Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Etoposid Fresenius Kabi

   20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Etoposid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Etoposid Fresenius Kabi är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du ges Etoposid Fresenius Kabi
   3. Hur Etoposid Fresenius Kabi ges
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Etoposid Fresenius Kabi ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Etoposid Fresenius Kabi är och vad det används för

   Detta läkemedel heter ” Etoposid Fresenius Kabi” men kommer att kallas ”etoposid” i denna bipacksedel. Det innehåller den aktiva substansen etoposid. Etoposid tillhör en grupp av läkemedel som kallas cytostatika och som används för behandling av cancer.

   Etoposid används vid behandling av vissa typer av cancer hos vuxna:

   • testikelcancer

   • småcellig lungcancer

   • cancer i blodet (akut myeloisk leukemi)

   • tumörer i lymfsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

   • cancer i könsorganen (gestationell trofoblastneoplasi och äggstockscancer)

   Etoposid används vid behandling av vissa typer av cancer hos barn:

   • cancer i blodet (akut myeloisk leukemi)

   • tumörer i lymfsystemet (Hodgkins lymfom, non-Hodgkins lymfom)

   Den exakta orsaken till att du föreskrivits etoposid diskuteras bäst med din läkare.

   Etoposid som finns i Etoposid Fresenius Kabi kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apotek eller annan hälsovårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du ges Etoposid Fresenius Kabi

   Ta inte etoposid:

   • om du är allergisk mot etoposid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du ammar eller planerar att amma

   • om du nyligen vaccinerats med ett levande vaccin, inklusive vaccin mot gula febern.

   Om något av ovanstående gäller dig, eller om du är osäker på om det gäller för dig rådgör med din läkare.

   Varningar och försiktighet

   Tala med din läkare eller sjuksköterska innan du ges etoposid:

   • om du har låga värden av ett protein som kallas albumin i ditt blod

   • om du har fått strålbehandling eller cytostatika nyligen.

   • om du har några infektioner.

   • om du har lever- eller njurbesvär

   Effektiv behandling mot cancer kan snabbt förstöra cancerceller i stor omfattning. I mycket sällsynta fall kan detta orsaka att skadliga mängder av ämnen från dessa cancerceller släpps ut i blodet. Om detta inträffar kan det orsaka problem med lever, njurar, hjärta eller blod och leda till dödsfall om det inte behandlas.

   För att förhindra detta så behöver din läkare ta regelbundna blodprover för att övervaka nivån av dessa ämnen under behandling med detta läkemedel.

   Detta läkemedel kan orsaka en minskning av vissa blodkroppar vilket kan leda till att du får infektioner eller så kan det innebära att ditt blod inte koagulerar så bra om du skulle skära dig. Blodprover kommer att tas i början av din behandling och innan varje dos du får för att kontrollera att detta inte inträffar.

   Om du har en försämrad lever- eller njurfunktion så kan din läkare även vilja ta regelbundna blodprover för att övervaka din lever- och njurfunktion.

   Andra läkemedel och etoposid

   Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta är särskilt viktigt

   • om du tar warfarin (ett läkemedel som förhindrar att blodproppar bildas).

   • om du tar ciklosporin (ett läkemedel som används för att minska immunsystemets aktivitet).

   • om du behandlas med cisplatin (ett läkemedel som används för att behandla cancer).

   • om du tar fenytoin eller andra läkemedel som används för att behandla epilepsi.

   • om du tar fenylbutazon, natriumsalicylat eller acetylsalicylsyra

   • om du nyligen vaccinerats med några levande vacciner.

   • om du tar några antracykliner (en grupp av läkemedel som används för att behandla cancer).

   • om du tar några läkemedel som verkar på ett liknande sätt som etoposid.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Etoposid får inte användas under graviditet om inte din läkare anser att det är absolut nödvändigt.

   Amning

   Du får inte amma under tiden som du behandlas med etoposid.

   Fertilitet

   Både manliga patienter och kvinnliga patienter som kan bli gravida måste använda ett effektivt preventivmedel (t.ex. en barriärmetod eller kondom) under behandling och upp till 6 månader efter avslutad behandling med etoposid.

   Män som behandlas med etoposid avråds från att göra en kvinna gravid under behandlingen och upp till 6 månader efter behandlingen. Män rekommenderas även att söka rådgivning om möjligheten att konservera sperma före behandlingen.

