Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   EMADINE

   0,5 mg/ml ögondroppar, lösning
   emedastin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad EMADINE är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE
   3. Hur du använder EMADINE
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur EMADINE ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad EMADINE är och vad det används för

   EMADINE är ett läkemedel som används för att behandla säsongsbunden allergisk konjunktivit i ögat (allergiskt tillstånd i ögat). Det verkar genom att minska intensiteten av den allergiska reaktionen.

   Allergisk konjunktivit. En del ämnen (allergener) som pollen, damm eller djurhår kan orsaka allergiska reaktioner i ögat, vilket ger upphov till klåda, rodnad och svullnad på ytan av ögat.

   Du måste tala med läkare om du inte mår bättre eller om du mår sämre.

   2. Vad du behöver veta innan du använder EMADINE

   Använd inte EMADINE

   • om du är allergisk mot emedastin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Fråga din läkare om råd.

   Varningar och försiktighet

   • Använd inte EMADINE till barn under 3 års ålder.

   • EMADINE rekommenderas inte till patienter över 65 år, eftersom produkten inte studerats i kliniska prövningar på denna åldersgrupp.

   • EMADINE rekommenderas inte till patienter med nedsatt njur- eller leverfunktion.

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder EMADINE.

   Andra läkemedel och EMADINE

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Om du använder andra ögondroppar samtidigt som EMADINE, så följ råden i slutet av avsnitt 3 Hur du använder EMADINE.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Om du upplever tillfällig dimsyn eller obehag efter att du tagit EMADINE bör du vänta tills synen klarnat innan du kör bil eller hanterar maskiner.


   3. Hur du använder EMADINE

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Den rekommenderade dosen för vuxna och barn över 3 år: En droppe i ögat, två gånger dagligen.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Använd EMADINE bara för att droppa i ögonen.

   1. 1

   2. 2

   3. 3

   Använd inte en endosbehållare du redan öppnat. Använd inte endosbehållare från en foliepåse som öppnats för mer än en vecka sedan.

   • Ta bort foliepåsen och ta ut kartan med de fem endosbehållarna.

   • Använd inte lösningen om den är grumlig eller om den innehåller partiklar.

   • Håll kartan med den långa platta ytan uppåt och ta bort en endosbehållare genom att dra den mot dig medan du håller i de andra stadigt. Du måste dra isär behållaren där den sitter ihop med de övriga (se figur 1).

   • Behåll den borttagna endosbehållaren. Stoppa tillbaka de andra i foliepåsen.

   • Se till att du har en spegel i närheten och tvätta dina händer.

   • Håll den långa platta änden av endosbehållaren mellan tummen och pekfingret och öppna den genom att vrida av toppen i andra änden (se figur 2).

   • Luta huvudet bakåt. Dra ner det undre ögonlocket med ett rent finger, så att det bildas en ”ficka” mellan ögat och ögonlocket. Droppen ska hamna här.

   • Håll endosbehållaren mellan tummen och fingrarna med den öppna änden nedåt.

   • Placera spetsen på endosbehållaren nära ögat. Använd spegeln om det underlättar.

   • Rör inte ögat, ögonlocket, omgivande vävnad eller andra ytor med endosbehållarens spets - det kan förorena innehållet i flaskan.

   • Tryck lätt på endosbehållaren för att frigöra en droppe så att den faller ner i fickan mellan ögat och ögonlocket (se figur 3).

   • Om din läkare föreskrivit att båda ögonen ska behandlas ska du nu upprepa stegen ovan för det andra ögat. Använd samma endosbehållare.

   • Kasta bort endosbehållaren och eventuellt kvarvarande lösning genast.

   • Kasta bort oanvända endosbehållare en vecka efter att du öppnat en foliepåse, även om endosbehållarna fortfarande är slutna.

   Om du oavsiktligt svalt EMADINE eller injicerat det, så kontakta en läkare genast. Det kan påverka din puls.

   Om en droppe missar ögat försök igen.

   Om du använt för stor mängd av EMADINE

   Om du har använt för stor mängd av EMADINE, så spola bort allt, helst med steril koksaltlösning eller med ljummet vatten om inte koksaltlösning finns tillgängligt. Tillför inte fler droppar förrän det är dags för nästa dos.

   Om du har glömt att använda EMADINE

   Om du har glömt att använda EMADINE, ta en droppe så snart du kommer på det och gå sedan tillbaka till ditt normala schema. Ta inte en dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du använder andra ögondroppar bör du vänta minst 10 minuter mellan EMADINE och de andra dropparna. Ögonsalvor ska användas sist.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Du kan oftast fortsätta ta dropparna om inte biverkningarna är allvarliga. Om du är orolig så tala med läkare eller apotekspersonal.

