Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   ECALTA

   100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Anidulafungin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad ECALTA är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder ECALTA
   3. Hur du använder ECALTA
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur ECALTA ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad ECALTA är och vad det används för

   ECALTA innehåller den aktiva substansen anidulafungin och ordineras till vuxna för behandling av en typ av svampinfektion i blodet eller i andra inre organ som kallas invasiv candidiasis. Infektionen orsakas av svampceller (jästsvampar) som kallas Candida.

   ECALTA tillhör en grupp läkemedel som kallas echinocandiner. Dessa läkemedel används vid behandling av allvarliga svampinfektioner.

   ECALTA förhindrar normal utveckling av svampcellväggen. Svampceller som har utsatts för ECALTA har ofullständiga eller defekta cellväggar som gör dem ömtåliga eller oförmögna att växa.

   2. Vad du behöver veta innan du använder ECALTA

   Använd inte ECALTA

   • om du är allergisk mot anidulafungin, andra echinocandiner (t.ex. kaspofunginacetat) eller något av övriga innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder ECALTA.

   Din läkare kan besluta sig för att följa dig

   • mera noga avseende din leverfunktion om du får problem med levern under behandlingen.

   • om du får bedövning medan du behandlas med ECALTA avseende tecken på en allergisk reaktion, såsom klåda, väsande/pipande andning, flammig hud

   • avseende tecken på en infusionsrelaterad reaktion, som kan vara utslag, nässelutslag, klåda, rodnad

   • avseende andfåddhet/andningssvårigheter, yrsel eller ostadighetskänsla.


   Barn och ungdomar

   ECALTA ska inte ges till barn under 18 år.

   Andra läkemedel och ECALTA

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Effekten av ECALTA på gravida kvinnor är inte känd. ECALTA är därför inte rekommenderad vid graviditet. Kvinnor i fertil ålder bör använda ett effektivt preventivmedel. Kontakta genast läkaren om du blir gravid medan du behandlas med ECALTA.

   Effekten av ECALTA vid amning är inte känd. Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du behandlas med ECALTA om du ammar.

   Rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du tar något läkemedel.

   ECALTA innehåller fruktos

   Detta läkemedel innehåller fruktos (en typ av socker). Om din läkare har sagt att du är överkänslig mot vissa sockerarter, kontakta din läkare innan du tar detta läkemedel.


   3. Hur du använder ECALTA

   ECALTA kommer alltid att färdigställas och ges av en läkare eller annan sjukvårdspersonal (i slutet av denna bipacksedel i avsnittet som endast är avsett för sjukvårdspersonal kan du läsa mer om hur läkemedlet färdigställs).

   Behandlingen börjar med 200 mg den första dagen (startdos). Den följs av en daglig dos på100 mg (underhållsdos).

   Du kommer att få ECALTA en gång om dagen, genom långsam infusion (dropp) i en ven. Detta tar minst 1,5 timme för underhållsdosen och 3 timmar för startdosen.

   Läkaren bestämmer hur länge du ska behandlas och hur mycket ECALTA du ska få varje dag, och kommer att kontrollera hur du reagerar på behandlingen och hur du mår.

   I allmänhet behandlas du i minst 14 dagar efter sista dagen då Candida påträffats i ditt blod.

   Om du har fått för stor mängd av ECALTA

   Om du är oroad över att du kan ha fått för mycket ECALTA, tala genast med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

   Om du har glömt att använda ECALTA

   Eftersom du kommer att stå under noggrann övervakning när du behandlas med detta läkemedel, är det osannolikt att en dos kan glömmas bort. Tala emellertid med din läkare eller apotekspersonalen om du tror att en dos kan ha blivit bortglömd.

   Du ska inte ges en dubbel dos av din läkare.

   Om du slutar att använda ECALTA

   Det bör inte uppträda några effekter av ECALTA när din läkare har avslutat behandlingen med ECALTA.

   Din läkare kan ordinera ett annat läkemedel efter behandlingen med ECALTA för att fortsätta behandlingen av din svampinfektion eller för att förhindra att svampinfektionen återkommer.

