Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Zoetis Belgium S.A.
   Rue Laid Burniat 1
   1348 Louvain-La-Neuve
   Belgien

   Tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Elanco Animal Health Ireland Limited
   Finisklin Industrial Estate
   Sligo, Irland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Fevaxyn Pentofel injektionsvätska suspension för katter.

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Per 1 ml dos (endosspruta):

   Aktiva substanser

   Relativ potens (R.P.)

   Inaktiverat felint panleukopenivirus (stam CU4)

   R.P. 8,50 - 12,25

   Inaktiverat felint calicivirus (stam 255)

   R.P. 1,26 - 2,40

   Inaktiverat felint rhinotracheitvirus (stam 605)

   R.P. 1,39 - 2,10

   Inaktiverad Chlamydophila felis (stam Cello)

   R.P. 1,69 - 3,50

   Inaktiverat felint leukemivirus (stam 61E)

   R.P. 1,45 - 2,00

   Adjuvans

   Etylen-maleinanhydrid (EMA)

   1 % (volym/volym)

   Neocryl A640

   3% (volym/volym)

   Emulsigen SA

   5% (volym/volym)

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av friska katter, 9 veckor gamla eller äldre, mot felint panleukopenivirus, felint leukemivirus och mot luftvägssjukdomar orsakade av felint rhinotracheitvirus, felint calicivirus och Chlamydophila felis.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Bör inte användas till dräktiga katter.

   6. BIVERKNINGAR

   Vaccinerade katter kan efter vaccination få reaktioner såsom övergående feber, kräkningar, anorexi och/eller depression som vanligen försvinner inom 24 timmar.

   En lokal reaktion med svullnad, smärta, klåda och håravfall på injektionsstället kan förekomma.

   I mycket sällsynta fall har en anafylaktisk reaktion med ödem, klåda, andnöd, hjärtpåverkan, allvarliga gastrointestinala symtom eller chock observerats under de första timmarna efter vaccinationen.

   Överdosering: Inga oönskade effekter utöver de som beskrivs ovan har observerats.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Katt

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   1 ml. Subkutan användning.

   Grundvaccination av katter nio veckor och äldre: Två doser med 3 till 4 veckors intervall. En ytterligare dos rekommenderas för kattungar som lever i högriskmiljöer för felint leukemivirus (FeLV) och vars första dos administrerades före 12:e levnadsveckan.

   Revaccination: En vaccination årligen.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Innehållet i den förfyllda endossprutan bör skakas väl och administreras aseptiskt genom subkutaninjektion. Det är viktigt att fixera den bifogade sterila nålen på sprutan på ett aseptiskt sätt före användning.

   10. KARENSTIDER

   Ej relevant.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2°C -8°C).

   Förvara endossprutorna i ytterkartongen.

   Ljuskänsligt.

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten efter Utg.dat.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vaccination påverkar inte förloppet vid en FeLV infektion hos katter som redan är smittade vid tiden för vaccinationen. Detta innebär att dessa katter kommer att utsöndra FeLV oavsett om de är vaccinerade eller inte. Följaktligen utgör djuren en smittorisk för mottagliga katter i deras omgivning. Katter som med stor sannolikhet har utsatts för FeLV smitta bör därför testas med avseende på förekomst av FeLV- antigen innan de vaccineras. Djur vars test visar negativt resultat kan vaccineras, medan djur vars test är positivt skall hållas isolerade från andra katter och testas igen inom 1-2 månader. Katter som vid det andra testtillfället uppvisar ett positivt svar skall betraktas som permanent infekterade med FeLV och behandlas i enlighet med detta. Katter som vid det andra testtillfället uppvisar ett negativt svar kan vaccineras, då de med största sannolikhet är fria från FeLV infektion.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Skall inte blandas med något annat läkemedel.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   I händelse av anafylaktisk reaktion bör adrenalin ges intramuskulärt.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinärmedicinska läkemedlet till djur

   Till användaren: Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Oavsiktlig injektion/självinjektion kan leda till svår smärta och svullnad, särskilt om produkten injiceras i en led eller i ett finger. I sällsynta fall kan det leda till förlust av fingret om man inte kommer under medicinsk vård omedelbart. Vid oavsiktlig injektion med detta läkemedel, uppsök snabbt läkare även om endast en väldigt liten mängd injicerats och ta med denna information. Om smärtan kvarstår i mer än 12 timmar efter läkarundersökning, kontakta läkare igen.

   Till läkaren: Detta veterinärmedicinska läkemedel innehåller mineralolja. Även om små mängder injicerats, kan en oavsiktlig injektion med detta läkemedel orsaka intensiv svullnad, som till exempel kan leda till ischemisk nekros och även till förlust av ett finger. Sakkunniga, SNABBA, kirurginsatser krävs och tidig incision och irrigation av det injicerade området kan behövas, särskilt om det rör sig om mjukdelar eller senor i ett finger.

   Dräktighet:

   Vaccinets säkerhet vid vaccination av dräktiga honkatter har inte undersökts. Dräktiga honor bör inte vaccineras.

   Andra läkemedel och Fevaxyn Pentofel:

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift):

   Inga oönskade effekter utöver de som beskrivs i avsnitt 6 har observerats.

   Blandbarhetsproblem:

   Blanda inte med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2015–04–17

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   10 x 1 ml: Kartong innehållande 10 förfyllda endossprutor och 10 sterila nålar

   20 x 1 ml: Kartong innehållande 20 förfyllda endossprutor och 20 sterila nålar

   25 x 1 ml: Kartong innehållande 25förfyllda endossprutor och 25 sterila nålar

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Sverige
   Orion Pharma Animal Health
   Tlf: +46 (0)8 623 64 40

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fevaxyn Pentofel

  Injektionsvätska, suspension 10 x 1 dos(er) Förfylld spruta

  • Varunummer: 428061
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  965,50 kr

  Jämförpris: 96,55 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?