Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

    

   Fentanyl Orion 12 mikrogram/timme depotplåster
   Fentanyl Orion 25 mikrogram/timme depotplåster
   Fentanyl Orion 50 mikrogram/timme depotplåster
   Fentanyl Orion 75 mikrogram/timme depotplåster
   Fentanyl Orion 100 mikrogram/timme depotplåster

   Fentanyl


   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD FENTANYL ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER FENTANYL ORION
   3. HUR DU ANVÄNDER FENTANYL ORION
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR FENTANYL ORION SKA FÖRVARAS
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. VAD FENTANYL ORION ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   Fentanyl tillhör en grupp starka smärtstillande medel som heter opioider.
   Det smärtstillande medlet, fentanyl, passerar långsamt från plåstret, genom huden och in i kroppen.

   Vuxna:
   Fentanyl Orion används för behandling av svår och långvarig smärta som endast kan lindras tillräckligt med starka smärtstillande läkemedel.

   Barn:
   Fentanyl Orion används för långtidsbehandling av svår och långvarig smärta hos barn 2 år eller äldre som tidigare behandlats med andra starka smärtstillande läkemedel.

   Fentanyl som finns i Fentanyl Orion kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. VAD DU BEHÖVER VETA INNAN DU ANVÄNDER FENTANYL ORION

   Använd inte Fentanyl Orion:

   • om du är allergisk mot fentanyl, jordnötter, soja eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du lider av smärta som varar endast en kort tid, t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp.

   • om du har allvarlig påverkan på centrala nervsystemet, t.ex. på grund av hjärnskada.

   • om du har mycket svårt att andas.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller apotekspersonal innan du använder Fentanyl Orion. VARNING:

   Fentanyl Orion är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn om barnet råkar få tag på läkemedlet av en olyckshändelse. Detta gäller även använda depotplåster. Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för ett barn, som i vissa fall kan leda till dödlig utgång.

   Fentanyl Orion kan ha livshotande biverkningar hos personer som inte använder föreskrivna opioida läkemedel regelbundet.


   Förvara läkemedlet utom syn- och räckhåll för barn både före och efter användning.

   Du får Fentanyl Orion som en del av din smärtbehandling och din läkare kommer att regelbundet följa upp hur du svarar på behandlingen med Fentanyl Orion.

   Innan du börjar använda Fentanyl Orion ska du tala om för läkaren om du har något av nedanstående tillstånd, eftersom risken för biverkningar är större och/eller läkaren kan behöva ordinera en lägre dos av fentanyl.

   • astma, andningsbesvär eller någon lungsjukdom

   • lågt blodtryck eller låg blodvolym

   • nedsatt leverfunktion

   • nedsatt njurfunktion

   • om du har haft en huvudskada, en hjärntumör, tecken på ökat tryck i skallen (t.ex.
    huvudvärk, synstörningar), förändringar i ditt medvetandetillstånd eller medvetslöshet eller koma

   • långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmi)

   • myasthenia gravis (en sjukdom som orsakar trötthet och svaghet i musklerna)

   • kronisk förstoppning

   Förstoppning

   Fentanyl Orion kan orsaka förstoppning. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd för att förebygga förstoppning.


   Serotonergt syndrom

   Tala om för din läkare om du använder eller nyligen har använt vissa läkemedel mot depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom). Samtidig användning med Fentanyl Orion och dessa läkemedel kan öka risken för så kallat serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd. Tecken och symtom på serotonergt syndrom kan innefatta en kombination av följande: upprördhet hallucinationer, koma, snabb puls, snabba förändringar i blodtryck, ökad kroppstemperatur, överaktiva reflexer, försämrad koordination, stelhet, diarré, illamående och kräkningar. Sök omedelbart läkarvård om du tror att serotonergt syndrom händer dig.


   Feber och yttre värme

   Tala om för läkaren om du får feber under behandlingen, eftersom ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel passerar genom huden och leda till överdos eller till och med dödsfall. Av samma orsak ska du undvika att utsätta plåstret på huden för direkt värme som t.ex. värmedynor, elektriska filtar, varmvattenflaskor, värme- eller sollampor, uppvärmda vattensängar och långvariga bastubad, varma bad och varma bubbelbad. Undvik också intensivt solande. Det är tillåtet att vara ute i solen, men du ska skydda plåstret med något klädesplagg under varma sommardagar.

