Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Eldepryl

   5 mg och 10 mg tabletter
   Selegilin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.Den innehåller information som är viktig för dig.

   -Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Eldepryl är och vad det används för
   Vad du behöver veta innan du tar Eldepryl
   3. Hur du tar Eldepryl
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Eldepryl ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Eldepryl är och vad det används för

   Eldepryl är ett läkemedel för behandling av Parkinsons sjukdom. Det kan användas ensamt i tidig fas av sjukdomen eller senare tillsammans med läkemedel som innehåller levodopa eller annan parkinsonbehandling. Läkemedel som innnehåller levodopa ges till de flesta patienter med Parkinsons sjukdom.

   Eldepryl lindrar parkinsonsymtom i tidig fas av sjukdomen och förlänger tiden tills det är nödvändigt att starta behandling med levodopa. Hos patienter med nyligen diagnostiserad sjukdom kommer en kombination av Eldepryl och levodopa fördröja utvecklingen av sjukdomen. I ett senare skede, när Eldepryl används som tillägg till levodopa, förlänger Eldepryl effekten av levodopa. Detta gör det möjligt att minska dosen levodopa.

   Vad du behöver veta innan du tar Eldepryl

   Ta inte Eldepryl:

   - om du är allergisk mot selegilin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   - om du har ett aktivt tolvfingertarm- eller magsår

   - i kombination med:

   - vissa medel mot depression s k selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI)

   - vissa medel mot depression s k serotonin-noradrenalinåterupptagshämmare (SNRI)

   (venlafaxin)

   - tricykliska antidepressiva läkemedel

   - sympatomimetika (läkemedel som verkar på de sympatiska nervsystemet)

   -monoaminooxidashämmare (MAO-hämmare) t ex linezolid

   - opioider (petidin).

   Varningar och försiktighet

   om du har:

   - haft magsår

   - instabilt högt blodtryck

   - hjärtarrytmier

   - allvarlig kärlkramp (angina pectoris)

   - kraftigt nedsatt leverfunktion

   - kraftigt nedsatt njurfunktion

   - psykos.

   Hos patienter med Parkinsons sjukdom som behandlas med dopaminagonister och annan dopaminerg behandling såsom selegilin har impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som sjukligt spelberoende, ökad libido, ökad sexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar rapporterats.

   Andra läkemedel och Eldepryl

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Läkemedel som inte ska användas tillsammans med Eldepryl:

   Effekten av behandlingen kan påverkas om Eldepryl kombineras med petidin, ett starkt smärtstillande läkemedel som ofta används vid kirurgiska ingrepp. Om du skall genomgå ett kirurgiskt ingrepp bör tu tala om för läkaren att du tar Eldepryl.

   Eldepryl skall inte tas tillsammans med sympatomimetika (läkemedel som verkar på det sympatiska nervsystemet).

   Eldepryl kan också förstärka effekten av vissa läkemedel som används för behandling av depression.

   Detta gäller så kallade tricykliska antidepressiva, serotoninåterupptagshämmare (SSRI) ock serotoninnoradrenalinåterupptagshämmare (SNRI). Om du behandlas för depression är det mycket viktigt att du berättar för din läkare att du också tar Eldepryl.

   Eldepryl kan påverka effekten av så kallade MAO-hämmare(monoaminooxidashämmare) och samtidig användning ska undvikas.

   Smärtstillande läkemedel som innehåller tramadol kan påverka effekten av Eldepryl och ska inte kombineras med Eldepryl.

   Läkemedel som kan kräva dosanpassning av läkaren:

   Dopamin, som används vid chocktillstånd och allvarlig hjärtsjukdom skall användas med försiktighet vid anvädning av Eldepryl.

   Tala med din läkare om du använder p-piller. Dessa kan förstärka effekten av Eldepryl.

   Samtidig anvädndning av Eldepryl och läkemedel som innehåller digitalis och antikoagulantia (blodförtunnande) kräver noggrann övervakning och extra försiktighet.

   Eldepryl med mat, dryck och alkohol

   Vid samtidig behandling med moklobemid (MAO-hämmare för depression) ska du undvika tyraminrik föda, såsom lagrad ost och jästprodukter. Alkohol bör undvikas när man använder Eldepryl.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   Begränsad erfarenhet av användning under graviditet. Eldepryl bör inte användas under graviditet.

   Okänt om selegilin går över i modersmjölk. Eldepryl bör inte användas under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eldepryl kan orsaka yrsel och därmed påverka förmågan att köra bil eller använda maskiner. Om du upplever yrsel vid bruk av Eldepryl bör du undvika att köra bil eler använda maskiner.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för

   vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   3. Hur du tar Eldepryl

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Vanlig dos för vuxna: som engångsdos på morgonen: 1 tablett à 10 mg eller 2 tabletter à 5 mg.

   Vanlig dos vid kombinationsbehandling med andra parkinsonmediciner:

   1-2 tabletter à 5 mg (1 tablett à 10 mg) kan tas som engångsdos på morgonen eller delas upp på morgon- och lunchdos.

   Om du använt för stor mängd av Eldepryl

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel, kontakta alltid läkare, sjukhus eller

   Giftinformationscentralen (tfn 112).

   Om du har glömt att använda Eldepryl

   Om du glömmer att ta en tablett, ta den så snart du kommer ihåg. Har det gått mer än 12 timmar sedan du skulle ta tabletten skall den inte tas utan fortsätt med nästa tablett som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Eldepryl orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   Yrsel, ofrivilliga rörelser, muntorrhet, illamående, övergående och/eller lätt förhöjda levervärden kan förekomma, förvirring, ångest, hallucinationer, psykiska reaktioner, huvudvärk, långsam hjärtrytm.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   Humörsvängningar, snabb hjärtrytm, muntorrhet, lätta övergående sömnstörningar.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   Hudutslag, rastlöshet, svårigheter att kasta vatten, sjunkande blodtryck vid lägesförändring.

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   Impulskontrollstörningar och tvångsmässigt beteende som patologiskt spelberoende, ökad libido, hypersexualitet, hetsätande, tvångsmässigt köpbeteende och olika upprepande tvångshandlingar, urinretention.

   I kombination med levodopa:

   Eldepryl ökar effekten av levodopa och gör att biverkningarna av levodopa kan förstärkas. De vanligaste av dessa är rastlöshet, onormala rörelser, förvirring, hallucinationer, lågt blodtryck (yrsel när man reser sig upp), och oregelbunden hjärtrytm. Biverkningarna försvinner oftast när levodopadosen minskas.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. Hur Eldepryl ska förvaras

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn. Förvaras vid högst 25 C.

   Används före utgångsdatum som finns på förpackningen.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är selegilin. Tabletterna innehåller 5 mg respektive 10 mg

   selegilinhydroklorid.

   - Övriga innehållsämnen är mannitol, magnesiumstearat, povidon, mikrokristallin cellulosa och majsstärkelse.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   5 mg: Tabletterna är vita, runda, kupade, diameter 6 mm.

   Plastburk med 100 tabletter.

   10 mg: Tabletterna är vita, runda, kupade med skåra, diameter 8 mm.

   Plastburk med 100 tabletter.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Tillverkare

   Orion Corporation Orion Pharma

   Joensuunkatu 7

   FI-24100 Salo

   Finland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta lokal företrädare:

   Orion Pharma AB, Danderyd, medinfo@orionpharma.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-04-26


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eldepryl®

  Tablett 10 mg 100 styck Burk

  • Varunummer: 476192
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  484,85 kr

  Jämförpris: 4,85 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?