Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Folsyra Orifarm

   1 mg tabletter
   folsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Folsyra Orifarm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Orifarm
   3. Hur du använder Folsyra Orifarm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Folsyra Orifarm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Folsyra Orifarm är och vad det används för

   Folsyra Orifarm tabletter innehåller folsyra, ett B-vitamin som krävs för normal blodbildning. I de flesta fall får man tillräckling mängd folsyra via födan, men vid vissa tillstånd behövs ett extra tillskott. Långvarig brist på folsyra kan yttra sig som en speciell sorts blodbrist.

   Folsyra Orifarm ges för att bota eller förebygga folsyrabrist. Folsyrabrist kan exempelvis uppkomma vid behandling med vissa läkemedel och vid vissa tarmsjukdomar eller andra tillstånd då man inte kan tillgodogöra sig folsyra i kosten. Extra tillskott av folsyra kan behövas under graviditet och amning.

   Folsyra som finns i Folsyra Orifarm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Folsyra Orifarm

   Använd inte Folsyra Orifarm

   • om du är allergisk mot folsyra eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Folsyra Orifarm:

   • Använd inte Folsyra Orifarm utan läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12; ett tillstånd som kan medföra skador på nervsystemet.

   • Folsyra Orifarm bör användas med försiktighet vid vissa tumörsjukdomar. Rådgör med din läkare om du behandlas för någon tumörsjukdom innan du börjar använda Folsyra Orifarm.

   Andra läkemedel och Folsyra Orifarm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Behandlingens effekt kan påverkas om detta läkemedel tas samtidigt som vissa andra läkemedel. Detta gäller särskilt om du använder vissa läkemedel mot epilepsi, depression eller diabetes, samt kolestyramin (mot höga blodfetter) och vissa antibiotika.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Inga ogynnsamma effekter på fostret har påvisats.

   Folsyra går över i modersmjölken men förväntas inte påverka barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Folsyra Orifarm påverkar inte förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Folsyra Orifarm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar och endast på läkares ordination, eftersom folsyra kan dölja brist på vitamin B12. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Doseringen av Folsyra Orifarm är olika beroende av vad du behandlas för. Dos och behandlingstid bestäms av din läkare.

   • Vanlig dos vid förebyggande av folsyrabrist hos vuxna: 1 tablett dagligen.

   • Vanlig dos vid konstaterad folsyrabrist hos vuxna: 2 tabletter 2-3 gånger per dag i två veckor eller tills blodvärdena är normala. Därefter kan dosen vanligtvis minskas till 1 tablett dagligen.

   • Vanlig dos vid folsyrabrist hos barn: 1 tablett dagligen.

   • Vid förebyggande behandling före och under graviditet samt under amning ska Folsyra Orifarm tas enligt läkares föreskrift.


   Folsyra Orifarm finns även som 5 mg tablett.

   Om du använt för stor mängd av Folsyra Orifarm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Folsyra Orifarm

   Om du glömmer att ta en dos ska du bara ta nästa dos vid korrekt tidpunkt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Kontakta omdelbart läkare om följande allvarliga biverkningar inträffar:


   Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) med hudutslag, svullnad och ibland blodtrycksfall (har rapporterats hos ett okänt antal användare).


   Övriga biverkningar kan förekomma:


   Klåda, hudutslag, nässelfeber (har rapporterats hos ett okänt antal användare).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Folsyra Orifarm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Används före utgångsdatum som anges på burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är folsyra. 1 tablett innehåller 1 mg folsyra.

   • Övriga innehållsämnen är: hydroxipropylcellulosa (E 463); kroskarmellosnatrium; cellulosa, mikrokristallin (E 460); kiseldioxid, kolloidal, vattenfri; stearinsyra.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Utseende

   Gulaktiga till orange runda konvexa tabletter, med diametern 7 mm, märkta med ”1” på ena sidan och skårade på den andra sidan. Tabletten kan delas i två lika stora delar.


   Förpackningsstorlekar

   Blister: 90 och 100 tabletter

   Plastburk: 100 tabletter och 1000 tabletter (för dosdispensering).


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Detta läkemedel finns som tabletter med styrkorna 5 mg och 1 mg.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark


   Lokal företrädare:

   Orifarm Generics AB,

   Box 56048

   102 17 Stockholm 

   info@orifarm.com


   Tillverkare:

   Orifarm Generics A/S

   Energivej 15

   5260 Odense S

   Danmark 


   eller


   S.C. Santa S.A.

   Str. Carpatilor 60

   Obiectiv 47, 48, 58, 133, 156

   Brasov, 500269

   Rumänien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-07-03


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Folsyra Orifarm

  Tablett 1 mg 100 tablett(er) Blister

  • Varunummer: 544170
  • Tillverkare: Orifarm Generics AB

  102,49 kr

  Jämförpris: 1,02 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?