Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   Fucithalmic

   1% ögonsalva
   fusidinsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FUCITHALMIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU ANVÄNDER FUCITHALMIC
   3. HUR DU ANVÄNDER FUCITHALMIC
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FUCITHALMIC SKA FÖRVARAS
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   1. VAD FUCITHALMIC ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Fucidin är ett antibiotikum med bakteriedödande effekt.

   Fucithalmic används vid akut bindhinneinfektion orsakad av stafylokocker.

   2. INNAN DU ANVÄNDER FUCITHALMIC

   Använd inte Fucithalmic

   • om du är allergisk (överkänslig) mot fusidinsyra eller något av de övriga innehållsämnena.

   Var särskilt försiktig med Fucithalmic

   • på grund av innehållet av mikrokristaller ska inte kontaktlinser användas under tiden du behandlas med Fucithalmic ögonsalva. Dessutom innehåller Fucithalmic ögonsalva i tub bensalkoniumklorid som kan missfärga mjuka kontaktlinser.

   Användning av andra läkemedel

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Inga kända risker vid användning under graviditet eller amning.

   Ingen känd påverkan på förmågan att köra bil eller hantera maskiner.

   Viktig information om något innehållsämne i Fucithalmicögonsalva

   Fucithalmic ögonsalva i tub innehåller bensalkoniumklorid som kan ge ögonirritation.


   3. HUR DU ANVÄNDER FUCITHALMIC

   Vanlig dosering: En droppe två gånger dagligen.

   Behandlingen bör pågå t.o.m. två dagar efter besvärsfrihet för att undvika att infektionen återuppstår.

   Fucithalmic ögonsalva är tjockflytande, men i kombination med tårvätskan blir salvan helt klar och tunnflytande.

   Om du har använt för stor mängd av Fucithalmic

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fucithalmic

   Ta inte dubbel dos för att kompensera glömd dos.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan Fucithalmic ögonsalva orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Vanlig (förekommer hos fler än 1 av 100 användare): Sveda och irritation i ögat, reaktion på applikationsstället.

   Mindre vanlig (förekommer hos färre än 1 av 100 användare): Klåda, svullnad kring ögonen, rinnande ögon, allergisk reaktion.

   Sällsynt (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare): Hudutslag, nässelfeber, angioödem (svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg, ibland med andnöd eller sväljsvårigheter), förvärring av bindhinneinflammation.

   Om några biverkningar blir värre eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR FUCITHALMIC SKA FÖRVARAS

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 25 oC.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP (Utgångsdatum).

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Bruten förpackning hållbar 4 veckor.


   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man gör med läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: fusidinsyrahemihydrat motsvarande fusidinsyra 10 mg/g.

   • Övriga innehållsämnen är: bensalkoniumklorid, karbomer, mannitol, natriumedetat, natriumhydroxid och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Viskös vit till off-white vattnig salva.


   Tub med 5 g

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Amdipharm Limited

   Temple Chambers

   3 Burlington Road

   Dublin 4

   Irland


   Tillverkare

   LEO Laboratories Ltd, Dublin, Irland   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2013-10-01

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fucithalmic®

  Ögonsalva 1 % 5 gram Tub

  • Varunummer: 565034
  • Tillverkare: Abcur AB

  90,34 kr

  Jämförpris: 18,07 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?