Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Furix

   20 mg, 40 mg, 500 mg tabletter
   furosemid
   laktos

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Furix är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Furix
   3. Hur du använder Furix
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Furix ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Furix är och vad det används för

   Furosemid som finns i Furix kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.


   Furix är ett snabbverkande urindrivande medel som befriar kroppen från överskott av vätska (ödem), samt sänker blodtrycket. Den urindrivande effekten märks redan efter 1/2-1 timme, är som störst efter 1-2 timmar och försvinner efter 4-6 timmar. Den blodtryckssänkande effekten kvarstår längre.


   Furix tabletter 20 mg och 40 mg används för behandling av vätskeansamling i vävnader (ödem) och högt blodtryck (hypertoni). Furix tabletter 500 mg används för behandling av akut och kroniskt nedsatt njurfunktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Furix

   Använd inte Furix

   • om du är allergisk (överkänslig) mot furosemid eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot vissa närbesläktade kemiska föreningar, så kallade sulfonamider, som t ex finns i vissa läkemedel mot diabetes.

   • om du har svåra lever- eller njurskador.

   • om din urinproduktion har upphört.

   • om du har kraftigt minskad mängd kalium eller natrium i blodet.

   • om du har minskad blodvolym, eventuellt tillsammans med lågt blodtryck.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Furix:

   • om du har risk för att drabbas av rubbningar i kroppens vätske- och saltbalans. Detta gäller bl a om du är äldre, har skrumplever, tar höga doser Furix, använder vissa andra läkemedel som påverkar saltbalansen eller äter saltfattig kost.

   • Furosemid kan ge negativa effekter på din hörsel. Detta gäller om du får höga doser, får furosemid tillsammans med andra läkemedel som påverkar hörseln eller om du har nedsatt njur-, hjärt- eller leverfunktion.

   • om du har vissa svåra njur- eller leversjukdomar.

   • om du har prostataförstoring eller andra vattenkastningsbesvär.

   • om du har diabetes, gikt, systemisk lupus erythematosus (en bindvävs­sjukdom), porfyri (en ämnesomsättningssjukdom) eller lågt blodtryck.

   • om du är äldre, om du tar andra läkemedel som kan sänka blodtrycket, eller om du har någon annan sjukdom som medför risk för sänkt blodtryck.

   • om du behandlas med läkemedel ur någon av följande grupper: kortisonpreparat, digitalis eller aminoglykosider.

   Andra läkemedel och Furix

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Vissa receptfria smärtstillande läkemedel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, ibuprofen) kan påverka effekten av behandlingen med Furix.


   Flera receptbelagda läkemedel kan också påverka eller påverkas av behandlingen med Furix. Det gäller

   • antibiotika (innehållande s k aminoglykosider, tetracykliner eller cefalosporiner)

   • vissa hjärtmediciner (innehållande digitalisglykosider, sotalol, s k ACE-hämmare eller andra medel mot högt blodtryck)

   • vissa smärtstillande medel (innehållande t ex acetylsalicylsyra, indometacin, naproxen)

   • vissa medel mot epilepsi (innehållande karbamazepin eller fenytoin)

   • vissa medel som används vid reumatiska sjukdomar (innehållande metotrexat eller kortisonliknande medel)

   • vissa medel mot höga blodfetter (innehållande kolestyramin eller kolestipol)

   • vissa medel mot depression (innehållande s k selektiva serotoninåterupptagshämmare, SSRI)

   • medel mot högt blodtryck

   • vissa medel mot psykisk sjukdom (innehållande litium).

   Furix med mat och dryck

   Lakrits kan minska effekten av Furix.

   Graviditet och amning

   Graviditet: Risk finns att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Furix under graviditet.


   Amning: Risk finns att barn som ammas kan påverkas. Använd därför inte Furix under amning annat än på bestämd ordination från läkare. Ammande mödrar bör vara observanta på att mjölkmängden kan minska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Furix kan orsaka yrsel. Detta kan påverka säkerheten när du kör något fordon.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Furix innehåller laktos

   Tabletterna innehåller laktos (gäller ej Furix 500 mg). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Furix

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Läkaren kommer att bestämma dosen individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna varierar. Vid behandling av ödem är ofta 20-40 mg dagligen tillräckligt, men ibland krävs högre doser. Vid behandling av högt blodtryck är dosen vanligen 20-80 mg dagligen.