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • Effekter i ögat: Ögonsmärta, ögonklåda, ögonrodnad.

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • Effekter i ögat: Korneala sjukdomar, onormal känsla i ögat, ökad tårproduktion, trötta ögon, ögonirritation, dimsyn, korneal missfärgning, torra ögon.

   • Allmänna biverkningar: Huvudvärk, sömnproblem, sinushuvudvärk, dålig smak i munnen, utslag.

   Okänt(frekvensen kan inte bestämmas från tillgängliga uppgifter)

   • Allmänna biverkningar: Ökad hjärtfrekvens.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur EMADINE ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Använd inte EMADINE efter utgångsdatumet (EXP.) som finns på kartongen, foliepåsen och endosbehållaren.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Du måste kasta endosbehållarna så snart du använt dem. När en foliepåse öppnats måste oanvända endosbehållare kastas en vecka efter att du först öppnade påsen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   Den aktiva substansen är emedastin 0,5 mg/ml som difumarat.

   Övriga innehållsämnen är trometamol, natriumklorid, hypromellos, renat vatten. Små mängder saltsyra eller natriumhydroxid tillsätts ibland för att hålla surhetsgraden normal.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   EMADINE är en vätska (lösning) som tillhandahålls i endosbehållare av plast som innehåller 0,35 ml. En foliepåse innehåller fem endosbehållare. EMADINE finns i förpackningar innehållande 30 eller 60 endosbehållare. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Novartis Europharm Limited

   Vista Building

   Elm Park, Merrion Road

   Dublin 4

   Irland

   Tillverkare

   S.A. Alcon-Couvreur N.V.

   Rijksweg 14

   B-2870 Puurs

   Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/Belgique/Belgien

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Lietuva

   SIA "Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

   Tel: +370 5 269 16 50

   България

   Novartis Bulgaria EOOD

   Тел.: +359 2 489 98 28

   Luxembourg/Luxemburg

   Novartis Pharma N.V.

   Tél/Tel: +32 2 246 16 11

   Česká republika

   Novartis s.r.o.

   Tel: +420 225 775 111

   Magyarország

   Novartis Hungária Kft.

   Tel.: +36 1 457 65 00

   Danmark

   Novartis Healthcare A/S

   Tlf: +45 39 16 84 00

   Malta

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +356 2122 2872

   Deutschland

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +49 911 273 0

   Nederland

   Novartis Pharma B.V.

   Tel: +31 26 37 82 111

   Eesti

   SIA Novartis Baltics Eesti filiaal

   Tel: +372 66 30 810

   Norge

   Novartis Norge AS

   Tlf: +47 23 05 20 00

   Ελλάδα

   Novartis (Hellas) A.E.B.E.

   Τηλ: +30 210 281 17 12

   Österreich

   Novartis Pharma GmbH

   Tel: +43 1 86 6570

   España

   Novartis Farmacéutica, S.A.

   Tel: +34 93 306 42 00

   Polska

   Novartis Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 375 4888

   France

   Novartis Pharma S.A.S.

   Tél: +33 1 55 47 66 00

   Portugal

   Novartis Farma - Produtos Farmacêuticos, S.A.

   Tel: +351 21 000 8600

   Hrvatska

   Novartis Hrvatska d.o.o.

   Tel. +385 1 6274 220

   România

   Novartis Pharma Services Romania SRL

   Tel: +40 21 31299 01

   Ireland

   Novartis Ireland Limited

   Tel: +353 1 260 12 55

   Slovenija

   Novartis Pharma Services Inc.

   Tel: +386 1 300 75 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 7000

   Slovenská republika

   Novartis Slovakia s.r.o.

   Tel: + 421 2 5542 5439

   Italia

   Novartis Farma S.p.A.

   Tel: +39 02 96 54 1

   Suomi/Finland

   Novartis Finland Oy

   Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

   Κύπρος

   Novartis Pharma Services Inc.

   Τηλ: +357 22 690 690

   Sverige

   Novartis Sverige AB

   Tel: +46 8 732 32 00

   Latvija

   SIA “Novartis Baltics”

   Tel: +371 67 887 070

   United Kingdom

   Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

   Tel: +44 1276 698370


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-23


   Övriga informationskällor

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Emadine

  Ögondroppar, lösning i endosbehållare 0,5 mg/ml 60 styck Endosbehållare

  • Varunummer: 008907
  • Tillverkare: Novartis Sverige AB

  354,77 kr

  Jämförpris: 5,91 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?