Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Entyvio

   300 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   vedolizumab

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   - Din läkare kommer också att ge dig ett Patientkort som du alltid bör ha med dig.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Entyvio är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du får Entyvio
   3. Hur du får Entyvio
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Entyvio ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Entyvio är och vad det används för

   Entyvio innehåller den aktiva substansen vedolizumab. Vedolizumab tillhör en grupp biologiska läkemedel som kallas monoklonala antikroppar (MAb). Vedolizumab blockerar ett protein på ytan av de vita blodkroppar som orsakar inflammationen vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Denna blockering gör att inflammationen minskar.

   Entyvio används för att behandla vuxna med tecken och symtom på:

   • ulcerös kolit med måttlig till svår sjukdomsaktivitet

   • Crohns sjukdom med måttlig till svår sjukdomsaktivitet

   Ulcerös kolit

   Ulcerös kolit är en inflammatorisk sjukdom i tjocktarmen. Om du har ulcerös kolit kommer du först att behandlas med andra läkemedel. Om behandlingsresultaten inte är tillfredsställande eller om du inte tål dessa läkemedel kan läkaren ge dig Entyvio för att minska sjukdomssymtomen.

   Crohns sjukdom

   Crohns sjukdom är en inflammatorisk sjukdom i mag-tarmkanalen. Om du har Crohns sjukdom kommer du först att behandlas med andra läkemedel. Om behandlingsresultaten inte är tillfredsställande eller om du inte tål dessa läkemedel kan läkaren ge dig Entyvio för att minska sjukdomssymtomen.

   2. Vad du behöver veta innan du får Entyvio

   Du ska inte få Entyvio:

   • om du är allergisk mot vedolizumab eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du har en aktiv svår infektion, till exempel tuberkulos, blodförgiftning, allvarlig mag-tarmkatarr, infektion i nervsystemet.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller sjuksköterska innan du får Entyvio.

   Berätta omedelbart för läkare eller sjuksköterska när du först får detta läkemedel, under behandlingen och mellan doserna:

   • om du drabbas av dimsyn, synförlust eller dubbelseende, talsvårigheter, svaghet i en arm eller ett ben, förändrad gång eller balanssvårigheter, ihållande domningar, minskad eller förlorad känsel, minnesförlust eller förvirring. Alla dessa kan vara symtom på ett allvarligt och potentiellt dödligt tillstånd som drabbar hjärnan och kallas progressiv multifokal leukoencefalopati (PML).

   • om du har en infektion, eller tror att du har en infektion, om du drabbas av frossbrytningar, skakningar, ihållande hosta eller hög feber. Vissa infektioner kan bli allvarliga och till och med livshotande om de inte behandlas.

   • om du drabbas av tecken på en allergisk reaktion eller annan reaktion mot infusionen, som väsljud, andningssvårigheter, nässelutslag, klåda, svullnad eller yrsel. Dessa kan uppstå under eller efter infusionen. Utförligare information om infusion och allergiska reaktioner finns i avsnitt 4.

   • om du ska vaccineras eller nyligen har vaccinerats. Entyvio kan påverka hur du svarar på vaccinationen.

   • om du har cancer, tala med din läkare om detta. Läkaren behöver då besluta om du kan fortsätta med Entyvio eller inte.

   • om du inte känner dig bättre, eftersom det kan ta upp till 14 veckor innan vedolizumab börjar verka för vissa patienter som har Crohns sjukdom med svår sjukdomsaktivitet.

   Barn och ungdomar

   Entyvio rekommenderas inte till barn och ungdomar (under 18 år) eftersom det saknas information om användning av detta läkemedel hos denna åldersgrupp.

   Andra läkemedel och Entyvio

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Entyvio ska inte ges tillsammans med andra biologiska läkemedel som hämmar immunsvaret, eftersom effekten av dessa inte är känd.

   Om du tidigare har tagit natalizumab (ett läkemedel mot multipel skleros) eller rituximab (ett läkemedel mot vissa typer av cancer och reumatoid artrit) ska du berätta detta för läkaren som får avgöra om du ska få Entyvio eller inte.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Effekterna av Entyvio hos gravida kvinnor är inte kända. Detta läkemedel rekommenderas därför inte vid graviditet såvida inte du och läkaren bestämmer att nyttan för dig väger tyngre än den potentiella risken för dig och det ofödda barnet.

   Om du är kvinna i fertil ålder ska du undvika att bli gravid under tiden som du använder Entyvio. Använd lämplig preventivmetod under behandlingen och i minst 4,5 månader efter avslutad behandling.

