Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Dropizol

   10 mg/ml orala droppar, lösning

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel.

   - Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa om den.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare eller farmaceut.

   - Detta läkemedel har ordinerats åt dig personligen. Du bör inte ge det vidare till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.


   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD ÄR DROPIZOL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?
   2. INNAN DU ANVÄNDER DROPIZOL
   3. HUR DU ANVÄNDER DROPIZOL
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. FÖRVARING AV DROPIZOL

   Vad innehåller Dropizol ?

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är: morfin som opiumtinktur

    • 1 ml oral lösning innehåller 1 ml tinktur av Papaver somniferum L., succus siccum (råopium) motsvarande 10 mg morfin.

     1 droppe innehåller 50 mg opiumtinktur motsvarande 0,5 mg (10 mg/ml) vattenfritt morfin.

     1 ml innehåller 19 droppar.

   • Extraktionsmedel: etanol 33 % (v/v)

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Pharmanovia A/S

   Jægersborg Allé 164

   DK-2820 Gentofte

   Danmark

   e-post: info@pharmanovia.com

   Tillverkare

   Lomapharm – Rudolph Lohmann GmBH KG

   Langes Feld 5

   D-31860 Emmerthal

   Tyskland

   ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Läkemedelsverkets webbplats www.lakemedelsverket.se.

   1. VAD ÄR DROPIZOL OCH VAD ANVÄNDS DET FÖR?

   Läkemedlets utseende:

   Dropizol är en mörk, rödaktigt brun vätska. Det tillhandahålls i brun glasflaska med pipett och ett barnsäkert lock.

   Förpackningsstorlekar: 1 x 10 ml, 3 x 10 ml och 10 x 10 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Läkemedelsgrupp

   Propulsionsdämpande medel

   Vad används dåDropizol för?

   Dropizol är ett läkemedel som innehåller morfin.

   Dropizol hör till en grupp läkemedel som kallas propulsionsdämpande medel (medel som dämpar tarmmotoriken) och är avsett för behandling av svår diarré såsom diarré orsakad av cancerläkemedel, strålbehandling och vissa tumörer hos vuxna.

   Dropizol ska endast användas när annan diarrébehandling inte haft önskad effekt. Det verkar genom att hämma tarmens rörelser.

   2. INNAN DU ANVÄNDER DROPIZOL

   Använd inte Dropizol:

   • om du är allergisk mot opium eller morfin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du är beroende av opiater

   • om du har glaukom (förhöjt tryck i ögat)

   • om du har svår lever- eller njursjukdom

   • om du har alkoholabstinens (delirium tremens)

   • om du har svår huvudskada

   • om du riskerar att få paralytisk ileus (tarmvred orsakad av förlamning av musklerna i tarmen)

   Var särskilt försiktig med Dropizol:

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Dropizol:


   • om du är äldre, eftersom äldre personer kan reagera annorlunda på detta läkemedel. Dosen kan behöva justeras.

   • om du har akut astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom som gör det svårt att andas) eller andra respiratoriska sjukdomar eller om du har andningssvårigheter.

   • om du har kronisk njur- och/eller leversjukdom. Dosen kan behöva justeras.

   • om du är beroende av narkotika eller alkohol

   • om du har en sjukdom i gallblåsan eller gallsten.

   • om du har en huvudskada eller förhöjt tryck i hjärnan

   • om du har nedsatt medvetande

   • om du har

   • om du har svår hjärt- och lungsjukdom

   • om du tar läkemedel mot depression (moklobemid eller andra MAO-hämmare) eller har slutat använda dessa läkemedel under de senaste 2 veckorna.

   • om du har nedsatt binjurebarkfunktion

   • om du har nedsatt sköldkörtelfunktion, eftersom dosen kan behöva justeras.

   • lågt blodtryck som beror på minskad blodvolym

   • bukspottkörtelinflammation

   • om du har prostatahyperplasi (prostataförstoring) och/eller en sjukdom som gör dig benägen att få urinretention

   • om du har en infektion eller inflammation i tarmarna eftersom hämning av tarmens rörelser kan öka risken för att toxiska ämnen tas upp samt utvidgning av tjocktarmen och perforering i tarmarna.

   • om du har epilepsi

   Om du har svårigheter att urinera ska läkare eller annan sjukvårdspersonal kontaktas.

   Dropizol rekommenderas inte före operation eller inom 24 timmar efter operation på grund av risken för tarmvred (paralytisk ileus). Symtomen på detta är illamående och kräkningar.

   Det föreligger risk för beroende och tolerans vid användning av läkemedlet.

   Intag av Dropizol med mat och dryck:

   Dropizol kan tas med mat och dryck. Dropizol innehåller alkohol, så extra försiktighet ska iakttas vid intag av alkohol.

   Barn

   Dropizol ska inte användas av barn och ungdomar under 18 år.

   Graviditet

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.


   Ta inte Dropizol under graviditet om inte din läkare sagt att du ska göra det. Använd med försiktighet till gravida kvinnor. Dropizol ska inte tas under graviditetens sista trimester på grund av risken för dåsighet och andningssvårigheter hos spädbarnet vid födseln eller abstinensbesvär hos den nyfödda


   Fertilitet:

   Män och kvinnor i fertil ålder ska använda ett effektivt preventivmedel när de använder Dropizol.

   Amning

   Dropizol ska inte användas under amning eftersom morfin passerar över i bröstmjölk.

