• Lamivudin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Epivir

   150 mg filmdragerade tabletter
   lamivudin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till din läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Epivir är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du tar Epivir
   3. Hur du tar Epivir
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Epivir ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Epivir är och vad det används för

   Epivir används för behandling av hivinfektion (infektion med humant immunbristvirus) hos vuxna och barn.

   Den aktiva substansen i Epivir är lamivudin. Epivir tillhör en grupp antiretrovirala läkemedel som kallas nukleosidanalog omvänt transkriptashämmare (NRTI).

   Epivir botar inte hivinfektionen helt. Det reducerar antalet virus i kroppen och håller det på en låg nivå. Det ökar också antalet CD4-celler i blodet. CD4-celler är en typ av vita blodkroppar som är viktiga för kroppen för att bekämpa infektioner.

   Alla patienter svarar inte på behandlingen med Epivir på samma sätt. Din läkare kommer att kontrollera vilken behandlingseffekt du får.

   2. Vad du behöver veta innan du tar Epivir

   Ta inte Epivir:

   • om du är allergisk mot lamivudin eller mot något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (se avsnitt 6).

   Kontrollera med din läkare om du tror något av detta gäller dig.

   Var särskilt försiktig med Epivir

   En del patienter som tar Epivir eller andra kombinationsbehandlingar mot hiv löper större risk för allvarliga biverkningar. Du behöver vara uppmärksam på de extra riskerna:

   • om du tidigare har haft någon leversjukdom, inkluderande hepatit B eller hepatit C (om du har hepatit B-infektion ska du inte sluta ta Epivir utan att ha rådfrågat din läkare eftersom din hepatit kan komma tillbaka)

   • om du är kraftigt överviktig (speciellt om du är kvinna)

   • om du eller ditt barn har någon njursjukdom, dosen kan behöva ändras.
    Tala med din läkare om något av detta gäller dig.
    Du kan behöva extra kontroller, inkluderande blodprover, under tiden du medicinerar. Se avsnitt 4 för mer information.

   Var uppmärksam på viktiga symtom

   En del patienter som använder läkemedel mot hivinfektion utvecklar andra tillstånd som kan vara allvarliga. Du behöver känna till viktiga kännetecken och symtom att lägga märke till under tiden du tar Epivir.

   Läs informationen ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv” i avsnitt 4 i denna bipacksedel.

   Skydda andra människor

   Hivinfektion sprids genom sexuella kontakter med någon som har infektionen eller genom infekterat blod (t ex genom att dela injektionsnålar). Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling.

   Diskutera med din läkare om nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Andra läkemedel och Epivir

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana, växtbaserade läkemedel, naturläkemedel eller andra naturprodukter.

   Kom ihåg att tala om för din läkare eller apotekspersonal om du börjar ta ett nytt läkemedel under tiden du tar Epivir.

   Dessa läkemedel bör inte tas tillsammans med Epivir:

   • läkemedel (vanligen vätskor) innehållande sorbitol och andra sockeralkoholer (som xylitol, mannitol, laktitol och maltitol), om de tas regelbundet

   • andra läkemedel som innehåller lamivudin (som används för behandling av hivinfektion eller hepatit B-infektion)

   • emtricitabin (som används för behandling av hivinfektion)

   • höga doser av co-trimoxazol (trimetoprim+sulfametoxazol), ett antibiotikum

   • kladribin (används för att behandla hårcellsleukemi).

    Tala om för din läkare om du behandlas med något av dessa läkemedel.

   Epivir med mat, dryck och alkohol

   Graviditet

   Om du är gravid, blir gravid eller planerar att bli gravid, tala med din läkare om riskerna och fördelarna med att ta Epivir under din graviditet.

   Epivir och liknande läkemedel kan orsaka biverkningar hos det ofödda barnet. Om du har tagit Epivir under din graviditet, kan läkaren begära regelbundna blodprover och andra diagnostiska undersökningar för kontroll av barnets utveckling. För barn med en mamma som tagit NRTIer under graviditeten är fördelen med skyddet mot hiv större än risken för biverkningar.

   Amning

   Kvinnor som är hivpositiva får inte amma eftersom hivinfektionen kan överföras till barnet via bröstmjölken.

