Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Entocort

   2 mg tablett och vätska till rektalsuspension
   budesonid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Entocort är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Entocort
   3. Hur du använder Entocort
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Entocort ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Entocort är och vad det används för

   Entocort är ett kortisonpreparat som dämpar inflammationer i tarmen.

   Entocort används vid såriga inflammationer i tjocktarmen (ulcerös kolit) och inflammationer i ändtarmen (proktit).

   2. Vad du behöver veta innan du använder Entocort

   Använd inte Entocort

   • om du är allergisk mot budesonid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Entocort, särskilt om du har eller har haft någon av följande sjukdomar:

   • bakterie-, svamp- eller virusinfektion

   • någon leversjukdom

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   När man byter från vanliga kortisontabletter till Entocort eller avslutar behandlingen med Entocort kan man tillfälligt få en del symtom som utslag, rinnsnuva och muskelvärk. Om du får sådana besvär eller får huvudvärk, blir trött eller illamående ska du kontakta läkare.

   Andra läkemedel och Entocort

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Vissa läkemedel kan påverka eller påverkas av behandlingen med Entocort, till exempel:

   • vissa läkemedel mot svampinfektioner (t.ex. ketokonazol och itrakonazol)

   • läkemedel mot klimakteriebesvär (östrogener) och graviditet (p-piller)

   • karbamazepin (mot epilepsi)

   • vissa läkemedel kan öka effekterna av Entocort och din läkare kan behöva följa din behandling noga om du tar dessa läkemedel (t.ex. vissa läkemedel mot hiv: ritonavir (och andra hiv-proteashämmare), kobicistat).

   Entocort kan påverka ett test som görs för att kontrollera hypofysens funktion, kallat ACTH stimuleringstest, så att testet ger felaktigt låga värden.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns risk att fostret påverkas. Tala därför alltid med läkare före användning av Entocort om du är gravid.

   Budesonid passerar över i modersmjölk. Tala därför med läkare före regelbunden användning av Entocort under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Entocort påverkar inte din förmåga att köra bil och använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du använder Entocort

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos för vuxna: Innehållet i 1 flaska färdigblandad rektalsuspension ges i ändtarmen till kvällen.

   Entocort rektalsuspension består av två delar: en tablett och en flaska med vätska.

   Före användning ska tabletten lösas i vätskan och en gulaktig vätska bildas.

   Se punkt 6, Bruksanvisning.

   Färdigblandad rektalsuspension ska användas omedelbart.

   Om du har tagit för stor mängd av Entocort

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (förekommer hos 1-10 av 100 användare):

   • illamående, diarré, gasbildning

   • nässelfeber, hudutslag

   • depression

   Mindre vanliga (förekommer hos 1-10 av 1000 användare):

   • sömnlöshet

   • rastlöshet, kraftig drift att vara fysiskt aktiv med samtidig mental oro (psykomotorisk hyperaktivitet)

   • oro, ångest.

   Sällsynta (förekommer hos 1-10 av 10 000 användare):

   • tecken och symtom på systemisk påverkan av kortikosteroider, såsom nedsatt funktion av binjurarna

   • aggressivitet

   • grumling av ögonlinsen (även baksidan av linsen), grön starr (glaukom), dimsyn

   • blålila missfärgning av huden som orsakas av blödningar under huden.

   Mycket sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 10 000 användare):

   • svåra allergiska reaktioner

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Entocort ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter Utg.dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   En tablett till rektalsuspensionen innehåller:

   • Den aktiva substansen är budesonid 2,3 mg.

   • Övriga innehållsämnen är vattenfri laktos 263 mg, laktosmonohydrat 1,3 mg, färgämne (riboflavinnatriumfosfat E101), magnesiumstearat, kolloidal kiseldioxid och krospovidon.

   En ml vätska till rektalsuspension innehåller:

   • Natriumklorid, konserveringsmedel (metylparahydroxibensoat E218, propylparahydroxibensoat E216), renat vatten.

   Den färdigblandade rektalsuspensionen innehåller 2,3 mg budesonid. När du tar rektalsuspensionen stannar en del av rektalsuspensionen kvar i flaskan eftersom det är svårt att tömma den helt. Det gör att du får i dig cirka 2 mg budesonid, vilket är den dos man eftersträvar.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Tabletterna är runda, svagt gula, märkta BAI på en sida och 2.3 på den andra.

   Vätskan är klar och färglös.

   Entocort 2 mg tablett och vätska till rektalsuspension är en kombinationsförpackning som innehåller 7 upplösbara tabletter, 7 flaskor vätska med 115 ml i varje och 7 st. plastpåsar att användas som handskydd.

   Tabletterna är förpackade i blister av aluminium.

   Vätskan är förpackad i en polyetylenflaska försedd med rektalpip.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Tillotts Pharma GmbH, Warmbacher Str.80, 79618 Rheinfelden, Tyskland.

   Lokal representant för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   Tillotts Pharma AB, Gustavslundsvägen 135, 167 51 Bromma, Sverige.

   Tillverkare

   Takeda Pharma Sp. z o.o., ul. Księstwa Łowickiego 12, 99-420 Łyszkowice, Polen

   Lusomedicamenta, Sociedade Técnica Farmacêutica, SA

   Estrada Consiglieri Pedroso, 69-B, Queluz de Baixo, 2730-055 Barcarena, Portugal

   Bruksanvisning

   Bild på flaskan

   1. Skruva av korken med rektalpip på flaskan - låt skyddshylsan sitta kvar.

   2. Tryck ut 1 tablett ur förpackningen och lägg den i flaskan.

   3. Skruva fast rektalpipen på flaskan och kontrollera att skyddshylsan sitter ordentligt på.

   4. Skaka flaskan kraftigt i minst 10 sekunder eller tills tabletten är helt upplöst och en svagt gulaktig vätska har bildats.


   5. Använd bifogad plastpåse som handskydd när du ger rektalsuspensionen i ändtarmen.

   6. Ligg ner på vänster sida. Skaka om flaskan några gånger innan du tar av skyddshylsan från rektalpipen på flaskan.

   7. Trä in handen i plastpåsen och fatta tag kring flaskan.

   8. För in rektalpipen i ändtarmen och pressa ut flaskans innehåll så fullständigt som möjligt i ändtarmen. Dra ut pipen.

   9. Efter användning dras plastpåsen över flaskan som kastas.

   10. Rulla över på magen och ligg kvar så i 5 minuter. Välj sedan en bekväm sovställning. Rektalsuspensionen bör hållas kvar i tarmen så länge som möjligt, helst över natten.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-19


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Entocort®

  Tablett och vätska till rektal suspension 2 mg 7 x 1 styck Kombinationsförpackning

  • Varunummer: 072298
  • Tillverkare: Tillotts Pharma AB

  417,86 kr

  Jämförpris: 59,69 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?