Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dexdor

   100 mikrogram/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning
   Dexmedetomidin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar få detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjukvårdspersonal.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dexdor är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dexdor
   3. Hur du använder Dexdor
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dexdor ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dexdor är och vad det används för

   Dexdor innehåller en aktiv substans som kallas dexmedetomidin som hör till en grupp läkemedel som kallas sederande medel. Det används för att ge sedering (ett tillstånd av lugn, dåsighet eller sömn) hos vuxna patienter på intensivvårdsavdelningar på sjukhus eller vaken sedering under diagnostiska eller kirurgiska ingrepp.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dexdor

   Använd inte Dexdor

   Du ska inte få Dexdor

   - om du är allergisk mot dexmedetomidin eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   - om du har några rubbningar i hjärtats rytm (Atrioventrikulärt block grad II eller III, såvida du inte är pacemaker-behandlad).

   - om du har mycket lågt blodtryck som inte svarar på behandling.

   - om du nyligen har haft en stroke eller något annat allvarligt tillstånd som påverkar blodflödet till hjärnan.

   Varningar och försiktighet

   Innan du får detta läkemedel, kontakta läkare eller sjuksköterska om något av följande gäller eftersom Dexdor bör användas med försiktighet:

   - om du har en ovanligt låg puls (endera på grund av sjukdom eller på grund av god fysisk kondition)

   - om du har lågt blodtryck

   - om du har låg blodvolym, till exempel efter blödning

   - om du har vissa hjärtproblem

   - om du är äldre

   - om du har en neurologisk skada (till exempel huvudskada, ryggmärgsskada eller stroke)

   - om du har svår leversjukdom

   - om du någon gång har fått kraftig feber efter intag av något läkemedel, särskilt i samband med sövning (anestesi)

   Andra läkemedel och Dexdor

   Tala om för läkare eller sjuksköterska om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Följande läkemedel kan öka effekten av Dexdor:

   - läkemedel som hjälper dig att sova eller leder till sedering (t.ex. midazolam, propofol)

   - starka smärtstillande läkemedel (t.ex. opioider såsom morfin, kodein)

   - anestesi-läkemedel (t.ex. sevofluran, isofluran)

   Om du använder läkemedel som sänker ditt blodtryck och din puls, så kan samtidig användning av Dexdor förstärka dessa effekter. Dexdor bör inte användas tillsammans med läkemedel som i samband med sövning (anestesi) ger tillfällig muskelavslappning (muskelrelaxerande läkemedel).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Dexdor ska inte användas under graviditet eller amning, såvida det inte är absolut nödvändigt.

   Rådfråga läkare innan du använder detta läkemedel.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dexdor har stor inverkan på förmågan att köra bil och att använda maskiner. När du har fått Dexdor får du inte framföra fördon, använda maskiner eller arbeta i farliga situationer förräneffekten är helt borta. Fråga din läkare när du kan börja med dessa aktiviteter igen.

   Dexdor innehåller natrium

   Dexdor innehåller mindre än 1 mmol natrium (23 mg) per ml d.v.s. är i näst intill "natriumfritt".


   3. Hur du använder Dexdor

   Intensivvård på sjukhus

   Dexdor ges till dig av läkare eller sjuksköterska på en intensivvårdsavdelning på sjukhus.

   Vaken sedering

   Dexdor administreras till dig av en läkare eller sjuksköterska före och/eller under diagnostiska eller kirurgiska ingrepp som kräver sedering, d.v.s. vaken sedering.

   Din läkare kommer att bestämma en lämplig dos för dig. Mängden Dexdor beror på din ålder, kroppsvikt, allmänna hälsa, behövd sederingsnivå och hur du svarar på behandlingen. Din läkare kan ändra din dos om det behövs och kommer att övervaka hjärta och blodtryck under behandlingen.

   Dexdor späds ut och det ges till dig som en infusion (dropp) i ett blodkärl.

   Efter sedering/uppvaknande

   • Läkaren kommer att hålla dig under medicinsk övervakning några timmar efter sederingen för att se till att du mår bra.

   • Du ska inte gå hem ensam.

   • Läkemedel som hjälper dig att sova, verkar lugnande eller starka smärtstillande läkemedel kan vara olämpliga en tid efter att du har fått Dexdor. Tala med din läkare om användningen av dessa läkemedel och om användningen av alkohol.

