Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Fentanyl Lavipharm

   Fentanyl Lavipharm 12 mikrogram/timme depotplåster, Fentanyl Lavipharm 25 mikrogram/timme depotplåster, Fentanyl Lavipharm 50 mikrogram/timme depotplåster, Fentanyl Lavipharm 75 mikrogram/timme depotplåster, Fentanyl Lavipharm 100 mikrogram/timme depotplåster
   fentanyl
   Fentanyl Lavipharm 50 mikrogram/timme depotplåster

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fentanyl Lavipharm är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Lavipharm
   3. Hur du använder Fentanyl Lavipharm
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fentanyl Lavipharm ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fentanyl Lavipharm är och vad det används för

   Fentanyl Lavipharm innehåller den aktiva substansen fentanyl som hör till en grupp starka smärtstillande läkemedel som kallas opioider.


   Den smärtstillande substansen, fentanyl, frisätts långsamt från plåstret och passerar via huden in i kroppen.


   Fentanyl Lavipharm används för behandling av svår långvarig smärta som endast kan lindras av starka smärtstillande läkemedel (opioider) hos vuxna.


   Fentanyl Lavipharm används för långtidsbehandling av svår kronisk smärta hos barn från 2 års ålder som får opioidbehandling.


   Ditt första plåster kommer att börja verka långsamt, detta kan dröja så länge som en dag, och läkaren kan ge dig extra smärtstillande medel tills ditt fentanyl-depotplåster börjar verka helt och hållet. Efter detta bör Fentanyl Lavipharm hjälpa till att lindra smärta kontinuerligt och du bör kunna sluta ta extra smärtstillande medel. Men ibland kanske du ändå kan behöva extra smärtstillande medel. Du måste tala med en läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre efter 24 timmar från den första dosen.


   Fentanyl som finns i Fentanyl Lavipharm kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fentanyl Lavipharm

   Använd inte Fentanyl Lavipharm

   - Om du är allergisk mot fentanyl eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - Om du lider av smärta som varar endast en kort period (t.ex. efter ett kirurgiskt ingrepp.)

   - Om du lider av svår andningsdepression.

   Varningar och försiktighet

   Var särskilt försiktig med Fentanyl Lavipharm

   VARNING:

   Fentanyl Lavipharm är ett läkemedel som kan vara livshotande för barn.

   Detta gäller även använda depotplåster.

   Tänk på att läkemedlets utformning kan vara lockande för barn.

   Fentanyl Lavipharm kan ge livshotande biverkningar hos personer som inte regelbundet medicinerar med receptbelagda opioidläkemedel.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Fentanyl Lavipharm.

   Informera din läkare om du har något av följande besvär eftersom risken för biverkningar är större och/eller din läkare kan behöva ordinera en lägre dos av fentanyl.

   - Astma, andningssvårigheter eller någon lungsjukdom

   - Långsamma oregelbundna hjärtslag (bradyarytmier)

   - Lågt blodtryck eller låg blodvolym

   - Nedsatt leverfunktion

   - Nedsatt njurfunktion

   - Om du har haft en huvudskada eller hjärnsjukdom (till exempel en tumör), tecken på ökat tryck i skallen (t.ex. huvudvärk, synstörningar), förändringar i ditt medvetandetillstånd eller medvetslöshet eller koma

   - Om du lider av en sjukdom som orsakar trötthet och svaghet i musklerna (myasthenia gravis)


   Informera läkaren om du får feber under behandlingen, eftersom ökad kroppstemperatur kan göra att för mycket läkemedel tas upp i kroppen genom huden. Av samma anledning bör du undvika att utsätta plåstret på huden för direkt värme, t.ex. värmedynor, elektriska filtar, uppvärmda vattensängar, värme- eller solarielampor, intensivt solbad, varmvattenflaskor, långa varma bad, bastu och varma spabad med bubbelpool. Det är tillåtet att vara ute i solen men du ska skydda plåstret med något klädesplagg under varma sommardagar.


