Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   Virbac

   1ère avenue 2065 m LID

   06516 Carros

   Frankrike

   Tillverkare:
   Sofarimex Indústria Química e Farmacêutica Lda
   Avenida das Indústrias - Alto de Colaride - Agualva – 2735-213 Cacém
   Portugal

   eller

   VIRBAC
   1ère avenue – 2065 m – L.I.D. – 06516 Carros
   Frankrike

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Eraquell vet 18,7 mg/g oralpasta. Ivermectin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   Aktivt(a) innehållsämne(n)

   Ivermektin .................................................

   18,7 mg/g.

   Hjälpämnen
   Titandioxid (E171)

   Vit och tjock pasta

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Rundmask i mag-tarmkanalen

   Stora strongylider:
   Strongylus vulgaris
   matura och L4-(arteriella) stadier
   Strongylus edentatus
   matura och L4-(vävnads) stadier
   Strongylus equinus
   adulta
   Små strongylider, adulta:
   Cyathostomum spp.
   Cylicocyclus spp.
   Cylicodontophorus spp.
   Cylicostephanus spp.
   Gyalocephalus spp.

   Lilla magmasken:
   Trichostrongylus axei
   Adulta

   Springmask:
   Oxyuris equi
   Adulta och larvala stadier

   Spolmask:
   Parascaris equorum
   Adulta

   Fölmask:
   Strongyloides westeri
   Adulta

   Magmask:
   Habronema muscae
   Adulta

   Trådmask:
   Onchocerca spp. (mikrofilarier)

   Lungmask:
   Dictyocaulus arnfieldi
   Adulta och larvala stadier

   Styngflugelarver:
   Gasterophilus spp.
   Orala och gastriska larvstadier

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas till hund eller katt då allvarliga reaktioner kan inträffa.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans.
   Se även avsnitt ”Karenstider”.

   6. BIVERKNINGAR

   Vissa hästar som är kraftigt infekterade med Onchocerca mikrofilarier har fått reaktioner i form av svullnad och klåda efter dosering. Reaktionen antas bero på att ett stort antal mikrofilarier dör samtidigt. Symtomen försvinner inom ett par dagar men behandling av symtomen kan vara motiverad.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   En singeldos på 200 µg ivermektin per kg kroppsvikt.

   Varje viktmarkering på doseringssprutans kolv ger tillräckligt med pasta för att behandla 100 kg kroppsvikt (motsvarande 1,07 g av produkten och 20 mg ivermektin).

   Injektionssprutan innehållande 6,42 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 600 kg enligt rekommenderad dos.

   Injektionssprutan innehållande 7,49 g är tillräcklig för att behandla djur med en vikt på 700 kg enligt rekommenderad dos.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Hästens vikt skall noggrant fastställas för korrekt användning av pastan. Hästens mun ska vara fri från foder. Doseringssprutan skall placeras mellan de främre och bakre tänderna, varefter pastan pressas ut så långt bak på hästens tunga som möjligt. Lyft omedelbart därefter hästens huvud i några sekunder för att säkerställa att hästen sväljer pastan.
   Återbehandling görs i enlighet med den epidemiologiska situationen, dock med minst 30 dagars intervall.

   10. KARENSTID

   Slakt: 30 dagar
   Använd ej till ston som producerar mjölk för human konsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 30 °C.
   Förvaras i originalförpackningen.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på förpackningen.
   Hållbarhet i öppnad förpackning: 6 månader

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag
   Följande strategier bör undvikas då de kan innebära en ökad risk för resistens mot avmaskningsmedel:

   • För frekvent och upprepad användning av avmaskningsmedel från en viss grupp under en längre tidsperiod.

   • Underdosering som kan orsakas av underuppskattad kroppsvikt, feladministrering av produkten eller utebliven kalibrering av doseringsdosa (om tillämpligt)

   Misstänkta kliniska fall av resistens mot avmaskningsmedel skall utredas med hjälp av relevanta tester. Om testresultat(en) visar på resistens mot ett visst avmaskningsmedel skall ett avmaskningsmedel från en annan grupp med en annan verkningsmekanism användas.

   Resistens mot ivermektin har rapporterats för Parascaris equorum hos häst, därför skall användningen av denna produkt baseras på lokal (regional, besättning) epidemiologisk information avseende mottaglighet av nematoder samt rekommendationer för att minimera selektion av resistens mot avmaskningsmedel.

   Särskilda försiktighetsmått vid användning
   Det kan hända att avermektiner inte tolereras väl hos alla djurslag utanför målgruppen (fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats för hundar, särskilt collie, old english sheepdog och besläktade raser eller korsningar, samt även för vatten- och landsköldpaddor).
   Eftersom ivermektin är extremt farligt för fisk och andra vattenlevande organismer, bör behandlade djur inte ha direkt tillgång till ytvatten och diken medan behandlingen pågår.
   Resistans hos parasiter mot någon av klasserna av anthelmintikum kan utvecklas efter frekvent upprepad användning av den specifika klassen.
   Eftersom ivermektin binds i hög grad till plasmaproteiner bör speciell uppmärksamhet riktas mot sjuka djur samt djur med nutritionella tillstånd kopplade till låg plasmaproteinnivå.
   Vid användning av avmaskningsmedel skall lämplig doseringsregim och besättningsövervakning fastställas av veterinär för att uppnå en adekvat parasitkontroll och minimera risken för parasitresistens.

   Skyddsföreskrifter för personer som administrerar läkemedlet
   Ät, drick eller rök inte medan du hanterar produkten. Undvik att få pastan i ögon på huden. Om du av misstag råkar få pasta på huden, tvätta genast huden med vatten och tvål. Om du får pastan i ögonen, skölj omedelbart ögonen och kontakta läkare vid behov.
   Tvätta händerna efter användning.

   Användning under dräktighet och laktation
   Kan användas till dräktiga ston.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner
   Ivermektin ökar effekten av GABA agonister.

   Överdosering
   Milda, övergående symtom (långsam pupillrespons på ljus och depression) har observerats vid en högre dos på 1,8 mg/kg (9 gånger den rekommenderade dosen).
   Andra symtom som observerats vid högre doser inkluderar mydriasis, ataxi, tremor, stupor, koma och dödsfall. De mindre allvarliga symtomen har varit övergående. Ingen antidot har identifierats, men symtomatisk behandling kan vara fördelaktig.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ivermektin är mycket farligt för fisk och andra vattenlevande organismer. All oanvänd produkt och tomma förpackningar ska kasseras enligt gällande anvisningar.
   Undvik förorening av ytvatten eller diken med produkten eller tomemballage.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2016-10-25

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Produkten är packad i en plastspruta av polyeten innehållande 6,42 g eller 7,49 g, vilken är graderad i mängd per 100 kg kroppsvikt.

   Förpackningar:

   6,42 g spruta
   Ask med 1, 2, 12, 40 eller 48 sprutor.
   Transparant PVC blister försluten mot kartong innehållande en spruta.

   7,49 g spruta
   Ask med 1, 2, 12, 40 eller 48 sprutor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   När sprutan används första gången skall datum för hållbarhet i öppnad förpackning (senaste användning av produkt som finns kvar i sprutan) anges på etiketten.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eraquell vet.

  Oral pasta 18,7 mg/g 12 x 7,49 gram Förfylld spruta

  • Varunummer: 036869
  • Tillverkare: Virbac Danmark A/S Filial Sverige

  638 kr

  Jämförpris: 7,60 kr / gram

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?