Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dentan

   0,2 % munsköljvätska
   natriumfluorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till tandläkare/läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med tandläkare/läkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dentan är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan
   3. Hur du använder Dentan
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dentan ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dentan är och vad det används för

   Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

   Dentan används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl.a. vid muntorrhet (t.ex. vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan

   Använd inte Dentan

   • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Graviditet, amning och fertilitet

   Det finns inga risker med att använda Dentan under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dentan har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Dentan innehåller metylparahydroxibensoat

   Dentan innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Dentan

   Ta alltid detta läkemedel enligt tandläkarens/läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.


   Dosering

   Vuxna och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk:

   10 ml Dentan fluorlösning 1-2 gånger dagligen.


   Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.


   Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

   Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

   Om du använt för stor mängd av Dentan

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Dentan

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.


   Sluta att ta Dentan och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, mycket sällsynt)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra biverkningar

   Sällsynta (kan förekomma hos upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).


   Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan kan kortvarigt illamående uppstå.


   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dentan ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.


   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter Utg.dat.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.


   Inga särskilda förvaringsanvisningar.


   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumfluorid 2 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös vattenlösning. Förpackningsstorlek 1000 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   tel. 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2017-08-31


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 12, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dentan®

  Munsköljvätska 0,2 % 1000 milliliter Flaska

  • Varunummer: 030742
  • Tillverkare: Meda AB

  64,99 kr

  Jämförspris: 0,06 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?