   Om du använt för stor mängd av Dexdor

   Om du har fått för mycket Dexdor, kan ditt blodtryck öka eller sjunka, din puls kan sjunka, du kan komma att andas långsammare och du kan känna dig mer dåsig. Din läkare kommer att veta hur man ska behandla dig baserat på ditt tillstånd.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Mycket vanliga (förekommer hos fler än 1 av 10 patienter)

   - låg puls

   - lågt eller högt blodtryck

   - förändring i andningsmönster eller andningsuppehåll

   Vanliga (förekommer hos fler än 1 av 100 patienter men färre än 1 av 10 patienter)

   - smärta i bröstet eller hjärtinfarkt

   - hög puls

   - lågt eller högt blodsocker

   - illamående, kräkningar eller muntorrhet

   - rastlöshet

   - hög kroppstemperatur

   - symtom efter att ha slutat med läkemedlet

   Mindre vanliga (förekommer hos fler än 1 av 1 000 patienter men färre än 1 av 100 patienter)

   - nedsatt hjärtfunktion

   - svullen buk

   - törst

   - ett tillstånd då det finns för mycket syra i kroppen (sk. metabolisk acidos)

   - låg albuminnivå i blodet

   - andfåddhet

   - hallucinationer

   - att läkemedlet inte är tillräckligt effektivt

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt via det nationella rapporteringssystemet listat i bilaga V. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   5. Hur Dexdor ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter ”EXP” och på kartongen efter ”Utg.dat.”.

   Inga särskilda temperaturanvisningar. Förvara ampullerna eller injektionsflaskorna i ytterkartongen. Ljuskänsligt.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   - Den aktiva substansen är dexmedetomidin. En ml koncentrat innehåller dexmedetomidinhydroklorid motsvarande 100 mikrogram dexmedetomidin.

   - Övriga innehållsämnen är natriumklorid och vatten för injektionsvätskor.

   En 2 ml ampull innehåller 200 mikrogram dexmedetomidin (som hydroklorid).

   En 2 ml injektionsflaska innehåller 200 mikrogram dexmedetomidin (som hydroklorid).

   En 4 ml injektionsflaska innehåller 400 mikrogram dexmedetomidin (som hydroklorid).

   En 10 ml injektionsflaska innehåller 1000 mikrogram dexmedetomidin (som hydroklorid).

   Lösningens koncentration efter spädning ska vara endera 4 mikrogram/ml eller 8 mikrogram/ml.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Koncentrat till infusionsvätska, lösning (sterilt koncentrat).

   Koncentratet är en klar, färglös lösning.

   Förpackningar:

   2 ml ampuller av glas

   2, 5 eller 10 ml injektionsflaskor av glas

   Förpackningsstorlekar:

   5 x 2 ml ampuller

   25 x 2 ml ampuller

   5 x 2 ml injektionsflaskor

   4 x 4 ml injektionsflaskor

   4 x 10 ml injektionsflaskor

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Orion Corporation

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   Tillverkare:

   Orion Corporation

   Orion Pharma

   Orionintie 1

   FI-02200 Espoo

   Finland

   För ytterligare upplysningar om detta läkemedel, kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning:

   België/Belgique/Belgien

   Luxembourg/Luxemburg

   Nederland

   Orion Pharma BVBA/SPRL

   Tél/Tel: +32 (0)15 64 10 20


    

   Česká republika

   Orion Pharma s.r.o.

   Tel: +420 227 027 263

   Danmark

   Orion Pharma A/S

   Tlf: +45 8614 00 00

   Deutschland 

   Österreich

   Orion Pharma GmbH

   Tel: + 49 40 899 6890

   Eesti

   Orion Pharma Eesti Oü 

   Tel: +372 6 644 550

   Ελλάδα

   Orion Pharma Hellas M.E.Π.E

   Τηλ: + 30 210 980 3355

   España

   Orion Pharma S.L.

   Tel: + 34 91 599 86 01

   France

   Baxter S.A.S

   Tél: +33 (0) 1 34 61 50 50

   Ísland

   Vistor hf.

   Simi: +354 535 7000

   Ireland

   Orion Pharma (Ireland) Ltd.

   Tel: + 353 1 428 7777

   Italia

   Orion Pharma S.r.l.

   Tel: + 39 02 67876111

   Κύπρος

   Lifepharma (ZAM) Ltd

   Τηλ.: +357 22347440

   Latvija

   Orion Corporation in Latvia

   Tel: + 371 6745 5569

   Lietuva

   UAB Orion Pharma

   Tel: +370 5 276 9499

   Magyarország

   Orion Pharma Kft.

