Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   BIPACKSEDEL: INFORMATION TILL ANVÄNDAREN

   diTeBooster

   Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta. Vaccin mot difteri och stelkramp, adsorberat, med reducerat antigeninnehåll

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du vaccineras med detta läkemedel.

   • Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor, vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats åt dig. Ge det inte till andra.

   • Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.


    

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. VAD DITEBOOSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR
   2. INNAN DU FÅR DITEBOOSTER
   3. HUR DU VACCINERAS MED DITEBOOSTER
   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR
   5. HUR DITEBOOSTER SKA FÖRVARAS
   6. Övriga upplysningar

   1. VAD DITEBOOSTER ÄR OCH VAD DET ANVÄNDS FÖR

   diTeBooster är ett vaccin som ger skydd mot difteri och stelkramp.

   Detta boostervaccin används för att vaccinera barn (5 år och äldre) och vuxna som redan har fått en primärvaccination mot difteri och stelkramp.

   2. INNAN DU FÅR DITEBOOSTER

   Ta inte emot diTeBooster

   • Om du är allergisk (överkänslig) mot något av innehållsämnena i vaccinet.

   • Om du har upplevt allvarliga biverkningar efter tidigare vaccinationer.

   Var särskilt försiktig med diTeBooster

   Informera läkaren om du:

   • lider av någon sjukdom. Vid akut sjukdom med feber ska vaccinationen skjutas upp.

   • får medicinsk behandling som påverkar immunsvaret (t.ex. kortikosteroider) eller om du lider av sjukdom som ökar risken för blödning

   • har några allergier

   • har upplevt obehag efter tidigare vaccinationer

   • är allergisk mot formaldehyd. Formaldehyd används under tillverkningen och mycket små mängder kan därför förekomma i vaccinet

   Intag av andra läkemedel

   diTeBooster kan ges samtidigt som andra vaccin men som en separat injektion.

   Tala om för läkare om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel, även receptfria sådana.

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Det finns begränsad erfarenhet med användning av diTeBooster under graviditet. Om du är gravid, bestämmer läkaren om risken för stelkramps- och difteriinfektion är större än den eventuella risken för det ofödda barnet om du vaccineras.

   Rådfråga läkare innan du vaccineras med diTeBooster om du är gravid.


   Amning

   Det finns begränsad erfarenhet av användning av diTeBooster under amning, men det finns inga bevis på skadliga effekter genom att vaccinet överförs till barnet genom bröstmjölken.

   Körförmåga och användning av maskiner

   diTeBooster bör inte påverka din förmåga att framföra fordon och använda maskiner.

   Viktig information om några innehållsämnen i diTeBooster

   diTeBooster innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per dos och är därför i princip "natriumfri".


   3. HUR DU VACCINERAS MED DITEBOOSTER

   Läkaren eller sjuksköterskan ger vaccinet via injektion i en muskel (intramuskulärt).

   Boosterdosen är 0,5 ml för både barn (5 år och äldre) och vuxna.

   4. EVENTUELLA BIVERKNINGAR


   Liksom alla läkemedel kan diTeBooster orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.


   Allvarliga allergiska reaktioner (exempel på sådana är andningsbesvär, svårigheter att svälja, klåda på händer och fötter, svullnad runt ögon och i ansiktet) kan uppstå i sällsynta fall (hos 1 till 10 av 10 000 behandlade patienter).

   Kontakta omedelbart läkare om du upplever någon av ovanstående reaktioner.


   Andra biverkningar, bland annat

   Vanliga biverkningar (uppträder hos 1 till 10 av 100 behandlade patienter):

   Allmän sjukdomskänsla och feber (temperatur på 38°C eller mer). Rodnad och svullnad vid injektionsstället.


   Mindre vanliga biverkningar (uppträder hos 1 av 10 av 1 000 behandlade patienter):

   Uttalad rodnad och svullnad på 6 cm eller mer vid injektionsstället. Eksem och hudinflammation (dermatit).


   Sällsynta biverkningar (uppträder hos 1 till 10 av 10 000 behandlade patienter):

   Hög feber (temperatur på över 40ºC). Långvarig knottrig hud efter klåda (granulom) eller steril varböld på injektionsstället. Nässelfeber (urticaria).


   Mycket sällsynta biverkningar (uppträder hos färre än 1 av 10 000 behandlade patienter):

   Svimning


   Om några biverkningar blir värre, eller om du märker några biverkningar som inte nämns i denna information, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   5. HUR DITEBOOSTER SKA FÖRVARAS


   • Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   • Förvaras i kylskåp (2ºC - 8ºC)

   • Får ej frysas.