   Läkemedelsberoende
   Liksom med andra starka smärtstillande läkemedel kan tolerans, fysiskt eller psykologiskt beroende utvecklas om du använder Fentanyl Orion under en längre tid. Detta är dock sällsynt vid behandling av smärta vid cancer. Tala om för din läkare om du tidigare har haft ett läkemedelsberoende eller missbrukat alkohol eftersom risken för beroende är förhöjd och din läkare kan vilja övervaka ditt läkemedelsanvändande mer noggrant. Missbruk eller avsiktlig felanvändning av detta läkemedel kan leda till överdos eller dödsfall.

   Äldre patienter och utmärglade patienter
   Om du är en äldre patient eller om du är i mycket dålig fysisk kondition (kakektisk) kommer läkaren att kontrollera dig mer omsorgsfullt, eftersom det kan vara nödvändigt att ordinera en lägre dos.


   Plåster som häftat fast på en annan person

   Plåstret ska endast användas på huden hos den person som läkaren har ordinerat det för. Det finns rapporterade fall där ett plåster av misstag fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt eller då man delat säng med bäraren av plåstret. Ett plåster som häftat fast på en annan person (särskilt barn) kan leda till en överdos. Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person, ta genast av plåstret och kontakta läkare.


   Hantering av plåstren

   Plåstren bör inte klippas i mindre bitar, eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten för sådana delade plåster inte har visats.


   Barn

   Fentanyl Orion bör endast användas hos barn över 2 år eller äldre som tidigare behandlats med andra opioider (ex. morfin). Fentanyl Orion ska inte ges till spädbarn och småbarn under 2 års ålder.
   För att förhindra att barn av olyckshändelse får i sig plåstret bör applikationsstället väljas med omsorg (se avsnitt 3. Hur du använder Fentanyl Orion) och plåstrets vidfästning bör övervakas noga.

   Andra läkemedel och Fentanyl Orion

   Tala om för läkaren om du tar barbiturater (används för behandling av sömnsvårigheter), buprenorfin, nalbufin eller pentazocin (andra starka smärtstillande medel). Dessa läkemedel bör inte användas tillsammans med Fentanyl Orion eftersom de kan minska eller öka effekten av fentanyl och ge upphov till utsättningssymtom hos opioidberoende patienter.

   Ta inte andra läkemedel som påverkar hjärnans funktion samtidigt som Fentanyl Orion eftersom detta kan leda till andningssvårigheter, lågt blodtryck, djup sedering, koma eller dödsfall. Detta gäller till exempel:

   • mediciner för behandling av ångest (ångestdämpande och lugnande medel)

   • mediciner för behandling av depression (antidepressiva medel) t ex nefazodon

   • mediciner för behandling av psykiska sjukdomar (neuroleptika)

   • generella bedövningsmedel, om du tror att du kommer att få ett generellt bedövningsmedel ska du tala om för läkaren eller tandläkaren att du använder Fentanyl Orion

   • vissa mediciner mot ryggvärk eller andra smärtsamma led- och muskelskador (muskelavslappnande medel)

   • mediciner för behandling av sömnstörningar (sömnmedel, lugnande medel)

   • mediciner för behandling av allergier eller åksjuka (antihistaminer/antiemetika)

   • andra starka smärtstillande opioida medel

   • alkohol


   Du ska inte ta de mediciner som anges nedan samtidigt som du använder Fentanyl Orion om du inte kontrolleras noggrant av din läkare.
   Dessa mediciner kan öka effekterna och biverkningarna av Fentanyl Orion och även orsaka kraftigt nedsatt andningsförmåga. Detta gäller till exempel:

   • ritonavir, saquinavir, nelfinavir (används för att behandla AIDS)

   • ketokonazol, itrakonazol, vorikonazol (används för att behandla svampsjukdomar)

   • diltiazem, verapamil, amiodaron (används för att behandla hjärtsjukdomar)

   • cimetidin (används för att behandla sjukdomar i mag-tarmkanalen)

   • makrolida antibiotika (används för att behandla infektioner), t.ex. klaritromycin, erytromycin, telitromycin, troleandomycin

   Tala om för din läkare om du tar eller nyligen har tagit mediciner som kallas för CYP3A4-inducerare, till exempel:


   • rifampicin (antibiotika som används för att behandla tuberkulos)

   • karbamazepin, fenobarbital, fenytoin (mediciner som används för att behandla epilepsi)

    Dessa mediciner kan minska effekten av Fentanyl Orion och dosjustering kan vara nödvändig.

