Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Du kan hjälpa till genom att rapportera de biverkningar du eventuellt får. Information om hur du rapporterar biverkningar finns i slutet av avsnitt Biverkningar.


   Bipacksedel: Information till användaren

   Eklira Genuair

   322 mikrogram inhalationspulver
   Aklidinium (aklidiniumbromid)
   laktosmonohydrat

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Eklira Genuair är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Eklira Genuair
   3. Hur du använder Eklira Genuair
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Eklira Genuair ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Eklira Genuair är och vad det används för

   Vad Eklira Genuair är
   Den aktiva substansen i Eklira Genuair är aklidiniumbromid som tillhör en grupp läkemedel som kallas bronkvidgande. Bronkvidgande läkemedel gör att luftvägarna slappnar av och hjälper till att hålla bronkiolerna öppna. Eklira Genuair är en torrpulverinhalator som använder din andning för att leverera läkemedlet direkt till lungorna. Detta gör det lättare för patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL) att andas.


   Vad Eklira Genuair används för
   Eklira Genuair används för att hjälpa till att öppna luftvägarna och lindra symtom på KOL, en allvarlig och långvarig lungsjukdom som karakteriseras av andningssvårigheter. Regelbunden användning av Eklira Genuair kan hjälpa dig när du har pågående andfåddhet som förknippas med din sjukdom och hjälper dig att minimera effekterna av sjukdomen i ditt vardagliga liv.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Eklira Genuair

   Använd inte Eklira Genuair

   • om du är allergisk mot aklidiniumbromid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Eklira Genuair.

   • om du nyligen har haft hjärtproblem

   • om du ser en gloria runt lampor eller färgbilder (glaukom)

   • om du har förstorad prostata, problem med att urinera eller en blockering i urinblåsan.

   Eklira Genuair används för underhållsbehandling och bör inte användas för att behandla ett plötsligt anfall av andfåddhet eller väsande andning. Om dina KOL‑symtom (andfåddhet, väsande andning, hosta) inte blir bättre eller blir sämre ska du ta kontakt med och rådfråga din läkare så fort som möjligt.


   Muntorrhet, som har observerats med läkemedel liknande Eklira Genuair kan, om du använder läkemedlet under lång tid associeras med karies. Var därför noggrann med munhygienen.


   Sluta ta Eklira Genuair och sök läkarvård omedelbart:

   • om du får tryck över bröstet, hostar, får väsande andning eller blir andfådd precis efter att du tagit läkemedlet. Detta kan vara tecken på ett tillstånd som kallas bronkospasm.

   Barn och ungdomar

   Eklira Genuair får inte användas av barn eller ungdomar under 18 år.

   Andra läkemedel och Eklira Genuair

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.


   Meddela din läkare om du har tagit eller tar liknande läkemedel för andningsproblem, t.ex. läkemedel som innehåller tiotropium eller ipratropium. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker. Användning av Eklira Genuair med dessa läkemedel rekommenderas inte.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar detta läkemedel. Du ska inte använda Eklira Genuair om du är gravid eller ammar om inte din läkare har sagt att du ska göra det.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Eklira Genuair har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner. Läkemedlet kan förorsaka huvudvärk eller dimsyn. Kör inga fordon och använd inga maskiner förrän huvudvärken försvunnit och synen blivit normal igen.

   Eklira Genuair innehåller laktos

   Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du använder Eklira Genuair

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Rekommenderad dos är en inhalation två gånger dagligen, på morgonen och kvällen.

   Effekterna av Eklira Genuair varar i 12 timmar; därför bör du försöka använda din Eklira Genuair‑inhalator vid samma tid varje morgon och kväll. Detta säkerställer att det finns tillräckligt med läkemedel i kroppen för att hjälpa dig att andas lättare under hela dagen och natten. Det hjälper dig även att komma ihåg att använda den.


   Den rekommenderade dosen kan användas för äldre patienter och för patienter med nedsatt njur‑ eller leverfunktion. Inga dosjusteringar behövs.

   KOL är en långvarig sjukdom och därför rekommenderas att Eklira Genuair används varje dag, två gånger dagligen, och inte endast när du upplever andningsproblem eller andra symtom på KOL.


   Så här använder du läkemedlet

   Detta läkemedel är avsett att inhaleras.


