Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Fasenra

   30 mg injektionsvätska, lösning, i förfylld injektionsspruta
   benralizumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Fasenra är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Fasenra
   3. Hur du använder Fasenra
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Fasenra ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Fasenra är och vad det används för

   Vad Fasenra är

   Fasenra är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen benralizumab, vilket är en monoklonal antikropp, d.v.s. en typ av protein som känner igen och fastnar på en specifik målsubstans i kroppen. Målet för benralizumab är ett protein som kallas interleukin‑5‑receptor, vilken särskilt återfinns på en typ av vit blodkropp som kallas eosinofil.

   Vad Fasenra används för

   Fasenra används för att behandla svår eosinofilastma hos vuxna. Eosinofil astma är en typ av astma där patienterna har för många eosinofiler i blodet eller lungorna.

   Fasenra används tillsammans med andra läkemedel för behandling av astma (höga doser av ”inhalationskortikosteroider” plus andra astmaläkemedel) när sjukdomen inte kan hållas under kontroll med enbart de andra läkemedlen.

   Hur Fasenra fungerar

   Eosinofiler är vita blodkroppar som är inblandade i astmainflammation. Genom att fastna vid eosinofilerna hjälper Fasenra till att reducera deras antal.

   Vad är fördelarna med att använda Fasenra

   Fasenra kan göra att du får färre astmaanfall, hjälpa dig att andas bättre och minska dina astmasymtom. Om du tar läkemedel som kallas orala kortikosteroider, kan användning av Fasenra också göra att du kan minska den dagliga dosen eller sluta med de orala kortikosteroiderna som du behöver för att hålla astman under kontroll.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Fasenra

   Använd inte Fasenra

   • om du är allergisk mot benralizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6). Rådfråga läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du tror att detta gäller dig.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal innan du använder Fasenra:

   • om du har en parasitinfektion eller om du bor i ett område där det är vanligt med parasitinfektioner eller reser till ett sådant område. Detta läkemedel kan försvaga din förmåga att bekämpa vissa typer av parasitinfektioner.

   • om du tidigare har fått en allergisk reaktion mot en injektion eller ett läkemedel (symtomen vid en allergisk reaktion beskrivs i avsnitt 4).

   Tala dessutom med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal när du använder Fasenra:

   • om du fortfarande inte får kontroll över din astma eller den förvärras medan du behandlas med detta läkemedel.

   • om du får några symtom på en allergisk reaktion (se avsnitt 4). Det har förekommit allergiska reaktioner hos patienter som har fått detta läkemedel.

   Andra läkemedel mot astma

   Sluta inte plötsligt med dina förebyggande läkemedel mot astma när du har börjat med Fasenra.

   Om ditt svar på behandlingen tillåter det, kan läkaren försöka minska dosen av vissa av dessa läkemedel, särskilt de som kallas kortikosteroider. Detta måste göras gradvis, under direkt övervakning av läkaren.

   Andra läkemedel och Fasenra

   Tala om för läkare om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel, innan du använder Fasenra.

   Barn och ungdomar

   Säkerhet och nytta för det här läkemedlet är inte känd hos barn under 18 år.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Om du är gravid ska du inte använda Fasenra, om inte läkaren säger till dig att göra det. Det är inte känt om Fasenra kan skada ditt ofödda barn.

   Det är inte känt om innehållsämnena i Fasenra kan passera över i bröstmjölk. Om du ammar eller planerar att amma, tala med läkare.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Det är osannolikt att Fasenra påverkar din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder Fasenra

   Läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal ger dig Fasenra som en injektion precis under huden (subkutant).

   Rekommenderad dos är en injektion på 30 mg. De första 3 injektionerna ges var fjärde vecka. Därefter får du 30 mg var åttonde vecka.

   Om du glömt en dos med Fasenra

   Kontakta läkare eller ditt sjukhus så fort som möjligt för att boka en ny tid.

   Avbrott i behandlingen med Fasenra

   Du ska inte sluta med behandlingen med Fasenra om inte läkaren säger att du ska göra det. Om du gör avbrott eller slutar helt med behandlingen med Fasenra kan det göra att astmasymtomen och -anfallen kommer tillbaka.

   Om astmasymtomen förvärras medan du får injektioner med Fasenra, ska du kontakta läkare. 

