Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   EpiPen

   300 mikrogram, injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna
   Adrenalin
   natriummetabisulfit (E223) och natriumklorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad EpiPen är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder EpiPen
   3. Hur du använder EpiPen
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur EpiPen ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad EpiPen är och vad det används för

   EpiPen innehåller steril lösning i en förfylld penna för injektion i en muskel (intramuskulärt) vid akutsituation.

   EpiPen (adrenalin) autoinjektorer används för akutbehandling av allvarliga allergiska reaktioner (anafylaxi) orsakade av allergener i t.ex. födoämnen, läkemedel, insektsstick eller bett. Samt allvarliga reaktioner som har utlösts av fysisk ansträngning eller av okända orsaker.

   EpiPen autoinjektorer är avsedda för omedelbar injektion av adrenalin till patienter som bedömts ha ökad risk för anafylaxi. Detta inkluderar även patienter som tidigare haft anafylaktiska reaktioner.

   Symtom på en svår allergisk (anafylaktisk) reaktion är hudklåda, upphöjda utslag (som nässelutslag), rodnad, svullnad av läppar, hals, tunga, händer och fötter, väsande andning, heshet, illamående, kräkningar, magkramper och i vissa fall medvetslöshet.

   Läkemedlet i autoinjektorn (pennan) är adrenalin som är ett adrenergt läkemedel.

   Adrenalin har en direkt effekt på hjärta, cirkulation och luftvägar. Det motverkar de eventuella livshotande följderna av svåra allergiska (anafylaktiska) reaktioner genom att snabbt dra ihop blodkärlen, verka muskelavslappnande i luftrören så att andningen förbättras, minska svullnad och stimulera hjärtat.

   2. Vad du behöver veta innan du använder EpiPen

   Använd inte EpiPen

   Det finns inga kända skäl varför EpiPen inte ska användas vid en akut allergisk reaktion.

   Varningar och försiktighet

   Om du har astma kan du ha ökad risk för en svår allergisk reaktion.

   Alla som drabbats av anafylaktisk chock ska kontakta sin läkare för att testa vilka ämnen som de kan vara allergiska mot, så att dessa helt kan undvikas i fortsättningen. Det är viktigt att man är medveten om att allergi mot ett ämne kan leda till allergier mot andra besläktade ämnen.

   Om du har födoämnesallergi är det viktigt att du kontrollerar ingredienserna i allt du äter (inklusive läkemedel), eftersom även små mängder kan orsaka svåra reaktioner.

   Tala om för din läkare om du har:

   • hjärtsjukdom

   • överaktiv sköldkörtel

   • högt blodtryck

   • diabetes

   • förhöjt tryck i ögat (glaukom)

   • svåra njurproblem

   • en tumör i din prostata

   • höga kalciumnivåer eller låga kaliumnivåer i blodet

   • Parkinsons sjukdom

   Adrenalin är, trots ovanstående tillstånd, nödvändigt vid behandling av svåra allergiska reaktioner. Patienter med dessa tillstånd eller personer som kan tänkas ge EpiPen till en person som fått en allergisk reaktion bör få klara instruktioner om i vilka situationer EpiPen ska ges.

   Bruksanvisningen måste följas noga för att undvika oavsiktlig injektion.

   EpiPen ska endast ges i lårets yttersida. Den ska inte ges i skinkan på grund av risken för att av misstag injicera i en ven.

   Varning: Oavsiktlig injektion i händer eller fingrar kan leda till minskat blodflöde till berörda delar. Uppsök alltid läkare för behandling om du råkar injicera i händer eller fingrar av misstag.

   Barn och ungdomar

   Barn med en kroppsvikt mellan 15 kg och 30 kg:

   För barn med en kroppsvikt mellan 15-30 kg finnsfinns EpiPen Jr. Auto-injektor innehållande 150 mikrogram adrenalin per dos tillgänglig.

   Barn med en kroppsvikt under 15 kg:

   Lämpligheten att använda EpiPen Jr. (150 mikrogram) måste bedömas individuellt av en läkare. Användning till barn som väger mindre än 7,5 kg rekommenderas inte förutom i livshotande situationer och efter medicinsk bedömning.

   Andra läkemedel och EpiPen

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Detta är särskilt viktigt om du använder något av följande:

   • Läkemedel mot depression såsom tricykliska antidepressiva eller monoaminoxidashämmare (MAO-hämmare) eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel mot Parkinsons sjukdom såsom katekol-O-metyltransferashämmare (COMT-hämmare) och levodopa eftersom adrenalinets effekt kan förstärkas.

   • Läkemedel som gör att hjärtat kan börja slå ojämnt (arytmier) såsom digitalis och kinidin.

   • Betablockerare (används för att behandla hjärtsjukdomar) eller läkemedel för att behandla sjukdomar i nervsystemet eftersom adrenalinets effekt kan reduceras.

   • Läkemedel mot sköldkörtelsjukdom.

   • Läkemedel som gör det lättare att andas, som används mot astma (teofyllin).

