Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fucithalmic

   1% ögonsalva
   fusidinsyra
   bensalkoniumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig .

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fucithalmic är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic
   3. Hur du använder Fucithalmic
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fucithalmic ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fucithalmic är och vad det används för

   Fusidinsyra är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt.

   Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.

   Fusidinsyra som finns i Fucithalmic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucithalmic

   Använd inte Fucithalmic

   • om du är allergisk mot fusidinsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Det är viktigt att du endast använder detta läkemedel enligt läkarens ordination. Felaktig användning ökar risken för antibiotikaresistens, vilket kan leda till att läkemedlet blir mindre effektivt.

   Använd inte kontaktlinser medan du behandlas med detta läkemedel. Fucithalmic innehåller mikrokristaller som kan repa kontaktlinsen eller hornhinnan om kontaktlinser används. Kontaktlinser kan användas igen efter avslutad behandling.

   Andra läkemedel och Fucithalmic

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Fucithalmic kan användas under graviditet och amning.

   Fucithalmic har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Fucithalmic kan dock ge tillfällig dimsyn efter användning. Vänta tills du återfått normal syn innan du kör bil eller använder maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fucithalmic innehåller bensalkoniumklorid

   Detta läkemedel innehåller 0,11 mg bensalkoniumklorid per gram ögonsalva.

   Bensalkoniumklorid kan tas upp av mjuka kontaktlinser och kan missfärga kontaktlinserna. Kontaktlinser ska inte användas under behandling med Fucithalmic, se avsnitt ”Varningar och försiktighet”.

   Bensalkoniumklorid kan vara irriterande för ögon, särskilt om du har torra ögon eller problem med hornhinnan (den klara hinnan längst fram i ögat). Om du känner irritation, stickningar eller smärta i ögat efter att ha använt läkemedlet, kontakta läkare.


   3. Hur du använder Fucithalmic

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Rekommenderad dos är en droppe två gånger dagligen.

   Behandlingen bör fortsätta i två dagar efter det att symtomen har försvunnit för att undvika återkommande infektion.

   Fucithalmic ögonsalva är tjockflytande, men i kombination med tårvätskan blir salvan helt klar och tunnflytande.

   Bruksanvisning

   Tvätta alltid dina händer innan du använder Fucithalmic.

   1. Ta bort locket från tuben. Använd inte tuben om locket är skadat.

   2. Stå eller sitt bekvämt och luta huvudet bakåt. Håll tuben ovanför ögat.

   3. Dra försiktigt ner det undre ögonlocket och tryck ut en droppe från tuben ned i det undre ögonlocket, enligt bilden.

   4. Undvik att vidröra ögat eller någon annan yta med tubens spets. Det kan förorena tubens innehåll.

   5. Sätt tillbaka locket på tuben efter användning.

   Tryck ut en droppe från tuben ned i det undre ögonlocket

   Användning för barn

   Om detta läkemedel ska användas till ett barn kan det vara lättare att ge ögonsalvan när barnet ligger ner

   Om du har använt för stor mängd av Fucithalmic

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fucithalmic

   Om du glömmer att använda din medicin, använd den så snart du kommer ihåg. Om det nästan är dags för din nästa dos, ta inte den missade dosen utan fortsätt använda den enligt ditt vanliga schema. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Fucithalmic

   Följ läkarens råd angående behandlingens längd. Avbryt inte behandlingen utan att först rådfråga din läkare. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta ta Fucithalmic och kontakta omedelbart läkare eller uppsök närmaste akutmottagning om du upplever följande symtom:

   • Feber, hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (allergisk reaktion) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   • Svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter (angioödem) (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare).

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • dimsyn (övergående)

   • smärta på appliceringsstället (inklusive brännande och stickande känsla i och kring ögat)

   • klåda i och kring ögat

   • irritation/obehagskänsla i och kring ögat

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • svullnad kring ögonen (ödem)

   • rinnande ögon

   • hudutslag

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • försämring av bindhinneinflammation

   • nässelutslag

   5. Hur Fucithalmic ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 oC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP/Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Öppnad tub ska användas inom 4 veckor.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: fusidinsyrahemihydrat motsvarande fusidinsyra 10 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, karbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Viskös vit till off-white vattnig salva.

   Tub med 5 g

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Amdipharm Limited

   Temple Chambers

   3 Burlington Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   LEO Laboratories Ltd, Dublin, Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fucithalmic®

  Ögonsalva 1 % 5 gram Tub

  • Varunummer: 565034
  • Tillverkare: Abcur AB

  90,34 kr

  Jämförpris: 18,07 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?