   Serotonergt syndrom

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du använder vissa läkemedel mot depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin- och noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller läkemedel som kallas monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) (t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom). Din läkare bör vara medveten om du använder dessa läkemedel, eller har använt dem under de senaste 14 dagarna, eftersom samtidig användning med Fentanyl Orion kan öka risken för serotonergt syndrom, ett potentiellt livshotande tillstånd. För mer information se avsnittet "Varningar och försiktighet".


   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Fentanyl Orion med mat, dryck och alkohol

   Samtidig användning av Fentanyl Orion och alkoholhaltiga drycker ökar risken för svåra biverkningar och kan orsaka andningssvårigheter, blodtrycksfall, sänkt medvetande och koma.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Graviditet
   Fentanyl Orion bör inte användas under graviditet såvida det inte är absolut nödvändigt eftersom säkerheten av fentanyl under graviditet är okänd. Kontakta läkaren om du blir gravid under behandling med Fentanyl Orion.

   Användning av Fentanyl Orion under förlossningsarbetet och förlossningen rekommenderas inte eftersom fentanyl inte är lämpligt för behandling av kortverkande smärta och eftersom det kan orsaka andningsproblem hos det nyfödda barnet.

   Amning
   Du bör inte amma under behandling med Fentanyl Orion. Fentanyl utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka biverkningar som t.ex. trötthet och nedsatt andning hos det ammade barnet. All bröstmjölk som producerats under behandlingen eller inom 72 timmar efter att det sista plåstret tagits bort ska kasseras.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Fentanyl Orion har påtaglig effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Detta ska förväntas framför allt i början av behandlingen, vid dosändring och i samband med intag av alkohol eller lugnande medel. Om du har använt samma dos av Fentanyl Orion under en längre tid kan din läkare besluta att du får köra bil och använda farliga maskiner. Kör inte bil och använd inte farliga maskiner när du använder Fentanyl Orion om inte din läkare har sagt att det är tillåtet.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. HUR DU ANVÄNDER FENTANYL ORION

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare kommer att avgöra vilken styrka av Fentanyl Orion som är mest lämplig för dig. Din läkare kommer att göra sin bedömning utifrån graden av smärta du upplever, ditt allmäntillstånd och vilka smärtbehandling du hittills fått.
   Utifrån hur du svarar på din behandling kommer styrkan på plåstret eller antalet plåster att anpassas. Efter att första plåstret applicerats kommer effekt uppnås inom 24 timmar och effekten kommer att gradvis avta efter att plåstret avlägsnats. Avbryt inte behandlingen utan att rådgöra med din läkare.


   Om inte annat förskrivits av din läkare, är den vanliga dosen:
   Plåstrets styrka ska alltid anpassas efter hur svår smärtan är och hur känslig den enskilda patienten är.


   Bestämning av behandlingsmängd (dosjustering)
   Om du inte tidigare har fått starka smärtstillande medel (analgetika) ska behandlingen inledas med den lägsta koncentrationen av det aktiva ämnet.
   Eftersom fentanylkoncentrationen i blodomloppet ökar långsamt, ska annan pågående smärtlindringsbehandling inte avbrytas tidigare än 12 timmar efter att plåstret placerats. Efter denna tid kan annan smärtlindring användas efter behov. Den maximala smärtlindrande effekten av Fentanyl Orion kan bedömas först efter cirka 24 timmars användning.
   Vid byte från andra starka smärtlindrande medel till Fentanyl Orion ska läkaren först beräkna ditt 24-timmarsbehov av det starka smärtstillande medel som du tidigare fått.


   Dosering för att behålla effekten
   Om den smärtstillande effekten fortfarande inte är tillräcklig efter 72 timmar kan doseringen ökas stegvis med ytterligare 25 mikrogram/timme tills den önskade smärtlindrande effekten erhålls. Hänsyn ska tas till eventuellt behov av andra smärtstillande medel och patientens upplevelse av smärtan.


   Användning av flera plåster samtidigt
   Om den dos du behöver överstiger 100 mikrogram fentanyl per timme kan flera plåster med olika styrka användas samtidigt.

   Ytterligare eller alternativa smärtlindringsmetoder ska övervägas om den dos du behöver överstiger 300 mikrogram fentanyl per timme.