   • Läkemedel som används i samband med förlossning (oxytocin)

   • Läkemedel som används för behandling av allergier såsom difenylhydramin eller klorfeniramin (antihistaminer).

   • Läkemedel som verkar på nervsystemet (parasympatolytika)

   Diabetiker ska noggrant kontrollera sina blodsockervärden efter att ha använt EpiPen eftersom adrenalin kan påverka bildandet av insulin i kroppen och därmed höja blodsockervärdet.

   EpiPen med mat, dryck och alkohol

   Intag av mat och dryck har ingen påverkan på EpiPen.

   Tala om för din läkare om du intar alkohol eftersom effekten av adrenalin kan ökas.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel.

   I en akutsituation ska du inte tveka att använda EpiPen eftersom ditt och ditt barns liv kan vara i fara. Det finns begränsad erfarenhet av användning av adrenalin under graviditet.

   Amning

   EpiPen förväntas inte ha någon effekt på det ammade barnet.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Körförmågan påverkas inte av en injektion adrenalin, men däremot kan den påverkas av en svår allergisk reaktion. Om din körförmåga är påverkad ska du inte köra.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   EpiPen innehåller natriummetabisulfit (E223) och natriumklorid

   Natriummetabisulfit kan i sällsynta fall ge upphov till svåra allergiska reaktioner eller andningssvårigheter (bronkospasm).

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, d.v.s. är näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder EpiPen

   När du får EpiPen utskrivet av din läkare måste du försäkra dig om att du förstår varför du får det utskrivet. Du måste vara säker på att du vet precis hur produkten ska användas. Använd alltid EpiPen enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Om du är osäker på hur du ska använda EpiPen, kontakta din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal.

   Det rekommenderas att dina familjemedlemmar, vårdnadshavare eller lärareockså får instruktioner i en korrekt användning av EpiPen.

   Om injektionen inte ges av patienten själv ska patientens ben hållas stilla under injektionen för att minimera risken för injektionsskador.

   Återanvänd aldrig en förbrukad EpiPen.

   Det finns en EpiPen övningspenna (utan läkemedel, utan nål) för utbildnings- och demonstrationsändamål. Övningspennan och den aktiva EpiPen autoinjektorn bör inte medhavas tillsammans för att undvika förvirring i en nödsituation.

   EpiPen är avsedd för personer med en kroppsvikt över 30 kg.

   För barn som väger mindre än 30 kg se avsnittet ovan om "Barn och ungdomar".

   Dosering

   Dosen bestäms av läkaren som avpassar den individuellt för dig. Vanlig dos för vuxna vid akut allergibehandling är 300 mikrogram adrenalin intramuskulärt.

   Om du känner av tecken på en akut allergisk reaktion, använd EpiPen omedelbart.

   EpiPen autoinjektor ger en engångsdos på 0,3 ml vilket motsvarar 300 mikrogram adrenalin. Efter användning finns det kvar en liten mängd vätska kvar i autoinjektorn. Den kan inte användas igen.

   Ibland är en dos av adrenalin inte tillräcklig för att helt häva en allvarlig allergisk reaktion. Detta är anledningen till att din läkare troligen ordinerar mer än en EpiPen. Om symtomen inte har förbättrats eller försämrats inom 5-15 minuter efter den första injektionen, bör antingen du eller personen du är med ge en andra injektion. Av denna anledning bör du alltid ha med dig mer än en EpiPen.

   Hur Epipen ges

   EpiPen är utformad för att enkelt kunna användas av personer utan medicinsk utbildning. EpiPen ska stötas mot yttersidan av låret med ett avstånd av ca 10 cm. Det spelar ingen roll var på yttersidan av låret. När du stöter pennan mot låret aktiveras en fjäderutlöst kolv som skjuter in den gömda nålen i lårmuskeln och administrerar en dos adrenalin. Om du har kläder på dig kan EpiPen injiceras genom kläderna.

   Bruksanvisningen för EpiPen måste följas noggrant.

   EpiPen ska endast injiceras i utsidan av låret. Injicera aldrig i skinkan.

   Bruksanvisning

   Gör dig bekant med EpiPen och hur den används.

   bild 1

   Följ dessa instruktioner endast när det är dags att använda EpiPen.

   Håll i mitten av pennan, aldrig i ändarna. För rätt tillvägagångssätt vid användning, se bilderna och följ dessa instruktioner:

   • Sätt aldrig tummen, fingrar eller hand över den orange änden på EpiPen. Tryck aldrig på den orangefärgade änden med tummen, fingrar eller hand.

   • Nålen kommer ut från orange änden.

   • Avlägsna INTE den blå säkerhetshylsan förrän det är dags att använda pennan

   bild 1

   1. Fatta EpiPen med den hand du normalt använder (den hand du skriver med), med tummen mot den blå säkerhetshylsan. Slut handen runt pennan och håll ett fast grepp. Den orange änden ska peka nedåt.


