• Förebygger karies
 • Natriumfluorid
 • Mintsmak. Stärker tändernas emalj och förebygger hål i tänderna. Fluor. Från 12 år.
 • Lösningen silas mellan tänderna i 1 min och spottas därefter ut.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dentan Mint

   0,2 % munsköljvätska
   natriumfluorid

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar tala med läkare tandläkare eller tandhygienist eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dentan Mint är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint
   3. Hur du använder Dentan Mint
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dentan Mint ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dentan Mint är och vad det används för

   Fluor kan, efter att tänderna kommit fram, göra att motståndskraften mot karies blir högre om det tillförs lokalt i munhålan, t.ex. genom en fluorlösning. Dentan Mint munsköljvätska är en natriumfluoridlösning avsedd för munsköljning.

   Dentan Mint används som kariesförebyggande behandling för barn över 12 år och vuxna med ökad risk för karies (hål i tänderna) bl.a. vid muntorrhet (t.ex. vid behandling med vissa läkemedel), delprotes eller fastsittande tandställning eller efter rekommendation av tandläkare/läkare eller tandhygienist. En grundläggande åtgärd för att förebygga karies är användning av fluortandkräm.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dentan Mint

   Använd inte Dentan Mint

   • om du är allergisk mot natriumfluorid eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   Varningar och försiktighet

   Tala med tandläkare/läkare apotekspersonal innan du använder Dentan Mint om du har:

   • svår njursjukdom.

   Andra läkemedel och Dentan Mint

   Tala om för tandläkare, läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel. Behandlande tandläkare/läkare bör känna till samtidig behandling med andra läkemedel innehållande fluor.

   Graviditet och amning

   Det finns inga risker med att använda Dentan Mint under graviditet och amning.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dentan Mint har ingen eller försumbar effekt på förmågan att framföra fordon och använda maskiner.

   Dentan Mint innehåller metylparahydroxibensoat

   Dentan Mint innehåller hjälpämnet metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218) som kan ge en allergisk reaktion (eventuellt fördröjd).


   3. Hur du använder Dentan Mint

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare/tandläkare, tandhygienist eller apotekspersonal. Rådfråga läkare/tandläkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosering

   Vuxna och barn över 12 år med förhöjd kariesrisk:

   10 ml Dentan Mint fluorlösning 1-2 gånger dagligen.

   Till barn under 12 år endast efter rekommendation av tandläkare.

   Vätskan tas i munnen och får sila mellan tänderna i 1 minut varefter lösningen spottas ut. Man bör därefter inte skölja munnen eller äta inom den närmaste halvtimmen.

   Lösningen bör inte sväljas. I det fall lösning à 10 ml ändå sväljs är mängden fluor så liten att risk för förgiftning inte föreligger.

   Om du använt för stor mängd av Dentan Mint

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Om du har glömt att använda Dentan Mint

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Dentan Mint och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symtom (angioödem, mycket sällsynt)

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Andra biverkningar

   Sällsynta (kan förekomma upp till 1 av 1000 användare): Hudutslag, hudrodnad, nässelutslag, inflammation i munnen (kan ge symtom som brännande och stickande känsla i munnen och på tungan samt svullna läppar).

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare): överkänslighetsreaktioner (även lokalt i munhålan).

   Vid oavsiktlig nedsväljning av Dentan Mint kan kortvarigt illamående uppstå.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dentan Mint ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Inga särskilda förvaringsanvisningar.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är natriumfluorid 2 mg/ml.

   • Övriga innehållsämnen är metylparahydroxibensoat (konserveringsmedel E 218), xylitol (sötningsmedel), pepparmyntolja (smakämne), makrogollauryleter, etanol (96 %) och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Klar, färglös vattenlösning. Förpackningsstorlekar 500 ml.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Meda AB

   Box 906

   170 09 Solna

   Tel: 08-630 19 00


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-09-19


  • Denna produkt används inom följande områden:

  Dentan® Mint

  Munsköljvätska 0,2 % 500 milliliter Flaska

  • Varunummer: 144786
  • Tillverkare: Meda AB

  69,50 kr

  Jämförpris: 1,39 kr / milliliter

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/dentan-mint-munskoljvatska-02-procent-500-milliliter-flaska-223285/ 223285 Dentan® Mint https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/144786s.jpg 69.50 69.50 SEK Dentan InStock Förebygger karies Meny Meny/Mun & tänder Meny/Mun & tänder/Tandhygien Meny/Mun & tänder/Tandhygien/Fluor Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Munsköljvätska 0,2 % 500 milliliter Flaska