Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fentanyl ratiopharm

   12, 25, 50, 75 eller 100 mikrogram/timme depotplåster
   fentanyl

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fentanyl ratiopharm depotplåster är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster
   3. Hur du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fentanyl ratiopharm depotplåster ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fentanyl ratiopharm depotplåster är och vad det används för

   Fentanyl hör till en grupp starka smärtstillande medel som heter opioider.

   Det smärtstillande medlet, fentanyl, avges långsamt från plåstret via huden till blodomloppet.


   Vuxna:
   Fentanyl ratiopharm depotplåster används för behandling av svår kronisk smärta som inte kan fås under kontroll annat än med hjälp av starka smärtstillande läkemedel (opioider).


   Barn:
   Fentanyl ratiopharm depotplåster används för behandling av svår och kronisk smärta hos barn och ungdomar från 2 år och äldre som tidigare behandlats med andra starka smärtstillande läkemedel.


   Fentanyl som finns i Fentanyl ratiopharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster

   Använd inte Fentanyl ratiopharm depotplåster

   • om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av smärta som varar endast en kort period, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp.

   • om ditt centrala nervsystem (hjärna och ryggmärg) är allvarligt skadat, t.ex. efter en hjärnskada.

   • om du har problem med andningen (andningssvikt).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster.

   VARNING:
   Fentanyl ratiopharm depotplåster är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn.
   Detta gäller även använda depotplåster.
   Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för barn vilket i vissa fall kan ha dödlig utgång.
   Fentanyl ratiopharm depotplåster kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel.


   Du får Fentanyl ratiopharm depotplåster som en del av din smärtbehandling, och din läkare kommer regelbundet följa upp hur effektiv behandlingen är för dig.


   Innan du börjar använda Fentanyl ratiopharm depotplåster bör din läkare känna till om du har något av följande besvär, eftersom risken för biverkningar är större och/eller din läkare kan behöva ordinera en lägre dos av fentanyl:

   • astma, andningsdepression eller någon lungsjukdom

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   Särskilt noggrann medicinsk övervakning krävs:

   • om du har upplevt allvarliga biverkningar. Efter att ditt Fentanyl ratiopharm depotplåster har avlägsnats bör du övervakas under åtminstone 24 timmar eller längre beroende på symtomen.

   • om du har haft en huvudskada, en hjärntumör, tecken på ökat tryck i skallen (t.ex. huvudvärk, synstörning), förändringar i ditt medvetandetillstånd eller medvetslöshet eller koma

   • om du har mycket långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi)

   • om du har lågt blodtryck eller om du inte får i dig tillräckligt med vätska (hypovolemi); detta bör behandlas innan en behandling med Fentanyl ratiopharm depotplåster påbörjas.

   • om du är äldre

   • om du har kronisk förstoppning

   • om du har bekräftad eller misstänkt tarmförlamning måste du sluta använda Fentanyl ratiopharm depotplåster.

   • om du har en speciell muskelsjukdom (myasthenia gravis)

   • om du har ett läkemedelsberoende eller alkoholberoende eller om du tidigare har haft ett drogmissbruk

    Upprepad behandling med opioider kan leda till tillvänjning, dvs. fysiskt och mentalt (psykologiskt) beroende. Tillvänjning till opioider i samband med opioidadministration är dock sällsynt när man följer en medicinskt rekommenderad behandling (se avsnitt ”Eventuella biverkningar”).


   Informera läkaren om du får feber under behandlingen, eftersom ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel tas upp i kroppen genom huden. Av samma orsak ska du undvika att utsätta plåstret på huden för direkt värme, såsom värmedynor eller elektriska filtar, uppvärmda vattensängar, värme- eller sollampor, intensivt solande, varmvattenflaskor, långa varma bad, bastubad eller varma bubbelbad. Det är tillåtet att vara ute i solen, men du ska skydda plåstret med något klädesplagg under heta sommardagar.


   Informera din läkare omedelbart om du får en allergisk reaktion (inklusive anafylaxi och anafylaktisk chock).


   Plåstren bör inte klippas i mindre bitar eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten avseende delade plåster inte har visats.


   Plåster som häftat fast på en annan person:
   Plåstret bör endast användas på huden hos den person som ordinerats plåstret. Det finns ett fåtal kända fall där ett plåster av misstag fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt t.ex då man delat säng. Ett plåster som häftat fast på en annan person (särskilt barn) kan resultera i en överdos. Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person ska plåstret omedelbart tas av och läkare ska kontaktas.