   En liten mängd av innehållsämnena i Epivir kan också gå över i bröstmjölken.

   Om du ammar eller funderar på att amma:

   Tala med din läkare omgående.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Epivir påverkar troligen inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du tar Epivir

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Svälj tabletterna hela med lite vatten. Epivir kan tas med eller utan mat.

   Om du inte kan svälja tabletterna hela kan du krossa och blanda dem med en liten mängd mat eller dryck och ta hela dosen omedelbart.

   Håll regelbunden kontakt med din läkare

   Epivir hjälper dig hålla din sjukdom under kontroll. Du måste ta det varje dag för att förhindra att sjukdomen förvärras. Du kan fortfarande utveckla andra infektioner eller sjukdomar som förknippas med hivinfektion.

   Håll kontakten med din läkare och sluta inte ta Epivir utan läkarens inrådan.

   Hur mycket du ska ta

   Vuxna, ungdomar och barn som väger minst 25 kg:

   Den vanliga dosenav Epivir är 300 mg dagligen. Detta kan antingen tas som en 150 mg tablett två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller som två 150 mg tabletter en gång dagligen enligt läkarens ordination.

   Barn som väger minst 20 kg och mindre än 25 kg:

   Den vanliga dosen av Epivir är 225 mg dagligen. Detta kan antingen tas som 75 mg (en halv 150 mg tablett) på morgonen och 150 mg (en hel 150 mg tablett) på kvällen, eller som 225 mg (en och en halv 150 mg tablett) en gång dagligen enligt läkarens ordination.

   Barn som väger minst 14 kg och mindre än 20 kg:

   Den vanliga dosen av Epivir är 150 mg dagligen. Detta kan antingen ges som 75 mg (en halv 150 mg tablett) två gånger dagligen (med ungefär 12 timmar mellan doserna), eller som 150 mg (en 150 mg tablett) en gång dagligen enligt läkarens ordination.

   En oral lösning av Epivir finns också tillgänglig för behandling av barn äldre än 3 månader eller för personer som behöver en lägre dos än normalt eller som inte kan ta tabletter.

   Om du eller ditt barn har någon njursjukdom kan dosen ändras.

   Tala med din läkare om detta gäller för dig eller ditt barn.

   Om du har tagit för stor mängd av Epivir

   Att av misstag ta för mycket Epivir orsakar troligtvis inga allvarliga problem. Om du av misstag tagit för mycket Epivir, tala med din läkare eller apotekspersonal, eller kontakta akutmottagningen på närmaste sjukhus för ytterligare råd.

   Om du har glömt att ta Epivir

   Om du har glömt att ta en dos, ta den så fort du kommer ihåg. Fortsätt sedan med behandlingen som tidigare. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Under hiv‑behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv‑läkemedlen. Läkaren kommer att utföra tester för att hitta sådana förändringar.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vid behandling av en hivinfektion är det inte alltid möjligt att skilja sjukdomssymtom från läkemedelsbiverkningar orsakade av Epivir eller av andra läkemedel som tas samtidigt. Av denna anledning är det mycket viktigt att du talar med din läkare om alla förändringar i ditt hälsotillstånd.

   Liksom biverkningarna som nämns nedan för Epivir kan andra tillstånd utvecklas under kombinationsbehandling mot hiv.

   Det är viktigt att läsa informationen senare i detta avsnitt under ”Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv”.

   Vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare:

   • huvudvärk

   • illamående

   • kräkningar

   • diarré

   • buksmärta

   • trötthet, orkeslöshet

   • feber (hög temperatur)

   • generell (allmän) sjukdomskänsla

   • muskelsmärta och obehag

   • ledsmärta

   • sömnsvårigheter (insomni)

   • hosta

   • irriterad eller rinnande näsa

   • hudutslag

   • håravfall (alopeci).

   Mindre vanliga biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare:

   Mindre vanliga biverkningar som kan påvisas i blodprov är:

   • en minskning i antalet celler som är involverade i blodkoagulation (trombocytopeni)

   • lågt antal röda blodkroppar (anemi) eller lågt antal vita blodkroppar (neutropeni)

   • stegring av leverenzymnivåer.

   Sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare:

   • allvarlig allergisk reaktion som orsakar svullnad av ansikte, tunga eller svalg och som kan orsaka svårigheter att svälja eller andas

   • inflammation i bukspottkörteln (pankreatit)

   • nedbrytning av muskelvävnad

   • leversjukdomar, såsom gulsot, förstorad lever eller fettlever, inflammation (hepatit).

   En sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

   • ökning av ett enzym som kallas amylas.

   Mycket sällsynta biverkningar

   Dessa kan förekomma hos upp till 1 av 10 000 användare:

   • laktacidos (överskott av mjölksyra i blodet)

   • domningar och stickningar i armar, ben, händer eller fötter.

   En mycket sällsynt biverkning som kan påvisas i blodprov är:

   • svikt i benmärgens förmåga att bilda nya röda blodkroppar (ren erytrocytaplasi).

   Om du får biverkningar

   Tala om för din läkare eller apotekspersonal om någon av dessa biverkningar blir svår eller besvärande, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information.

   Andra möjliga biverkningar vid kombinationsbehandling mot hiv

   Kombinationsbehandling som Epivir kan göra att andra tillstånd utvecklas under hivbehandlingen.

   Gamla infektioner kan blossa upp

   Patienter med framskriden hivinfektion (AIDS) har ett försvagat immunsystem, och är mer benägna att utveckla allvarliga infektioner (opportunistiska infektioner). När dessa patienter börjar behandling händer det att gamla, dolda infektioner kan blossa upp och framkalla tecken och symtom på inflammation. Dessa symtom orsakas förmodligen av att kroppens immunförsvar blir bättre och att kroppen börjar bekämpa dessa infektioner.

   Utöver dessa opportunistiska infektioner kan autoimmuna sjukdomar (tillstånd som uppstår då immunsystemet angriper frisk kroppsvävnad) också uppträda efter att du påbörjat medicinering för din hivinfektion. Autoimmuna sjukdomar kan utvecklas flera månader efter behandlingens början. Om du märker några symtom på infektion eller andra symtom såsom muskelsvaghet, svaghet som startar i händerna och fötterna och rör sig mot bålen, hjärtklappning, skakningar eller hyperaktivitet, kontakta omedelbart läkare för att få nödvändig behandling.

   Om du märker några symtom på infektion under tiden du tar Epivir:

   Tala med din läkare omgående. Ta inga andra läkemedel mot infektionen utan att ha rådfrågat din läkare.

   Du kan få problem med skelettet

   Vissa patienter som behandlas med kombinationsbehandling mot hiv utvecklar ett tillstånd som kallas osteonekros. Vid detta tillstånd dör delar av benvävnaden på grund av minskad blodtillförsel. Patienter kan löpa större risk för att få detta tillstånd:

   • om de har behandlats med kombinationsbehandling under lång tid

   • om de också tar antiinflammatoriska läkemedel som kallas kortikosteroider

   • om de dricker alkohol

   • om deras immunsystem är mycket svagt

   • om de är överviktiga.

   Kännetecken på osteonekros innefattar:

   • stelhet i lederna

   • värk och smärtor (speciellt i höfterna, knäna eller axlarna)

   • rörelsesvårighet.

   Om du märker något av dessa symtom:

   Berätta för din läkare.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Epivir ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är lamivudin.

   Övriga innehållsämnen är:


   Tablettkärnan: mikrokristallin cellulosa, natriumstärkelseglykolat (glutenfri) och magnesiumstearat.

   Filmdrageringen: hypromellos, titandioxid, makrogol, polysorbat 80.