   Körförmåga och användning av maskiner:

   Dropizol innehåller morfin och etanol och kan orsaka dåsighet och påtagligt påverka din förmåga att framföra fordon eller använda maskiner.

   Kör inte bil efter att du tagit dina läkemedel innan du vet hur det påverkar dig.


   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Viktig information om något(ra) av hjälpämne(na) i Dropizol:

   Dropizol innehåller etanol

   Detta läkemedel innehåller 33 % (v/v) etanol (alkohol) d.v.s. upp till 330 mg per dos, motsvarande 6,6 ml öl, eller 2,8 ml vin per dos. Skadligt för personer som lider av alkoholism, Bör beaktas hos gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Användning av andra läkemedel:

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Det är särskilt viktigt att du talar om för läkare eller apotekspersonal om du tar:

   • läkemedel och andra ämnen som förvärrar nedsatt medvetande och andningssvårigheter (som ses med Dropizol) såsom

    • alkohol

    • sömnmedel och narkosmedel (t.ex. barbiturater)

    • läkemedel för behandling av depression eller Parkinsons sjukdom (MAO-hämmare)

    • antipsykosmedel med sedativ (lugnande) verkan (t.ex. fentiaziner)

    • läkemedel för behandling av epilepsi (gabapentin)

    • läkemedel som lindrar illamående och kräkningar

    • läkemedel som lindrar allergi (antihistaminer)

    • andra smärtstillande medel som innehåller opioider

   • läkemedel som har samma verkningsmekanism som morfin och därför kan öka abstinenssymtomen och minska den terapeutiska effekten (buprenorfin, nalbufin, pentazocin).

   • läkemedel för behandling av alkoholberoende (disulfiram) eller läkemedel för behandling av vissa infektioner (metronidazol) eftersom detta kan orsaka obehagliga biverkningar såsom rodnad, snabb andning och snabb hjärtfrekvens

   • läkemedel som används för bedövning, sömnbesvär och ångestdämpande läkemedel (midazolam) eftersom detta kan förvärra de andningsrelaterade biverkningar som ses med Dropizol

   • läkemedel för behandling av tuberkulos (rifampicin) minskar effekten av morfin.

   • cimetidin kan öka effekten av morfin

   • zidovudin (ett läkemedel för att behandla eller förhindra hiv-infektioner)

   • läkemedel för behandling av depression (fluoxetin) kan minska verkningstidens längd hos morfin

   3. HUR DU ANVÄNDER DROPIZOL

   Doseringsanvisning

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Rekommenderad dos är:

   Vuxna: 5–10 droppar 2–3 gånger dagligen.

   En dos ska inte överstiga 1 ml och den totala dagliga dosen bör inte överstiga 6 ml.

   Äldre: Till en början ska dosen minskas.

   Nedsatt leverfunktion: Dropizol ska inte användas eller dosen ska minskas. Se avsnitt 2 ”Ta inte Dropizol” och avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.

   Nedsatt njurfunktion: Dropizol ska inte användas eller dosen bör minskas.

   Se avsnitt 2 ”Ta inte Dropizol” och avsnitt 2 ”Varningar och försiktighet”.

   Det finns ungefär 19 droppar i 1 ml.

   Administrering

   Oral användning.

   Dropizol kan användas outspätt eller utblandat i ett glas vatten. Efter att det blandats med vatten ska det användas omedelbart. Om Dropizol används outspätt kan den rätta dosen ges med en sked.

   Om du använder mera Dropizol än du borde:

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112 i Sverige) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har tagit för stor mängd Dropizol kan du känna dig olustig och/eller få andningssvårigheter och nedsatt medvetande som kan leda till koma.

   Om du glömt att ta Dropizol:

   Du ska ta den missade dosen så fort du kommer ihåg, förutom om det nästan är tid för följande dos. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Effekter som kan uppträda när behandling med Dropizol avslutas:

   Fortsätt ta läkemedlet så länge läkaren har sagt att du ska göra det.

   Om du har ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga biverkningar

   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer)

   Andnöd och andningssvårighet.


   Andra biverkningar

   Mycket vanliga (kan påverka mer än 1 av 10 personer):

   Sömnighet och förstoppning, muntorrhet.


   Vanliga (kan påverka upp till 1 av 10 personer):

   Yrsel, pupillsammandragning, illamående och kräkning, urineringssvårighet, bronkospasm, minskad hosta, kraftlöshet (asteni).


   Mindre vanliga (kan påverka upp till 1 av 100 personer):

   Klåda, kramper i de nedre urinvägarna, onormala levervärden.


   Sällsynta (kan påverka upp till 1 av 1 000 personer):

   Ortostatisk hypotension (en form av lågt blodtryck som uppstår då du sätter dig eller reser dig upp).


   Ingen känd frekvens (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data)

   Upprymdhet (en stark känsla av välbefinnande, glädje och upphetsning), hjärtrytmrubbningar (snabba eller långsamma hjärtslag) och okontrollerade muskelrörelser.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.


   Läkemedelsverket

   Box 26

   751 03 Uppsala

   www.lakemedelsverket.se

   5. FÖRVARING AV DROPIZOL

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten och flaskan efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Öppnad flaska är hållbar i 4 veckor.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2017-10-31

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dropizol

  Orala droppar, lösning 10 mg/ml 1 x 10 milliliter Flaska

  • Varunummer: 169501
  • Tillverkare: Pharmanovia A/S

  500,15 kr

  Jämförpris: 50,02 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?