   Se avsnitt 7 i slutet av bipacksedeln för anvisningar om hur man använder Genuair‑inhalatorn. Kontakta din läkare eller apotekspersonal om du är osäker på hur du ska använda Eklira Genuair.

   Du kan använda Eklira Genuair när som helst före eller efter mat eller dryck.

   Om du har tagit för stor mängd av Eklira Genuair

   Om du råkar ta en större dos av Eklira Genuair än vad som ordinerats ska du kontakta din läkare eller apotekspersonal.

   Om du har glömt att använda Eklira Genuair

   Om du glömmer en dos av Eklira Genuair ska du inhalera dosen så snart du kommer ihåg. Om det nästan är tid för din nästa dos ska du dock hoppa över den glömda dosen.

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Eklira Genuair

   Detta läkemedel är avsett för långvarig användning. Om du vill avsluta behandlingen ska du först tala med din läkare, eftersom dina symtom kan försämras.


   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allergiska reaktioner är sällsynta men kan inträffa (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare). Sluta använda läkemedlet och kontakta genast din läkare om du får svullnader i ansiktet, halsen, läpparna eller tungan (med eller utan svårigheter att andas eller svälja), yrsel eller svimning, snabbare puls eller om du får kraftigt kliande utslag på huden (nässelutslag) eftersom detta kan vara symtom på en allergisk reaktion.


   Följande biverkningar kan förekomma vid användning av Eklira Genuair:

   Vanliga: förekommer hos 1 av 10 personer

   • Huvudvärk

   • Bihåleinflammation (sinuit)

   • Vanlig förkylning (nasofaryngit)

   • Hosta

   • Diarré


   Mindre vanliga: förekommer hos 1 av 100 personer

   • Muntorrhet

   • Heshet (dysfoni)

   • Snabbare hjärtslag (takykardi)

   • Svårt att tömma blåsan (urinretention)

   • Dimsyn

   • Hudutslag

   • Hudklåda


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Eklira Genuair ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn‑ och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på inhalatoretiketten och kartongen efter ”Utg.dat”.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Förvara inhalatorn inuti påsen tills användningsperioden börjar.


   Använd inom 90 dagar efter att påsen öppnats.

   Använd inte detta läkemedel om du märker att förpackningen är skadad eller visar tecken på manipulering.


   Efter att du har tagit den sista dosen ska inhalatorn kasseras. Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är aklidiniumbromid. Varje levererad dos innehåller 375 mikrogram aklidiniumbromid motsvarande 322 mikrogram aklidinium.

   • Övriga innehållsämnen är laktosmonohydrat (se avsnitt 2 ” Eklira Genuair innehåller laktos”).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Eklira Genuair är ett vitt eller nästan vitt pulver.
   Genuair‑inhalatorenheten är vit med en inbyggd dosindikator och en grön doseringsknapp.

   Munstycket är täckt med ett avtagbart, grönt lock. Den levereras i en plastpåse.


   Förpackningsstorlekar som levereras:
   Kartong innehållande 1 inhalator med 30 doser.
   Kartong innehållande 1 inhalator med 60 doser.
   Kartong innehållande 3  inhalatorer med vardera 60 doser.


   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   AstraZeneca AB

   SE-151 85 Södertälje

   Sverige


   Tillverkare
   Industrias Farmacéuticas Almirall, S.L.
   Ctra. Nacional II, Km. 593
   08740 Sant Andreu de la Barca, Barcelona
   Spanien


   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België/ Belgique/ Belgien

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tel: +32 2 370 48 11

   Lietuva

   UAB AstraZeneca Lietuva

   Tel: +370 5 2660550

   България

   АстраЗенека България ЕООД

   Тел.: +359 (2) 44 55 000

   Luxembourg/ Luxemburg

   AstraZeneca S.A./N.V.

   Tél/Tel: +32 2 370 48 11

   Česká republika

   AstraZeneca Czech Republic s.r.o.


   Tel: +420 222 807 111

   Magyarország

   AstraZeneca Kft.

   Tel.: +36 1 883 6500

   Danmark

   AstraZeneca A/S


   Tlf: +45 43 66 64 62

   Malta

   Associated Drug Co. Ltd

   Tel: +356 2277 8000

   Deutschland

   AstraZeneca GmbH


   Tel: +49 41 03 7080

   Nederland

   AstraZeneca BV


   Tel: +31 79 363 2222

   Eesti

   AstraZeneca

   Tel: +372 6549 600

   Norge

   AstraZeneca AS


   Tlf: +47 21 00 64 00

   Ελλάδα

   AstraZeneca A.E.


