• Vismodegib
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Erivedge

   150 mg hårda kapslar
   vismodegib

    

   Erivedge kan orsaka allvarliga missbildningar. Det kan leda till att barnet dör före födseln eller strax efter att det fötts. Du får inte bli gravid då du tar detta läkemedel. Du måste följa råden om användning av preventivmedel som beskrivs i denna bipacksedel.

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Erivedge är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Erivedge
   3. Hur du tar Erivedge
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Erivedge ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Erivedge är och vad det används för


   Vad Erivedge är

   Erivedge är ett läkemedel mot cancer och innehåller den aktiva substansen vismodegib.

   Vad Erivedge används för

   Erivedge används för att behandla vuxna med en typ av hudcancer som kallas avancerat basalcellscarcinom. Det används när cancern:

   • har spridit sig till andra delar av kroppen (kallas “metastaserat” basalcellscarcinom)

   • har spridit sig till omkringliggande ytor (kallas “lokalt avancerat” basalcellscarcinom) och din läkare beslutar att behandling med kirurgi eller strålning inte är lämpligt.

   Hur Erivedge fungerar

   Basalcellscarcinom utvecklas då DNA i normala hudceller blir skadade, och kroppen inte kan reparera skadan. Denna skada kan förändra hur vissa proteiner i dessa celler fungerar och de skadade cellerna blir cancerösa och börjar växa och dela sig. Erivedge är ett läkemedel mot cancer som fungerar genom att kontrollera ett av de huvudsakliga proteinerna som är inblandade i basalcellscarcinom. Detta kan bromsa ner eller stoppa tillväxten av cancercellerna, eller kan döda dem. Som ett resultat kan din hudcancer krympa.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Erivedge

   Använd inte Erivedge

   Läs de särskilda instruktioner du fått från din läkare, särskilt om Erivedges effekt på foster.

   Läs noggrant och följ instruktionerna i patientbroschyren och kom ihåg-kortet för patienter som du fått av din läkare.

   Ta inte Erivedge

   • om du är allergisk mot vismodegib eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid under behandlingskuren eller under 24 månader efter din sista dos med läkemedlet. Detta beror på att Erivedge kan skada eller göra så att ditt foster dör.

   • om du ammar eller planerar att amma under behandlingskuren och under 24 månader efter din sista dos med läkemedlet. Detta beror på att det inte är känt om Erivedge kan passera till bröstmjölk och skada ditt barn.

   • om du kan bli gravid men inte kan eller vill följa de nödvändiga åtgärderna för att undvika graviditet som listas i Erivedge graviditetsförebyggande program,

   • om du också tar Johannesört (Hypericum perforatum) –  en örtmedicin som används mot depression (se ”Andra läkemedel och Erivedge”).

   Mer information om ovanstående ämnen återfinns i avsnitt ‘‘Graviditet, amning och fertilitet’’ samt ‘‘Preventivmedel för män och kvinnor’’.

   Ta inte detta läkemedel om något av ovanstående gäller dig. Om du är osäker, tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Erivedge.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Erivedge om du har frågor om informationen i detta avsnitt:

   • Du ska inte ge blod någon gång medan du behandlas och inom 24 månader efter den sista dosen av detta läkemedel.

   • Om du är man ska du inte donera sperma någon gång under behandlingen eller inom 2 månader efter den sista dosen.

   • Din läkare ska kontrollera din hud regelbundet efter en typ av cancer som kallas ”kutan skivepitelcancer” (SCC). Det är inte känt om SCC hör ihop med behandling med Erivedge. Vanligen uppträder denna typ av sår på solskadad hud, förblir lokala och kan botas. Tala om för läkaren om du upptäcker några hudförändringar.

   • Ge aldrig detta läkemedel till någon annan. Återlämna oanvända kapslar efter behandlingen avslutats.Tala med läkare eller apotekspersonal om var kapslarna ska återlämnas.

