• Docetaxel
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   DOCETAXEL KABI

   80 mg/4ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   docetaxel

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad DOCETAXEL KABI är och vad det används för
   2. Innan du använder DOCETAXEL KABI
   3. Hur du använder DOCETAXEL KABI
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur DOCETAXEL KABI ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad DOCETAXEL KABI är och vad det används för

   Namnet på detta läkemedel är DOCETAXEL KABI. Det generiska namnet är docetaxel. Docetaxel är en substans som har sitt ursprung i barren från idegranen. Docetaxel hör till gruppen anti-cancerläkemedel som kallas taxoider.

   Din läkare har ordinerat DOCETAXEL KABI för behandling av bröstcancer, speciella former av lungcancer (icke-småcellig lungcancer) prostatacancer, magsäckscancer eller huvud- halscancer:

   • Vid behandling av långt framskriden bröstcancer kan DOCETAXEL KABI ges antingen för sig själv eller i kombination med doxorubicin eller trastuzumab eller capecitabin.

   • Vid behandling av bröstcancer i tidigt skede med eller utan lymfkörtelengagemang kan DOCETAXEL KABI ges i kombination med doxorubicin och cyklofosfamid.

   • Vid behandling av lungcancer kan DOCETAXEL KABI ges antingen för sig själv eller i kombination med cisplatin.

   • Vid behandling av prostatacancer ges DOCETAXEL KABI i kombination med prednison eller prednisolon.

   • Vid behandling av magsäckscancer ges DOCETAXEL KABI i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil.

   • Vid behandling av huvud- halscancer ges DOCETAXEL KABI i kombination med cisplatin och 5-fluorouracil

   2. Innan du använder DOCETAXEL KABI

   Du skall inte ordineras DOCETAXEL KABI:

   • om du är allergisk mot docetaxel eller något annat innehållsämnen i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om antalet vita blodkroppar är för lågt.

   • om du har en allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Före varje behandling med DOCETAXEL KABI, kommer blodprover att tas på dig för att kontrollera om du har tillräckligt med blodkroppar och tillräcklig leverfunktion för att få DOCETAXEL KABI. Vid rubbning av antalet vita blodkroppar kan du få feber eller infektioner.

   Tala omedelbart med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du får smärta eller ömhet i buken, diarré, rektalblödning, blod i avföringen eller feber. Dessa symtom kan vara de första tecknen på en allvarlig skada i mage och tarm,, vilken kan vara dödlig. Din läkare ska behandla dessa symtom omedelbart.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har synproblem. Vid fall av synproblem, speciellt dimsyn, ska du omedelbart låta undersöka dina ögon och din syn.

   Tala om för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har upplevt en allergisk reaktion vid tidigare behandling med paclitaxel.

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du har hjärtproblem.

   Om du utvecklar akuta eller får förvärrade problem med lungorna (feber, andnöd eller hosta), berätta omedelbart för läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Läkaren kan välja att avsluta din behandling omedelbart.
   Du kommer att förmedicineras med en oral kortikosteroid (intas via munnen) såsom dexametason dagen före DOCETAXEL KABI-behandlingen. Kortisontabletterna kommer du att ta ytterligare 1 eller 2 dagar efter behandlingsdagen med DOCETAXEL KABI för att minimera risken för vissa biverkningar som kan uppkomma efter DOCETAXEL KABI-infusionen, särskilt allergiska reaktioner och vätskeansamling (svullnad av händer, fötter, ben eller viktökning).

   Under din behandling kan du eventuellt få andra läkemedel för att upprätthålla mängden av dina blodkroppar.

   DOCETAXEL KABI innehåller alkohol. Tala med din läkare om du har alkoholmissbruk, epilepsi eller försämrad leverfunktion. Se också avsnitt DOCETAXEL KABI innehåller etanol (alkohol) nedan.

   Andra läkemedel och DOCETAXEL KABI

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana för att DOCETAXEL KABI eller den andra medicinen kanske inte verkar så bra som förväntat och för att det är mer troligt att du får en biverkan. Mängden alkohol i detta läkemedel kan påverka effekten av andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   DOCETAXEL KABI får INTE ges under graviditet såvida inte din läkare uttryckligen har ordinerat det.

