Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Enanton Depot Dual

   3,75 mg och 11, 25 mg pulver och vätska till injektionsvätska,
   Leuprorelinacetat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Enanton Depot Dual är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Enanton Depot Dual
   3. Hur du använder Enanton Depot Dual
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Enanton Depot Dual ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Enanton Depot Dual är och vad det används för

   Enanton Depot Dual är ett läkemedelspreparat som ges som en injektion under huden. Läkemedlet innehåller leuprorelinacetat, som är ett syntetiskt hormon som minskar testosteron- och östrogenhalterna i kroppen. Läkemedlet används för att behandla prostatacancer och endometrios. Enanton Depot Dual verkar under en eller tre månader, beroende på vilken av styrkorna du har fått.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Enanton Depot Dual

   Använd inte Enanton Depot Dual

   I början av behandlingen kan sjukdomssymtomen tillfälligt förvärras.


   Använd inte Enanton Depot Dual

   - om du är allergisk mot leuprorelinacetat eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har onormala blödningar från underlivet som inte har undersökts av läkare

   - om du är gravid eller tror att du är gravid

   Varningar och försiktighet

   Tala om för läkaren om du har något av följande:

   Hjärtkärlsjukdom inklusive hjärtrytmrubbningar (arytmi), eller om du tar medicin mot detta. Risken för att drabbas av hjärtrytmrubbningar kan vara förhöjd när man använder Enanton Depot Dual.


   Prostatacancer:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Enanton Depot Dual:

   - om du har nedsatt njurfunktion

   - om du lider av förträngningar i urinvägarna

   - om du lider av ryggmärgskompression

   - om du har diabetes mellitus

   - om du har en ökad risk för sjukdomar i ämnesomsättningen eller hjärtkärlsjukdom.


   Endometrios:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Enanton Depot Dual:

   - om du är i fertil ålder. Din läkare kommer informera dig om vilken typ av preventivmedel du bör använda.

   - Om du har osteoporos


   Depression, som kan vara allvarlig, har rapporterats hos patienter som tar leuprorelin. Informera din läkare om du blir nedstämd/deprimerad under tiden du tar Enanton Depot Dual.

   Andra läkemedel och Enanton Depot Dual

   Enanton Depot Dual kan påverka vissa andra läkemedel som används för att behandla hjärtrytmrubbningar (t.ex. kinidin, prokainamid, amiodaron och sotalol) eller kan öka risken för hjärtrytmrubbningar när det används tillsammans med andra läkemedel t.ex. metadon (används mot smärta och vid behandling av drogberoende), moxifloxacin (ett antibiotikum), antipsykotika (används mot allvarlig psykisk sjukdom).

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit, eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Använd inte Enanton Depot Dual om du är gravid, eller tror att du kan vara det. Det är troligt att fostret kan påverkas. Fertila kvinnor skall använda effektiv icke-hormonell preventivmetod under behandlingen.

   Använd inte Enanton Depot Dual om du ammar. Uppgift saknas om leuprorelin passerar över i modersmjölk.

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Preparatet kan förorsaka trötthet och svindel och kan därför påverka din förmåga att köra bil eller använda verktyg eller maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbete som kräver skärpt vaksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Enanton Depot Dual innehåller natrium

   Detta läkemedel innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos, dvs. är näst intill natriumfritt.


   3. Hur du använder Enanton Depot Dual

   Dosering

   Dosen och behandlingstiden bestäms av din läkare som anpassar den för dig.


   Läkemedlet ges som en injektion under huden till dig av sjukvårdspersonal. Injektionsställe ska varieras från gång till gång. Huden kring injektionsstället får inte masseras.


   Prostatacancer:

   En dos ges en gång i månaden (Enanton Depot Dual 3,75 mg) eller var tredje månad (Enanton Depot Dual 11,25 mg). Behandlingen bör inte avbrytas vid förbättring av sjukdomen.


   Endometrios:

   En dos ges en gång i månaden (Enanton Depot Dual 3,75 mg). Behandlingen inleds mellan den första och femte menstruationsdagen. Behandlingstiden är normalt 6 månader.

   Om du tycker att läkemedlets effekt är för stark eller för svag, kontakta läkare eller apotekspersonal.


   Om du använt för stor mängd av Enanton Depot Dual

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Prostatacancer:

   I början av behandlingen kan sjukdomssymtomen tillfälligt förvärras, vilket kan leda till bensmärta, symtom från urinvägarna, svaghet i benen och myrkrypningar, hos fler än 5 av 100 användare. Dessutom kan manliga användare få förändringar i ämnesomsättningen (t ex ökade blodsockernivåer eller förvärrad diabetes) eller en ökad risk för hjärtkärlsjukdom.