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Allvarliga allergiska reaktioner

   Sök genast läkarvård om du tror att du kan ha fått en allergisk reaktion. Sådana reaktioner kan uppträda inom några timmar eller dagar efter injektionen.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • allergisk reaktion

   symtomen är vanligtvis:

   1. svullnad av ansikte, tunga eller mun

   2. andningssvårigheter

   3. svimning, yrsel, svimningskänsla (på grund av blodtrycksfall)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • nässelutslag

   • hudutslag

   Övriga biverkningar:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • huvudvärk

   • faryngit (ont i halsen)

   • feber

   • reaktion på injektionsstället (till exempel smärta, rodnad, klåda, svullnad nära det ställe där injektionen gavs)

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Fasenra ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvaras i kylskåp (2 °C‑8 °C). Måste kasseras om det har stått utanför kylskåp i mer än 24 timmar.

   Får ej skakas eller frysas.

   Fasenra är endast avsett för engångsbruk. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är benralizumab. En förfylld spruta med 1 ml lösning innehåller 30 mg benralizumab.

   Övriga innehållsämnen är histidin, histidinhydrokloridmonohydrat, trehalosdihydrat, polysorbat 20 och vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Fasenra är en lösning i en spruta av genomskinligt glas. Färgen kan variera från färglös till gul. Läkemedlet kan innehålla partiklar.

   Fasenra saluförs i en förpackning med 1 förfylld spruta.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE‑151 85 Södertälje

   Sverige

   Tillverkare

   AstraZeneca AB

   Gärtunavägen

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige

   MedImmune UK Ltd

   6 Renaissance Way

   Liverpool, L24 9JW

   Storbritannien

   MedImmune Pharma B.V., Nijmegen

   Lagelandseweg 78

   Nijmegen, 6545CG

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 24455000

   Luxembourg/Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.

   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S

   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH

   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV

   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS

   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.

   Τηλ: +30 210 6871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH

   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.

   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   AstraZeneca Pharmaceuticals (Ireland) DAC

   Tel: +353 1609 7100

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.

   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.

   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy

   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρμακευτική Λτδ

   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB

   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd

   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-22


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för administrering

   Före administrering måste Fasenra värmas genom att kartongen får ligga i rumstemperatur. Detta tar vanligen 30 minuter. Administrera läkemedlet inom 24 timmar eller kassera det i behållare för stickande avfall. 


   Anvisningar för förfylld spruta med nålskyddsanordning

   Se Figur 1 nedan för att identifiera komponenterna i den förfyllda sprutan som används i administreringsstegen.


   Figur 1

   Figur 1

   Vidrör inte klämmorna för aktivering av nålskyddsanordningen, eftersom det kan leda till att nålskyddsanordningen aktiveras för tidigt.


   1 Ta tag i sprutkroppen, inte kolven, och lyft upp den förfyllda sprutan ur tråget. Kontrollera utgångsdatumet på sprutan. Granska Fasenra före administrering så att det inte innehåller några partiklar eller är missfärgat. Fasenra är klart till opaliserande, färglöst till gult och kan innehålla genomskinliga eller vita till benvita partiklar. Använd inte Fasenra om vätskan är grumlig eller missfärgad, eller om den innehåller stora partiklar eller främmande partikelformigt material. Sprutan kan innehålla en liten luftbubbla. Detta är helt normalt. Luftbubblan ska inte sprutas ut före administrering. 

   2Figur 2

   Ta inte av nålskyddet förrän precis före injektionen. Håll i sprutkroppen och ta av nålskyddet genom att dra bort det från nålen. Håll inte i kolven eller kolvhuvudet när du tar av nålskyddet, eftersom kolven då kan röra sig. Om den förfyllda sprutan skadas eller förorenas (t.ex. om någon tappar den utan att nålskyddet sitter på), ska du kassera den och använda en ny förfylld spruta.

   3Figur 3

   Nyp försiktigt ihop huden och stick in nålen på det rekommenderade injektionsstället (d.v.s. överarm, lår eller buk).

   4Figur 4

   Injicera all lösning genom att trycka in kolven så långt det går tills kolvhuvudet befinner sig helt och hållet mellan klämmorna för aktivering av nålskyddsanordningen. Detta är nödvändigt för att aktivera nålskyddsanordningen. 

   5Figur 5

   När injektionen är klar håller du kvar trycket på kolvhuvudet och drar ut nålen ur huden. Släpp sedan trycket på kolvhuvudet så att nålskyddsanordningen kan täcka nålen. Sätt inte tillbaka nålskyddet på den förfyllda sprutan. 

   6 Kassera den använda sprutan i en behållare för stickande avfall.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Fasenra

  Injektionsvätska, lösning i förfylld spruta 30 mg 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 524296
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  23.383,85 kr

  Jämförpris: 23.383,85 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?