Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Gardasil 9

   injektionsvätska, suspension i förfylld spruta
   9-valent vaccin mot humant papillomvirus (rekombinant, adsorberat)

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du eller ditt barn vaccineras. Den innehåller information som är viktig för dig eller ditt barn.

   • Spara denna information. Du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du eller ditt barn får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Gardasil 9 är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Gardasil 9
   3. Hur Gardasil 9 ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Gardasil 9 ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Gardasil 9 är och vad det används för

   Gardasil 9 är ett vaccin för barn och ungdomar från 9 år och vuxna. Vaccinet är avsett att skydda mot sjukdomar orsakade av humant papillomvirus (HPV) av typ 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58.


   Dessa sjukdomar innefattar cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i de kvinnliga könsorganen (livmoderhals, yttre delar av könsorganet och slida), cellförändringar som är förstadier till cancer eller redan utvecklad cancer i anus samt könsvårtor (kondylom) hos män och kvinnor.


   Gardasil 9 har studerats hos män och kvinnor i åldrarna 9 till 26 år.


   Gardasil 9 skyddar mot de HPV-typer som i de flesta fall är orsaken till dessa sjukdomar.


   Gardasil 9 är avsett att förhindra dessa sjukdomar. Vaccinet används inte för att behandla HPV-relaterade sjukdomar. Gardasil 9 har inte någon effekt hos individer som redan har en kvarstående infektion eller sjukdom förknippad med någon av HPV-typerna i vaccinet. Hos individer som redan är infekterade med en eller flera av de HPV-typer som ingår i vaccinet, kan dock Gardasil 9 ändå skydda mot sjukdomar förknippade med de andra HPV-typerna i vaccinet.


   Gardasil 9 kan inte ge upphov till HPV-relaterade sjukdomar.


   När du vaccineras med Gardasil 9 stimuleras immunsystemet (kroppens egna försvar mot sjukdom) att producera antikroppar mot de nio HPV-typerna i vaccinet, för att ge skydd mot sjukdomar som orsakas av viruset.


   Om du eller ditt barn får en första dos av Gardasil 9 måste ni fullfölja hela vaccinationsserien med Gardasil 9.


   Om du eller ditt barn redan har fått ett HPV-vaccin ska du fråga läkaren om Gardasil 9 är rätt för er.


   Gardasil 9 bör användas i enlighet med officiella rekommendationer.

   2. Vad du behöver veta innan du eller ditt barn får Gardasil 9

   Gardasil 9 ska inte ges om du eller ditt barn:

   • är allergisk (överkänslig) mot aktiva substanser eller något av övriga innehållsämnen i det här vaccinet (som anges under ”övriga innehållsämnen”- se avsnitt 6).

   • har utvecklat en allergisk reaktion efter att ha fått en dos av Gardasil eller Silgard (HPV typ 6, 11, 16 och 18) eller Gardasil 9.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska om du eller ditt barn:

   • har en blödningssjukdom (en sjukdom som gör att man blöder mer än normalt), t.ex. hemofili.

   • har ett försvagat immunförsvar, t.ex. på grund av en genetisk defekt, hiv-infektion eller tar läkemedel som påverkar immunförsvaret.

   • har en sjukdom med hög feber. Lindrig feber eller övre luftvägsinfektion (t.ex. förkylning) är i sig ingen orsak till att senarelägga vaccinering.

   Svimning, ibland åtföljt av fall, kan (särskilt hos ungdomar) uppträda efter nålsticket. Tala därför om för läkaren eller sjuksköterskan om du svimmat vid en tidigare injektion.


   Liksom med alla vacciner är det inte säkert att Gardasil 9 ger ett fullständigt skydd till alla som vaccineras.


   Gardasil 9 skyddar inte mot alla typer av humant papillomvirus. Förebyggande åtgärder mot sexuellt överförda sjukdomar bör därför även i fortsättningen tillämpas.


   Vaccination ersätter inte rutinmässig gynekologisk cellprovtagning. Du bör fortsätta att följa läkarens anvisningar om regelbundna cellprovskontroller samt förebyggande och skyddande åtgärder om du är kvinna.