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol (23 mg) natrium per dos, d.v.s. är ”nästintill” natriumfritt.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Epivir 150 mg filmdragerade tabletter tillhandahålls i vita polyetylen-burkar eller i blisterförpackningar med 60 tabletter. Tabletterna är vita, diamantformade, filmdragerade med skåra och märkta med “GXCJ7” på båda sidor.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning


   Glaxo Operations UK Limited

   (trading as Glaxo Wellcome Operations)

   Priory Street

   Ware

   Herts SG12 0DJ

   Storbritannien


   eller


   GlaxoSmithKline Pharmaceuticals S.A.

   ul. Grunwaldzka 189

   60-322 Poznan

   Polen


   ViiV Healthcare BV

   Huis ter Heideweg 62

   3705 LZ Zeist

   Nederländerna

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien
   ViiV Healthcare sprl/bvba
   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

   Lietuva
   GlaxoSmithKline Lietuva UAB
   Tel: + 370 5 264 90 00
   info.lt@gsk.com

   България
   ГлаксоСмитКлайн ЕООД
   Teл.: + 359 2 953 10 34

   Luxembourg/Luxemburg
   ViiV Healthcare sprl/bvba
   Belgique/Belgien
   Tél/Tel: + 32 (0)10 85 65 00

   Česká republika
   GlaxoSmithKline s.r.o.
   Tel: + 420 222 001 111
   cz.info@gsk.com

   Magyarország
   GlaxoSmithKline Kft.
   Tel.: + 36 1 225 5300

   Danmark
   GlaxoSmithKline Pharma A/S
   Tlf: + 45 36 35 91 00

   dk-info@gsk.com

   Malta
   GlaxoSmithKline (Malta) Limited
   Tel: + 356 21 238131

   Deutschland
   ViiV Healthcare GmbH
   Tel.: + 49 (0)89 203 0038-10
   viiv.med.info@viivhealthcare.com

   Nederland
   ViiV Healthcare BV
   Tel: + 31 (0)30 6986060
   contact-nl@viivhealthcare.com

   Eesti
   GlaxoSmithKline Eesti OÜ
   Tel: + 372 6676 900
   estonia@gsk.com

   Norge
   GlaxoSmithKline AS
   Tlf: + 47 22 70 20 00

   Ελλάδα
   GlaxoSmithKline A.E.B.E.
   Τηλ: + 30 210 68 82 100

   Österreich
   GlaxoSmithKline Pharma GmbH
   Tel: + 43 (0)1 97075 0
   at.info@gsk.com

   España
   Laboratories ViiV Healthcare, S.L.

   Tel: +34 902 051 260

   es-ci@viivhealthcare.com

   Polska
   GSK Services Sp. z o.o.
   Tel.: + 48 (0)22 576 9000

   France
   ViiV Healthcare SAS
   Tél.: + 33 (0)1 39 17 6969
   Infomed@viivhealthcare.com

   Portugal
   VIIVHIV HEALTHCARE, UNIPESSOAL, LDA.
   Tel: + 351 21 094 08 01
   viiv.fi.pt@viivhealthcare.com

   Hrvatska

   GlaxoSmithKline d.o.o.

   Tel: +385 1 6051 999

   România
   GlaxoSmithKline (GSK) S.R.L.
   Tel: + 4021 3028 208

   Ireland
   GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
   Tel: + 353 (0)1 4955000

   Slovenija
   GlaxoSmithKline d.o.o.
   Tel: + 386 (0)1 280 25 00
   medical.x.si@gsk.com

   Ísland
   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika
   GlaxoSmithKline Slovakia s. r. o.
   Tel: + 421 (0)2 48 26 11 11
   recepcia.sk@gsk.com

   Italia
   ViiV Healthcare S.r.l

   Tel: + 39 (0)45 9212611

   Suomi/Finland
   GlaxoSmithKline Oy
   Puh/Tel: + 358 (0)10 30 30 30
   Finland.tuoteinfo@gsk.com

   Κύπρος
   GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd
   Τηλ: + 357 22 39 70 00

   gskcyprus@gsk.com

   Sverige
   GlaxoSmithKline AB
   Tel: + 46 (0)8 638 93 00
   info.produkt@gsk.com

   Latvija
   GlaxoSmithKline Latvia SIA
   Tel: + 371 7312687
   lv-epasts@gsk.com

   United Kingdom
   ViiV Healthcare UK Limited

   Tel: + 44 (0)800 221441
   customercontactuk@gsk.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-02-27


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  Epivir®

  Filmdragerad tablett 150 mg Lamivudin 60 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 166203
  • Tillverkare: Medartuum AB

  1.473 kr

  Jämförpris: 24,55 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?