   Tala om för läkare om du ammar eller om du tänker börja amma. Entyvio går över i bröstmjölk. Det finns inte tillräckligt med information om hur detta kan påverka ditt barn. Ett beslut måste fattas om man ska avbryta amningen eller avbryta/avstå från behandling med Entyvio efter att man tagit hänsyn till fördelen med amning för barnet och fördelen med behandling för kvinnan.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Detta läkemedel har mindre effekt på förmågan att framföra fordon och använda motordrivna verktyg eller maskiner. Ett litet antal patienter har drabbats av yrsel efter att ha fått Entyvio. Om du känner dig yr ska du inte köra bil eller använda några verktyg eller maskiner.


   3. Hur du får Entyvio

   Dos och doseringsschema

   Behandlingen med Entyvio går till på samma sätt vid ulcerös kolit och Crohns sjukdom.

   Rekommenderad dos är 300 mg Entyvio enligt följande schema (se tabellen nedan):

   Behandling (infusion)

   Behandlingstillfälle (infusion)

   Behandling 1

   0 veckor

   Behandling 2

   2 veckor efter behandling 1

   Behandling 3

   6 veckor efter behandling 1

   Efterföljande behandlingar

   Var åttonde vecka

   Din läkare kan besluta att ändra detta behandlingsschema beroende på hur bra Entyvio fungerar för dig.

   • Du kommer att få infusionen av en läkare eller sjuksköterska via ett dropp i en ven i armen (intravenös infusion) under ca 30 minuter.

   • Vid de första 2 infusionerna kommer läkaren eller sjuksköterskan att hålla dig under extra noggrann uppsikt under själva infusionen och i ungefär 2 timmar efter avslutad infusion. Vid de efterföljande infusionerna (efter de två första) kommer du att hållas under uppsikt under själva infusionen och i ungefär 1 timme efter avslutad infusion.

   Om du glömt eller missar att få Entyvio

   Om du glömmer eller missar ett infusionsbesök ska du se till att få en ny tid så snart som möjligt.

   Om du slutar att använda Entyvio

   Sluta inte använda Entyvio utan att ha talat med läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuella biverkningar är bland annat infusionsreaktioner eller allergiska reaktioner (kan drabba upp till 1 av 100 användare) och infektioner (kan drabba upp till 1 av 10 användare).

   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av något av följande:

   • väsljud eller andningssvårigheter

   • nässelutslag

   • hudklåda

   • svullnad

   • illamående

   • smärta vid infusionsstället

   • hudrodnad

   • frossa eller skakningar

   • hög feber eller utslag

   Andra biverkningar som du kan drabbas av under tiden som du behandlas med Entyvio anges nedan. Tala snarast med din läkare om du drabbas av något av följande:

   Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare)

   • förkylning

   • ledvärk

   • huvudvärk

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

   • feber

   • luftvägsinfektion

   • trötthet

   • hosta

   • influensa

   • ryggsmärtor

   • ont i halsen

   • bihåleinflammation

   • klåda

   • utslag och rodnad

   • smärta i armar/ben

   • muskelkramp

   • muskelsvaghet

   • halsinfektioner

   • maginfluensa

   • infektion i ändtarmen

   • sår i ändtarmen

   • hård avföring

   • uppblåst mage

   • gasbildning

   • högt blodtryck

   • stickningar eller krypningar

   • halsbränna

   • hemorrojder

   • nästäppa

   • eksem

   • nattliga svettningar

   • akne (finnar)

   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

   • röda och ömmande hårsäckar

   • svampinfektion i mun och hals

   • infektion i vagina

   • bältros (herpes zoster)

   Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

   • lunginflammation

   • dimsyn (sänkt synskärpa)

   • plötslig, allvarlig allergisk reaktion som kan orsaka andningsproblem, svullnad, snabba hjärtslag, svettning, blodtrycksfall, yrsel, förlorat medvetande och kollaps (anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Eventuella biverkningar är bland annat infusionsreaktioner eller allergiska reaktioner (kan drabba upp till 1 av 100 användare) och infektioner (kan drabba upp till 1 av 10 användare).

   Tala omedelbart om för läkare om du drabbas av något av följande:

   • väsljud eller andningssvårigheter

   • nässelutslag

   • hudklåda

   • svullnad

   • illamående

   • smärta vid infusionsstället

   • hudrodnad

   • frossa eller skakningar

   • hög feber eller utslag

   Andra biverkningar som du kan drabbas av under tiden som du behandlas med Entyvio anges nedan. Tala snarast med din läkare om du drabbas av något av följande:

   Mycket vanliga biverkningar (kan drabba fler än 1 av 10 användare)

   • förkylning

   • ledvärk

   • huvudvärk

   Vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 användare)

   • feber

   • luftvägsinfektion

   • trötthet

   • hosta

   • influensa

   • ryggsmärtor

   • ont i halsen

   • bihåleinflammation

   • klåda

   • utslag och rodnad

   • smärta i armar/ben

   • muskelkramp

   • muskelsvaghet

   • halsinfektioner

   • maginfluensa

   • infektion i ändtarmen

   • sår i ändtarmen

   • hård avföring

   • uppblåst mage

   • gasbildning

   • högt blodtryck

   • stickningar eller krypningar

   • halsbränna

   • hemorrojder

   • nästäppa

   • eksem

   • nattliga svettningar

   • akne (finnar)