   Vilken annan viktig information bör du eller ditt barn känna till om Gardasil 9


   Hur länge vaccinationsskyddet varar vet man inte ännu. Studier med långtidsuppföljning pågår för att bestämma om det behövs en påfyllnadsdos.

   Andra läkemedel och Gardasil 9

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du eller ditt barn tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Gardasil 9 kan ges samtidigt med en boosterdos av kombinerat vaccin innehållande difteri (d) och stelkramp (T) med antingen kikhosta [acellulärt, komponent] (aP) och/eller polio- [inaktiverat] (IPV) (dTaP, dT‑IPV, dTaP‑IPV-vaccin) på ett separat injektionsställe (en annan del av kroppen, t.ex. den andra armen eller benet) vid samma besök.


   Gardasil 9 kanske inte fungerar optimalt om det används tillsammans med mediciner som hämmar immunförsvaret.


   Hormonella preventivmedel (t.ex. p-piller) minskade inte skyddet som Gardasil 9 gav.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du är gravid eller planerar att bli gravid, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta vaccin.


   Gardasil 9 kan ges till kvinnor som ammar eller avser att amma.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Gardasil 9 kan i någon mån tillfälligt påverka körförmågan eller användningen av maskiner (se avsnitt 4. ”Eventuella biverkningar”).

   Gardasil 9 innehåller natriumklorid

   Vaccinet innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur Gardasil 9 ges

   Gardasil 9 ges som en injektion av din läkare eller sjuksköterska. Gardasil 9 är avsett för ungdomar och vuxna från 9 år och äldre.


   Om du är 9 till och med 14 år vid det första injektionstillfället

   Gardasil 9 kan ges enligt ett tvådosschema:

   • Första injektionen: valfritt datum

   • Andra injektionen: ges mellan 5 och 13 månader den första injektionen

   Om den andra vaccindosen ges tidigare än 5 månader efter den första dosen ska en tredje dos alltid ges.


   Gardasil 9 kan ges enligt ett tredosschema:

   • Första injektionen: valfritt datum

   • Andra injektionen: ges 2 månader efter den första injektionen (inte tidigare än en månad efter den första dosen)

   • Tredje injektionen: ges 6 månader efter den första injektionen (inte tidigare än 3 månader efter den andra dosen)

   Alla tre doser ska ges inom en ettårsperiod. Tala med läkaren om du vill ha mer information.


   Om du är 15 år och äldre vid det första injektionstillfället

   Gardasil 9 ska ges enligt ett tredosschema:

   • Första injektionen: valfritt datum

   • Andra injektionen: ges 2 månader efter den första injektionen (inte tidigare än en månad efter den första dosen)

   • Tredje injektionen: ges 6 månader efter månader efter den första injektionen (inte tidigare än 3 månader efter den andra dosen)

   Alla tre doser ska ges inom en ettårsperiod. Tala med läkaren om du vill ha mer information.


   Det rekommenderas att personer som får en första dos av Gardasil 9 fullföljer vaccinationsserien med Gardasil 9.


   Gardasil 9 ges som en injektion genom huden in i muskeln (helst muskeln i överarmen eller låret).

   Om du har glömt en dos av Gardasil 9

   Om du missar en planerad injektion bestämmer läkaren när du ska få den missade dosen.

   Det är viktigt att du följer läkarens eller sjuksköterskans anvisningar om återbesök för uppföljningsdoserna. Om du glömmer eller inte kan återkomma till läkaren på avtalad tid, rådfråga läkaren. Om Gardasil 9 ges som första dos bör vaccinationsserien fullföljas med Gardasil 9, och inte något annat HPV-vaccin.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.


   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla vacciner kan även detta vaccin orsaka biverkningar, men alla behöver inte få dem.


   Följande biverkningar kan förekomma efter användning av Gardasil 9:


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter): biverkningar vid injektionsstället (smärta, svullnad och rodnad) och huvudvärk.


   Vanliga (förekommer hos upp till 1 av 10 patienter): biverkningar vid injektionsstället (blåmärke, klåda), feber, trötthet, yrsel och illamående.