   • Vaccinet ska inte användas om det har varit fruset.

   • Används före utgångsdatum som anges på kartongen efter ”Utg.dat”. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   6. Övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   De aktiva substanserna är:

   1 dos (= 0,5 ml) innehåller minst 2 internationella enheter renad difteritoxoid och minst 20 internationella enheter renad tetanustoxoid som adsorberas till aluminiumhydroxidhydrat, motsvarande 0,5 mg aluminium.

   Detta vaccin innehåller aluminium som adjuvans. Adjuvanser är innehållsämnen som finns i vissa vaccin för att påskynda, förbättra och/eller förlänga den skyddande effekten av vaccinet.

   Övriga innehållsämnen är:

   natriumhydroxid, natriumklorid och vatten för injektionsvätskor

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   diTeBooster är en färglös vätska med vita och grå partiklar.

   Varje dos levereras som en enskild förfylld spruta.

   Förpackningsstorlekar förfylld spruta: 1 x 0,5 ml, 5 x 0,5 ml, 10 x 0,5 ml och 20 x 0,5 ml.

   Alla förpackningsstorlekar kanske inte finns till försäljning.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Statens Serum Institut, Artillerivej 5, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark

   tel: +45 3268 3268

   fax: +45 3268 3973

   e-post: serum@ssi.dk


   Ytterligare upplysningar om detta läkemedel kan erhållas hos ombudet för innehavaren av godkännandet för.


   Ombud

   Scandinavian Biopharma Distribution AB

   Gunnar Asplunds allé 16

   171 63 Solna

   Telefon: 08-4705600

   E-post: info@sbdistribution.se


   Detta läkemedel är godkänt inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet under namnen:

   AT, DK, EL, ES, FI, IE, PT, NO, SE: diTeBooster

   DE: Td-IMMUN


   Denna bipacksedel godkändes senast den

   2015–01–12

   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso-och sjukvårdspersonal

   Detta boostervaccin används för att vaccinera barn (5 år och äldre) och vuxna som redan har fått primärvaccination med minst 3 doser mot difteri och stelkramp.

   diTeBooster är inte avsedd för primär immunisering mot difteri och stelkramp.

   diTeBooster ska användas enligt officiella nationella rekommendationer.

   Skaka före användning. Efter resuspension ska vaccinet se ut som en färglös lösning med vita och grå partiklar.

   Dosen är 0,5 ml och administreras intramuskulärt.

   Vaccination mot difteri och stelkramp ska upprepas med intervall enligt officiella rekommendationer (i allmänhet 10 år). För täta boostervaccinationer ökar risken för biverkningar.

   Under särskilda indikationer (till exempel hemorragisk diates) kan diTeBooster administeras djupt subkutant. Kliniska studier har visat färre lokala reaktioner efter intramuskulära injektioner än efter subkutana.

   Nödvändiga förebyggande åtgärder för behandling av anafylaktiska reaktioner ska alltid vidtas.

   Formaldehyd används under tillverkningen och spårmängder kan förekomma i den slutliga produkten. Försiktighet ska iakttas hos personer med känd överkänslighet mot formaldehyd.

   Blanda inte diTeBooster med andra vaccin i samma spruta.

   Samtidig administrering av diTeBooster och andra inaktiverade vaccin har inte studerats. Det är inte troligt att samtidig administrering leder till interferens i immunsvaren. Vid behov kan diTeBooster administreras samtidigt med andra vacciner, på olika injektionsställen.


   Eventuell ej använt läkemedel eller avfallsmaterial ska kasseras enligt gällande anvisningar.


  • SNABBT – Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12 (gäller alla varor i lager). 

   FRI FRAKT – på alla beställningar för dig som kundklubbsmedlem! Gäller alla leveranssätt. (Ej medlem: Fri frakt till våra ca 1000 apotek och ombud. Brev och paket 29 kr, gratis frakt över 295 kr).

   FRI RETUR – I butik och alltid 30 dagars öppet köp.

    

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  diTeBooster

  Injektionsvätska, suspension, förfylld spruta 5 x 0,5 milliliter Förfylld spruta

  • Varunummer: 041332
  • Tillverkare: Scandinavian Biopharma Distribution AB

  639,50 kr

  Jämförspris: 127,90 kr / milliliter

  Logga in

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?