   Mindre vanliga biverkningar (kan drabba upp till 1 av 100 användare)

   • röda och ömmande hårsäckar

   • svampinfektion i mun och hals

   • infektion i vagina

   • bältros (herpes zoster)

   Mycket sällsynta biverkningar (kan drabba upp till 1 av 10 000 användare)

   • lunginflammation

   • dimsyn (sänkt synskärpa)

   • plötslig, allvarlig allergisk reaktion som kan orsaka andningsproblem, svullnad, snabba hjärtslag, svettning, blodtrycksfall, yrsel, förlorat medvetande och kollaps (anafylaktisk reaktion och anafylaktisk chock).

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Entyvio ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Patienterna får Entyvio av en läkare eller sjuksköterska och ska inte behöva förvara eller hantera läkemedlet.

   Entyvio är endast för engångsbruk.

   Oöppnad injektionsflaska: Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C). Förvara injektionsflaskan i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   Beredda och utspädda lösningar: Använd omedelbart. Om detta inte är möjligt, kan beredd lösning i injektionsflaska förvaras i upp till 8 timmar vid 2–8 °C. Utspädd lösning i 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska, lösning kan förvaras i upp till 12 timmar i rumstemperatur (högst 25 °C) eller upp till 24 timmar i kylskåp
   (2‑8 °C), eller i upp till 12 timmar i rumstemperatur och i kylskåp (2-8 °C) upp till sammanlagt totalt 24 timmar. En 24-timmarsperiod kan innefatta upp till 8 timmar vid 2–8 °C för beredd lösning i injektionsflaska och upp till 12 timmar vid 20–25 °C för utspädd lösning i infusionspåse men infusionspåsen måste förvaras i kylskåp (2–8 °C) under resten av 24-timmarsperioden. All tid den beredda lösningen förvaras i injektionsflaska ska subtraheras från tiden lösningen kan förvaras i infusionspåse.

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel om det innehåller partiklar eller om det är missfärgat.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är vedolizumab. Varje injektionsflaska innehåller 300 mg vedolizumab.

   Övriga innehållsämnen är L-histidin, L-histidinmonohydroklorid, L-argininhydroklorid, sackaros och polysorbat 80.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Entyvio är ett vitt till benvitt pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning som tillhandahålls i en injektionsflaska av glas med gummipropp och en plasthätta.

   Varje förpackning med Entyvio innehåller en injektionsflaska.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Takeda Pharma A/S

   Dybendal Alle 10

   2630 Taastrup

   Danmark

   Tillverkare

   Delpharm Novara S.r.l.

   Via Crosa, 86

   28065 Cerano (NO)

   Italien

   Takeda Austria GmbH

   St. Peter‑Straβe 25

   A‑4020 Linz

   Österrike

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Takeda Belgium

   Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

   takeda-belgium@takeda.com

   Lietuva

   Takeda, UAB

   Tel.: +370 521 09 070

   it-info@takeda.com

   България

   Такеда България

   Тел.: + 359 2 958 27 36

   Luxembourg/Luxemburg

   Takeda Belgium

   Tel./Tél.: +32 2 464 06 11

   takeda-belgium@takeda.com

   Česká republika

   Takeda Pharmaceuticals Czech Republic s.r.o.

   Tel.: + 420 731 620 870

   Magyarország

   Takeda Pharma Kft.

   Tel.: +361 2707030

   info-hu@takeda.com

   Danmark

   Takeda Pharma A/S

   Tlf./Tel.: +45 46 77 11 11

   Malta

   Takeda Italia S.p.A.

   Tel.: +39 06 502601

   Deutschland

   Takeda GmbH

   Tel.: +49 (0) 800 825 3325

   medinfo@takeda.de

   Nederland

   Takeda Nederland bv

   Tel.: +31 23 56 68 777

   nl.medical.info@takeda.com

   Eesti

   Takeda Pharma AS

   Tel.: +372 6177 669

   info@takeda.ee

   Norge

   Takeda AS

   Tlf.: +47 6676 3030

   infonorge@takeda.com

   Ελλάδα

   TAKEDA ΕΛΛΑΣ Α.Ε.

   Τηλ.: +30 210 6387800

   gr.info@takeda.com

   Österreich

   Takeda Pharma Ges.m.b.H.

   Tel.: +43 (0) 800 20 80 50

   España

   Takeda Farmacéutica España S.A.