   Byte av behandling

   Om avsikten är att byta från Fentanyl Orion till ett annat starkt smärtstillande medel ska plåstret tas bort och doseringen av det nya smärtstillande medlet anpassas med hjälp av patientens smärtbedömning.
   Efter byte eller dosminskning kan vissa patienter uppleva symtom på opioidabstinens (t.ex. illamående, kräkning, diarré, ångest och muskelskakningar). Om det är nödvändigt att sluta med Fentanyl Orion rekommenderas en stegvis minskning av dosen, t.ex. genom att använda ett svagare plåster.


   Störd lever- eller njurfunktion:

   Hos patienter som har störd lever- eller njurfunktion ska mängden av det aktiva ämnet minskas, om tillämpligt.


   Användning hos barn:
   Läkaren väljer användning av Fentanyl Orion 12 mikrogram/timme bara om ditt barn har fått minst 30–44 mg morfin som daglig dos genom munnen eller motsvarande dos av andra smärtlindrande opioidläkemedel . Vid doser på 45–134 mg genom munnen ordinerar läkaren användning av Fentanyl Orion 25 mikrogram/timme.
   För barn som får mer än 90 mg morfin genom munnen dagligen finns det för närvarande begränsad information.
   Om den smärtlindrande effekten av Fentanyl Orion inte räcker till, ordineras dessutom morfin eller en annan kortverkande opioid. Beroende på det extra behovet av smärtstillande medel och barnets smärttillstånd kan man besluta att öka dosen. Dosjusteringar ska göras i steg om 12 mikrogram per timme.


   Äldre:

   Äldre patienter ska övervakas noga för att undvika överdosering. En lägre plåsterstyrka kan behöva användas om du är äldre.


   Patienter med feber:

   Det kan bli nödvändigt att anpassa dosen om du får feber.


   Hur och när du använder Fentanyl Orion

   Sätt fast Fentanyl Orion så fort det tagits ut ur förpackningen. Ta bort skyddsfolien och fäst plåstret på överkroppen (bröstet, ryggen) eller överarmen på en hudyta som är fri från hår eller där håret har tagits bort. Hår ska klippas av med sax, inte rakas.
   Tvätta huden försiktigt med vatten, om det behövs och torka noga innan plåstret sätts fast. Använd inte tvål, olja, lotion, alkohol eller andra produkter som kan irritera huden eller påverka den på annat sätt. Kontrollera att det inte finns hudirritationer eller små sår (t.ex. efter strålning eller rakning) på behandlingsstället.
   Eftersom plåstrets utsida skyddas av en vattentät folie, kan du använda det även när du duschar.


   Barn:
   Hos små barn bör plåstret appliceras på övre delen av ryggen för att minska risken för att barnet tar bort det.

   Öppna den barnsäkra förpackningen så här:

   Öppna förpackningen precis innan plåstret ska användas.

   Öppna den barnsäkra förpackningen så här:

   1. Leta upp markeringen som visar var du ska klippa upp förpackningen (använd sax!).

   2. Riv upp förpackningen längs med klippen.

   3. Öppna förpackningen och ta ut plåstret.

   Ta bort den avdragbara folien från halva plåstret.

   Ta sedan bort den avdragbara folien från halva plåstret. Det är viktigt att du inte rör vid den klibbiga ytan.

   Sätt först fast halva plåstret på huden och dra sedan bort den andra halvan av den avdragbara folien.

   Sätt först fast halva plåstret på huden och dra sedan bort den andra halvan av den avdragbara folien.

   Tryck fast plåstret ordentligt på huden med handflatan i 30-60 sekunder.

   Tryck fast plåstret ordentligt på huden med handflatan i 30–60 sekunder. Kontrollera att de klibbiga kanterna fäster ordentligt.

   Tvätta händerna utan tvål.

   Tvätta händerna utan tvål när du har satt fast plåstret.


   Plåstret får inte skadas, delas eller klippas sönder. Ett plåster som har delats, klippts i eller skadats på något sätt ska inte användas.

   Det kan ibland vara nödvändigt att använda extra tejp för att sätta fast plåstret.


   Hur länge du använder Fentanyl Orion
   Applicera Fentanyl Orion och låt det sitta kvar i 72 timmar (3 dygn). Plåstret byts sedan. Om plåstret i ett enskilt fall behöver avlägsnas tidigare än efter 72 timmar, ska byte ske tidigast var 48:e timme, eftersom man annars måste förvänta sig en ökad risk för biverkningar (främst andningssvårigheter).