   Barn och ungdomar

   Fentanyl ratiopharm depotplåster ska endast användas till barn och ungdomar över 2 år eller äldre som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl ratiopharm depotplåster ska inte användas till spädbarn och små barn under 2 år.

   För att inte barn skall komma åt plåstret och svälja plåstret av misstag, bör denna risk tas i beaktande vid val av appliceringsställe (se avsnitt 3. “Hur du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster”) och man bör noggrant övervaka att plåstret sitter kvar.

   Andra läkemedel och Fentanyl ratopharm depotplåster

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.


   Tala om för läkare om du tar barbiturater (mediciner för behandling av sömnstörningar), buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (starka smärtstillande läkemedel). Användning av dessa tillsammans med Fentanyl ratiopharm depotplåster rekommenderas inte.


   Tala om för läkare om du tar MAO-hämmare (t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom) eller har tagit sådana under de 14 senaste dagarna. Ta inte MAO-hämmare tillsammans med Fentanyl ratiopharm depotplåster, eftersom detta kan öka risken för biverkningar.


   Tala om för din läkare om du använder läkemedel mot depression eller Parkinsons sjukdom, så kallade selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin - noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare). Användning av dessa läkemedel tillsammans med fentanyl kan orsaka ett livshotande tillstånd som kallas serotonergt syndrom.


   Serotonergt syndrom kan inkludera mentala förändringar (t.ex. upprördhet, vanföreställningar, koma), ett tillstånd som kallas autonom instabilitet med onormalt hög puls, instabilt blodtryck och hög feber samt symtom från magtarmkanalen (t.ex. illamående, kräkningar, diarré). Om serotonergt symtom misstänks ska behandling med fentanyl avbrytas.


   Om du samtidigt tar mediciner som påverkar hjärnfunktionen är sannolikheten för att du får biverkningar större, särskilt svårighet att andas. Detta gäller till exempel:

   • mediciner för behandling av ångest (lugnande medel)

   • mediciner för behandling av depression (antidepressiva medel)

   • mediciner för behandling av psykologiska sjukdomar (neuroleptika)

   • bedövningsmedel, om du tror att du kommer att få ett bedövningsmedel ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster

   • mediciner för behandling av sömnstörningar (sömnmedel, lugnande medel)

   • mediciner för behandling av allergi eller åksjuka (antihistaminer/antiemetika)

   • andra starka smärtstillande medel (opioider)

   • vissa läkemedel mot ryggsmärta eller andra smärtsamma muskuloskeletala tillstånd (muskelavslappnande läkemedel)

   • alkohol.


   Du ska inte ta medicinerna som nämns nedan samtidigt som du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster om du inte kontrolleras noggrant av din läkare.
   Dessa mediciner kan öka effekterna och biverkningarna av Fentanyl ratiopharm depotplåster.

   Detta gäller till exempel:

   • ritonavir och nelfinavir (används för att behandla AIDS)

   • ketokonazol, itrakonazol, flukonazol och vorikonazol (används för att behandla svampsjukdom)

   • nefazodon (används för att behandla depression)

   • verapamil, diltiazem och amiodaron (används för att behandla hjärtsjukdom)

   • klaritromycin och troleandomycin (används för att behandla infektion).

   Vid samtidig användning med vissa substanser (CYP3A4-inducerare), kan det ske en ökad nedbrytning av fentanyl i levern, vilket kan leda till minskad effekt av fentanyl, tex.:


   • rifampicin (antibiotika)

   • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (för behandling av epilepsi)


   Om dessa substanser (CYP3A4-inducerare) sätts ut igen kan det leda till en ökning eller förlängning av fentanyls effekt och biverkningar. Detta kan leda till andningsförlamning. I detta läge krävs speciell patientövervakning och dosjustering.

   Fentanyl ratiopharm depotplåster med mat, dryck och alkohol

   Samtidig användning av Fentanyl ratiopharm depotplåster och alkoholhaltiga drycker ökar risken för svåra biverkningar och kan ge upphov till andningsproblem, blodtrycksfall, sänkt medvetande och koma. Du ska därför inte dricka alkohol under behandlingen med Fentanyl ratiopharm depotplåster.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Du bör inte använda Fentanyl ratiopharm depotplåster under förlossningen (inklusive kejsarsnitt), eftersom fentanyl kan orsaka andningssvårigheter hos det nyfödda barnet. Om du blir gravid under behandlingen med Fentanyl ratiopharm depotplåster rådfråga läkaren. Fentanyl ratiopharm depotplåster ska inte användas under graviditet eller amning, om det inte är absolut nödvändigt. Säkerheten vid användning under graviditet är inte fastställd.