   Τηλ: +30 2 106871500

   Österreich

   AstraZeneca Österreich GmbH


   Tel: +43 1 711 31 0

   España

   AstraZeneca Farmacéutica Spain, S.A.


   Tel: +34 91 301 91 00

   Polska

   AstraZeneca Pharma Poland Sp. z o.o.

   Tel.: +48 22 245 73 00

   France

   AstraZeneca

   Tél: +33 1 41 29 40 00

   Portugal

   AstraZeneca Produtos Farmacêuticos, Lda.

   Tel: +351 21 434 61 00

   Hrvatska

   AstraZeneca d.o.o.

   Tel: +385 1 4628 000

   România

   AstraZeneca Pharma SRL

   Tel: +40 21 317 60 41

   Ireland

   A. Menarini Pharmaceuticals Ireland Ltd

   Tel: +353 1 284 6744

   Slovenija

   AstraZeneca UK Limited

   Tel: +386 1 51 35 600

   Ísland

   Vistor hf.

   Sími: +354 535 70 00

   Slovenská republika

   AstraZeneca AB, o.z.


   Tel: +421 2 5737 7777

   Italia

   AstraZeneca S.p.A.


   Tel: +39 02 9801 1

   Suomi/Finland

   AstraZeneca Oy


   Puh/Tel: +358 10 23 010

   Κύπρος

   Αλέκτωρ Φαρµακευτική Λτδ


   Τηλ: +357 22490305

   Sverige

   AstraZeneca AB


   Tel: +46 8 553 26 000

   Latvija

   SIA AstraZeneca Latvija

   Tel: +371 67377100

   United Kingdom

   AstraZeneca UK Ltd


   Tel: +44 1582 836 836


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-04-21.


    

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.

   7. Genuair-inhalatorn: bruksanvisning

   Detta avsnitt innehåller information om hur du använder din Genuair‑inhalator. Om du har några frågor om hur du ska använda inhalatorn ska du fråga din läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om råd.


   Läs hela bruksanvisningen innan du använder Genuair‑inhalatorn.


   Bekanta dig med Eklira Genuair: Ta ut Genuair‑inhalatorn ur påsen och bekanta dig med dess delar.


   Bekanta dig med inhalatorn


   Hur du använder Eklira Genuair


   Sammanfattning


   Vid användning av Genuair-inhalatorn måste du utföra 2 steg efter att du har tagit bort skyddslocket:

   Steg 1 - Tryck ned och SLÄPP den gröna knappen och andas ut helt, bort från inhalatorn.

   Steg 2 - Slut läpparna tätt runt munstycket och andas in KRAFTIGT och DJUPT genom inhalatorn.


   Kom ihåg att sätta tillbaka skyddslocket efter användning


   Komma igång


   • Innan du använder Genuair första gången måste du riva upp den förseglade påsen längs skåran och ta ut inhalatorn.


   • Ta bort skyddslocket precis innan du ska ta en dos av medicinen genom att trycka lätt på pilarna som är markerade på varje sida och dra locket utåt (se bild 1).


   Tryck lätt på pilarna som är markerade på varje sida och dra locket utåt

   • Se efter så att munstycket inte blockeras av något.


   • Håll Genuair‑inhalatorn horisontellt med munstycket mot dig och den gröna knappen riktad rakt uppåt (se bild 2).


   Håll den gröna knappen riktad rakt uppåt

   STEG 1: TRYCK ned den gröna knappen så långt det går och SLÄPP den (se bild 3 och 4).


   FORTSÄTT INTE ATT HÅLLA DEN GRÖNA KNAPPEN NEDTRYCKT.


   Tryck den gröna knappen ända ned och släpp

   Stanna upp och kontrollera: försäkra dig om att dosen är klar för inhalation


   • Försäkra dig om att det färgade kontrollfönstret har ändrats till grönt (se bild 5).


   • Det gröna kontrollfönstret bekräftar att din medicin är klar för inhalation.


   Det gröna kontrollfönstret bekräftar att din medicin är klar för inhalation.

   OM DET FÄRGADE KONTROLLFÖNSTRET FÖRBLIR RÖTT SKA DU TRYCKA OCH SLÄPPA EN GÅNG TILL (SE STEG 1).