   Anteckna datumet när du applicerar ett nytt plåster. Följande tabell hjälper dig att hålla reda på 3-dagars intervallet och visar dig vilken dag i veckan du ska byta plåster:


   Applicera plåstret på


   Byt plåstret vid samma tid på

   måndag

   torsdag

   tisdag

   fredag

   onsdag

   lördag

   torsdag

   söndag

   fredag

   måndag

   lördag

   tisdag

   söndag

   onsdag


   Du ska använda ett nytt hudområde varje gång. Ett använt hudområde kan användas igen först efter minst 7 dagar. Läkaren bestämmer hur länge behandlingen ska vara beroende på smärtorna.

   Tala med din läkare om du upplever att effekten av Fentanyl Orion är för stark eller för svag för dig.

   Om du använt för stor mängd av Fentanyl Orion

   Om du har satt fast fler plåster än ordinerat ska du ta bort plåstren och kontakta läkare eller sjukhus för bedömning av risken.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Det vanligaste tecknet på överdosering är nedsatt andningsförmåga. Symtom på detta är att personen andas onormalt långsamt eller svagt. Om detta inträffar – ta bort plåstren och kontakta omedelbart läkare. Håll personen vaken medan du väntar på läkaren genom att prata med eller skaka honom/henne då och då.
   Andra tecken och symtom på överdosering är dåsighet, låg kroppstemperatur, långsam puls, slapphet i musklerna, sänkt medvetande, förlust av muskelkoordination, sammandragning av pupillerna och ryckningar.

   Om du har glömt att använda Fentanyl Orion

   Använd under inga omständigheter dubbel dos.
   Du bör byta plåstret vid samma tidpunkt var tredje dag (var 72:e timme) om du inte får andra instruktioner av din läkare. Om du glömmer att byta plåstret, byt då plåstret så fort du kommer ihåg det. Om du är mycket försenad när du ska byta plåster bör du kontakta läkaren, eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel.

   Om du slutar att använda Fentanyl Orion

   Om du vill avbryta eller avsluta behandlingen ska du alltid tala med läkaren om orsakerna till avbrottet och om din fortsatta behandling.
   Långvarig användning av Fentanyl Orion kan orsaka fysiskt beroende. Om du slutar använda plåstren kan du må dåligt.
   Eftersom risken för abstinenssymtom är större när behandlingen slutar plötsligt, ska du aldrig avsluta behandlingen med Fentanyl Orion själv utan alltid rådfråga läkaren först.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Om någon av följande allvarliga, biverkningar förekommer ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare eller åka till sjukhus:

   • livshotande överkänslighetsreaktioner (anafylaktisk chock eller reaktion) som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg; svårigheter att svälja; nässelutslag och andningssvårigheter

   • onormalt låg andningsfrekvens.

   Frekvensen av ovan nämnda biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data).


   Övriga biverkningar:


   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • sömnighet, huvudvärk, yrsel

   • illamående, kräkningar, förstoppning.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • överkänslighet

   • aptitlöshet

   • sömnlöshet, depression, ångest, förvirring, hallucinationer

   • skakningar, känsla av domningar och stickningar

   • svindel

   • hjärtklappning, snabb hjärtrytm, högt blodtryck

   • andnöd

   • diarré, nedsatt aptit, muntorrhet, magsmärtor, matsmältningsbesvär

   • kraftig svettning, klåda, hudutslag, hudrodnad

   • muskelspasmer

   • svårighet att kissa

   • trötthet, svullnad av händer, anklar och fötter, svaghet, allmän sjukdomskänsla, känsla av kyla.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • oro, förlust av tids- och rymduppfattning (disorientering) överdriven lyckokänsla

   • minskad känsel, anfall (inklusive kloniska och grand mal anfall), minnesförlust

   • låg hjärtrytm, blåaktig missfärgning av huden, lågt blodtryck

   • andningssvårigheter

   • stopp i tarmen

   • olika hudinflammationer, hudproblem

   • muskelryckningar

   • problem att få erektion, nedsatt sexuell förmåga

   • en reaktion eller överkänslighet vid administreringsstället av plåstret, influensaliknande sjukdom, känsla av att kroppstemperaturen förändras, abstinenssymtom.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • små pupiller

   • tillfälligt andningsstop, onormalt långsam och ytlig andning

   • delvis stopp i tarmen

   • hudinflammation vid administreringsstället för plåstret.