   Fentanyl utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka biverkningar som t.ex. trötthet och nedsatt andning hos det ammade barnet. All bröstmjölk som producerats under behandlingen eller inom 72 timmar efter avlägsnandet av det sista plåstret skall kasseras.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fentanyl ratiopharm depotplåster har påtaglig effekt på förmågan att köra bil och använda maskiner. Detta ska förväntas speciellt i början av behandlingen, vid ändring av doseringen samt i samband med alkohol eller lugnande läkemedel. Om du har använt samma dos av Fentanyl ratiopharm depotplåster under en längre period kan din läkare besluta att du får köra bil och använda farliga maskiner. Kör inte bil och använd inte farliga maskiner när du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster om inte din läkare har sagt att detta är tillåtet.


   3. Hur du använder Fentanyl ratiopharm depotplåster

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare avgör vilken styrka av Fentanyl ratiopharm depotplåster som är mest lämplig för dig baserat på hur svår smärta du har, ditt allmänna tillstånd och vilken typ av smärtbehandling du hittills har fått. Beroende på din reaktion måste plåstrets styrka eller antalet plåster eventuellt anpassas. Effekten nås inom 24 timmar efter det första plåstret har applicerats och effekten försvinner gradvis efter att plåstret avlägsnats. Avbryt inte behandling utan att först diskutera detta med läkaren.


   Ditt första plåster kommer att börja verka långsamt, detta kan dröja så länge som en dag, och läkaren kan ge dig extra smärtstillande medel tills ditt Fentanyl ratiopharm depotplåster börjar verka fullt ut. Därefter bör Fentanyl ratiopharm depotplåstret bidra till att lindra smärta kontinuerligt och du bör kunna sluta ta extra smärtstillande medel. Emellertid kan du fortsättningsvis behöva ta extra smärtstillande medel ibland.

   Användning för barn och ungdomar

   Fentanyl ratiopharm depotplåster ska endast användas till barn och unga över 2 år som tidigare har behandlats med andra opioider (t.ex. morfin). Fentanyl ratiopharm depotplåster ska inte användas till barn under 2 år.


   Hur du applicerar Fentanyl ratiopharmdepotplåster

   • Hitta en yta på överkroppen (bålen) eller överarmen där huden är fri från hår och där det inte finns några sår, fläckar eller andra hudproblem. Hudytan får inte ha blivit bestrålad i samband med strålningsbehandling.

   • Om det finns hår på huden, klipp av håret med en sax. Raka inte bort håret eftersom detta irriterar huden. Om huden behöver tvättas, tvätta med vatten. Använd inte tvål, olja, lotioner, alkohol eller andra rengöringsmedel som kan irritera huden. Huden ska vara helt torr innan plåstret fästs.

   • Plåstret ska fästas så fort förpackningen har öppnats. När skyddsfilmen har avlägsnats, fästs plåstret på huden genom att trycka hårt på det med handflatan i cirka 30 sekunder för att se till att plåstret fäster ordentligt på huden. Se speciellt till att plåstrets kanter fäster ordentligt på huden. Tvätta därefter händerna i rent vatten.

   • Ett Fentanyl ratiopharm depotplåster används vanligen i 72 timmar (3 dygn). På ytterförpackningen kan du notera datumet när du satte på plåstret. Detta kan hjälpa dig att komma ihåg när du ska byta plåstret.

   • Stället där plåstret fästes bör inte utsättas för värme från yttre källor (se ” Varningar och försiktighet”)

   • Eftersom depotplåstret skyddas av en yttre, vattentät skyddsfilm kan du även använda det medan du duschar.

   • På barn rekommenderas det att plåstret appliceras på övre delen av ryggen för att minimera risken för att barnet tar bort plåstret.


   Hur du byter Fentanyl ratiopharm depotplåster

   • Ta bort plåstret efter den tid som läkaren har sagt. I de flesta fall är detta efter 72 timmar (3 dagar). Vanligen lossnar inte plåstret av sig själv. Om rester av plåstret blir kvar efter avlägsnandet, kan dessa tvättas bort med rikliga mängder tvål och vatten.

   • Vik det använda plåstret på mitten så att de klibbiga sidorna häftas ihop. Lägg tillbaka det använda plåstret i ytterförpackningen och kassera det eller återlämna det om möjligt till apoteket.