   Tel.: +34 917 14 99 00

   spain@takeda.com

   Polska

   Takeda Polska Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 608 13 00

   France

   Takeda France

   Tel.: +33 1 46 25 16 16

   Portugal

   Takeda Farmacêuticos Portugal, Lda.

   Tel.: + 351 21 120 1457

   Hrvatska

   Takeda Pharmaceuticals Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 377 88 96

   România

   Takeda Pharmaceuticals SRL

   Tel.: +40 21 335 03 91

   Ireland

   Takeda Products Ireland Ltd.

   Tel.: +353 (0) 1 6420021

   Slovenija

   Takeda GmbH, Podružnica Slovenija

   Tel.: +386 (0) 59 082 480

   Ísland

   Vistor hf.

   Tel.: +354 535 7000

   vistor@vistor.is

   Slovenská republika

   Takeda Pharmaceuticals Slovakia s.r.o.

   Tel.: +421 (2) 20 602 600

   Italia

   Takeda Italia S.p.A

   Tel.: +39 06 502601

   Suomi/Finland

   Takeda Oy

   Puh./Tel.: +358 20 746 5000
   infoposti@takeda.com

   Κύπρος

   A.Potamitis Medicare Ltd

   Tηλ: +357 22583333

   info@potamitismedicare.com

   Sverige

   Takeda Pharma AB

   Tel.: +46 8 731 28 00

   infosweden@takeda.com

   Latvija

   Takeda Latvia SIA

   Tel.: +371 67840082

   United Kingdom

   Takeda UK Ltd

   Tel.: +44 (0)1628 537 900


   Denna bipacksedel ändrades senast

   februari 2019


   Övriga informationskällor

   Denna bipacksedel finns tillgänglig i blindskrift och kan fås mot begäran från ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso och sjukvårdspersonal:

   Anvisningar för beredning och infusion

   1. Använd aseptisk teknik vid beredning av Entyvio-lösning för intravenös infusion.

   2. Tryck av snäpplocket från injektionsflaskan och torka av med en alkoholservett. Bered vedolizumab med 4,8 ml sterilt vatten för injektionsvätskor vid rumstemperatur (20–25 °C) med hjälp av en spruta med en 21-25 gauge kanyl.

   3. Tryck in kanylen i injektionsflaskan genom mitten av gummiproppen och rikta vätskestrålen mot injektionsflaskans vägg för att undvika kraftig skumbildning.

   4. Snurra flaskan försiktigt i minst 15 sekunder. Undvika att skaka flaskan kraftigt eller att vända den upp och ned.

   5. Låt flaskan vila i upp till 20 minuter vid rumstemperatur (20–25 °C) för att låta upplösningen fullbordas och för att eventuellt skum ska lägga sig; snurra flaskan och inspektera upplösningen under tiden. Om pulvret inte är helt löst efter 20 minuter, vänta i ytterligare 10 minuter.

   6. Kontrollera den beredda lösningen visuellt för partiklar och missfärgning innan den späds ut. Lösningen ska vara klar eller opalskimrande, färglös till ljust gul och fri från partiklar. Beredd lösning med ovanlig färg eller som innehåller partiklar får inte administreras.

   7. Vänd försiktigt injektionsflaskan upp och ned 3 gånger efter utspädning.

   8. Dra genast upp 5 ml (300 mg) beredd Entyvio med en spruta med en 21–25 gauge kanyl.

   9. Tillsätt de 5 ml (300 mg) beredd Entyvio till 250 ml steril 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska, lösning och blanda varsamt lösningen i infusionspåsen (man behöver inte avlägsna 5 ml 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska, lösning från infusionspåsen innan Entyvio tillsätts). Tillsätt inte andra läkemedel till den beredda infusionslösningen eller intravenösa infusionssetet. Administrera infusionslösningen under 30 minuter.

   När infusionslösningen är beredd ska den användas så snart som möjligt.


   Förvaringsanvisningar

   Kylskåp

   (2–8 °C)

   20–25 °C

   Beredd lösning i injektionsflaska

   8 timmar

   Får inte förvaras1

   Utspädd lösning i 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska, lösning

   24 timmar2,3

   12 timmar2

   1 Upp till 30 minuter medges för beredning

   2 Denna tid utgår från antagandet att den beredda lösningen genast späds ut i 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid injektionsvätska, lösning och förvaras endast i infusionspåse. All tid som den beredda lösningen förvaras i injektionsflaska ska subtraheras från tiden som lösningen kan förvaras i infusionspåse.

   3 Denna period kan innefatta upp till 12 timmar vid 20–25 °C.

   Får ej frysas. Spara inte oanvänd beredd lösning eller infusionslösning för återanvändning.

   Varje injektionsflaska är endast för engångsbruk.

   Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Entyvio

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 300 mg 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 431978
  • Tillverkare: Takeda Pharma AB

  22.078,25 kr

  Jämförpris: 22.078,25 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?