycket sällsynta fall förlust av medvetandet och svimning.

   Dessa reaktioner är vanligare hos patienter med allergiska sjukdomar/tillstånd, såsom astma.

   Det finns inga tester för allergiska reaktioner mot Gelaspan eller deras svårighetsgrad.

   Övriga biverkningar är:

   Mindre vanliga:

   • mild övergående ökning av kroppstemperaturen

   Mycket sällsynta:

   • feber, frossbrytningar

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. HUR GELASPAN SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 °C. Får ej frysas.

   Använd inte Gelaspan om du märker att:

   • lösningen är grumlig eller missfärgad

   • förpackningen läcker.

   Öppnade eller delvist använda Gelaspan-förpackningar ska kasseras. Delvist använda flaskor eller påsar ska inte kopplas igen till infusionsaggregatet.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   1000 ml lösning innehåller:

   Succinylerat gelatin (=modifierat gelatin, flytande)
   (Molekylvikt, medelvikt: 26 500 Dalton)

   40,0 g

   Natriumklorid

   5,55 g

   Natriumacetattrihydrat

   3,27 g

   Kaliumklorid

   0,30g

   Kalciumkloriddihydrat

   0,15 g

   Magnesiumkloridhexahydrat

   0,20 g


   Elektrolytkoncentrationer

   Natrium

   151 mmol/l

   Klorid

   103 mmol/l

   Kalium

   4 mmol/l

   Kalcium

   1 mmol/l

   Magnesium

   1 mmol/l

   Acetat

   24 mmol/l

   Övriga innehållsämnen är:

   Vatten för injektionsvätskor, natriumhydroxid (för pH justering) och saltsyra, utspädd (för pH justering)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Gelaspan infusionsvätska, lösning ges som intravenös dropp (i en ven).

   Klar, färglös eller svagt gulaktig lösning.

   Gelaspan infusionsvätska finns i:

   • LDPE-flaskor (Ecoflac plus) som innehåller 500 ml i förpackningar med 10 × 500 ml

   • Plastpåsar (Ecobag) (icke-PVC) som är förseglade med gummipropp och innehåller 500 ml i förpackningar med 20 × 500 ml

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   B. Braun Melsungen AG

   Carl-Braun-Strasse 1

   34212 Melsungen, Tyskland

   Postadress

   34209 Melsungen, Tyskland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta den lokala företrädaren för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   B. Braun Medical AB

   Box 110

   182 12 Danderyd


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2018-03-20

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Försiktighetsåtgärder vid användning
   Gelaspan får inte infunderas genom samma infusionsslang med blod eller blodprodukter (blodkroppar, plasma och plasmafraktioner).

   Då man kompenserar allvarliga blodförluster med infusion av stora mängder Gelaspan, måste hematokrit- och elektrolytvärdena övervakas. Hematokritvärdet ska inte sjunka under 25 %. Hos äldre eller kritiskt sjuka patienter ska det inte sjunka under 30 %.

   Likväl ska dilutionseffekten på koagulationsfaktorerna observeras, särskilt hos patienter med hemostasstörningar.

   Eftersom produkten inte ersätter plasmaproteinförlust, rekommenderas att plasmaproteinkoncentrationerna kontrolleras.

   Påverkan på laboratorieprov
   Laboratorieblodprov (blodgrupper eller olämpliga antigener) kan utföras efter Gelaspaninfusioner. Det rekommenderas ändå att blodprovet tas före Gelaspaninfusionen för att undvika att tolkningen av resultaten inte påverkas.

   Gelaspan kan ge felaktiga förhöjda resultat i följande klinisk-kemiska test:

   • sänkan,

   • specifika vikten för urin,

   • ospecifika proteinbestämningar, t.ex. biuretprovet.

   Inkompatibiliteter

   Då blandbarhetsstudier saknas får detta läkemedel inte blandas med andra läkemedel.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gelaspan

  Infusionsvätska, lösning 20 x 500 milliliter Påse

  • Varunummer: 431421
  • Tillverkare: B. Braun Medical AB

  1.679 kr

  Jämförpris: 0,17 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?