   • Sätt på ett nytt plåster enligt beskrivningen ovan men på ett annat ställe av huden. Flera dygn bör gå innan samma ställe används igen.

   Om du använt för många Fentanyl ratiopharm depotplåster

   Om du har satt på fler plåster än de som har ordinerats för dig, ta bort plåstren och kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.


   Det vanligaste tecknet på en överdosering är nedsatt andningsförmåga. Symtom på detta är att personen andas onormalt sakta eller svagt. Om detta inträffar – avlägsna plåstren och kontakta läkaren omedelbart. Medan du väntar på läkaren ska du hålla personen vaken genom att då och då prata eller skaka honom/henne.
   Andra symtom på överdos är sömnighet, låg kropps­temperatur, långsam puls, slapphet i musklerna, sänkt medvetande, nedsatt muskelkoordination, sammandragna pupiller och ryckningar.

   Om du har glömt att byta Fentanyl ratiopharm depotplåster

   Använd under inga omständigheter dubbel dos.
   Du bör byta ditt plåster vid samma tidpunkt var tredje dag (var 72 timme), om du inte får andra instruktioner av din läkare. Om du glömmer att byta plåstret, byt då plåstret så fort du kommer ihåg det. Om du är mycket försenad när du ska byta plåster bör du kontakta läkaren, eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel.

   Om du slutar att använda Fentanyl ratiopharm depotplåster

   Om du vill avbryta eller avsluta behandlingen ska du alltid tala med läkaren om orsakerna för avbrottet och om din fortsatta vård.
   Långvarig användning av Fentanyl ratiopharm depotplåster kan orsaka fysiskt beroende. Om du slutar använda plåstren kan du må dåligt.
   Eftersom risken för abstinenssymtom (illamående, kräkningar, diarré, ångest och darrningar) är större när behandlingen slutar plötsligt, ska du aldrig avsluta behandlingen med Fentanyl ratiopharm depotplåster själv utan rådfråga alltid först läkaren.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Utvärderingen av biverkningar baserar sig på följande frekvenser:


   Mycket vanliga

   kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare

   Vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare

   Mindre vanliga

   kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare

   Sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare

   Mycket sällsynta

   kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare

   Har rapporterats

   Förekommer hos ett okänt antal användare


   Om någon av följande allvarliga, mycket sällsynta biverkningar förekommer ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkaren eller uppsöka sjukhuset: svår andningsdepression (svår andnöd, rosslande andning) eller fullständigt stopp i mag-tarmkanalen (krampaktig smärta, kräkningar, gasbesvär).


   Övriga biverkningar

   Mycket vanliga:

   Sömnighet, yrsel, huvudvärk, illamående, kräkningar, förstoppning.

   Vanliga:

   Överkänslighet, nedsatt aptit, sömnsvårigheter, depression, ångest, förvirring, och hallucinationer (ser, känner eller hör saker som inte finns där), nedsatt medvetandegrad (sedation), nervositet, darrningar, känselrubbningar, svindel, obehagskänslor vid oregelbundna och/eller kraftiga hjärtslag, höjning av blodtryck och hjärtfrekvens, svårigheter att andas, diarré, muntorrhet, magsmärta, matsmältningsbesvär, svettning, klåda, hudutslag, hudrodnad (erytem), hudreaktioner på appliceringsstället, muskelkramper, svårighet att tömma urinblåsan, överdriven dåsighet eller trötthet, svullnad, kraftlöshet, allmän sjukdomskänsla, frusenhet. Hudutslag, rodnad och klåda försvinner normalt inom ett dygn efter att plåstret avlägsnats.

   Mindre vanliga:

   Rastlöshet, fördunklad uppfattning om tid och rum, överdriven lyckokänsla (eufori), känselrubbningar, krampanfall (inklusive kloniska och grand mal-anfall), minnesstörningar, talrubbningar, sänkt blodtryck och hjärtfrekvens, blåskiftning av hud, svårigheter att andas, nedsatt andningsförmåga (andningsdepression), stopp i tarmen, hudproblem (utslag, allergisk dermatit, dermatit, kontaktdermatit, exantem), krypningar, erektionsstörningar, sexuella funktionsstörningar, hudreaktioner på appliceringsstället eller överkänslighet, influensaliknande sjukdom, känsla av förändrad kroppstemperatur.

   Om du har använt Fentanyl ratiopharm depotplåster under en längre period, kan det hända att Fentanyl ratiopharm depotplåster har en mindre effekt (tolerans kan utvecklas) så att det blir nödvändigt att justera din dos.

