Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   elmiron

   100 mg kapsel, hård
   pentosanpolysulfatnatrium

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad elmiron är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder elmiron
   3. Hur du använder elmiron
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur elmiron ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad elmiron är och vad det används för

   elmiron är ett läkemedel som innehåller den aktiva substansen pentosanpolysulfatnatrium. När du har tagit läkemedlet utsöndras det i urinen och sätter sig på urinblåsans insida för att bilda ett skyddande skikt. elmiron används hos vuxna för att behandla interstitiell cystit som kännetecknas av många små blödningar eller tydliga skador i urinblåsans vägg samt måttlig till svår smärta och ett behov av att kissa ofta.

   2. Vad du behöver veta innan du använder elmiron

   Använd inte elmiron

   Ta inte elmiron om du

   • är allergisk mot pentosanpolysulfatnatrium eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6),

   blöder (annat än vid menstruation)

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar elmiron om du

   • måste opereras,

   • har en störning som påverkar blodets koagulering eller en ökad blödningsrisk, t.ex. om du tar ett läkemedel som hämmar koagulering av blodet,

   • någonsin haft ett minskat antal blodplättar på grund av ett läkemedel som kallas heparin,

   • har nedsatt lever- eller njurfunktion.

   Barn och ungdomar

   elmiron rekommenderas inte för barn under 18 år eftersom säkerheten och effektiviteten inte har fastställts för den här gruppen.

   Andra läkemedel och elmiron

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel. Det är särskilt viktigt att du informerar läkare eller apotekspersonal om du använder läkemedel som förhindrar blodets förmåga till koagulering, till exempel smärtstillande läkemedel som minskar blodets förmåga till koagulering.

   Graviditet, amning och fertilitet

   elmiron bör inte användas under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   elmiron har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.


   3. Hur du använder elmiron

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   1 kapsel, 3 gånger dagligen

   Läkaren kommer att bedöma hur du svarar på elmiron var sjätte månad.

   Hur du tar kapslarna

   Svälj kapslarna hela med ett glas vatten, minst 1 timme före eller 2 timmar efter en måltid.

   Om du använt för stor mängd av elmiron

   Informera läkaren om du har tagit för många kapslar. Sluta ta elmiron om du får biverkningar, tills de upphör.

   Om du har glömt att använda elmiron

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för den glömda dosen. Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Biverkningar med följande frekvenser har observerats:

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • infektioner, influensa

   • huvudvärk, ryggsmärta

   • yrsel

   • illamående, dålig matsmältning, diarré, ont i magen, utspänd buk

   • blödning från ändtarmen

   • vätskeansamling i armar eller ben

   • håravfall

   • svaghet, bäckensmärtor (nedre delen av buken)

   • behov av att kissa oftare än vanligt

   • onormal leverfunktion

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • brist på blodplättar, röda eller vita blodkroppar

   • blödning, inklusive små blödningar under huden

   • störning som påverkar blodets koagulering

   • allergiska reaktioner, ökad ljuskänslighet

   • brist på aptit, viktökning eller viktminskning

   • svåra humörsvängningar eller depression

   • ökad svettning, sömnlöshet

   • rastlöshet

   • onormala sinnesförnimmelser såsom stickningar, sveda eller domningar

   • tårbildning, nedsatt syn (amblyopi)

   • tinnitus (ringningar i öronen)

   • andningssvårigheter

   • dålig matsmältning, kräkningar, gaser, svårigheter att tömma tarmen

   • sår i munnen

   • hudutslag, förstorade leverfläckar

   • led- eller muskelsmärta

   Ingen känd frekvens: kan inte beräknas från tillgängliga data

   • störning av blodets förmåga till koagulering allergiska reaktioner

   • onormal leverfunktion

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur elmiron ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   • burk Används före utgångsdatum som anges på etiketten och kartongen efter ”Utg.dat.” eller ”EXP”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Tillslut flaskan väl. Fuktkänsligt. Används inom 45 dagar efter första öppnandet. Gör dig av med eventuella överblivna kapslar när den perioden är till ända.

   • blister Används före utgångsdatum som anges på kartongen och blisterförpackningen efter ”Utg.dat.”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 30°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen om hur du kastar läkemedel som du inte längre har användning för. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är pentosanpolysulfatnatrium. En hård kapsel innehåller 100 mg pentosanpolysulfatnatrium.

   • De andra ingredienserna är mikrokristallin cellulosa, magnesiumstearat, gelatin, titandioxid (E171).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   De hårda kapslarna är vita och ogenomskinliga, ligger i en plastburk med barnskyddande förslutning eller i blisterförpackningar av plast/aluminium och är förpackade i en kartong. Varje kartong innehåller 90 kapslar.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   bene-Arzneimittel GmbH

   Herterichstrasse 1 - 3

   D-81479 München

   tfn: +49 (0)89 749870

   Fax: +49 (0)89 74987142

   e-post: contact@bene-arzneimittel.de

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   FI, SE

   Navamedic AB,

   Krokslätts Parkgata 4,

   PO Box 24032,

   S-400 22 Göteborg, Sverige,

   Puh/Tel: +46 (0)31 3351190,

   infose@navamedic.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   16.11.2018


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  elmiron

  Kapsel, hård 100 mg 90 styck Burk

  • Varunummer: 102974
  • Tillverkare: Navamedic AB

  5.248,25 kr

  Jämförpris: 58,31 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?