   Både manliga och kvinnliga patienter som överväger att skaffa barn efter behandling med etoposid ska diskutera detta med läkare eller sjuksköterska.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Påverkan på förmågan att framföra fordon eller använda maskiner har inte studerats. Om du känner dig trött, mår illa, känner dig yr eller svimfärdig så ska du inte köra eller använda maskiner tills du har diskuterat detta med din läkare.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Etoposid Fresenius Kabi innehåller etanol, bensylalkohol och polysorbat 80

   Etanol

   Detta läkemedel innehåller 30,5 vol % etanol (alkohol) vilket motsvarar 241,4 mg per ml koncentrat, motsvarande 6,1 ml öl, eller 2,5 ml vin. För en dos på 120 mg/m2 för en patient med en kroppsyta på 1,73 m2 motsvarar det 63,32 ml öl, eller 25,95 ml vin per dos.

   Skadligt för de som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper, såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Bensylalkohol

   Detta läkemedel innehåller 30 mg bensylalkohol per ml.

   Bensylalkohol kan orsaka allergiska reaktioner.

   Om du har nedsatt leverfunktion eller nedsatt njurfunktion, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel. Stora mängder bensylalkohol kan lagras i kroppen och orsaka biverkningar (metabolisk acidos).

   Använd inte läkemedlet längre än 1 vecka till små barn (yngre än 3 år) om inte läkare eller apotekspersonal har rekommenderat det.

   Bensylalkohol har ett samband med risken för allvarliga biverkningar så som andningssvårigheter hos små barn. Ge inte läkemedlet till nyfödda (upp till 4 veckors ålder) om inte läkare har ordinerat det.

   Polysorbat 80

   Etoposid Fresenius Kabi innehåller polysorbat 80. Ett livshotande syndrom, med lever- och njursvikt, nedsättning av andningsfunktionen, minskat antal trombocyter och svullnad av buken har rapportrats hos för tidigt födda barn när de fått vitamin E-injektion innehållande polysorbat 80.


   3. Hur Etoposid Fresenius Kabi ges

   Etoposid kommer att ges till dig av en läkare eller en sjuksköterska. Det kommer att ges som en långsam infusion i en ven. Detta kan ta mellan 30 till 60 minuter.

   Dosen som du får kommer att vara anpassad till dig och räknas ut av din läkare. Den vanliga dosen, baserad på etoposid, är 50 till 100 mg/m2 kroppsyta, dagligen under 5 dagar i rad eller 100-120 mg/m2 kroppsyta på dag 1, 3 och 5. Denna behandlingskur kan sedan upprepas beroende på resultaten från blodproverna, men detta kommer inte att ske förrän efter minst 21 dagar efter den första behandlingskuren.

   För barn som behandlas för cancer i blod eller lymfsystem så används dosen 75 till 150 mg/m2 kroppsyta dagligen i 2 till 5 dagar.

   Läkaren kan ibland förskriva en annan dos, i synnerhet om du får, eller har fått, annan behandling för din cancer eller om du har njurbesvär.

   Om du ges för stor mängd av etoposid

   Eftersom en läkare eller sjuksköterska kommer att ge dig läkemedlet är en överdos osannolik. Om detta ändå skulle inträffa kommer din läkare att behandla alla efterföljande symtom.

   Om du har ytterligare frågor om hur läkemedlet används, fråga din läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Berätta omedelbart för läkare eller sjuksköterska om du får något av följande symtom: svullen tunga eller svalg, andningssvårigheter, snabb hjärtrytm, hudrodnad eller hudutslag. Dessa kan vara tecken på en allvarlig allergisk reaktion.

   Allvarlig lever-, njur-, eller hjärtskada från ett tillstånd som kallas tumörlyssyndrom, som orsakas av att skadliga mängder av ämnen från cancercellerna tar sig in i blodbanan, har ibland setts när etoposid tas med andra läkemedel för behandling av cancer.

   Möjliga biverkningar som kan upplevas vid behandling med etoposid är;

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • blodpåverkan (det är därför du
    kommer att ta blodprov mellan behandlingarna)

   • tillfälligt håravfall

   • illamående och kräkningar

   • buksmärta

   • aptitlöshet

   • förändringar i hudfärg (pigmentering)

   • förstoppning

   • kraftlöshet (asteni)

   • allmän sjukdomskänsla

   • leverskada (hepatotoxicitet)

   • förhöjda leverenzymer

   • gulsot (förhöjt bilirubin)

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • akut leukemi

   • oregelbunden hjärtrytm (arytmi),
    eller hjärtattack (hjärtinfarkt)

   • yrsel

   • diarré

   • reaktioner vid infusionsstället

   • svåra allergiska reaktioner

   • högt blodtryck

   • lågt blodtryck

   • ömma läppar, sår i munnen eller svalget

   • hudproblem som klåda eller utslag

   • inflammation i en ven

   • infektion

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • pirrningar eller känselbortfall
    i händer och fötter