   2. Avlägsna den blå säkerhetshylsan med den andra handen.

   bild 2

   3. Håll EpiPen ca 10 cm från yttersidan av låret. Den orange änden ska peka mot yttersidan av låret.

   bild 3

   4. Stöt pennan mot yttersidan av låret i en rät vinkel (90 grader). Lyssna efter ett klick.


   5. Håll pennan stadigt kvar på plats i 5 sekunder. Injektionen är nu klar och siktfönstret på autoinjektorn är mörkt.

   bild 4

   6. Ta bort EpiPen (det orange nålskyddet förlängs för att täcka

   över nålen) och kassera på ett säkert sätt.


   Massera injektionsstället försiktigt i 10 sekunder. Ring 112, fråga efter en ambulans och uppge anafylaktisk chock.

   Det kan finnas en liten bubbla i EpiPen autoinjektor. Den har ingen inverkan på läkemedlets effekt.

   Även om det mesta av vätskan (ca 90 %) fortfarande finns kvar i EpiPen efter användning kan den inte återanvändas. Du har emellertid fått i dig rätt mängd läkemedel om det orange nålskyddet är förlängt och siktfönstret är mörkt. Efter användning bör EpiPen läggas i det förvaringsrör som medföljer. Ta med den när du uppsöker din läkare, sjukhus eller apotek för kassering.

   EpiPen är avsedd som akutbehandling. Du ska alltid söka medicinsk hjälp omedelbart efter att du använt EpiPen. Ring 112, be om ambulans och uppge anafylaktisk chock även om symtomen verkar vara på väg att bli bättre.

   Du kommer att behöva uppsöka sjukhus för observation och ytterligare behandling efter behov. Detta beror på att reaktionen kan inträffa igen någon stund senare.

   I väntan på ambulans bör du ligga ner med fötterna i högt läge, om inte detta gör dig andfådd, i så fall ska du sätta dig upp. Be någon att stanna hos dig tills ambulansen kommer ifall du skulle känna dig dålig igen.

   Medvetslösa patienter ska placeras i stabilt sidoläge.

   Om du tagit för stor dos

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller injicerat adrenalin av misstag, kontakta omedelbart läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen tel 112 för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sällsynta fall av allvarliga infektioner av hud och mjukdelar (infektion vid injektionsstället) har rapporterats. Vid tecken på infektion vid injektionsstället, såsom svullnad, rodnad, värme eller smärta, uppsök alltid läkare.

   Oavsiktlig injektion i händer eller fötter har rapporterats och kan leda till minskat blodflöde till berörda delar. Uppsök alltid läkare om du råkar injicera av misstag.

   Allergiska reaktioner kan förekomma hos patienter som är överkänsliga mot natriummetabisulfit.

   Behandling med adrenalin kan i sällsynta fall (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare) orsaka stressorsakad kardiomyopati (tillfällig hjärtmuskelförsvagning).

   Ingen känd frekvens (kan inte beräknas från tillgängliga data): Oregelbunden hjärtrytm, högt blodtryck, svettningar, illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel, kraftlöshet, skakningar och oro eller ångest.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur EpiPen ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen och etiketten efter EXP.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i skydd mot kyla. Får ej frysas.

   Förvara EpiPen i ytterkartongen. Ljuskänsligt. När adrenalin utsätts för luft eller ljus bryts det ned snabbt och får då en rosa eller brunaktig färg. Var noga med att då och då kontrollera innehållet i glasampullen för att se att vätskan fortfarande är klar och färglös. Byt ut autoinjektorn senast vid utgångsdatum eller tidigare om vätskan är missfärgad eller innehåller partiklar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är adrenalin. Varje dos innehåller 300 mikrogram adrenalin.

   Övriga innehållsämnen är natriumklorid, natriummetabisulfit (E223), saltsyra, vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar och färglös lösning i en förfylld penna (autoinjektor).

   Autoinjektorn innehåller 2 ml injektionsvätska, lösning. Varje autoinjektor ger en engångsdos (0,3 ml) på 0,3 mg adrenalin.

   Den exponerade och skyddade nålens längd är ca 16 mm.

   Förpackningsstorlekar:

   1 autoinjektor.

   2 x 1 autoinjektor.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   tel: 08-630 1900

   fax: 08-630 1950

   e-mail: info@meda.se

   Tillverkare

   Meda Pharma GmbH & Co. KG

   Benzstrasse 1

   61352 Bad Homburg

   Tyskland

   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   Namn på medlemsstat

   Läkemedlets namn

   Nederländerna, Belgien, Island, Norge, Finland, Sverige, Danmark, Österrike, Slovakien, Tjeckien och Ungern

   EpiPen

   Polen

   EpiPen Senior

   Spanien

   ALTELLUS 0,3 adultos.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-01-23


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  EpiPen

  Injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna 300 mikrogram 2 dos(er) Förfylld injektionspenna

  • Varunummer: 182343
  • Tillverkare: Meda AB

  739,85 kr

  Jämförpris: 369,93 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?