   Minskad smärtlindring (tolerans) och fysiskt eller psykiskt beroende kan utvecklas om du använder Fentanyl Lavipharm under en längre period. Tala om för läkaren om du någonsin har missbrukat eller varit beroende av alkohol, receptbelagda läkemedel eller illegala droger.


   Om du är en äldre patient eller om du är i mycket dålig fysisk kondition (kakektisk) kommer läkaren att kontrollera dig mer omsorgsfullt, eftersom det kan vara nödvändigt att förskriva en lägre dos.


   Användningen av fentanylplåster kan leda till ett positivt dopingtest. Användning av fentanylplåster som dopingmedel kan vara farligt för hälsan.

   Plåstren bör inte klippas i mindre delar, eftersom kvaliteten, effekten och säkerheten avseende delade plåster inte har visats.


   Depotplåster som häftat fast på en annan person

   Plåstret ska endast användas på huden hos den person som läkaren har ordinerat det för. Det finns rapporterade fall där ett plåster av misstag fastnat på en familjemedlem vid nära fysisk kontakt eller då man delat säng med bäraren av plåstret. Ett plåster som häftat fast på en annan person kan leda till en överdos (speciellt hos barn). Om plåstret häftat fast på huden hos en annan person, ta genast av plåstret och kontakta läkare.


   Fentanyl Lavipharm kan orsaka förstoppning. Fråga din läkare eller apotekspersonal om råd för att förebygga förstoppning.

   Barn och ungdomar

   Fentanyl Lavipharm ska inte användas till barn under 2 år eftersom erfarenheten av att använda läkemedlet på barn under denna ålder är begränsad. Ett undantag kan göras om läkaren uttryckligen har ordinerat Fentanyl Lavipharm. Fentanylplåster ska inte användas till barn som inte har använt opioider tidigare.

   Andra läkemedel och Fentanyl Lavipharm

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Tala särskilt om för din läkare eller apotekspersonal om du tar:

   - andra läkemedel mot smärta, till exempel andra opioida smärtstillande medel (buprenorfin, nalbufin eller pentazocin)

   - läkemedel för att hjälpa dig att sova

   - läkemedel som hjälper dig att lugna ner dig (lugnande medel) och läkemedel för psykiska tillstånd

   - bedövningsmedel, berätta för din läkare eller tandläkare att du använder Fentanyl Lavipharm om du tror att du kommer att få ett bedövningsmedel

   - muskelavslappnande läkemedel

   - vissa läkemedel som används för behandling av depression (MAO-hämmare, t.ex. moklobemid mot depression eller selegilin mot Parkinsons sjukdom). Du ska inte använda Fentanyl Lavipharm inom 14 dagar efter att ha slutat med dessa läkemedel.

   - nefazodon, ett läkemedel som används för behandling av depression

   - cimetidin, ett läkemedel som används för behandling av mag-tarmsjukdomar

   - läkemedel för behandling av allergi eller åksjuka (antihistaminer/antiemetika). Speciellt de som gör dig sömnig.

   - vissa antibiotika som används för behandling av infektioner, såsom erytromycin, klaritromycin eller troleandomycin

   - vissa antibiotika som används för behandling av svampinfektioner såsom itrakonazol, ketokonazol, flukonazol eller vorikonazol

   - läkemedel för behandling av HIV-infektion, till exempel ritonavir eller nelfinavir

   - läkemedel för behandling av oregelbunden hjärtrytm, såsom amiodaron, diltiazem eller verapamil


   Informera din läkare om du använder vissa läkemedel mot depression som kallas selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI) eller MAO-hämmare .

   Läkaren måste känna till varje intag av dessa läkemedel då det i kombination med Fentanyl Lavipharm kan finnas en ökad risk för att serotonergt syndrom, ett eventuellt livshotande tillstånd, kan utvecklas.