   Du får inte bli gravid under behandlingen med detta läkemedel och ska använda ett tillförlitligt preventivmedel under behandlingen eftersom DOCETAXEL KABI kan vara skadligt för det ofödda barnet.
   Om du skulle bli gravid under DOCETAXEL KABI-behandlingen måste du omedelbart informera din läkare.

   Du får inte amma under tiden du behandlas med DOCETAXEL KABI.

   Om du är man och behandlas med DOCETAXEL KABI, råds du till att inte skaffa barn under och upp till 6 månader efter behandlingen och att söka rådgivning angående bevarande av sperma innan behandling eftersom docetaxel kan påverka den manliga fertiliteten.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan försämra din förmåga att köra bil eller använda maskiner. Detta läkemedel kan ge dig biverkningar som kan påverka din förmåga att köra bil och använda maskiner (se avsnitt 4 Eventuella biverkningar). Om detta sker, kör inte bil och använd inte maskiner förrän du diskuterat detta med din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   DOCETAXEL KABI innehåller etanol (alkohol)

   Detta läkemedel innehåller 50 vol% vattenfri etanol (alkohol) d.v.s. upp till 1,58 g vattenfri etanol per injektionsflaska, motsvararande 40 ml öl, eller 17 ml vin.

   Skadligt för personer som lider av alkoholism.

   Ska uppmärksammas av gravida eller ammande kvinnor, barn och högriskgrupper såsom patienter med leversjukdom eller epilepsi.

   Mängden alkohol i detta läkemedel kan ha effekter på det centrala nervsystemet (den del av nervsystemet som innefattar hjärnan och ryggmärgen).


   3. Hur du använder DOCETAXEL KABI

   DOCETAXEL KABI kommer att ges till dig av sjukvårdspersonal.

   Vanlig dos

   Dosen kommer att bero på din vikt och ditt allmäntillstånd. Din läkare kommer att räkna ut din kroppsyta i kvadratmeter (m²) och fastställer vilken dos du skall få.

   Administreringssätt och administreringsväg

   DOCETAXEL KABI kommer att ges som en infusion i en av dina vener (intravenös användning). Infusionen kommer att pågå i ungefär en timme, och ges på sjukhuset.

   Administreringsintervall

   Vanligtvis ges DOCETAXEL KABI-infusionen en gång var tredje vecka.

   Din läkare kan ändra dos och doseringsintervall beroende på hur dina blodprover är, hur du mår och hur du reagerar på DOCETAXEL KABI-behandlingen. Informera din läkare speciellt om du får diarré, sår i munnen, känselbortfall eller stickningar, feber och ge henne/honom dina blodprovsresultat. Sådan information hjälper henne/honom att besluta om dosen behöver sänkas. Om du har några ytterligare frågor om användningen av detta läkemedel, fråga din behandlande läkare eller sjukhusapotekets personal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Din läkare kommer att diskutera dessa med dig och förklara de potentiella riskerna och nyttan med behandlingen för dig.

   De vanligaste rapporterade biverkningarna av DOCETAXEL KABI när det används för sig själv är: minskning av antalet röda blodkroppar eller vita blodkroppar, håravfall, illamående, kräkning, sår i munnen, diarré och trötthet.

   Om du får DOCETAXEL KABI i kombination med andra cytostatiska medel, kan svårighetsgraden av biverkningarna öka.

   Under pågående behandling på sjukhuset kan följande allergiska reaktioner förekomma (kan drabba fler än 1 av 10 personer) inträffa:

   • rodnad i ansiktet, hudreaktioner, klåda

   • tyngdkänsla över bröstet, andningssvårigheter

   • feber eller frossa

   • ryggvärk

   • lågt blodtryck.

   Flera allvarliga reaktioner kan inträffa.

   Om du haft en allergisk reaktion mot paklitaxel, kan du också uppleva en allergisk reaktion mot docetaxel, vilken kan vara allvarligare.

   Ditt allmäntillstånd kommer att övervakas noggrant under behandlingen av sjukhusets personal. Meddela personalen omedelbart om du märker någon av dessa reaktioner.