   Barn och ungdomar

   Användning av Erivedge hos barn och ungdomar under 18 år rekommenderas inte. Detta beror på att det inte är känt om det är säkert och effektivt hos personer i denna åldersgrupp. Erivedge kan göra så att skelettet slutar växa och leda till en för tidig pubertet (innan 8 års ålder hos flickor och innan 9 år hos pojkar). Detta kan hända även efter att behandlingen med Erivedge avslutats. Problem med tandtillväxt och bentillväxt har setts i djurstudier med detta läkemedel.

   Andra läkemedel och Erivedge

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Detta innefattar även receptfria läkemedel, vitaminer och naturläkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka hur Erivedge fungerar, eller gör det mer troligt att du får biverkningar. Erivedge kan också påverka hur vissa andra läkemedel fungerar.
   Tala särskilt om för din läkare om du tar något av följande läkemedel:

   • rifampicin,– används mot bakterieinfektioner,

   • karbamazepin, fenytoin – används mot epilepsi,

   • ezetimib och statiner, såsom – atorvastatin, fluvastatin, pravastatin, rosuvastatin, simvastatin – används mot höga kolesterolvärden,

   • bosentan, glibenklamid, repaglinid, valsartan,

   • topotekan – används mot vissa typer av cancer,

   • sulfasalazin – används mot vissa typer av inflammatoriska sjukdomar, och särskilt,

   • Johannesört (Hypericum perforatum) – ett naturmedel som används mot depression, eftersom du inte får använda det tillsammans med Erivedge.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Graviditet
   Ta inte Erivedge om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att bli gravid under behandlingskuren eller under 24 månader efter din sista dos med detta läkemedel.

   Du måste avbryta behandlingen och genast kontakta din läkare om: du har missat eller tror att du missat en menstruation, eller om du har ovanliga mensblödningar eller om du misstänker att du kan vara gravid. Om du blir gravid under behandlingen med Erivedge måste du avbryta behandlingen och kontakta din läkare omedelbart.

   Erivedge kan orsaka allvarliga missbildningar. Det kan också leda till att fostret dör. Särskilda instruktioner (Erivedge graviditetsförebyggande program),

   kommer att ges till dig av din läkare med information särskilt avseende Erivedge effekt på foster.

   Amning
   Amma inte under behandlingskuren eller under 24 månader efter din sista dos med detta läkemedel.

   Det inte är känt om Erivedge kan passera till bröstmjölk och skada ditt barn.

   Fertilitet
   Erivedge kan påverka en kvinnas förmåga att få barn. Mensen har upphört för vissa kvinnor som tar Erivedge. Om detta händer för dig så är det inte känt om mensen kommer tillbaka. Rådfråga läkare om du vill ha barn längre fram.

   Preventivmedel – för män och kvinnor

   För kvinnor som tar Erivedge
   Innan du börjar behandlingen ska du fråga läkaren om du kan bli gravid. Även om mensen har upphört är det viktigt att fråga läkaren om det finns någon risk att du kan bli gravid.

   Om du kan bli gravid:

   • måste du vidta åtgärder så att du inte blir gravid medan du tar Erivedge

   • använd 2 preventivmetoder, – en högeffektiv metod och en barriärmetod (se exemplen nedan)

   • behöver du fortsätta med preventivmedel i 24 månader efter din sista dos av detta läkemedel – eftersom Erivedge kan vara kvar i kroppen i upp till 24 månader efter din sista dos.

   Rekommenderade preventivmetoder: Tala med läkaren om de bästa två preventivmetoderna för dig.

   Använd en högeffektiv metod, som:

   • en depåinjektion av preventivmedel

   • ett intrauterint inlägg (“en spiral” eller IUD)

   • kirurgisk sterilisering.

   Du måste också använda en barriärmetod, som:

   • en kondom (med spermiedödande medel, om det finns tillgängligt)

   • ett pessar (med spermiedödande medel, om det finns tillgängligt).

   Läkaren kommer säkerställa att du genomgår graviditetstest:

   • inom maximalt 7 dagar innan behandlingen inleds – för att försäkra sig om att du inte redan är gravid

   • varje månad under behandlingen.

   Du måste omedelbart tala om för läkaren under behandlingen eller under 24 månader efter din sista dos av detta läkemedel om:

   • du tror att ditt preventivmedel inte fungerat av något skäl,

   • din mens upphör,

   • du slutar använda preventivmedel,

   • du behöver byta preventivmedel.

