Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare ansvarig för frisläppande av tillverkningssats:

   Boehringer Ingelheim Vetmedica GmbH

   Binger Strasse 173

   55216 Ingelheim/Rhein

   Tyskland

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Enterisol Ileitis vet. Frystorkat pulver och vätska till oralsuspension till svin

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   1 dos (2 ml) färdigblandat vaccin innehåller:

   Aktiv substans:

   Lawsonia intracellularis

   min. 1 x 104,9 TCID50*

   min. 1 x 106,1 TCID50*

   * Tissue Culture Infective Dose

   Spädningsvätska:

   Sterilt vatten

   till 2,0 ml.

   4. INDIKATION(ER)

   För aktiv immunisering av grisar från 3 veckors ålder för att reducera patologiska förändringar orsakade av infektion med Lawsonia intracellularis och för att minska den nedgång och variation i daglig tillväxt som är en följd av infektion med organismen.

   I fältförsök har en genomsnittlig ökad tillväxt på upp till 30 g/dag visats mellan vaccinerade och ickevaccinerade grisar.

   Skyddande immunitet uppnås: 3 veckor efter vaccination

   Varaktighet av immunitet: Minst 17 veckor.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Inga.

   6. BIVERKNINGAR

   Inga kända.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna bipacksedel, tala om det för veterinären.

   7. DJURSLAG

   Svin (avvanda grisar från 3 veckors ålder).

   För att undgå inaktivering av vaccinet skall allt material som används vid beredning av eller behandling med vaccinet vara fria från rester av antimikrobiella medel, rengörings- och desinfektionsmedel.

   Färdigställande av vaccin:

   Förpackning om 10 respektive 50 doser: Färdigställ vaccinet genom att tillsätta hela mängden medföljande spädningsvätska. Skaka grundligt och använd genast.

   Förpackning om 100 doser: Färdigställ vaccinet genom att tillsätta halva mängden av det medföljande spädningsvätskan. Suspensionen blandas grundligt genom skakning och återförs därpå till flaskan med spädningsvätskan. Blanda suspensionen med återstoden av spädningsvätskan till totala 200 ml. Skakas grundligt och användes genast.

   Vaccination med ingivare:

   En engångsdos om 2 ml ges till grisar från 3 veckors ålder, oavsett kroppsvikt. Vaccinet ges i munnen.

   Vaccination via dricksvattnet:

   Dricksvattensystemet rengöres och sköljes grundligt med rent vatten för att undgå rester av antimikrobiella medel, rengörings- och desinfektionsmedel.

   Färdigställd vaccinblandning skall konsumeras inom fyra timmar efter tillblandning. Beräkna antalet doser som krävs till det aktuella antalet grisar enligt nedanstående tabell:

   Antal grisar

   Vaccin

   (frystorkat pulver)

   Spädningsvätska

   10

   10 doser (20 ml)

   20 ml

   50

   50 doser (100 ml)

   100 ml

   100

   100 doser (100 ml)

   200 ml

   Det färdigställda vaccinet blandas i lämplig mängd dricksvatten. Mängden dricksvatten bestäms efter mätning av vattenintaget över en fyratimmars period vid samma tidpunkt under den föregående dagen.

   Vaccination via blötfoder:

   Fodersystemet och blandarkaret måste vara rengjort och sköljt med rent vatten för att undvika rester av antimikrobiella medel, detergenter och desinfektionsmedel.

   Beräkna erforderligt antal vaccinflaskor enligt tabellen ovan.

   Beräkna mängden foder djuren kommer att äta under ett utfodringstillfälle, ej längre än 4 timmar. Mängden foder beräknas utifrån föregående dags foderupptag vid samma utfodringstillfälle för vilken vaccinationen planeras.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   Vaccination via dricksvattnet:

   Grisar dricker i allmänhet 8-12% av deras kroppsvikt per dag, avhängigt av omgivningens temperatur. Det faktiska vattenintaget varierar dock avsevärt och beror på flera olika faktorer. Det är avgörande för produktens effekt att grisarna intar åtminstone den rekommenderade dosen. Därför rekommenderas att mäta det faktiska vattenintaget över en fyratimmarsperiod dagen innan vaccinationen under samma tidsperiod som vaccinationen ska genomföras.

   Det rekommenderas att tillsätta skummjölkspulver eller natriumthiosulfat till dricksvattnet före tillsats av vaccinet för att stabilisera lösningen.