   Om dina tidigare symtom återkommer, tala genast med din läkare eller någon annan i sjukvårdspersonalen.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Vissa av dessa biverkningar kan observeras av din läkare vid kontroll av ditt svar på behandling och ditt sjukdomstillstånd.

   Livshotande allergiska reaktioner som kan inkludera andningssvårigheter med väsande andning eller förvärrande av ett existerande utslag har rapporterats i sällsynta fall vid behandling med ECALTA.

   Allvarliga biverkningar – informera läkare eller annan sjukvårdspersonal omedelbart om något av följande inträffar:

   • Krampanfall

   • Vallningar

   • Utslag, klåda

   • Värmevallningar

   • Nässelfeber

   • Plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

   • Andningssvårigheter

   Ytterligare biverkningar

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • Lågt kaliumvärde i blodet (hypokalemi)

   • Diarré

   • Illamående

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer) är:

   • Krampanfall

   • Huvudvärk

   • Kräkningar

   • Förändrade värden i leverfunktionstester

   • Utslag, klåda

   • Förändrade värden i njurfunktionstester

   • Onormalt gallflöde från gallblåsan till tarmen (gallstas)

   • Högt blodsockervärde

   • Högt blodtryck

   • Lågt blodtryck

   • Plötslig sammandragning av musklerna runt luftvägarna som medför väsande andning och hosta

   • Andningssvårigheter

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer) är:

   • Störningar i blodets förmåga att levra sig

   • Blodvallningar

   • Värmevallningar

   • Magont

   • Nässelfeber

   • Smärta på injektionsstället

   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgänglig data) är:

   • Livshotande allergiska reaktioner

   5. Hur ECALTA ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten. Sista dagen i angiven månad är utgångsdatum.

   Förvaras i kylskåp (2ºC-8ºC).

   Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25ºC i upp till 24 timmar. Infusionslösningen kan förvars vid 25ºC (rumstemperatur) i 48 timmar eller förvaras frusen i åtminstone 72 timmar, och ska ges vid 25ºC (rumstemperatur) inom 48 timmar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är anidulafungin. Varje injektionsflaska med pulver innehåller 100 mg anidulafungin.

   • Övriga innehållsämnen är fruktos, mannitol, polysorbat 80, vinsyra, natriumhydroxid (för justering av pH-värdet) och saltsyra (för justering av pH-värdet).

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   ECALTA är förpackat i en ask, innehållande 1 injektionsflaska med 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   Pulvret är vitt till benvitt.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pfizer Limited, Ramsgate Rd, Sandwich, Kent, CT13 9NJ, Storbritannien

   Tillverkare:

   Pfizer Europe MA EEIG, Boulevard de la Plaine 17, 1050 Bruxelles, Belgien

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   België /Belgique/Belgien

   Lietuva

   Pfizer S.A./N.V. 

   Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

   Pfizer Luxembourg SARL 

   filialas Lietuvoje

   Tel. +3705 2514000

   България 

   Luxembourg/Luxemburg

   Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

   Тел.: +359 2 970 4333

   Pfizer S.A.

   Tél: +32 (0)2 554 62 11

   Česká republika

   Magyarország

   Pfizer s.r.o.

   Tel: +420-283-004-111

   Pfizer Kft.

   Tel. + 36 1 488 37 00

   Danmark

   Malta

   Pfizer ApS

   Tlf: +45 44 20 11 00

   V.J. Salomone Pharma Ltd.

   Tel : +356 21 22 01 74

   Deutschland

   Nederland

   Pfizer Pharma PFE GmbH

   Tel: +49 (0)800 8535555

   Pfizer bv

   Tel: +31 (0)10 406 43 01

   Eesti

   Norge

   Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

   Tel: +372 666 7500

   Pfizer AS

   Tlf: +47 67 52 61 00

   Ελλάδα 

   Österreich

   Pfizer ΕΛΛΑΣ A.E.

   Τηλ.: +30 210 6785 800

   Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

   Tel: +43 (0)1 521 15-0

   España

   Polska

   Pfizer, S.L.