   • Andas ut helt och hållet innan du för inhalatorn till munnen. Andas inte ut genom inhalatorn.


   STEG 2: Slut läpparna tätt runt munstycket på Genuair‑inhalatorn och andas in KRAFTIGT och DJUPT genom munstycket (se bild 6).


   Detta kraftiga och djupa andetag suger ut medicinen ur inhalatorn och in i lungorna.


   Slut läpparna tätt runt munstycket och andas in kraftigt och djupt genom munnen. Håll inte den gröna knappen nedtryckt.

   • KLICKET” som du hör när du inhalerar är en signal på att du använder Genuair‑inhalatorn på rätt sätt.

   • Fortsätt att andas in även efter att du har hört inhalatorn ”KLICKA” för att vara säker på att du får i dig hela dosen.

   • Ta bort Genuair‑inhalatorn från munnen och håll andan så länge det inte känns obekvämt och andas sedan sakta ut genom näsan.


   OBS! En del patienter kan känna en svag söt eller något bitter smak, beroende på den enskilda patienten, när de inhalerar medicinen. Ta inte en extra dos om du inte känner någon smak efter inhaleringen.


   Stanna upp och kontrollera: försäkra dig om att du inhalerat korrekt


   • Kontrollera att kontrollfönstret har blivit rött (se bild 7). Det bekräftar att du har inhalerat hela dosen på rätt sätt.


   Kontrollera att kontrollfönstret har blivit rött

   OM DET FÄRGADE KONTROLLFÖNSTRET FORTFARANDE ÄR GRÖNT SKA DU ANDAS IN KRAFTIGT OCH DJUPT GENOM MUNSTYCKET EN GÅNG TILL (SE STEG 2).


   • Om fönstret fortfarande inte ändras till rött har du kanske glömt att släppa den gröna knappen innan du inhalerade eller inte andats in på rätt sätt. Försök igen om detta händer.

   Försäkra dig om att du har SLÄPPT den gröna knappen och ta ett KRAFTIGT och djupt andetag genom munstycket.


   OBS! Om du inte lyckas inhalera på rätt sätt efter flera försök ska du rådfråga din läkare.


   • När fönstret väl har blivit rött ska du sätta tillbaka skyddslocket genom att trycka tillbaka det över munstycket (se bild 8).


   Sätt tillbaka skyddslocket


   När behöver du skaffa en ny Genuair‑inhalator?


   • Genuair‑inhalatorn har en dosindikator som visar på ett ungefär hur många doser som finns kvar i inhalatorn. Dosindikatorn flyttar sig sakta nedåt och visas i intervaller om 10 (60, 50, 40, 30, 20, 10, 0) (se bild A). Varje Genuair‑inhalator ger minst 30 eller 60 doser beroende på förpackningsstorleken.


   När en streckad röd markering syns i dosindikatorn (se bild A) betyder det att du snart har tagit den sista dosen och att du behöver en ny Genuair‑inhalator.


   När en streckad röd markering syns i dosindikatorn behöver du snart en ny inhalator.


   OBS! Om din Genuair‑inhalator verkar vara skadad eller om du tappar bort skyddslocket ska du byta ut inhalatorn. Du BEHÖVER INTE rengöra din Genuair‑inhalator. Om du ändå vill rengöra den ska du torka av utsidan av munstycket med en torr pappersnäsduk eller hushållspapper. Använd ALDRIG vatten för att rengöra Genuair‑inhalatorn eftersom det kan skada medicinen.


   Hur vet du om din Genuair‑inhalator är tom?


   • När 0 (noll) visas mitt i dosindikatorn ska du fortsätta att ta eventuella återstående doser i Genuair‑inhalatorn.


   • När den sista dosen förberetts för inhalation återgår den gröna knappen inte till sitt fulla övre läge, utan låses i ett mittenläge (se bild B). Trots att den gröna knappen har låsts kan du ändå ta den sista dosen. Därefter kan Genuair‑inhalatorn inte användas längre utan du ska börja med en ny Genuair‑inhalator.


   När den sista dosen förberetts för inhalation återgår den gröna knappen inte till sitt fulla övre läge, utan låses i ett mittenläge.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Eklira Genuair

  Inhalationspulver 322 mikrogram 3 x 60 dos(er) Inhalator

  • Varunummer: 112056
  • Tillverkare: AstraZeneca AB

  942,83 kr

  Jämförpris: 5,24 kr / dos(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?