   Tel.: +36 1 239 9095

   Norge

   Orion Pharma AS

   Tlf: + 47 4000 4210

   Polska

   Orion Pharma Poland Sp. z.o.o.

   Tel.: + 48 22 8 333 177

   Portugal

   Orionfin Unipessoal Lda

   Tel: + 351 21 154 68 20 

   Slovenija

   Orion Pharma d.o.o.
   Tel: +386 (0) 1 600 8015

   Slovenská republika

   Orion Pharma s.r.o.

   Tel: +421 250 221 215

   Sverige

   Orion Pharma AB

   Tel: + 46 8 623 6440

   Suomi/Finland

   България

   Hrvatska

   Malta

   România

   Orion Oyj

   Puh/Tel: + 358 104261

   United Kingdom

   Orion Pharma (UK) Ltd.

   Tel: + 44 1635 520 300

   Ytterligare information om detta läkemedel finns på Europeiska läkemedelsmyndighetens webbplats http://www.ema.europa.eu/.


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-01-18


   Följande uppgifter är endast avsedda för hälso- och sjukvårdspersonal:

   Dexdor 100 mikrogram/ml koncentrat till infusionsvätska, lösning

   Administreringssätt:

   Dexdor ska administreras av sjukvårdspersonal med erfarenhet av att vårda intensivvårdspatienter eller inom anestetisk behandling av patienter i operationssalen. Det måste ges enbart som en utspädd intravenös infusion med hjälp av infusionspump eller sprutpump.

   Beredning av lösning

   Dexdor kan spädas i glukoslösning 50 mg/ml (5 %), Ringer, mannitol eller natriumkloridlösning 9 mg/ml (0,9 %) (injektionsvätska, lösning) för att uppnå önskad koncentration på endera 4 mikrogram/ml eller 8 mikrogram/ml före administrering. Vänligen se nedan i tabellen de volymer som behövs för att förbereda infusion.

   Ifall den önskade koncentrationen är 4 mikrogram/ml:

   Volym Dexdor 100

   mikrogram/ml koncentrat

   till infusionsvätska,

   lösning

   Volym spädningsvätska

   Total volym på infusionen

   2 ml

   48 ml

   50 ml

   4 ml

   96 ml

   100 ml

   10 ml

   240 ml

   250 ml

   20 ml

   480 ml

   500 ml

   Ifall den önskade koncentrationen är 8 mikrogram/ml:

   Volym Dexdor 100

   mikrogram/ml koncentrat

   till infusionsvätska,

   lösning

   Volym spädningsvätska

   Total volym infusion

   4 ml

   46 ml

   50 ml

   8 ml

   92 ml

   100 ml

   20 ml

   230 ml

   250 ml

   40 ml

   460 ml

   500 ml

   Lösningen ska skakas försiktigt för att blandas väl.

   Dexdor skall inspekteras visuellt med avseende på partiklar och missfärgning före administrering.

   Dexdor har visat sig vara kompatibelt med följande intravenösa vätskor och läkemedel:

   Ringer-laktat-lösning, glukoslösning 50 mg/ml (5 %), natriumkloridlösning 9 mg/ml
   (0,9 %) (injektionsvätska, lösning), mannitol 200 mg/ml (20 %), tiopentalnatrium, etomidat, vekuroniumbromid, pankuroniumbromid, succinylkolin, atrakuriumbesylat, mivakuriumklorid, rokuroniumbromid, glykopyrrolatbromid, fenylefrinklorid, atropinsulfat, dopamin, noradrenalin, dobutamin, midazolam, morfinsulfat, fentanylcitrat och en plasmaersättning.

   Kompatibilitetsstudier med dexmedetomidin har visat en potentiell möjlighet att dexmedetomidin adsorberas till vissa typer av naturgummi. Trots att dexmedetomidin doseras efter effekt, är det tillrådligt att använda komponenter med syntetiska gummipackningar eller coatade natur-gummipackningar.

   Hållbarhet

   Kemisk och fysikalisk stabilitet vid användning har visats under 24 timmar vid 25 °C.

   Ur mikrobiologisk synvinkel bör produkten användas omedelbart. Om produkten inte används omedelbart, är förvaringstiden och omständigheterna före användning användarens ansvar och ska normalt inte överstiga 24 timmar vid 2 - 8 °C, såvida inte spädning har skett under kontrollerade och validerade aseptiska förhållanden.

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dexdor

  Koncentrat till infusionsvätska, lösning 100 mikrogram/ml 4 x 4 milliliter Injektionsflaska

  • Varunummer: 470397
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.760,50 kr

  Jämförpris: 110,03 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?