   Slutlig koncentration av skummjölkspulvret bör vara 2,5 g/liter. Slutlig koncentration av natriumthiosulfat bör vara c:a 0,055 g/liter.

   Efter att tråget fyllts med den beräknade mängden vatten tillsätts natriumthiosulfat eller skummjölkspulver. Därefter späds vaccinlösningen ut i antingen vatten/thiosulfat- eller vatten/skummjölksblandningen i tråget.

   Vaccination via liquid feed:

   Förbered blötfodret med rent vatten. Foder med kontrollerad fermentering rekommenderas inte för vaccination eftersom vaccinstabiliteten i denna typ av foder inte är undersökt.

   Färdigställ vaccinet med den medföljande vätskan. Vid vaccinering använd inte foder som innehåller formaldehyd. Tillsätt det färdigställda vaccinet till det färdigblandade fodret.

   Alternativt, för att underlätta en homogenblandning, kan det färdigställda vaccinet spädas ytterligare för att få en större volym. Detta görs med rent vatten innehållande 2,5 g/liter av skummjölkspulver eller 0,055 g/liter av natriumtiosulfat och blanda därefter med blötfodret. Kontrollera att det färdigställda vaccinet är jämt fördelat i blötfodret.

   10. KARENSTIDER

   0 dygn.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras och transporteras kallt (2 oC - 8 oC).

   Får ej frysas.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet (EXP) på förpackningen.

   Hållbarhet efter spädning eller beredning enligt anvisning: 4 timmar.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   Vaccinet har inte testats på avelsgaltar. Galtar avsedda för avel ska därför inte vaccineras.

   Antimikrobiella medel med effekt mot Lawsonia spp. får inte användas under en period av minst 3 dagar före till 3 dagar efter vaccination

   Effekten av revaccination är inte känd.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Endast friska grisar ska vaccineras.

   I händelse av anafylaktisk reaktion rekommenderas lämplig understödjande behandling med kortikosteroider, adrenalin, eller antihistamin.

   Vaccinet består av levande försvagade bakterier, varför möjligheten för spridning till icke-vaccinerade djur inte kan uteslutas. I de studier som utförts med mottagliga grisar förefaller det dock som att förekomsten av spridning och därmed förknippade risker är mycket begränsad. DNA från Lawsoni intracellularis kunde påvisas i upp till tre dagar efter vaccination i avföringsprover från mer än hälften av vaccinerade djur. Spridning till icke-vaccinerade djur i samma box kan därför inte uteslutas under denna period.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som administrerar läkemedlet till djur

   Undvik hudkontakt. Om vaccinet kommer i kontakt med hud ska huden tvättas med tvål eller desinfektionsmedel och därefter sköljas väl.

   Användning under dräktighet och laktation

   Inga biverkningar har observerats efter vaccination av avelsdjur eller dräktiga djur.

   Interaktioner

   Då vaccinet innehåller levande bakterier, får djuren inte behandlas med antimikrobiella medel med effekt mot Lawsonia spp. under en period av minst tre dagar före och efter vaccination.

   Information saknas avseende säkerhet och effekt av detta vaccin när det används tillsammans med något annat läkemedel. Beslut ifall detta vaccin ska användas före eller efter något annat läkemedel bör därför tas i varje enskilt fall.

   Överdosering

   Inga biverkningar har observerats efter administrering av en dos motsvarande tio gånger avsedd dos.

   Inkompatibiliteter

   Skall inte blandas med något annat läkemedel.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Medicinen ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   Fråga veterinären hur man gör med mediciner som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   Avfall förstörs genom kokning, förbränning eller nedsänkning i lämpligt - av behörig myndighet godkänt - desinfektionsmedel.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-04-28

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Vaccinet stimulerar utvecklingen av ett aktivt immunsvar mot Lawsonia intracellularis i grisar. 

   Serokonvertering kan normalt inte påvisas efter vaccination, och är ej av betydelse för skyddet.

   ATC vet kode: QI09AE04 (Lawsonia vaccine)

   Förpackningar:

   10 doser (20 ml), 50 doser (100 ml), 100 doser (200 ml) och 12 x 100 doser (12 x 200 ml).

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel,kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning.

   Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S

   Strødamvej 52

   2100 Köpenhamn Ö

   Danmark

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Enterisol® Ileitis vet.

  Frystorkat pulver och vätska till oral suspension 50 dos(er) Injektionsflaska

  • Varunummer: 064727
  • Tillverkare: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordi

  357 kr

  Jämförpris: 7,14 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?