   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Humörförändringar, depression. Blodvallningar. Värmekänsla. Svettning. Nedsatt sexlust, impotens, minskad testikelstorlek. Reaktion vid injektionsstället. Förhöjd mängd av leverenzymet laktatdehydrogenas i blodet.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Blodbrist, minskad mängd blodplättar. Viktförändringar, nedsatt aptit, förhöjda blodvärden för totalkolesterol och triglycerider, socker, kalium och urinsyra. Huvudvärk, yrsel, myrkrypningar. Dövhet, tinnitus. EKG-förändringar, förstorat hjärta. Blodvallning i ansiktet. Illamående, kräkning. Förhöjda levervärden, gulsot. Hudinflammation, ökad hårväxt på huvudet, utslag, klåda. Ledvärk, bensmärta, smärta i axlarna, nederdelen av ryggen, armarna eller benen. Behov att kissa ofta, blod i urinen, förhöjda mängder urinämne i blodet. Bröstförstoring, obehag i bäckenbotten. Svårigheter att gå, svullnad på grund av vätskeansamling (ödem), tryckkänsla över bröstet, stelhet, sjukdomskänsla, trötthet, feber. Smärta, förhårdnad eller rodnad vid injektionsstället.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Svår allergisk reaktion (svullnad i läppar och struphuvud, andningssvårigheter, nässelutslag). Blodpropp. Lunginflammation, blodpropp i lungorna. Diarré. Muskelvärk, minskad benmassa. Böld vid injektionsstället.


   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Förändringar (QT-förlängning) i EKG (elektrokardiogram).


   Endometrios:

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 användare):

   Inflammation i livmodern. Viktuppgång. Humörsvängningar. Huvudvärk, sömnproblem, yrsel, myrkrypningar, svettning. Blodvallningar, värmekänsla. Ledsmärta, bensmärta, stelhet i skuldrorna. Torrhetskänsla i underlivet.


   Mindre vanliga (förekommer hos färre än 1 av 100 användare):

   Förändringar i blodbilden (ökat antal röda blodkroppar, minskat antal vita blodkroppar och blodplättar, förlängt koagulationstid). Förhöjda värden av fosfor, urinämne, kalcium, kalium, leverenzym, kolesterol och triglycerider i blodet. Nedsatt aptit. Irritation, nedstämdhet, humörförändringar, depression. Domningar i armar och ben, karpaltunnel-syndrom, minskad sexlust. Synstörningar. Tinnitus. Hjärtklappning. Ökat blodtryck. Illamående, kräkningar, buksmärtor, känsla av förstorad buk, diarré, förstoppning, inflammation i munslemhinnan, domningar i läpparna. Acne, torr hud, håravfall, ökad behåring, nagelförändringar, utslag, klåda. stelhet i leder, smärta i ländryggen, minskad benmassa, muskelvärk, bensmärta. Tätare behov av att urinera, obehag vid urinering. Förhöjda nivåer av urinämne i blodet. Oregelbundna blödningar, smärta vid samlag, ökade flytningar, ovariell överstimulering, svullnad eller minskad bröstvävnad. Smärta, förhårdnad och rodnad vid injektionsstället. Trötthet, sjukdomskänsla, obehag i bröstet, vätskeansamling, törst.


   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1000 användare):

   Svår allergisk reaktion (svullnad i läppar och struphuvud, andningssvårigheter, nässelutslag). Blodpropp. Lunginflammation, blodpropp i lungorna. Gulsot. Böld vid injektionsstället.


   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   5. Hur Enanton Depot Dual ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.


   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och på kartongen efter Utg. dat. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är leuprorelinacetat 3,75 mg respektive 11,25 mg.

   Övriga innehållsämnen är:

   Pulver (3,75 mg): gelatin, DL-laktid-glykolid-sampolymer 75:25 mol % och mannitol.

   Pulver (11,25 mg): poly(DL laktid) och mannitol.

   Vätska: mannitol, karmellosnatrium, polysorbat 80, koncentrerad ättiksyra (för pH-justering), vatten för injektionsvätskor.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Den förfyllda sprutan är en tvåkammarspruta med vitt pulver i främre kammaren och klar färglös vätska i bakre kammaren.


   Läkemedlet levereras i förpackningar av kartong innehållande:

   Enanton Depot Dual 3,75 mg

   1 förfylld spruta med tillhörande injektionsnål (25 G). 1 extra injektionsnål med säkerhetshylsa.

   3 förfyllda sprutor med tillhörande injektionsnål (25 G). 1 extra injektionsnål med säkerhetshylsa.


