Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Diprosalic

   Diprosalic 0,5 mg/g + 30 mg/g salva Diprosalic 0,5 mg/g + 20 mg/g kutan lösning
   betametason/salicylsyra

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Diprosalic är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic
   3. Hur du använder Diprosalic
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Diprosalic ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Diprosalic är och vad det används för

   Diprosalic är ett starkt verkande kortisonpreparat (stark steroid) med snabb och långvarig effekt på inflammatoriska, allergiska och kliande hudsjukdomar. Den innehåller även salicylsyra som är ett medel som mjukar upp huden.

   Diprosalic salva används främst vid psoriasis och andra torra och fjällande hudsjukdomar. Diprosalic lösning är speciellt avsedd för hårbottenbehandling och kliande inflammerade hudsjukdomar som psoriasis och mjälleksem.

   Denna kombination av betametason och salicylsyra som finns i Diprosalic kan också vara godkänd för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna bipacksedel. Fråga läkare, apotekspersonal eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Diprosalic

   Använd inte Diprosalic

   • Om du är allergisk mot aktiva substanser eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • Diprosalic används inte vid ansiktssjukdomen Rosacea eller vid perioral dermatit (utslag kring munnen).

   • Kortisonpreparat används inte vid infekterade hudsjukdomar utan att man samtidigt behandlar infektionen.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Diprosalic.

   Barn

   Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

   Diprosalic används inte i ansiktet eller på områden där hud ligger mot hud, t ex ljumskar och armhålor utan läkares särskilda ordination. Används inte i öppna sår.

   Undvik att få Diprosalic i ögonen.

   Täckförband bör undvikas vid infekterade eksem.

   Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Andra läkemedel och Diprosalic

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Det finns risk att fostret påverkas. Rådgör därför alltid med läkare före användning av Diprosalic under graviditet.

   Går över i modersmjölk men påverkar troligen inte barn som ammas. Rådgör dock med läkare vid mer än tillfälligt bruk av Diprosalic under amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Diprosalic påverkar inte din förmåga att köra bil eller använda maskiner.


   3. Hur du använder Diprosalic

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkaren som anpassar den individuellt för dig.

   Vanligt är att ett tunt lager av Diprosalic salva ingnides två gånger om dagen, men ofta är en behandling om dagen tillräcklig.

   Lösningen droppas i hårbotten och ingnides lätt en eller två gånger dagligen. När förbättring inträtt kan behandlingstillfällena glesas ut ytterligare.

   Användning för barn

   Diprosalic ska inte användas av barn, om inte läkaren särskilt ordinerat det.

   Om du använt för stor mängd av Diprosalic

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Diprosalic

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos. Ta nästa dos så snart som möjligt, fortsätt sedan behandlingen enligt doseringsanvisningarna.

   Om du slutar att använda Diprosalic

   Avbryt inte behandlingen tvärt. Som med alla starka stereoider ska behandlingen trappas ner gradvis.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Risken för biverkningar ökar vid behandling av stora kroppsytor, täta behandlingar och behandling under lång tid.

   Mindre vanliga (förekommer hos 1 av 100 användare):

   Hudförtunning (hudatrofi), bristningar i ytliga blodkärl, hudinfektioner.

   Sällsynta (förekommer hos färre än 1 av 1 000 användare):

   När stora kroppsytor behandlas kan påverkan på binjurarna förekomma. Det försvinner när behandlingen avslutas. Ökad behåring, pigmentförändringar.

   Kontaktallergiska reaktioner i form av ökad hudirritation; tala då med läkare.

   Har rapporterats (kan förekomma hos okänt antal användare):

   Dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Diprosalic ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras vid högst 25°C.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är betametason och salicylsyra.

   • Övriga innehållsämnen är:

   Salva: Paraffin och flytande paraffin.

   Kutan lösning: Isopropylalkohol, natriumedetat, hypromellos, natriumhydroxid och renat vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Diprosalic salva: Tuber innehållande 100 g salva.

   Diprosalic kutan lösning: Plastflaskor innehållande 100 eller 250 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Merck Sharp & Dohme B.V.

   Box 581

   2003 PC Haarlem

   Nederländerna

   Information lämnas av

   Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

   Box 45192

   104 30 Stockholm

   Tel: 077-570 04 88

   Tillverkare kutan lösning

   Cenexi HSC

   2, rue Louis Pasteur

   14200 Hérouville Saint-Clair

   Frankrike


   Schering-Plough Labo n.v.

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien

   Tillverkare salva

   Schering-Plough Labo n.v.

   Industriepark 30

   B-2220 Heist-op-den-Berg

   Belgien


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-11-15


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Diprosalic®

  Kutan lösning 0,5 mg/g+20 mg/g 100 milliliter Flaska

  • Varunummer: 082040
  • Tillverkare: Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

  156,46 kr

  Jämförpris: 1,56 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?