   När Gardasil 9 gavs samtidigt med en boosterdos kombinerat difteri-, stelkramps-, kikhoste- [acellulärt, komponent] och polio-[inaktiverat]vaccin vid samma besök var det vanligare med svullnad vid injektionsstället.


   Följande biverkningar har rapporterats med GARDASIL eller SILGARD och kan även förekomma efter användning av GARDASIL 9:


   Svimning, ibland åtföljt av skakningar eller stelhet, har rapporterats. Även om svimningsepisoder är mindre vanliga bör patienter observeras under 15 minuter efter att de fått HPV-vaccin.


   Allergiska reaktioner har rapporterats. Några av dessa reaktioner har varit allvarliga. Symtom kan vara andningssvårigheter, väsande andning, nässelutslag och/eller hudutslag.


   Liksom för andra vacciner innefattar biverkningar som rapporterats under allmän användning följande: svullna körtlar (hals, armhåla eller ljumske); muskelsvaghet, onormala känselförnimmelser, krypningar i armar, ben och överkropp, eller förvirring (Guillain-Barré syndrom, akut disseminerad encefalomyelit); kräkningar, ledsmärta, värkande muskler, ovanlig trötthet eller svaghet, frossa, allmän sjukdomskänsla, ökad risk för blödningar och blåmärken samt hudinfektioner på injektionsstället.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Gardasil 9 ska förvaras

   Förvara detta vaccin utom syn- och räckhåll för barn.


   Använd vaccinet före utgångsdatumet som anges på kartongen och på etiketten på sprutan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvaras i kylskåp (2ºC–8ºC). Får ej frysas. Förvara sprutan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.


   Vaccinet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är: höggradigt renat icke-infektiöst protein för följande typer av humant papillomvirus (6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 och 58).

   En dos (0,5 ml) innehåller cirka:

   1 Humant papillomvirus = HPV

   2 L1-protein i form av viruslika partiklar framställda i jästceller (Saccharomyces cerevisiae CANADE 3C‑5 (stam 1895)) med hjälp av rekombinant DNA-teknik.

   3 Adsorberat på amorft aluminiumhydroxifosfatsulfat-adjuvans (0,5 milligram Al).

   Humant papillomvirus1 typ 6 L1-protein2,3

   30 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 11 L1-protein2,3

   40 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 16 L1-protein2,3

   60 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 18 L1-protein2,3

   40 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 31 L1-protein2,3

   20 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 33 L1-protein2,3

   20 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 45 L1-protein2,3

   20 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 52 L1-protein2,3

   20 mikrogram

   Humant papillomvirus1 typ 58 L1-protein2,3

   20 mikrogram

   Amorft aluminiumhydroxid/fosfat/sulfat är inkluderat i vaccinet som ett adjuvans. Adjuvans inkluderas för att förbättra immunförsvaret för vaccinet.


   Övriga innehållsämnen är: natriumklorid, L‑histidin, polysorbat 80, natriumborat och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   1 dos av Gardasil 9, injektionsvätska, suspension innehåller 0,5 ml.


   Före omskakning kan Gardasil 9 se ut som en klar vätska med en vit fällning. Efter noggrann omskakning blir vätskan vit och grumlig.


   Gardasil 9 finns i förpackningar med 1 eller 10 förfyllda sprutor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare


   Innehavare av godkännande för försäljning


   MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon, Frankrike


   Tillverkare


   Merck Sharp & Dohme, B.V., Waarderweg, 39, 2031 BN Haarlem, Nederländerna


   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   België/Belgique/Belgien

   MSD Belgium BVBA/SPRL
   Tél/Tel: 0800 38 693

   (+32 (0) 27766211)

   dpoc_belux@merck.com

   Lietuva

   UAB Merck Sharp & Dohme
   Tel.: +370.5.2780.247
   msd_lietuva@merck.com

   България

   Мерк Шарп и Доум България ЕООД,
   тел.: + 359 2 819 3737
   info-msdbg@merck.com