   Vid behandling av nedsatt njurfunktion med Furix 500 mg, ges betydligt högre doser (upp till 2000 mg per dygn, och i sällsynta fall ännu mer).


   Tabletten kan delas genom ett lätt tryck. Tabletten kan delas i två lika stora doser.

   Om du använt för stor mängd av Furix

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t ex ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 användare):

   Låga nivåer av kalium eller magnesium i blodet. Höga nivåer av urinsyra i blodet.

   Utfällning av kalk i njurarna hos barn.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Låga nivåer av natrium i blodet. Höga nivåer av magnesium blodet. Rubbningar i nivåerna av blodfetter eller i kroppens syra-basbalans. Sämre hörsel för höga toner. Hudreaktioner som hudutslag, klåda, nässelutslag, blödningar i huden och ökad känslighet för ljus.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Minskad mängd blodplättar, ökat blodsocker, tinnitus, yrsel, hörselnedsättning, dövhet (ibland bestående), uttorkning som kan leda till lågt blodtryck i stående ställning, svimning, hudflagning, kärlväggsinflammation, hudrodnad, och vattenkastningsbesvär hos män med prostataförstoring. Förhöjd kroppstemperatur hos spädbarn med hjärtsvikt. Illamående, kräkningar och diarré vid höga doser.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Minskat antal röda eller vita blodkroppar, minskad mängd kalk i blodet, myrkrypningar, svindel, yrsel, huvudvärk, dimsyn, synrubbning som gör att allt ser gult ut, försämrad pumpfunktion hos hjärtat, långsam hjärtrytm, hjärtrytmrubbning, hudblåsor, äggvita i urinen, njurinflammation. Illamående, kräkningar och diarré vid låga doser.


   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10000 användare):

   Kraftigt minskat antal vita blodkroppar, ökning av antalet vita blodkroppar, svår allergisk reaktion, utlösning av ämnesomsättningssjukdomen porfyri, brist på vitamin B1 (tiamin), feber hos barn över 1 år, överproduktion av bisköldkörtelhormon hos barn, öppen förbindelse mellan lungartär och kroppspulsåder hos för tidigt födda barn, snabb hjärtrytm, försämring av hjärtsviktssymtom efter behandlingens slut, försämrad genomblödning i hjärtat eller andra delar av kroppen, bukspottkörtelinflammation, gulsot, stopp i gallgångarna.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Akut generaliserad exantematös pustulos (AGEP) (plötsliga läkemedelsutslag med feber), yrsel, svimning och medvetslöshet (orsakat av lågt blodtryck).


   Furix kan i sällsynta fall påverka de vita blodkropparna så att infektionsförsvaret försämras. Om du får en infektion med symtom såsom feber med kraftigt försämrat allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom såsom exempelvis ont i halsen/svalget/munnen eller vattenkastningsbesvär, ska du snarast uppsöka läkare så att man via blodprov kan utesluta en brist på vita blodkroppar (agranulocytos). Det är viktigt att du då informerar om din medicinering.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Furix ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är furosemid. En tablett innehåller 20 mg, 40 mg respektive 500 mg furosemid.

   • Övriga innehållsämnen är mikrokristallin cellulosa, povidon, magnesiumstearat, kiseldioxid. Furix 20 mg och 40 mg innehåller även laktosmonohydrat, risstärkelse samt kroskarmellosnatrium. Furix 500 mg innehåller även potatisstärkelse, talk.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Furix 20 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 8 mm. Den är präglad med AB 41 på ena sidan.

   Furix 40 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 8 mm. Den är präglad med AB 22 på ena sidan.

   Furix 500 mg är en vit, rund tablett med tryckdelskåra och en diameter på 13,5 mm. Den är präglad med AB 23 på ena sidan.


   Förpackningsstorlekar:

   Furix 20 mg: 100 st i plastburk.

   Furix 40 mg: 50 st, 100 st, 250 st, 500 st och 1000 st (endast för dosdispensering) i plastburk. 98 x 1 st i tryckförpackning.

   Furix 500 mg: 20 st och 100 st i plastburk. 98 x 1 st i tryckförpackning.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma AB

   Box 3131

   169 03 Solna

   tel 08-731 28 00

   e-post infosweden@takeda.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016–01–26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Furix®

  Tablett 40 mg 100 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 390849
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  52,49 kr

  Jämförspris: 0,52 kr / tablett(er)

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?