   Din läkare vet vilka läkemedel som är säkra att ta med Fentanyl Lavipharm-plåster. Du kan behöva övervakas noggrant om du tar några av de typer av läkemedel som nämns ovan, eftersom detta kan öka eller förlänga effekten och biverkningarna av Fentanyl Lavipharm och därmed kan påverka vilken styrka av Fentanyl Lavipharm-plåster som du behöver.

   Fentanyl Lavipharm med mat, dryck och alkohol

   Du bör inte konsumera alkohol under fentanylbehandling. Alkohol kan öka risken för andningsproblem. Samtidig användning av Fentanyl Lavipharm och alkoholhaltiga drycker ökar risken för svåra biverkningar och kan orsaka andningssvårigheter, blodtrycksfall, sänkt medvetande och koma.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.


   Det finns inte tillräckligt med data från behandling av Fentanyl Lavipharm hos gravida kvinnor.

   Fentanyl Lavipharm-plåster bör inte användas under förlossning eftersom medicinen kan påverka andningen hos det nyfödda barnet. Använd inte Fentanyl Lavipharm om du är gravid om det inte är absolut nödvändigt.

   Fentanyl utsöndras i bröstmjölk och kan orsaka biverkningar såsom trötthet och svåra andningsproblem hos det ammade barnet. Amning bör därför avbrytas under behandlingen och i minst 72 timmar efter avlägsnandet av plåstret.


   Körförmåga och användning av maskiner

   Fentanyl Lavipharm kan försämra den psykiska och/eller fysiska förmåga som krävs för att utföra potentiellt farliga uppgifter som att framföra fordon eller använda maskiner. Detta måste förväntas speciellt i början av behandlingen, vid dosändring och i samband med alkohol eller lugnande medel. Om du har använt samma dos av Fentanyl Lavipharm under en längre tid kan din läkare besluta att du får köra bil och använda farliga maskiner. Kör inte bil och använd inte farliga maskiner när du använder Fentanyl Lavipharm om inte din läkare har sagt att detta är tillåtet.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Fentanyl Lavipharm innehåller Fentanyl Lavipharm 50 mikrogram/timme depotplåster


   3. Hur du använder Fentanyl Lavipharm

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Din läkare avgör vilken styrka av Fentanyl Lavipharm som är mest lämplig för dig. Din läkare kommer att grunda sin bedömning på: graden av smärta, ditt allmäntillstånd och vilken typ av smärtbehandling du hittills har fått.


   Beroende på din reaktion kan styrkan på plåstret eller antalet plåster behöva justeras. Effekten nås inom 24 timmar efter att det första plåstret har applicerats och effekten försvinner gradvis efter att plåstret har avlägsnats. Avbryt inte behandlingen utan att rådfråga läkare.


   Du ska inte dela eller klippa Fentanyl Lavipharm-plåstret. Ett plåster som har delats, klippts eller skadats på något sätt bör inte användas.


   Om plåstret omedelbart lossnar eller om plåstret är skadat ska det kasseras och ett annat plåster ska användas på en annan del av huden.


   Hur du använder Fentanyl Lavipharm

   - Hitta en plan yta på överkroppen (bålen) eller överarmen, där huden är fri från hår, sår, fläckar eller andra hudåkommor. Området får inte ha blivit bestrålat i samband med strålbehandling.

   - Om huden är hårig, klipp av håret med en sax (men det rekommenderas att använda ett hårlöst område). Raka inte eftersom rakning irriterar huden. Tvätta med vatten om huden behöver tvättas. Använd inte tvål, olja, lotion, alkohol eller andra rengöringsmedel som kan irritera huden. Huden måste vara helt torr innan plåstret appliceras.

   - Plåstret ska fästas så fort förpackningen har öppnats. När skyddsfilmen har avlägsnats, appliceras plåstret genom att trycka det hårt mot huden med handflatan i cirka 30 sekunder för att se till att plåstret fäster ordentligt på huden. Var särskilt uppmärksam på att plåstret fäster ordentligt i kanterna.