   Mellan infusionerna med DOCETAXEL KABI kan följande inträffa och frekvensen kan variera mellan givna kombinationer av läkemedel:

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare):

   • Infektioner, minskning i antal röda blodkroppar (anemi) eller vita blodkroppar (vilka är viktiga för att bekämpa infektioner) och trombocyter

   • feber: om detta sker måste du omedelbart kontakta din läkare

   • allergiska reaktioner som beskrivs ovan

   • aptitlöshet (anorexi)

   • sömnlöshet

   • domningskänsla eller myrkrypningar eller smärta i leder eller muskler

   • huvudvärk

   • smakförändring

   • inflammation i ögat eller ökat tårflöde

   • svullnad orsakad av bristfälligt lymfdränage

   • andfåddhet

   • nästäppa; inflammation av hals och näsa; hosta

   • näsblod

   • sår i munnen

   • orolig mage inklusive illamående, kräkningar och diarré, förstoppning

   • magsmärta

   • matsmältningsbesvär

   • håravfall (efter avslutad behandling bör normal hårväxt i de flesta fall återkomma). I vissa fall (ingen känd frekvens) har permanent håravfall observerats

   • rodnad och svullnad av handflator och fotsulor, vilket kan orsaka hudfjällning (detta kan även inträffa på armarna, i ansiktet eller på kroppen)

   • förändring i färgen på dina naglar och eventuell påföljande nagelavlossning

   • muskelsmärta eller värk; ryggvärk eller skelettsmärta

   • menstruationsrubbningar

   • svullnad av händer, fötter, ben

   • trötthet; eller influensaliknande symtom

   • viktökning eller viktminskning.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare):

   • svampinfektion i munnen

   • uttorkning

   • yrsel

   • nedsatt hörsel

   • sänkt blodtryck; oregelbunden eller ökad hjärtrytm

   • hjärtsvikt

   • inflammation i matstrupen

   • muntorrhet

   • sväljsvårigheter eller sväljningssmärtor

   • ökad blödningsbenägenhet

   • förhöjda leverenzymvärden (därav behovet av regelbundna blodprovskontroller).

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare):

   • svimning

   • hudreaktioner, kärlväggsinflammation och svullnad lokalt vid insticksstället

   • blodproppar.

   • akut myeloid leukemi och myelodysplastiskt syndrom (typer av blodcancer) kan uppträda hos patienter som behandlas med docetaxel tillsammans med vissa andra cancerbehandlingar.

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare):

   • inflammation i tjocktarmen, tunntarmen vilken kan vara dödlig (har rapporterats); perforering av tarmen

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • interstitiell lungsjukdom (inflammation i lungorna som orsakar hosta och andningssvårigheter. Inflammation i lungorna kan också utvecklas när doxetaxelbehandling ges med radioterapi).

   • pneumoni (lunginflammation)

   • lungfibros (ärrbildning och förtjockning i lungorna med andnöd)

   • dimsyn på grund av svullnad i ögats näthinna (cystiskt makulaödem)

   • minskad halt av natrium, kalium, magnesium och /eller kalcium i blodet (störningar i elektrolytbalansen).

   • ventrikelarytmi eller ventrikulär takykardi (yttrar sig som oregelbundna och/eller snabba hjärtslag, svår andnöd, yrsel och/eller svimning). Några av dessa symtom kan vara allvarliga. Om detta händer måste du genast informera läkare

   • reaktioner på injektionsstället vid platsen för tidigare reaktion

   • non-Hodgkins lymfom (en cancer som påverkar immunsystemet) och andra cancerformer kan uppträda hos patienter som behandlas med docetaxel tillsammans med vissa andra cancerbehandlingar.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur DOCETAXEL KABI ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på ytterkartongen och på injektionsflaskans etikett efter Exp. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst +25 °C.

   Förvaras i originalförpackningen. Ljuskänsligt.

   Använd injektionsflaskan omedelbart efter öppnandet. Om den inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.

   Ur en mikrobiologisk synvinkel måste beredning/spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden.

   Använd läkemedlet omedelbart när det tillsatts infusionspåsen. Om det inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar, och bör inte vara längre än 6 timmar vid temperatur vid högst 25 °C inkluderat en timmes infusionstid.

   Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Vad DOCETAXEL KABI innehåller:

   • Den aktiva substansen är vattenfri docetaxel. En ml av koncentrat till infusionsvätksa, lösning innehåller 20 mg docetaxel.

   • Övriga innehållsämnen är polysorbat 80, vattenfri etanol (se avsnitt 2) och vattenfri citronsyra (för pH-justering).

   DOCETAXEL KABIS utseende och förpackningsstorlek:

   DOCETAXEL KABI koncentrat för infusionsvätska, lösning är en klar, färglös till svagt gul lösning.

