• Clostridium
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare:

   Intervet International B.V.

   Wim de Körverstraat 35

   NL-5831 AN Boxmeer

   Nederländerna

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Equilis Te, injektionsvätska, suspension, för häst

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En dos om 1 ml inehåller:

   Aktivt innehållsämne

   Tetanustoxoid 40 Lf1

   1Flockulationsekvivalenter; motsvaras av ≥ 30 IE/ml marsvinsserum i Ph.Eur. styrketest

   Adjuvans

   Renad saponin 375 µg

   Kolesterol 125 µg

   Fosfatidylkolin 62,5µg

   Klar, opaliserande suspension

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   Aktiv immunisering av hästar från sex månaders ålder mot tetanus (stelkramp) för att förebygga dödlighet.

   Immunitetens insättande: Två veckor efter grundvaccinationen

   Immunitetens varaktighet: 17 månader efter grundvaccinationen. 24 månader efter första revaccinationen

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   En diffus, hård eller mjuk svullnad (max 5 cm i diameter) kan i sällsynta fall uppträda vid injektionsstället och som avklingar inom två dygn. I mycket sällsynta fall kan en lokal reaktion uppstå, som överstiger 5 cm och som kan kvarstå längre än två dagar. Smärta vid injektionsstället kan uppträda i sällsynta fall som kan leda till övergående, nedsatt funktion på grund av obehag (stelhet). I mycket sällsynta fall kan feber, som ibland åtföljs av trötthet och aptitlöshet uppträda under ett dygn och som i undantagsfall kvarstår upp till tre dygn.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande:

   - Mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - Vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - Mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - Sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - Mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade)

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Häst

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   För intramuskulär användning.

   Vaccinationsschema:

   Grundvaccination

   En dos (1 ml) administreras som intramuskulärinjektion enligt följande schema:

   • Grundvaccination: Första injektionen ges från sex månaders ålder, andra injektionen ges fyra veckor senare.

   Revaccination

   Den första revaccinationen ges senast 17 månader efter grundvaccinationen.

   Därefter rekommenderas ett revaccinationsintervall av maximalt två år (se schema).

   Vaccinationsschema

   Vid ökad infektionsrisk eller otillräckligt intag av råmjölk kan ytterligare en initialinjektion ges vid fyra månaders ålder följd av det fullständiga vaccinationsprogrammet (grundvaccination vid sex månaders ålder och fyra veckor senare).

   Samtidig aktiv och passiv immunisering (nödvaccination):

   Vaccinet kan ges tillsammans med TetanusSerum från Intervet för behandling av skadade hästar som inte blivit immuniserade mot tetanus. I sådana fall kan den första vaccindosen i grundvaccinationen ges samtidigt med den profylaktiska dosen av TetanusSerum från Intervet. Separata injektionsställen och användning av separata sprutor och kanyler skall användas. Detta ger ett passivt skydd mot tetanus under minst 21 dygn efter samtidig administrering. Den andra vaccindosen bör ges fyra veckor senare. En tredje vaccination med Equilis Te bör ges åtminstone fyra veckor senare. Samtidig administrering av Equilis Te och TetanusSerum från Intervet kan reducera aktiv immunitet mot tetanus jämfört med om endast Equilis Te används i frånvaro av tetanusantitoxinserum.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Låt vaccinet anta rumstemperatur.

   Injicera 1 ml av vaccinet intramuskulärt.

   10. KARENSTID(ER)

   Noll dagar.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras i kylskåp (2 ºC -8 ºC).

   Ljuskänsligt.

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på etiketten.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Särskilda varningar för respektive djurslag:

   Föl bör inte vaccineras före sex månaders ålder, i synnerhet inte om de är födda av ston som revaccinerats under dräktighetens sista två månader, eftersom störning från antikroppar från modern då är möjlig.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur:

   Endast friska djur ska vaccineras.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur:

   Vid oavsiktlig självinjektion, uppsök genast läkare och visa denna bipacksedel eller etiketten.

   Dräktighet och digivning:

   Kan användas under dräktighet och digivning.

   Andra läkemedel och Equilis Te:

   Data avseende säkerhet och effekt visar att detta vaccin kan administreras samma dag, men inte blandas med TetanusSerum från Intervet (se avsnitt 8).

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel förutom läkemedlet som nämns ovan. Beslut om detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Blandbarhetsproblem:

   Ska inte blandas med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2019-03-01

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Förpackningsstorlekar:

   Kartong med 10 injektionsflaskor à 1 ml.

   Kartong med 10 förfyllda sprutor med kanyler.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

  Equilis® Te

  Injektionsvätska, suspension Clostridium 10 x 1 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 061343
  • Tillverkare: Intervet AB

  646,50 kr

  Jämförpris: 64,65 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?