Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för Dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR LÄKEMEDLET OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET
   3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV LÄKEMEDLET
   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningens innehåll och övriga upplysningar


   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är fenylefrin som fenylefrinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriumcitrat, citronsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Abcur AB

   Box 1452

   251 14 Helsingborg

   Tillverkare

   Laboratoires Renaudin

   Z.A Errobi

   F-64 250 Itxassou

   Frankrike

   1. VAD ÄR LÄKEMEDLET OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fenylefrin Abcur 0,05 mg/ml, injektionsvätska, lösning tillhandahålls i glasampuller på 10 ml.

   Fenylefrin Abcur 0,1 mg/ml, injektionsvätska, lösning tillhandahålls i glasampuller på 5 ml, 10 ml eller 20 ml och injektionsflaskor på 50 ml.


   Ampullerna är förpackade i tråg av plast eller kartong om 5, 10, 20, 50 och 100 ampuller. Injektionsflaskorna är förpackade i kartonger om 1, 12, 24 eller 48 injektionsflaskor.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Vad används läkemedlet för?

   Detta läkemedel hör till en grupp som kallas adrenerga eller dopaminerga medel. FENYLEFRIN ABCUR används för att behandla lågt blodtryck som kan uppkomma vid olika typer av narkos.


   2. INNAN DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

   Använd inte läkemedlet:

   - Om du är allergisk mot fenylefrin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - Om du lider av hypertension (förhöjt blodtryck)

   - Om du lider av perifer vaskulär sjukdom (dålig blodcirkulation)

   - Om du tar läkemedel som gör att av blodkärlen dras samman (efedrin, pseudoefedrin, metylfenidat)

   - Om du tar läkemedel via munnen eller näsan som gör att blodkärlen dras samman (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin)

   Varningar och försiktighet

   Det är viktigt att blodtrycket i dina artärer kontrolleras under behandling.


   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du använder FENYLEFRIN ABCUR.

   - Om du är äldre

   - Om du har en överaktiv sköldkörtel

   - Om du lider av hjärtproblem som låg puls, hjärtblock (partiellt), hjärtmuskelsjukdom, dålig blodcirkulation i hjärtat

   - Om du har dålig blodcirkulation i hjärnan

   - Om du har ateroskleros (förhårdning och förtjockning av blodkärlens väggar)

   - Om du har diabetes

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.


   Detta läkemedel ska inte användas under graviditet om det inte är absolut nödvändigt.

   Amning

   Detta läkemedel ska inte användas under amning om det inte är absolut nödvändigt.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Detta läkemedel kan påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivningen av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.


   Använd inte FENYLEFRIN ABCUR tillsammans med:

   - Läkemedel som drar samman blodkärlen (efedrin, pseudoefedrin, metylfenidat)

   - Läkemedel som ges via munnen och näsan som gör att blodkärlen dras samman (etilefrin, midodrin, nafazolin, oximetazolin, synefrin, tetryzolin, tuaminoheptan, tymazolin)


   Följande läkemedel kan påverka eller påverkas vid samtidig användning:

   - Dihydroergotamin, ergotamin, metylergometrin, metysergid (mot migrän)

   - Linezolid (antibiotika)

   - Bromokriptin, karbergolin, lisurid, pergolid (mot Parkinsons sjukdom)

   - Moklobemid, toloxaton, iproniazid, nialamid (mot depression)


   3. HUR DU ANVÄNDER LÄKEMEDLET

   Doseringsanvisning

   Läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig FENYLEFRIN ABCUR i en ven (intravenöst). Din läkare kommer att bestämma rätt dos för dig och när och hur injektionen ska ges.

   Om du använder mer av läkemedlet än du borde:

   Tecken på att du fått för mycket FENYLEFRIN ABCUR är snabbare och oregelbundna hjärtslag.

   Det är inte sannolikt att detta sker eftersom du får läkemedlet på sjukhus.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Följande biverkningar har rapporterats:

   • Huvudvärk

   • Reflex bradykardi (långsamma hjärtslag)

   • Upprymdhet

   • Upprördhet

   • Ovanlig arytmi (hjärtrytmrubbning)

   • Högt blodtryck

   • Bröstsmärtor


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   5. FÖRVARING AV LÄKEMEDLET

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-06-21

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fenylefrin Abcur

  Injektionsvätska, lösning 0,1 mg/ml 10 x 5 milliliter Ampull

  • Varunummer: 163429
  • Tillverkare: Abcur AB

  1.067 kr

  Jämförpris: 21,34 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?