   - Ett fentanyl-depotplåster används vanligen i 72 timmar (3 dygn). På ytterförpackningen kan du skriva in datum och tid när du satte på plåstret. Detta kan hjälpa dig att komma ihåg när du ska byta plåster.

   - Stället där plåstret fästs bör inte utsättas för värme från yttre källor (se "Varningar och försiktighet").

   - Eftersom depotplåstret har en vattenresistent skyddsfilm kan det också användas när du badar, duschar, simmar eller vid fysisk träning.

   - Hos barn är den övre delen av ryggen att föredra för applicering av plåstret för att minimera risken för att barnet tar bort plåstret.


   Hur du byter Fentanyl Lavipharm

   - Ta bort plåstret efter den tid som läkaren har sagt. I de flesta fall är detta efter 72 timmar (3 dagar), hos vissa patienter efter 48 timmar (2 dagar). Vanligtvis lossnar plåstret inte av sig själv. Om rester av depotplåstret blir kvar på huden efter att det har avlägsnats kan du tvätta bort det med rikliga mängder vatten. Använd inte alkohol eller andra lösningsmedel.

   - Vik det använda plåstret på mitten med klistersidorna mot varandra. Lägg tillbaka använda plåster i ytterkartongen och kassera på ett säkert sätt eller lämna in till apoteket.

   - Applicera ett nytt plåster enligt beskrivningen ovan men på en annan del av huden. Minst 7 dagar ska gå innan samma ställe används igen.

   Om du använt för stor mängd av Fentanyl Lavipharm

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har satt på fler plåster än du har blivit ordinerad, ta bort plåstren och kontakta läkare eller sjukhus för deras uppskattning av risken.

   Det allvarligaste tecknet på överdosering är nedsatt andningsförmåga. Symptomen är att personen andas onormalt sakta eller svagt. Ta bort plåstren och kontakta läkare omedelbart om detta skulle inträffa. Medan du väntar på läkaren ska du hålla personen vaken genom att tala med eller skaka om henne/honom då och då.   Om du har glömt att använda Fentanyl Lavipharm

   Använd inte under några omständigheter en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Du bör byta ditt plåster vid samma tidpunkt var tredje dag (72 timmar) om du inte ha fått andra instruktioner av din läkare. Om du glömmer att byta plåster, byt det så fort du kommer ihåg. Om du är mycket försenad med att byta plåstret bör du kontakta din läkare eftersom du kan behöva extra smärtstillande medel.

   Om du slutar att använda Fentanyl Lavipharm

   Om du vill avbryta eller avsluta behandlingen ska du alltid tala med läkaren om orsakerna för avbrottet och om din fortsatta vård.

   Långvarig användning av Fentanyl Lavipharm kan orsaka fysiskt beroende. Om du slutar använda plåstren kan du må dåligt.

   Eftersom risken för abstinenssymtom är större när behandlingen slutar plötsligt ska du aldrig avsluta behandlingen med Fentanyl Lavipharm på egen hand utan bör alltid rådfråga din läkare först.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Om någon av de följande allvarliga biverkningarna inträffar ska du avbryta behandlingen och omedelbart kontakta läkare eller besöka sjukhuset:

   - svår andningsdepression (svår andnöd, rosslande andning)

   - fullständigt stopp i mag-tarmkanalen (krampaktig smärta, kräkningar, gasbesvär)


   Andra biverkningar

   Mycket vanliga: kan påverka fler än 1 av 10 personer

   - Sömnighet

   - Yrsel

   - Huvudvärk

   - Illamående

   - Kräkningar

   - Förstoppning.