   Tel: +34 91 490 99 00

   Pfizer Polska Sp. z o.o.,

   Tel.: +48 22 335 61 00

   France

   Portugal

   Pfizer 

   Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

   Laboratórios Pfizer, Lda.

   Tel: + 351 214 235 500

   Hrvatska

   România

   Pfizer Croatia d.o.o.

   Tel: +385 1 3908 777

   Pfizer România S.R.L

   Tel: +40 (0)21 207 28 00

   Ireland

   Slovenija

   Pfizer Healthcare Ireland

   Tel: 1800 633 363 (toll free)

   Tel: +44 (0)1304 616161

   Pfizer Luxembourg SARL

   Pfizer, podružnica za svetovanje s področja farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

   Tel: + 386 (0)1 52 11 400

   Ísland

   Slovenská republika

   Icepharma hf., 

   Sími: + 354 540 8000

   Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

   Tel: +421–2–3355 5500

   Italia

   Suomi/Finland

   Pfizer Italia S.r.l.

   Tel: +39 06 33 18 21

   Pfizer Oy

   Puh/Tel: +358(0)9 43 00 40

   Kύπρος

   Sverige 

   Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

   Τηλ: +357 22 817690

   Pfizer AB

   Tel: +46 (0)8 550 52 000

   Latvija

   United Kingdom

   Pfizer Luxembourg SARL

   Filiāle Latvijā

   Tel: +371 670 35 775

   Pfizer Limited

   Tel: +44 (0)1304 616161


   Denna bipacksedel ändrades senast

   04/2019. Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   Följande uppgifter är avsedda endast för hälso- och sjukvårdspersonal och gäller endast injektionsflaska ECALTA 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning för engångsbruk.

   Innehållet i injektionsflaskan ska beredas med vatten för injektionsvätskor och därefter spädas med ENDAST 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos for infusion. Kompatibiliteten för färdigberett ECALTA med intravenösa substanser, tillsatser eller andra läkemedel än 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion har inte fastställts.

   Beredning

   Bered varje injektionsflaska aseptiskt med 30 ml vatten för injektionsvätskor till en koncentration om 3,33 mg/ml. Beredningstiden kan ta upp till 5 minuter. Om partiklar eller missfärgning upptäcks vid efterföljande spädning, ska lösningen kasseras.

   Den beredda lösningen kan förvaras i upp till 25ºC i upp till 24 timmar före ytterligare spädning.

   Spädning och infusion

   Överför aseptiskt innehållet i den färdigberedda injektionsflaskan (flaskorna) till en påse (eller flaska) för intravenöst bruk innehållande antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion, för att uppnå en anidulafunginkoncentration av 0,77 mg/ml. Nedanstående tabell visar de volymer som krävs för varje dos.

   Spädningskrav för administrering av ECALTA

   Dos

   Antal

   flaskor medpulver

   Total färdigbereddvolym

   Infusions-volym A

   Totalinfusions-volym B

   Infusions-hastighet

   Minstadurationstidför infusion

   100 mg

   1

   30 ml

   100 ml

   130 ml

   1,4 ml/min

   90 min

   200 mg

   2

   60 ml

   200 ml26

   260 ml

   1,4 ml/min

   180 min

   A Antingen 9 mg/ml (0,9 %) natriumklorid för infusion eller 50 mg/ml (5 %) glukos för infusion.

   B Infusionslösningens koncentration är 0,77 mg/ml

   Infusionshastigheten ska ej överstiga 1,1 mg/min (likvärdigt med 1,4 ml/min vid beredning och spädning enligt instruktion).

   Parenterala läkemedel ska före administrering inspekteras visuellt för att upptäcka eventuella partiklar eller missfärgning, när lösning och förpackning gör det möjligt. Om partiklar eller missfärgning upptäcks, kassera lösningen.

   Endast för engångsbruk. Ej använt läkemedel och avfall ska kasseras enligt gällande anvisningar.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  ECALTA®

  Pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mg 1 x 1 styck Injektionsflaska

  • Varunummer: 059644
  • Tillverkare: Pfizer AB

  4.244 kr

  Jämförpris: 4.244 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?