   För män som tar Erivedge
   Erivedge kan passera till sädesvätskan. Använd alltid kondom (med spermiedödande medel, om det finns tillgängligt), även efter en sterilisering (vasektomi), då du har sex med en kvinnlig partner. Gör detta under behandlingen och inom 2 månader efter sista dosen av detta läkemedel.

   Du ska inte donera spermier någon gång under behandlingen eller inom 2 månader efter sista dosen av detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Erivedge har troligen ingen effekt på din förmåga att framföra fordon och använda verktyg eller maskiner. Tala med läkaren om du är osäker.

   Erivedge innehåller laktos och natrium

   Erivedge innehåller en sorts socker som heter laktos. Om läkaren sagt att du inte tål vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per kapsel, alltså är det näst intill ‘natriumfritt’.


   3. Hur du tar Erivedge

   Ta alltid Erivedge exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Ta detta läkemedel

   Rekommenderad dos är en kapsel varje dag.

   • Svälj kapseln hel med ett glas vatten.

   • För att undvika ofrivillig exponering för kapselinnehållet ska du inte krossa, öppna eller tugga kapseln.

   • Erivedge kan tas med eller utan mat.

   Om du har tagit för stor mängd av Erivedge

   Om du har tagit för stor mängd av Erivedge, tala med läkaren.

   Om du har glömt att ta Erivedge

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos, utan fortsätt med nästa schemalagda dos.

   Om du slutar att ta Erivedge

   Sluta inte att ta detta läkemedel utan att först tala med läkaren eftersom det kan göra din behandling mindre effektiv.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Erivedge orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Erivedge kan orsaka allvarliga missbildningar. Det kan också leda till att barnet dör före födseln eller strax efter att det fötts. Du får inte bli gravid då du tar detta läkemedel (se avsnitt 2. ‘‘Ta inte Erivedge’’och ‘‘Graviditet, amning och fertilitet’’).

   Andra biverkningar presenteras efter allvarlighetsgrad och frekvens:

   Mycket vanliga (kan påverka fler än 1 av 10 personer):

   • fertila kvinnor kan få utebliven mens,

   • minskad aptit eller viktnedgång,

   • trötthetskänsla,

   • muskelspasmer,

   • diarré,

   • håravfall (alopeci),

   • hudutslag,

   • smakförändringar eller fullständig smakförlust,

   • förstoppning,

   • kräkningar eller illamående,

   • orolig mage eller matsmältningsproblem,

   • ledsmärta,

   • smärta (allmän) eller smärta i dina armar, ben

   • klåda.

   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   • smärta i bröst, rygg eller sida,

   • energibrist eller svaghet (asteni),

   • vätskeförlust (dehydrering),

   • smärta i muskler, senor, ligament, ben,

   • magont

   • smakförlust,

   • onormal hårväxt,

   • ögonfransarna faller av (madarosis),

   • förändringar i blodprover vilket innefattar ökade värden i leverprover och ökade värden för kreatinfosfokinas (ett protein främst från musklerna).

   Ingen känd frekvens

   • skelettet slutar växa (tidig slutning av epifyser)

   • tidig pubertet

   • leverskada

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Erivedge ska förvaras

   • Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • Används före utgångsdatum som anges på burken och kartongen efter Utg. Dat.

   • Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   • Förvaras vid högst 30°C.

   • Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

   • Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   • Efter behandlingen avslutats ska du återlämna alla överblivna kapslar. Dessa åtgärder är till för att förhindra felaktig användning och för att skydda miljön. Fråga apotekspersonal eller läkaren var du kan returnera läkemedlet.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad Erivedge innehåller

   • Den aktiva substansen är vismodegib. Varje hård kapsel innehåller 150 mg vismodegib.

   • Övriga innehållsämnen är:

    Kapselinnehåll: mikrokristallin cellulosa, laktosmonohydrat, natriumlaurylsulfat, povidon (K29/32), natriumstärkelseglykolat (Typ A), talk och magnesiumstearat.

