Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fucidin-Hydrocortison

   20 mg/g+10 mg/g kräm

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison
   3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fucidin-Hydrocortison är och vad det används för

   Fucidin-Hydrocortison är ett kombinationspreparat, som förenar ett antibiotikum (fusidinsyra) med ett milt kortison (hydrokortison). Därmed uppnås en bakteriedödande effekt (antibiotisk) samtidigt med en klådstillande och inflammationshämmande effekt (kortisonet).

   Fucidin-Hydrocortison används vid olika typer av infekterade eksem.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fucidin-Hydrocortison

   Använd inte Fucidin-Hydrocortison

   • om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har några hudinfektioner som primärt förorsakats av bakterier, parasiter, virus eller svamp.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder/under användning av Fucidin-Hydrocortison.

   • om du ska använda krämen i ögonregionen.

   • om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar

   • Krämen ska inte användas under lång tid, på stora kroppsytor eller till små barn annat än på strikt ordination av läkare.

   Andra läkemedel och Fucidin-Hydrocortison

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Inga ogynnsamma effekter har påvisats vid utvärtes användning av hydrokortison eller fusidinsyra under graviditet.

   Fusidinsyra och hydrokortison passerar över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas vid utvärtes användning.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder något läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fucidin-Hydrocortison påverkar inte förmågan att framföra fordon eller sköta maskiner.

   Fucidin-Hydrocortison innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat

   Detta läkemedel innehåller butylhydroxianisol, cetylalkohol, kaliumsorbat och polysorbat som kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem).

   Butylhydroxianisol kan även vara irriterande för ögon och slemhinnor.


   3. Hur du använder Fucidin-Hydrocortison

   Använd alltid Fucidin-Hydrocortison kräm enligt läkarens anvisningar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna och barn är:

   Hudförändringar utan täckförband: Krämen stryks försiktigt på i ett tunt lager 2–3 gånger dagligen. Ofta räcker 2 veckors behandlingstid.

   Observera att läkaren kan ha ordinerat läkemedlet för annat användningsområde och/eller med annan dosering än angivet i bipacksedeln.

   Om händerna inte ska behandlas, tvättas de efter användning.

   Om du använt för stor mängd av Fucidin-Hydrocortison

   Om du använt för stor mängd läkemedel eller om t ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Fucidin-Hydrocortison

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • hudreaktioner på applikationsstället

   • hudirritation

   • sveda och stickningar,

   • klåda.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • allergisk reaktion

   • förvärrat eksem

   • utslag.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • dimsyn

   Andra biverkningar som har rapporterats för produkter innehållande kortison: Hudförtunning, framträdande kärl under huden och strimmor i huden (speciellt vid långvarig användning), förlust av pigment, inflammation i hårsäckar, ökad hårväxt, hudinflammation kring munnen och hämning av binjurebarkfunktionen.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fucidin-Hydrocortison ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Tuben ska kasseras 3 månader efter att den öppnats första gången.

   Läkemedlet ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   Fusidinsyra, hydrokortisonacetat

   Ett gram kräm innehåller 20 mg fusidinsyra och 10 mg hydrokortisonacetat.

   Övriga innehållsämnen är:

   Butylhydroxianisol (E320),

   cetylalkohol,

   glycerol 85%,

   flytande paraffin,

   kaliumsorbat (E202),

   polysorbat 60,

   vitt vaselin,

   all-rac-α-tokoferol,

   renat vatten,

   utspädd saltsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Vit homogen kräm.

   Aluminiumtub med 30 g kräm.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   LEO Pharma AB

   Box 404

   201 24 Malmö

   Tel. 040-35 22 00

   Tillverkare

   LEO Laboratories Limited,

   Cashel Road

   Dublin 12

   Irland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fucidin®-Hydrocortison

  Kräm 20 mg/g+10 mg/g 30 gram Tub

  • Varunummer: 445155
  • Tillverkare: LEO Pharma AB

  195 kr

  Jämförpris: 6,50 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?