   Luxembourg/Luxemburg

   MSD Belgium BVBA/SPRL
   Tél: +32 (0) 27766211

   dpoc_belux@merck.com

   Česká republika

   Merck Sharp & Dohme s.r.o.
   Tel.: +420 233 010 111
   dpoc_czechslovak@merck.com

   Magyarország

   MSD Pharma Hungary Kft.
   Tel.: + 36.1.888.5300

   hungary_msd@merck.com

   Danmark

   MSD Danmark ApS

   Tlf: + 45 4482 4000

   dkmail@merck.com

   Malta

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited.
   Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

   malta_info@merck.com

   Deutschland

   MSD SHARP & DOHME GMBH

   Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

   e-mail@msd.de

   Nederland

   Merck Sharp & Dohme BV

   Tel: 0800 9999000

   (+31 23 5153153)

   medicalinfo.nl@merck.com

   Eesti

   Merck Sharp & Dohme OÜ

   Tel.: +372 6144 200

   msdeesti@merck.com

   Norge

   MSD (Norge) AS

   Tlf: +47 32 20 73 00

   msdnorge@msd.no

   Ελλάδα

   MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

   Τηλ: +30 210 98 97 300

   dpoc_greece@merck.com

   Österreich

   Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0) 1 26 044

   msd-medizin@merck.com

   España

   Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

   Tel: +34 91 321 06 00

   msd_info@merck.com

   Polska

   MSD Polska Sp. z o.o.
   Tel.: +48.22.549.51.00

   msdpolska@merck.com

   France

   MSD VACCINS
   Tél: +33 (0) 1 80 46 40 40

   Portugal

   Merck Sharp & Dohme, Lda

   Tel: +351 21 4465700

   clic@merck.com

   Hrvatska

   Merck Sharp & Dohme d.o.o.
   Tel: +385 1 66 11 333

   croatia_info@merck.com

   România

   Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L

   Tel: + 4021 529 29 00

   msdromania@merck.com

   Ireland

   Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health) Limited

   Tel: +353 (0)1 2998700

   medinfo_ireland@merck.com

   Slovenija

   Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.
   Tel: +386.1.520.4201

   msd.slovenia@merck.com

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: + 354 535 7000

   Slovenská republika

   Merck Sharp & Dohme, s. r. o
   Tel: +421 2 58282010

   dpoc_czechslovak@merck.com

   Italia

   MSD Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 361911

   medicalinformation.it@merck.com

   Suomi/Finland

   MSD Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)9 804 650

   info@msd.fi 

   Κύπρος

   Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited
   Τηλ: 800 00 673 (+357 22866700)

   cyprus_info@merck.com

   Sverige

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Tel: +46 77 5700488

   medicinskinfo@merck.com

   Latvija

   SIA Merck Sharp & Dohme Latvija
   Tel: +371.67364.224
   msd_lv@merck.com

   United Kingdom

   Merck Sharp & Dohme Limited

   Tel: +44 (0) 1992 467272

   medicalinformationuk@merck.com   Denna bipacksedel ändrades senast

   07/2018


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Gardasil 9, injektionsvätska, suspension i förfylld spruta:


   • Före omskakning kan Gardasil 9 se ut som en klar vätska med en vit fällning.

   • Skaka om den förfyllda sprutan väl före användning. Efter noggrann omskakning blir vätskan vit och grumlig.


   • Kontrollera suspensionen visuellt för partiklar och missfärgning före administreringen. Kassera vaccinet om det innehåller partiklar och/eller om det är missfärgat.

   • Två nålar av olika längd medföljer i förpackningen, välj den nål som bäst lämpar sig för intramuskulär (i.m.) administrering med hänsyn till patientens storlek och vikt.


   • Fäst nålen genom att vrida den medsols tills den sitter säkert på sprutan. Administrera hela dosen på brukligt sätt.


   • Injicera omedelbart intramuskulärt (i.m.), företrädesvis i överarmens deltoidmuskel eller i lårets anterolaterala del.


   • Vaccinet ska användas i levererat skick. Hela den rekommenderade vaccindosen ska användas.

   Ej använt vaccin och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Gardasil 9

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 581896
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  1.485 kr

  Jämförpris: 1.485 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?