Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:
   CP-Pharma Handelsgesellschaft mbH
   Ostlandring 13
   31303 Burgdorf, Tyskland

   Tillverkare:
   CP-Pharma Handelsges. mbH
   Ostlandring 13
   31303 Burgdorf, Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equipulmin vet. 25 mikrogram/ml sirap till häst. Klenbuterolhydroklorid

   3. DEKLARATION AV AKTIV SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml innehåller:
   Aktiv substans:
   Klenbuterolhydroklorid 25 mikrogram
   (motsvarande 22 mikrogram klenbuterol)

   Hjälpämnen:
   Methylparahydroxibensoat (E218) 2,02 mg
   Propylparahydroxibensoat 0,26 mg

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDEN

   Behandling av luftvägssjukdom hos hästar med kramp i luftrören och/eller ansamling av slem, där man vill få en avslappning av muskulaturen kring luftrören och en förbättrad slembortförande förmåga. Kan användas ensamt eller som tillägg till annan behandling.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Skall inte användas på hästar med känd hjärtsjukdom.
   Skall inte användas vid överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.
   För användning under dräktighet eller laktation se avsnitt 12.

   6. BIVERKNINGAR

   Klenbuterol kan orsaka biverkningar såsom svettningar (främst halsregionen), muskelryckningar, snabb hjärtrytm, lågt blodtryck eller rastlöshet. Dessa är typiska för denna typ av läkemedel (beta-agonister) och förekommer sällan.

   Om du observerar allvarliga biverkningar, även sådana som inte nämns i denna bipacksedel, eller om du tror att läkemedlet inte har fungerat, meddela din veterinär.

   7. DJURSLAG

   Häst.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG

   Oral användning.
   Varje pumptryck ger 4 ml sirap (0,100 mg klenbuterolhydroklorid motsvarande 0,088 mg klenbuterol).

   Före första användningen måste pumpen tryckas ner två gånger. Fyll pumpen genom att trycka två gånger och kasta den sirap som kommer fram.
   Det är inte möjligt få ut allt innehåll genom användning av pumpen.

   Ge 4 ml sirap per 125 kg kroppsvikt två gånger dagligen.
   Detta motsvarar två dagliga doser av 0,8 mikrogram klenbuterolhydroklorid per kg kroppsvikt.

   Läkemedlet blandas i foder.

   Behandlingen ska fortsätta så länge som krävs enligt veterinärens ordination.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Läkemedel för djur. För oral (via munnen) användning, ges med foder.

   10. KARENSTID

   Kött och slaktbiprodukter: 28 dagar
   Ej godkänt för användning till lakterande djur som producerar mjölk för humankonsumtion.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.
   Förvaras vid högst 25 ºC.
   Ljuskänsligt.
   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten och kartongen, efter EXP.
   Hållbarhet efter det att flaskan öppnats första gången: 3 månader.

   12. SÄRSKILDA VARNINGAR

   Särskilda varningar för respektive djurslag
   Inga.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   I sjukdomsfall åtföljt av bakteriell infektion kan veterinären ordinera även antibiotika.
   Vid glaukom (grön starr) får läkemedlet endast användas efter en noggrann risk-nytta bedömning av veterinären.
   Särskild försiktighet bör vidtas vid sövning med halotananestesi eftersom hjärtfunktionen kan visa ökad känslighet för katekolaminer som klenbuterol.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar det veterinär­medicinska läkemedlet till djur

   Denna produkt innehåller klenbuterolhydroklorid, en beta-agonist.

   Skyddsutrustning som består av handskar skall användas vid hantering av detta läkemedel.
   Vid oavsiktlig hudkontakt, tvätta drabbade området noggrant. Om irritation uppstår/kvarstår kontakta läkare. Tvätta händerna noga efter användning av produkten.

   Var noga med att undvika ögonkontakt. I händelse av oavsiktlig ögonkontakt, spola noggrant med rent vatten och kontakta läkare.

   Ät inte, drick inte och rök inte när du använder läkemedlet. Vid oavsiktligt intag, uppsök genast läkare och visa denna information eller etiketten.

   Personer som är överkänsliga för klenbuterol skall undvika kontakt med det veterinärmedicinska läkemedlet.

   Användning under dräktighet eller laktation

   Om läkemedlet används under dräktighet, bör behandlingen avbrytas minst 4 dagar före den förväntade födseln eftersom livmodersammandragningar kan hämmas eller födelse fördröjas under påverkan av läkemedlet.

   Interaktioner med andra läkemedel och övriga interaktioner

   Tala om för veterinären om hästen använder andra läkemedel.
   Läkemedlet motverkar effekterna av prostaglandin F2-alfa och oxytocin.
   Läkemedlet motverkas av beta-adrenerga blockerare.
   Det rekommenderas inte att använda läkemedlet i kombination med andra beta-adrenerga substanser.
   Om både lokal och allmän anestesi används kan ytterligare vasodilatation och blodtrycksfall inte uteslutas, särskilt vid användning i kombination med atropin.

   Överdosering (symptom, akuta åtgärder, motgift)

   Doseringen av klenbuterolhydroklorid upp till 4 gånger den terapeutiska dosen (oralt) under en period av 90 dagar orsakade övergående biverkningar som är typiska för beta2-adrenerga agonister (svettningar, hjärtklappning, muskelryckningar). Biverkningarna krävde inte behandling. I fall med oavsiktlig överdosering kan en beta-receptor-antagonist, såsom propranolol användas som antidot.

   Inkompatibiliteter

   Inga kända.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kartong med 355 ml HDPE flaska förseglad med aluminium/PE tätning och ett transparent HDPE lock. Levereras med en pump som levererar 4 ml per pumptryck.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Equipulmin vet

  Sirap 25 mikrogram/ml 355 milliliter Flaska

  • Varunummer: 433980
  • Tillverkare: VM Pharma AB

  388,50 kr

  Jämförpris: 1,09 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?