Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

  • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
    • Källa: Fass.se

      Bipacksedel: Information till användaren

      Flucloxacillin Orion

      500 mg/750 mg/1g filmdragerade tabletter
      flukloxacillin

      Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

      - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

      - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

      - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

      - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

      I denna bipacksedel finner du information om:
      1. Vad Flucloxacillin Orion är och vad det används för
      2. Vad du behöver veta innan du tar Flucloxacillin Orion
      3. Hur du tar Flucloxacillin Orion
      4. Eventuella biverkningar
      5. Hur Flucloxacillin Orion ska förvaras
      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      1. Vad Flucloxacillin Orion är och vad det används för

      Den aktiva substansen i Flucloxacillin Orion är flukloxacillin. Flukloxacillin är ett penicillin (antibiotika) som hindrar bakterier från att bygga upp en normal cellvägg. Utan fungerande cellvägg, dör bakterierna snabbt. Flucloxacillin Orion är stabilt mot ett enzym (betalaktamas), som kan bryta ner vanligt penicillin.


      Flucloxacillin Orion används för:

      • infektioner i hud och mjukdelar

      • infektioner i leder, skelett och lungor (t ex lunginflammation, kronisk bronkit)


      Flukloxacillin som finns i Flucloxacillin Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

      2. Vad du behöver veta innan du tar Flucloxacillin Orion

      Ta inte Flucloxacillin Orion

      • om du är allergisk mot flukloxacillin, penicillin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

      Varning och försiktighet

      Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Flucloxacillin Orion om du:

      • är allergisk mot cefalosporiner (antibiotika)

      • är äldre

      • har en leversjukdom

      • får flukloxacillin under en lång tid.

      Andra läkemedel och Flucloxacillin Orion 

      Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta är viktigt eftersom vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Flucloxacillin Orion. Dessa inkluderar till exempel:

      • vissa läkemedel mot tumörer och rubbningar i immunsystemet (metotrexat)

      • vissa läkemedel mot gikt (probenecid)

      • vissa blodförtunnande läkemedel (warfarin)

      Flucloxacillin Orion med mat, dryck och alkohol

      Flucloxacillin Orion innehåller natrium.

      500 mg tabletterna  innehåller 1,2 mmol (28 mg) natrium per tablett, 750 mg tabletterna innehåller 1,8 mmol (42 mg) natrium per tablett och 1 g tabletterna innehåller 2,4 mmol (56 mg) natrium per tablett. Detta bör beaktas av patienter som ordinerats saltfattig kost.

      Graviditet, amning och fertilitet

      Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


      Det finns ingakända risker i samband med användning undergraviditet. Flukloxacillin passerar över i modersmjölken men påverkar sannolikt inte barn som ammas. Din läkare kommer att bedöma om du kan ta Flucloxacillin Orion under graviditet eller när du ammar.

      Körförmåga och användning av maskiner

      Läkemedlet har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner.

      Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar.

      Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


      3. Hur du tar Flucloxacillin Orion

      Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Din läkare bestämmer dosen så att den passar för dig.


      Ta tabletterna mellan måltiderna för att få bästa effekt av Flucloxacillin Orion.

      Om du har tagit för stor mängd av Flucloxacillin Orion

      Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning

      Om du har glömt att ta Flucloxacillin Orion

      Om du glömmer att ta en dos, ta den så snart du kommer ihåg. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

      Om du slutar att ta Flucloxacillin Orion

      Även om du känner dig bättre efter några dagar, är det viktigt att du fullföljer hela kuren med Flucloxacillin Orion enligt ordinationen. Annars kan vissa bakterier överleva, växa i antal och orsaka ett nytt utbrott av infektionen.


      Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

      4. Eventuella biverkningar

      Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

      Sluta ta Flucloxacillin Orion och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom på sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare):

      • Symtom på allvarlig allergisk reaktion, som svullnad av ansikte, tunga eller svalg, svårigheter att svälja, nässelutslag och andningssvårigheter

      • Allvarlig diarré, vanligtvis med blod eller slem, magont och feber (pseudomembranös kolit)

      • Minskat antal vita blodkroppar (agranulocytos eller neutropeni) som orsakar feber och kraftig försämring av ditt allmäntillstånd eller feber med lokala infektionssymtom, såsom ont i halsen eller munnen eller problem med att kissa

      • Tecken på leverskada eller sjukdom, som mörkare urin eller blekare avföring, gulfärgning av hud eller ögonvitorna (gulsot)

      • Plötsligt uppkomna och allvarliga hudutslag, som kan omfatta blåsor eller fjällning av huden och slemhinnorna (erythema multiforme, Stevens-Johnsons syndrom eller toxisk epidermal nekrolys). Vid allvarliga reaktioner kan även feber, sår på ögats yta och ledvärk förekomma.      Vanliga  (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

      • Illamående eller diarré

      • Hudutslag.

      Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

      • Stort antal av en viss typ av vita blodkroppar (eosinofili)

      • Nässelutslag

      Mycket sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare)

      • Klåda

      Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

      • Yrsel

      • Magont, kräkningar

      Allvarliga hudbiverkningar

      • Röda, fjälliga utslag med knölar under huden och blåsor (exantematisk pustulos). Kontakta genast läkare om du får något av dessa symtom.


      Klåda i underlivet kan orsakas av svampöverväxt. Vit beläggning i munnen, särskilt på tungan kan också orsakas av en svampinfektion.


      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

      Läkemedelsverket,

      Box 26,

      SE-751 03 Uppsala.

      Webbplats: www.lakemedelsverket.se


      Rapportering av biverkningar

      Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

      Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

      5. Hur Flucloxacillin Orion ska förvaras

      Inga särskilda förvaringsanvisningar.


      Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


      Används före utgångsdatum som anges på kartongen och burken efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


      Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

      6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

      Innehållsdeklaration

      • Den aktiva substansen är flukloxacillin 1 tablett innehåller flukloxacillinnatriummonohydrat motsvarande 500 mg, 750 mg eller 1 g flukloxacillin.

      • Övriga innehållsämnen är

        Tablettkärna: Magnesiumstearat, povidon, kroskarmellosnatrium, mikrokristallin cellulosa.

        Filmdrageringen: Titandioxid, makrogoler, lättflytande paraffin, hypromellos.

      Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

      Filmdragerad tablett (tablett).


      500 mg: Vit till benvit, kapselformad, filmdragerad bikonvex tablett, märkt "Y" på ena sidan och '05 'med skåra mellan "0" och "5" på andra sidan, 17.4 x 8.1 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


      750 mg: Vit till benvit, kapselformad, filmdragerad bikonvex tablett, märkt "Y" på ena sidan och '06' med skåra mellan "0" och "6" på den andra sidan, 20.4 x 8.4 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


      1 g: Vit till benvit, oval, filmdragerad bikonvex tablett, märkt med 'T' på ena sidan och '63' med skåra mellan '6' och '3' på andra sidan, 9,8 x 21,3 mm. Tabletten kan delas i två lika stora doser.


      Förpackningsstorlekar:

      500 mg: 30, 50 och 100 tabletter i plastburk

      750 mg: 20, 30, 50 och 100 tabletter i plastburk

      1 g: 21, 30, 50 och 75 tabletter i plastburk.

      Burken innehåller torkmedel.


      Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

      Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

      Orion Corporation

      Orionvägen 1

      FI-02200 Espoo

      Finland


      Tillverkare

      Orion Corporation Orion Pharma

      Orionvägen 1

      FI-02200 Espoo

      Finland

      För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare för innehavaren av godkännandet för försäljning i Sverige.


      Orion Pharma AB

      medinfo@orionpharma.com      Denna bipacksedel ändrades senast

      2017-04-05


    • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

      SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

      FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
      Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

      FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

      Läs mer om att handla på apoteket.se

    Flucloxacillin Orion

    Filmdragerad tablett 750 mg 50 tablett(er) Burk

    • Varunummer: 182981
    • Tillverkare: Orion Pharma AB

    194,24 kr

    Jämförspris: 3,88 kr / tablett(er)

    Logga in

    Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

    Bara logga in här!

    Finns varan på ditt apotek?

    %name%

    %address%, %region%

    Hämtar lagerstatus...

    %status%

    Markera ett apotek för att spara sökningen.
    Söker...

    Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?