   Vanliga: kan påverka upp till 1 av 10 personer

   - Allergisk reaktion (överkänslighet)

   - Nedsatt aptit

   - Trötthet

   - Nervositet

   - Sömnproblem

   - Depression

   - Ångest

   - Förvirring

   - Hallucinationer (ser, känner eller hör saker som inte finns)

   - Skakningar

   - Känsla av domningar och stickningar

   - Yrselkänsla

   - Medvetenhet om ovanlig hjärtrytm (kallas hjärtklappning), snabb hjärtrytm

   - Högt blodtryck

   - Andningssvårigheter

   - Diarré

   - Muntorrhet

   - Magsmärtor

   - Matsmältningsbesvär

   - Kraftiga svettningar

   - Klåda, utslag eller hudrodnad

   - Hudutslag, hudrodnad och klåda försvinner normalt inom ett dygn efter att plåstret tagits bort.

   - Muskelspasmer

   - Svårighet att urinera

   - Trötthet, svaghet

   - Svullnad av händer, vrister eller fötter (vätskeansamling i vävnaderna)

   - Köldkänsla

   - Yrsel (känsla av att det snurrar i huvudet)


   Mindre vanliga: kan påverka upp till 1 av 100 personer

   - Känsla av upprördhet, desorientering, upphetsning eller ovanlig bekymmerslöshet

   - Minskad känsel, särskilt i huden

   - Kramper, krampanfall

   - Minnesförlust,

   - Talrubbningar

   - Låg puls

   - Blåaktig färgning av huden

   - Lågt blodtryck

   - Svag eller långsam andning

   - Total förstoppning av tarmen

   - Eksem, allergisk dermatit, hudproblem, inklusive dermatit där plåstret placeras

   - Muskelryckningar

   - Störningar av sexuell funktion, erektionsstörningar

   - Hudreaktioner där plåstret placeras

   - Influensaliknande symtom

   - Känsla av kroppstemperaturförändringar

   - Överkänslighet vid applikationsstället

   - Abstinenssymtom (t.ex. kräkningar, illamående, diarré, ångest och skakningar)

   - Feber


   Sällsynta: kan påverka upp till 1 av 1000 personer

   - Mycket små pupiller

   - Dimmig syn

   - Vidgade blodkärl

   - Andningsstillestånd

   - Otillräcklig syremängd och ökad mängd koldioxid i blodet (respiratorisk acidos)

   - Ofullständig förstoppning av tunn- eller tjocktarmen

   - Hicka

   - Hudinflammation på applikationsstället

   - Eksem vid applikationsstället


   Mycket sällsynta: kan påverka upp till 1 av 10 000 personer

   - Förlust av muskelkoordination

   - Smärtsamma gaser i magen eller tarmarna

   - Ovanligt låg produktion av urin

   - Smärta i urinblåsan


   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   - Allmänna akuta allergiska reaktioner som kan vara livshotande (anafylaktisk chock)

   - Onormalt långsam andning

   - Spottande av blod

   - Onormal ansamling av blod i lungorna

   - Inflammation i halsen


   Liksom med andra starka smärtstillande medel kan upprepad användning av plåstren göra att du utvecklar tolerans mot läkemedlet (läkemedlet får sämre effekt) eller blir fysiskt och/eller psykiskt beroende av det.


   Det är möjligt att du kan få abstinenssymtom som illamående, kräkningar, diarré, ångest och skakningar om du byter från ett annat smärtstillande medel till Fentanyl Lavipharm eller om du avslutar din behandling plötsligt.


   Det har förekommit mycket sällsynta rapporter om att nyfödda barn drabbats av abstinenssymptom efter att deras mödrar använt Fentanyl Lavipharm under en lång tid under graviditeten.


   Rapportering avbiverkningar

   Om du får några biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan) Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka information om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fentanyl Lavipharm ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn, även efter användning. Betydande mängder av fentanyl finns kvar i plåstren även efter användning.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och dospåsen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25 ° C.

   Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.


   Hantering av plåstret

   Använda plåster viks så att den självhäftande sidan av plåstret fästs ihop och kasseras på ett säkert sätt. Oavsiktlig exponering för använda och oanvända plåster, speciellt hos barn, kan leda till dödlig utgång. Oanvända plåster ska återlämnas till apotek.


   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är fentanyl.