   Enanton Depot Dual 11,25 mg

   1 förfylld spruta med tillhörande injektionsnål (23 G). 1 extra injektionsnål med säkerhetshylsa.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   Tillverkare:

   Orion Corporation, Orion Pharma

   Orionvägen1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   Ombud:

   Orion Pharma AB

   Box 520

   192 05 Sollentuna

   Telefon: 08 – 623 64 40

   e-postadress: info@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2014-12-19


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Enanton Depot Dual 3,75 mg pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. 1 extra injektionsnål med säkerhetshylsa.

   Enanton Depot Dual 11,25 mg pulver och vätska till injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. 1 extra injektionsnål med säkerhetshylsa.

   Speciell instruktion när den extra injektionsnålen med säkerhetshylsa används

   När du vill använda den extra injektionsnålen med säkerhetshylsa måste först den befintliga injektionsnålen på den förfyllda sprutan skruvas av. Därefter sätts den extra nålen dit genom att bestämt trycka och vrida dit den.

   Fortsätt sedan enligt Beredning och administrering punkt 1-6 nedan.

   bild 1

   7 alt. När den extra nålen används

   Håll sprutan upprätt. Dra med motsatt hand säkerhetshylsan nedåt.

   bild2

   Tag sedan med samma hand bort det genomskinliga nålskyddet direkt.

   Fortsätt sedan enligt punkt 8-10.

   bild3

   11. Säkerhetsmekanismen ska aktiveras direkt efter injektionen. Placera din tumme eller pekfinger på den ”uppbyggda” fingeravtryckaren och tryck säkerhetshylsan över nålen tills du hör eller känner att hylsan låses.

   Använd enhandsteknik och vänd nålen från dig själv och andra. För största säkerhet, använd endast den ”uppbyggda” fingeravtryckaren för att aktivera säkerhetshylsan.

   bild4

   Kontrollera att nålen är täckt.

   Kasta genast materialet i godkänd avfallsbehållare.


   Beredning och administrering av injektionsvätskan

   Den förfyllda sprutan är en tvåkammarspruta med vitt pulver i främre kammaren och klar färglös vätska i bakre kammaren. Pulver och vätska ska blandas före användning. Läs och följ nedanstående instruktioner.

   1. För att förbereda för en injektion skruvas den vita kolven fast i injektionssprutan.

   2. Försäkra dig om att nålen är ordentligt fastskruvad på sprutan.

   3. Knacka försiktigt på sprutan så att inga större mängder pulver sitter kvar på kammarens vägg.

   4. Håll sprutan upprätt med injektionsnålens spets uppåt. Tryck långsamt in kolven (under cirka 6-8 sekunder) tills gummiproppen är vid den blå linjen mitt på sprutan och vätskan börjat blandas med pulvret.

   5. Håll sprutan upprätt. Blanda pulvret och vätskan noggrant genom att skaka försiktigt eller rulla sprutan mellan handflatorna så att en jämn suspension erhålles. Suspensionen har ett mjölklikt utseende.

   6. Om pulvret fastnar vid gummiproppen knacka försiktigt med fingret på injektionssprutan.

   7. Håll sprutan upprätt. Dra med motsatt hand upp nålskyddet utan att vrida.

   8. Håll sprutan upprätt. Tryck kolven framåt för att avlägsna all luft ur sprutan.

   9. Injicera hela sprutans innehåll subkutant (t.ex. buk, lår eller glutealregion) direkt efter beredning. Se till att injektionen inte ges i ett blodkärl. Då suspensionen sätter sig mycket snabbt efter beredning ska Enanton Depot Dual blandas och användas omedelbart.

   10. Patienten ska instrueras att inte massera injektionsstället.


   Att tänka på i samband med administrering av Enanton Depot Dual

   Liksom med andra läkemedel som kan komma att administreras kroniskt genom injektion ska injektionsstället periodvis varieras. Då produkten inte innehåller något konserveringsmedel ska suspensionen kasseras om den inte används omedelbart.

   Enanton Depot Dual 3,75 mg innehåller renat gelatin som i sällsynta fall, kan ge chock- och anafylaktiska symtom. Patienten bör därför observeras noga efter administrering av läkemedlet.


   Förvaring och hållbarhet

   Förvaras vid högst 25°C. Får ej frysas. Förvaras i skydd mot kyla.

   Efter beredning ska suspensionen administreras omedelbart.


   Innehavare av försäljningsstillstånd

   Orion Corporation

   Orionvägen 1

   FI-02200 Esbo

   Finland


   Denna bruksanvisning reviderades senast

   2013-01-18


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Enanton® Depot Dual

  Pulver och vätska till injektionsvätska, suspension i förfylld spruta 3,75 mg 3 x 1 styck Förfylld spruta

  • Varunummer: 444549
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  3.269,33 kr

  Jämförspris: 1.089,78 kr / styck

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?