   • blödning

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • sura uppstötningar

   • rodnad

   • svårigheter att svälja

   • förändring av hur saker smakar

   • svåra allergiska reaktioner

   • krampanfall

   • feber

   • sömnighet eller trötthet

   • andningsproblem

   • tillfällig blindhet

   • allvarliga reaktioner i hud
    och/eller slemhinnor som kan
    omfatta smärtsamma blåsor
    och feber, även utbredd
    hudavlossning (Stevens-Johnsons
    syndrom och toxisk epidermal nekrolys)

   • ett utslag som påminner om solbränna
    och som kan förekomma på hud
    där du tidigare fått strålbehandling
    (”radiation recall” dermatit), detta kan vara allvarligt

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • tumörlyssyndrom (komplikationer
    av att ämnen som släpps ut från
    cancercellerna tar sig in i blodbanan)

   • svullnad av ansikte och tunga

   • infertilitet

   • andningssvårigheter

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Etoposid Fresenius Kabi ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på injektionsflaskan och kartongen efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Får ej frysas. Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Förvara inte den utspädda produkten i kylskåp (2°C - 8°C) eftersom detta kan orsaka fällning. Lösningar som visar tecken på fällning ska inte användas.

   Efter spädning

   Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats upp till 24 timmar vid 15°C - 25°C.

   Ur mikrobiologisk synvinkel ska den spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 12 timmar vid 15°C -25°C, om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är etoposid. 1 ml koncentrat för infusionsvätska, lösning innehåller 20 mg etoposid.

    Varje 5 ml injektionsflaska innehåller 100 mg etoposid.

    Varje 10 ml injektionsflaska innehåller 200 mg etoposid.

    Varje 25 ml injektionsflaska innehåller 500 mg etoposid.

    Varje 50 ml injektionsflaska innehåller 1000 mg etoposid.

   • Övriga innehållsämnen är makrogol 300, polysorbat 80 (E433), bensylalkohol (E1519), etanol och vattenfri citronsyra (E 330)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Etoposid är en klar, ljusgul till blekgul lösning förpackad i gjutna injektionsflaskor på 5 ml, 10 ml, 30 ml och 50 ml av klart typ I-glas, förslutna med 20 mm gummipropp i bromobutyl och förseglade med 20 mm ”flip-off” aluminiumhättor (grön, blå, röd och gul).

   Förpackningsstorlekar: Etoposid Fresenius Kabi finns i förpackningar innehållande 1 injektionsflaska på 5 ml, 10 ml, 25 ml och 50 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi AB

   751 74 Uppsala

   Sverige

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Oncology Plc.

   Lion Court, Farnham Road, Bordon

   Hampshire, GU35 0NF

   Storbritannien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-05


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Cytostatikum

   Instruktioner för spädning, förvaring och destruktion av etoposid

   Spädning

   Etoposid Fresenius Kabi 20 mg/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning måste spädas omedelbart före användning med antingen 50 mg/ml (5 %) glukos i vatten eller 9 mg/ml (0,9 %) natriumkloridlösning för att ge en slutlig koncentration på 0,2 – 0,4 mg/ml. Vid högre koncentrationer kan utfällning av etoposid inträffa.

   Etoposid ges genom långsam intravenös infusion (vanligen under en period på 30 till 60 minuter). Etoposid SKA INTE GES SOM SNABB INTRAVENÖS INJEKTION.

   Förvaring av beredd lösning

   Efter spädning

   Kemisk och fysikalisk stabilitet av lösningen utspädd till en koncentration på 0,2 mg/ml eller 0,4 mg/ml har visats upp till 24 timmar vid 15°C - 25°C.

   Ur mikrobiologisk synvinkel ska den spädda produkten användas omedelbart. Om den inte används omedelbart är förvaringstid och förvaringsbetingelser före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 12 timmar vid 15°C -25°C, om inte utspädningen ägt rum under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

   Hantering och destruktion

   Normala riktlinjer för hantering och destruktion av cytostatika ska följas:

   • Personalen ska tränas i beredning av läkemedlet

   • Gravid personal ska inte arbeta med detta läkemedel

   • Personal som hanterar detta läkemedel under spädning ska bära skyddskläder, inklusive mask, skyddsglasögon och handskar

   • Allt material för rengöring, inklusive handskar, ska placeras i riskavfallsbehållare för förbränning i hög temperatur

   • Oavsiktlig kontakt med huden eller ögonen skall behandlas omedelbart med stora mängder vatten

   Destruktion

   Ej använt läkemedel och avfall ska hanteras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Etoposid Fresenius Kabi

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 20 mg/ml 25 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 387888
  • Tillverkare: Fresenius Kabi AB

  1.587 kr

  Jämförpris: 63,48 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?