• Schampo mot mjäll
 • Ketokonazol
 • Vid kraftig mjäll. Innehåller ketokonazol som dödar den svamp som orsakar mjäll. Behandla 2 gånger i veckan under 2-4 veckor.
 • Använd schampot vid behov för att motverka att du får mjäll igen.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fungoral

   20 mg/ml schampo
   Ketokonazol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mera information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fungoral är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fungoral
   3. Hur du använder Fungoral
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fungoral ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fungoral är och vad det används för

   Fungoral är ett schampo som används mot mjäll. Det kan även ordineras av läkare mot mjälleksem. Mjäll orsakas av svampen Malassezia som normalt förekommer i hårbotten. I vanliga fall ger den inte upphov till några besvär, men ibland kan huden reagera. När detta sker uppstår mjällbildning och symtom såsom klåda och fjällning.

   Ketokonazol som finns i Fungoral kan också vara godkänt för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fungoral

   Använd inte Fungoral

   • om du är allergisk mot ketokonazol eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Undvik att få schampo i ögonen. Om detta skulle hända, skölj ögonen rikligt med vatten.

   Sluta att ta Fungoral och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Fungoral schampo kan användas under graviditet.

   Amning

   Fungoral schampo kan användas av kvinnor som ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fungoral påverkar inte förmågan att köra bil och använda maskiner.


   3. Hur du använder Fungoral

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Tonåringar och Vuxna:

   Vid mjäll: Blöt hår och hårbotten och massera in schampot ordentligt i hårbotten. Låt det verka under 3-5 minuter innan det sköljs ur. Vanligtvis är cirka 5 ml (en tesked) schampo tillräckligt. Du kan tvätta håret med ditt vanliga schampo antingen före eller efter behandlingen. Behandla håret 2 gånger i veckan under 2-4 veckor för att ta bort symtomen. Därefter kan du använda Fungoral en gång i veckan eller vid behov för att förhindra att besvären återkommer.

   Du måste kontakta läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 1 månad.

   Användning för barn

   Fungoral ska inte användas av barn under 12 år.

   Om du använt för stor mängd av Fungoral

   Fungoral är ett schampo som ska sköljas ur efter behandling.

   Om du eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Lokala reaktioner som rodnad, irritation och klåda. Inflammerade hårsäckar, brännande känsla i huden, torr hud, utslag, håravfall eller förändrad hårkvalitet, ökat tårflöde.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare): Lokala reaktioner som varfyllda blåsor och överkänslighet. Överkänslighetsreaktioner, förändrad smakuppfattning, ögonirritation, akne, kontakteksem, hudavflagning.

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Nässelfeber, förändrad hårfärg, allergiska reaktioner med svullnad av ansikte och mun (angioödem).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fungoral ska förvaras

   Förvaras vid högst 25 °C.

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är ketokonazol 1 ml schampo innehåller 20 mg ketokonazol.

   • Övriga innehållsämnen är natriumlauryletersulfat, dinatriummonolauryletersulfosuccinat, kokosnötsfettsyradietanolamid, laurdimoniumhydrolyserad animalkollagen, Makrogol 120 metylglukosdioleat, saltsyra, natriumhydroxid, natriumklorid, konserveringsmedel (imidurea), färgämne E127 (erytrosin) och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Schampot har rödaktig färg.

   Fungoral schampo finns i förpackning på 60 ml och 120 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Trimb Healthcare AB

   Östermalmsgatan 19

   114 26 Stockholm

   Tel: 08-12135200

   E-post: medical@trimb.se

   Tillverkare

   Janssen Pharmaceutica N.V.

   Turnhoutseweg 30

   B-2340 Beerse

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-10-15


  Fungoral®

  Schampo 20 mg/ml 120 milliliter Flaska

  • Varunummer: 452022
  • Tillverkare: Trimb Healthcare AB

  109 kr

  (Ord. pris 133 kr)

  Jämförpris: 109 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/fungoral-schampo-20-mg-per-ml-120-milliliter-flaska-245898/ 245898 Fungoral® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/452022s.jpg 133.00 109.00 SEK Fungoral InStock Schampo mot mjäll Meny Meny/Hud & hår Meny/Hud & hår/Hårvård Meny/Hud & hår/Hårvård/Mjäll & torr hårbotten Meny/Erbjudanden Meny/Erbjudanden/Webbpriser Webb- pris Webb- pris Offer Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Schampo 20 mg/ml 120 milliliter Flaska