   Fysiskt och psykiskt beroende kan också utvecklas och du kan få abstinenssymtom om du plötsligt slutar använda plåstren. Abstinenssymtomen kan inkludera illamående, kräkningar, diarré, ångest och skakningar.

   Sällsynta:

   Förminskade pupiller, oregelbundna hjärtslag, utvidgning av blodkärl, andningsstillestånd (apné), , för svag eller för långsam andning (hypoventilation), förstadie till tarmstopp hicka, hudreaktioner på appliceringsstället (dermatiti, eksem).

   Mycket sällsynta:

   Vanföreställningar, upphetsningstillstånd, koordinationsrubbningar, nedsatt synskärpa, smärtsam svullnad, urinblåssmärta, produktion av onormalt liten mängd urin (reducerad urinutsöndring).


   Det har förekommit rapporter (mycket sällsynta) om att nyfödda barn drabbats av abstinenssymtom då mödrarna använt fentanylplåster under en lång tid under graviditeten.

   Har rapporterats:

   Akut generaliserad allergisk reaktion med blodtrycksfall och/eller andningssvårigheter (anafylaktisk chock, anafylaktisk reaktion, anafylaktoid reaktion), onormalt låg andningsfrekvens.


   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   De biverkningar som man observerat hos barn och unga vid behandling med fentanylplåster är likadana som hos vuxna. Det finns ingen specifik risk hos barn och ungdomar när läkemedlet används enligt anvisningarna. Mycket vanliga biverkningar hos barn i kliniska prövningar var feber, kräkning och illamående.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fentanyl ratiopharm depotplåster ska förvaras

   Förvara både använda och oanvända Fentanyl ratiopharm depotplåster utom syn- och räckhåll för barn. Höga halter av aktiv substans finns kvar i depotplåstret även efter användningen.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Hantering av plåster
   Använda plåster skall vikas ihop med vidhäftningsytorna mot varandra. Därefter ska plåstren kasseras på ett säkert sätt. Oavsiktlig exponering av använda och oanvända plåster kan, särskilt hos barn ha dödlig utgång. Oanvända plåster skall returneras till apoteket.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fentanyl.

   1 depotplåster med en aktiv yta på 3,75 cm² innehåller 2,063 mg fentanyl med en frisättningshastighet på 12,5 mikrogram fentanyl per timme.
   1 depotplåster med en aktiv yta på 7,5 cm² innehåller 4,125 mg fentanyl med en frisättningshastighet på 25 mikrogram fentanyl per timme.
   1 depotplåster med en aktiv yta på 15 cm² innehåller 8,25 mg fentanyl med en frisättningshastighet på 50 mikrogram fentanyl per timme.
   1 depotplåster med en aktiv yta på 22,5 cm² innehåller 12,375 mg fentanyl med en frisättningshastighet på 75 mikrogram fentanyl per timme.
   1 depotplåster med en aktiv yta på 30 cm² innehåller 16,5 mg fentanyl med en frisättningshastighet på 100 mikrogram fentanyl per timme.


   • Övriga innehållsämnen är:

   Vidhäftningsyta: polyakrylathäftmassa
   Skyddsfilm: polypropylenfilm, blå trycksvärta
   Frisättningsreglerande membran: polyetentereftalatfilm (silikoniserad)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fentanyl ratiopharm depotplåster är ett genomskinligt plåster med en klibbig baksida så att det kan häftas på huden. Depotplåstren är försedda med en blå märkning med styrkan.
   Fentanyl ratiopharm depotplåster tillhandahålls i förpackningar med 2, 3, 4, 5, 8, 10, 15, 16 och 20 depotplåster för styrkan 12 mikrogram/timme och 3, 4, 5, 10, 15, 16 och 20 depotplåster för styrkorna 25, 50, 75 och 100 mikrogram/timme.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   ratiopharm GmbH, Graf-Arco-Strasse 3, D-89079 Ulm, Tyskland


   Tillverkare

   Merckle GmbH, Ludwig-Merckle-Strasse 3, D-89143 Blaubeuren, Tyskland


   Information lämnas av:
   Teva Sweden AB, Box 1070, 251 10 Helsingborg


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-04-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem. 
   Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, fri frakt över 295 kr.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentanyl ratiopharm

  Depotplåster 50 mikrogram/timme 16 styck Påse

  • Varunummer: 040945
  • Tillverkare: Teva Sweden AB

  258,69 kr

  Jämförspris: 16,17 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?