   Varje Fentanyl Lavipharm 12 mikrogram/timme depotplåster på 5 cm2 innehåller 1,375 mg fentanyl och frisätter 12,5 mikrogram fentanyl per timme.

   Varje Fentanyl Lavipharm 25 mikrogram/timme depotplåster på 10 cm2 innehåller 2,75 mg fentanyl och frisätter 25 mikrogram fentanyl per timme.

   Varje Fentanyl Lavipharm 50 mikrogram/timme depotplåster på 20 cm2 innehåller 5,5 mg fentanyl och frisätter 50 mikrogram fentanyl per timme.

   Varje Fentanyl Lavipharm 75 mikrogram/timme depotplåster på 30 cm2 innehåller 8,25 mg fentanyl och frisätter 75 mikrogram fentanyl per timme.

   Varje Fentanyl Lavipharm 100 mikrogram/timme depotplåster på 40 cm2 innehåller 11,0 mg fentanyl och frisätter 100 mikrogram fentanyl per timme.


   Övriga innehållsämnen är:

   Häftmassa (med aktiv substans och mot hud)
   Silikonlim (polydimetylsiloxan, silikatharts)

   Polydimetylsiloxan


   Överdrag och skyddsfilm

   Polyetentereftalatfilm belagd med fluorpolymer

   Baksida


   Pigmenterad polyetenteraftalat/etylen-vinylacetat sampolymerfilm


   Frisättningsreglerande membran

   Etylenvinylacetat sampolymerfilm

   Tryckbläck


   Brunt bläck
   12 mikrogram/timme - rött bläck

   25 mikrogram/timme - rött bläck
   50 mikrogram/timme - rött eller grönt bläck
   75 mikrogram/timme - rött eller blått bläck
   100 mikrogram/timme - rött eller grått bläck.


   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fentanyl Lavipharm 12 mikrogram/timme depotplåster är brunfärgade och rektangulära. Texten "Fentanyl 12 μg/h" är tryckt på plåstret i röd färg.

   Fentanyl Lavipharm 25 mikrogram/timme depotplåster är brunfärgade och rektangulära. Texten "Fentanyl 25 μg /h" är tryckt på plåstret i röd färg.

   Fentanyl Lavipharm 50 mikrogram/timme depotplåster är brunfärgade och rektangulära. Texten "Fentanyl 50 μg /h" är tryckt på plåstret i röd eller grön färg.

   Fentanyl Lavipharm 75 mikrogram/timme depotplåster är brunfärgade och rektangulära. Texten "Fentanyl 75 μg /h" är tryckt på plåstret i röd eller blå färg.

   Fentanyl Lavipharm 100 mikrogram/timme depotplåster är brunfärgade och rektangulära. Texten "Fentanyl 100 μg /h" är tryckt på plåstret i röd eller grå färg.

   Varje depotplåster är förpackat i en barnskyddad påse.


   Varje plåster har en klibbig baksida så att det kan fästas på huden. Plåstret täcks av en transparent skyddsfilm och ett transparent överdrag, som båda avlägsnas före applicering.


   Fentanyl Lavipharm finns i förpackningar om 1, 3, 5, 10, 16 och 20 depotplåster.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.


   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Lavipharm S.A.

   Agias Marinas street

   19002 Peania, Attica

   Grekland


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

   under namnen:


   Tyskland Fentapon 12, 25, 50, 75, 100 Mikrogramm/ Stunde transdermales Pflaster

   Italien Alghedon 12, 25, 50, 75, 100 microgrammi/ora cerotto transdermico

   Sverige Fentanyl Lavipharm 12, 25, 50, 75, 100 mikrogram/timme depotplåster


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2016-07-11


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fentanyl Lavipharm

  Depotplåster 100 mikrogram/timme 16 styck Påse

  • Varunummer: 147293
  • Tillverkare: Bluefish Pharmaceuticals AB

  177,32 kr

  Jämförspris: 11,08 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?