   • Kapselhöljet: röd järnoxid (E172), svart järnoxid (E172), titandioxid , gelatin,

   • Tryckbläck: shellak och svart järnoxid (E172).

   Hur Erivedge ser ut och förpackningens innehåll

   Kapslarna har en rosafärgad ogenomskinlig underdel märkt ”150 mg” och grå överdel märkt ”VISMO” med svart ätbart bläck. De finns tillgängliga i burkar med en barnsäker förslutning som innehåller 28 kapslar. Varje förpackning innehåller en burk.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Roche Registration GmbH

   Emil-Barell-Strasse 1

   79639 Grenzach-Wyhlen

   Tyskland

   Tillverkare

   Roche Pharma AG

   Emil Barell Strasse 1

   D 79639 Grenzach Wyhlen

   Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   N.V. Roche S.A.
   Tél/Tel: +32 (0) 2 525 82 11

   Lietuva
   UAB “Roche Lietuva”
   Tel: +370 5 2546799

   България
   Рош България ЕООД
   Тел: +359 2 818 44 44

   Luxembourg/Luxemburg
   (Voir/siehe Belgique/Belgien)

   Česká republika
   Roche s. r. o.
   Tel: +420-2 20382111

   Magyarország
   Roche (Magyarország) Kft.
   Tel: +36-23 446 800

   Danmark
   Roche a/s
   Tlf: +45-36 39 99 99

   Malta
   (See Ireland)

   Deutschland
   Roche Pharma AG
   Tel: +49 (0) 7624 140

   Nederland
   Roche Nederland B.V.
   Tel: +31 (0) 348 438050

   Eesti
   Roche Eesti OÜ
   Tel: + 372-6 177 380

   Norge
   Roche Norge AS
   Tlf: +47-22 78 90 00

   Ελλάδα
   Roche (Hellas) A.E.
   Τηλ: +30 210 61 66 100

   Österreich

   Roche Austria GmbH

   Tel: +43 (0) 1 27739

   España
   Roche Farma S.A.
   Tel: +34-91 324 81 00

   Polska
   Roche Polska Sp.z o.o.
   Tel: +48-22 345 18 88

   France
   Roche
   Tél: +33 (0)1 47 61 40 00

   Portugal
   Roche Farmacêutica Química, Lda
   Tel: +351-21 425 70 00

   Hrvatska
   Roche d.o.o.
   Tel: + 385 1 47 22 333

   România
   Roche România S.R.L.
   Tel: +40 21 206 47 01

   Ireland
   Roche Products (Ireland) Ltd.
   Tel: +353 (0) 1 469 0700

   Slovenija

   Roche farmacevtska družba d.o.o.

   Tel: +386-1 360 26 00

   Ísland
   Roche a/s
   c/o Icepharma hf
   Sími: +354 540 8000

   Slovenská republika
   Roche Slovensko, s.r.o.
   Tel: +421-2 52638201

   Italia
   Roche S.p.A.
   Tel: +39-039 2471

   Suomi/Finland
   Roche Oy
   Puh/Tel: +358 (0) 10 554 500

   Kύπρος
   Γ.Α.Σταμάτης & Σια Λτδ.
   Τηλ: +357-22 76 62 76

   Sverige
   Roche AB
   Tel: +46 (0) 8 726 1200

   Latvija
   Roche Latvija SIA
   Tel: +371-6 7039831

   United Kingdom
   Roche Products Ltd.
   Tel: +44 (0) 1707 366000


   Denna bipacksedel ändrades senast

   november 2018.


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.
   Denna bipacksedel finns på samtliga EU-/EES-språk på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats.

   Som en del av Erivedge graviditetsförebyggande program kommer alla patienter att få:

   • Patientbroschyr

   • Kom ihåg-kort för patienter   Se dessa dokument för ytterligare information.

  Erivedge

  Kapsel, hård 150 mg Vismodegib 28 kapsel/kapslar Burk

  • Varunummer: 376974
  • Tillverkare: Roche AB

  44.902,50 kr

  Jämförpris: 1.603,66 kr / kapsel/kapslar

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?