   Ytterligare biverkningar hos barn och ungdomar

   Biverkningar hos barn och ungdomar som behandlats med Fentanyl Orion liknar de som observerats hos vuxna.

   Ingen särskild risk identifierades hos barn utöver vad som kan förväntas vid användning av opioider mot smärta orsakad av allvarlig sjukdom. Vid användning av Fentanyl Orion enligt rekommendationerna hos barn så unga som 2 år verkade ingen pediatrisk-specifik risk föreligga. Biverkningar som rapporterats som mycket vanliga hos barn var feber, kräkningar och illamående.


   Minskad effekt av behandlingen

   När du har använt Fentanyl Orion under någon tid kan det hända att Fentanyl Orion blir mindre effektivt för dig så att det blir nödvändigt att justera din dos (tolerans kan utvecklas). Kontakta läkaren angående behovet av att justera dosen.


   Utsättningssymtom

   Långvarig användning av detta läkemedel kan orsaka fysiskt och psykologiskt beroende. Sluta inte använda plåstren plötsligt eftersom du kan få abstinenssymtom så som illamående, kräkningar, diarré, oro och skakningar. Kontakta läkaren om hur du trappar ned behandlingen. Se också Varningar och försiktighet, Läkemedelsberoende och Hur du använder Fentanyl Orion, Om du slutar ta Fentanyl Orion.

   5. HUR FENTANYL ORION SKA FÖRVARAS

   Förvara oanvända och använda plåster utom syn- och räckhåll för barn. Höga halter av den aktiva substansen finns kvar i depotplåstren även efter användning.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Avfallshantering
   Höga halter av fentanyl finns kvar i depotplåstren även efter användning. Använda plåster viks så att den självhäftande sidan av plåstret fästs ihop och kasseras på ett säkert sätt. Oavsiktlig exponering för använda och oanvända plåster, speciellt hos barn, kan leda till dödlig utgång. Oanvända plåster ska återlämnas till apotek.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är fentanyl.
    Fentanyl Orion 12 mikrogram/timme: Ett plåster frisätter 12,5 mikrogram fentanyl per timme. Ett plåster om 4,25 cm2 innehåller 2,55 mg fentanyl.


    Fentanyl Orion 25 mikrogram/timme: Ett plåster frisätter 25 mikrogram fentanyl per timme. Ett plåster om 8,5 cm2 innehåller 5,1 mg fentanyl.


    Fentanyl Orion 50 mikrogram/timme: Ett plåster frisätter 50 mikrogram fentanyl per timme. Ett plåster om 17 cm2 innehåller 10,2 mg fentanyl.


    Fentanyl Orion 75 mikrogram/timme: Ett plåster frisätter 75 mikrogram fentanyl per timme. Ett plåster om 25,5 cm2 innehåller 15,3 mg fentanyl.


    Fentanyl Orion 100 mikrogram/timme: Ett plåster frisätter 100 mikrogram fentanyl per timme. Ett plåster om 34 cm2 innehåller 20,4 mg fentanyl.

   • Övriga innehållsämnen är:
    Matriskomponenter: Olja av bladextrakt från aloe vera (på bas av tokoferolacetat från sojaolja), pentaerytritolester av hydrerat kolofonium, poly(2-etylhexylakrylat, vinylacetat) (50:50)


    Frisättningsskyddsskikt: Polyesterfolie


    Baksidesfolie med tryck: Polyetenetereftalatfolie, tryckfärg

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Depotplåster.


   Fentanyl Orion depotplåster är ett ogenomskinlig, färglöst, rektangulärformat plåster med runda hörn och märkning på baksidesfolien: "fentanyl 12 ug/h" / "fentanyl 25μg/h" / "fentanyl 50 µg/h" / "fentanyl 75 µg/h" / "fentanyl 100 µg/h" /


   Fentanyl Orion finns i förpackningar med 4, 5, 8, 10, 16 och 20 depotplåster i enskilt förpackade barnskyddande dospåsar.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Orion Corporation
   Orionintie 1
   FI_02200 Espoo

   Finland

   Tillverkare:

   Orion Corporation Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI- 02200 Espoo

   Finland


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:


   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Sverige

   Tel: 08- 623 64 40

   medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2016-02-29

  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentanyl Orion

  Depotplåster 100 mikrogram/timme 10 styck Påse

  • Varunummer: 101711
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  516,75 kr

  Jämförspris: 51,68 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?