   6 ml genomskinlig, färglös injektionsflaska av typ 1 glas, försluten med gummipropp i flurotec och blå «flip-off»-aluminiumförslutning innehållande 4 ml koncentrat.

   Varje kartong innehåller en injektionsflaska med 4 ml koncentrat (80 mg docetaxel).

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH

   Else-Kröner-Straße 1,

   61352 Bad Homburg v.d.Höhe

   Tyskland

   Tillverkare

   Fresenius Kabi Deutschland GmbH

   Pfingstweide 53

   61169 Friedberg

   Tyskland

   Eller

   Fresenius Kabi Oncology Plc.
   Lion Court, Farnham Road, Bordon
   Hampshire, GU35 0NF
   Storbritannien

   För vidare information om detta läkemedel, kontakta det lokala ombudet för innehavaren av försäljningstillståndet.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-05-23


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   BEREDNINGSANVISNING FÖR DOCETAXEL KABI 80 mg/ 4 ml KONCENTRAT TILL INFUSIONSVÄTSKA, LÖSNING

   Det är viktigt att du läser igenom hela denna text innan du påbörjar beredningen av DOCETAXEL KABI infusionslösning.

   Rekommendationer för en säker hantering:
   Docetaxel är ett cytotoxiskt läkemedel och liksom för andra potentiellt toxiska föreningar skall försiktighet iakttagas när lösningar bereds och hanteras. Användning av handskar rekommenderas.

   Om DOCETAXEL KABI infusionskoncentrat eller infusionsvätska kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart noggrant med tvål och vatten. Om det kommer i kontakt med slemhinnor, skölj omedelbart och noggrant med rikliga mängder vatten.

   Förberedelse för intravenös administrering:

   Förberedelse av infusionslösning
   ANVÄND INTE andra läkemedel som innehåller docetaxel bestående av 2 injektionsflaskor (koncentrat och spädningsvätska) med detta läkemedel (DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning vilket endast innehåller 1 injektionsflaska).

   DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml koncentrat till infusionsvätska, lösning kräver INGEN föregående spädning med spädningsvätska och är klart att tillsätta till infusionslösningen.

   • Varje injektionsflaska är för engångsbruk och bör användas omgående efter öppnandet. Om det inte används på en gång, är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar. Mer än en injektionsflaska med koncentrat till infusionsvätska, lösning kan behövas för att få ut önskad dos för en patient. Till exempel, en dos på 140 mg docetaxel kräver 7 ml docetaxel koncentrat till infusionsvätska, lösning.

   • Drag aseptiskt upp den mängd koncentrat till infusionsvätska, lösning som behövs med en graderad spruta.

   I DOCETAXEL KABI 80 mg/4 ml injektionsflaska är koncentrationen av docetaxel 20 mg/ml.

   • Injicera sedan som en engångsinjektion i en 250 ml infusionspåse eller flaska innehållande antingen 5 %-ig glukoslösning eller natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) infusionsvätska, lösning. Om en större dos än 190 mg docetaxel krävs används en större volym infusionsvätska så att en koncentration av 0,74 mg/ml docetaxel inte överskrids.

   • Blanda infusionslösningen genom att rotera infusionspåsen eller flaskan för hand.

   • Ur en mikrobiologisk synvinkel måste beredning/spädning ske under kontrollerade och aseptiska förhållanden och infusionslösningen måste användas omedelbart. Om den inte används på en gång är förvaringstid och förvaringsförhållanden användarens ansvar.
    När det enligt rekommendationen är tillsatt i infusionspåsen är docetaxel infusionslösning stabil under 6 timmar om det förvaras vid högst 25 ºC. Det bör användas inom 6 timmar (inklusive en timmes infusionstid).
    Docetaxel infusionslösning är övermättad och kan därför kristalliseras över tiden. Om kristaller uppträder ska lösningen inte längre användas och ska kasseras.


   • Liksom med alla parenterala produkter ska infusionslösningen inspekteras visuellt innan de används. Lösningar som innehåller fällning skall kasseras.

   Kassering:
   Allt material som har använts för spädning och administrering skall behandlas som riskavfall och hanteras enligt gällande rutiner för dylikt. Läkemedel ska inte kastas i avloppet. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

  DOCETAXEL KABI

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 80 mg/4 ml Docetaxel 4 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 372312
  • Tillverkare: Fresenius Kabi Deutschland GmbH

  250 kr

  Jämförpris: 62,50 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?