• Doramektin
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   1. NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV GODKÄNNANDE FÖR FÖRSÄLJNING OCH NAMN PÅ OCH ADRESS TILL INNEHAVAREN AV TILLVERKNINGSTILLSTÅND SOM ANSVARAR FÖR FRISLÄPPANDE AV TILLVERKNINGSSATS, OM OLIKA

   Innehavare av godkännande för försäljning:

   Zoetis Finland Oy

   Tietokuja 4

   00330 Helsingfors

   Finland

   Tillverkare:

   Zoetis Belgium SA

   Rue Laid Burniat 1

   1348 Louvain-la-Neuve

   Belgien

   2. DET VETERINÄRMEDICINSKA LÄKEMEDLETS NAMN

   Dectomax5 mg/ml pour-on, lösning för nötkreatur

   3. DEKLARATION AV AKTIV(A) SUBSTANS(ER) OCH ÖVRIGA SUBSTANSER

   En ml klar, färglös lösning innehåller:

   5 mg doramektin som aktiv substans

   0,5 mg trolamin som antioxidant

   4. ANVÄNDNINGSOMRÅDE(N)

   För behandling av rundmask i magtarmkanalen (gastrointestinala nematoder), lungmask, ögonmask, nötstyng, sugande och bitande löss, skabb samt hornfluga hos nötkreatur.

   Gastrointestinala nematoder (mogna vuxna (adulter) och 4:e larvstadiet)

   Ostertagia ostertagi (inklusive s.k. inhiberade larver)

   O. lyrata1

   Haemonchus placei

   Trichostrongylus axei

   T. colubriformis

   Cooperia oncophora

   C. punctata1

   C. surnabada1 (syn. mcmasteri)

   Bunostomum phlebotomum1

   Oesophagostomum radiatum

   Trichuris spp1

   1 adulter

   Lungmask (mogna vuxna (adulter) och 4:e larvstadiet)

   Dictyocaulus viviparus

   Ögonmask (mogna vuxna (adulter))

   Thelazia spp.

   Nötstyng (parasitstadier)

   Hypoderma bovis, H. lineatum

   Bitande löss

   Damalinia (Bovicola) bovis

   Sugande löss

   Haematopinus eurystemus

   Linognathus vituli

   Solenopotes capillatus

   Skabb

   Psoroptes bovis

   Sarcoptes scabiei

   Chorioptes bovis

   Hornfluga

   Haematobia irritans

   Effektens längd

   Efter administrering av läkemedlet förhindras reinfektion under angiven tid mot följande parasiter:

   Art

   Dagar

   Ostertagia ostertagi

   35

   Cooperia oncophora

   28

   Dictyocaulus viviparus

   42

   Linognathis vituli

   49

   Oesophagostomum radiatum

   21

   Damalinia (Bovicola) bovis

   42

   Trichostrongylus axei

   28

   Solenopotes capillatus

   35

   Läkemedlet bekämpar även hornflugor (Haematobia irritans) under minst 42 dagar efter behandlingen.

   För att uppnå bästa effekt av läkemedlet vid kontinuerligt bete rekommenderas behandling av djuren vid betessläpp och på nytt åtta veckor senare. Vid sådan användning minskar läkemedlet ansamlingen av infektiösa larver på betesmarken och skyddar djuren mot parasitinfektioner i magtarmkanal och lunga (parasitär gastroenterit och bronkit) under hela betessäsongen. För att uppnå dessa resultat skall alla djur behandlas och obehandlade nötkreatur får inte släppas ut på betesmarken. På grund lungmaskens oförutsägbarhet kan symtom som orsakas av lungmasksjukdom ibland ses, särskilt mot slutet av betessäsongen, om säsongen är lång. Om detta inträffar bör boskapen få ytterligare behandling mot lungmask.

   5. KONTRAINDIKATIONER

   Läkemedlet är avsett specifikt för ges lokalt på huden till nötkreatur. Skall inte användas till andra djurslag då svåra biverkningar, inklusive dödsfall hos hundar, kan uppträda.

   Skall inte användas vid överkänslighet mot aktiv substans eller mot något hjälpämne. Se "Särskilda varningar".

   6. BIVERKNINGAR

   I sällsynta fall kan små hudskador uppstå där läkemedlet givits.

   Om du observerar allvarliga biverkningar eller andra effekter som inte nämns i denna information, tala om det för veterinären.

   Frekvensen av biverkningar anges enligt följande konvention:

   - mycket vanliga (fler än 1 av 10 djur som uppvisar biverkningar under en behandlingsperiod)

   - vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 100 djur)

   - mindre vanliga (fler än 1 men färre än 10 djur av 1 000 djur)

   - sällsynta (fler än 1 men färre än 10 djur av 10 000 djur)

   - mycket sällsynta (färre än 1 djur av 10 000 djur, enstaka rapporterade händelser inkluderade).

   7. DJURSLAG

   Nötkreatur.

   8. DOSERING FÖR VARJE DJURSLAG, ADMINISTRERINGSSÄTT OCH ADMINISTRERINGSVÄG(AR)

   En dos om 500 mikrogram doramektin per kg kroppsvikt (dvs. 1 ml lösning per 10 kg kroppsvikt) ges på huden (lokal administrering).

   Läkemedlet skall hällas på huden i en smal sträng längs ryggens mittlinje mellan manken och svansroten.

   9. ANVISNING FÖR KORREKT ADMINISTRERING

   För att säkerställa tillförsel av korrekt dos skall kroppsvikten fastställas så noggrant som möjligt; noggrannheten hos doseringsapparaturen skall kontrolleras.

   Om djuren behandlas gruppvis i stället för individuellt bör de grupperas efter kroppsvikt och doseras därefter, för att undvika under- och överdosering.

   Anvisningar för användning av doseringsbägaren (endast flaskor innehållande 250 ml och 1 liter):

   A. Rotera bägaren på flaskhalsen tills den sitter hårt fast (så att pipen ligger i linje med mittpunkten på flaskans breda sida). Då doseringsbägaren är i stängt läge (”0” på dosmarkeringen på skruven) kommer inget läkemedel in i bägarens behållare.

   B. Välj dos (1 ml per 10 kg kroppsvikt):

   • rotera doseringsskruven till önskad position så att rätt antal ml syns vid dosmarkeringen.

   • första gången doseringsskruven roteras ett helt varv ställs dosen in på 10 ml (dvs. 100 kg kroppsvikt): ”10” visas på skruven vid dosmarkeringen. Varje ytterligare rotering ökar dosen i steg om 5 ml (dvs. 50 kg kroppsvikt) upp till 50 ml. Om kroppsvikten ligger mellan viktmarkeringarna på doseringsbägaren bör den större dosvolymen användas.

   C. Överfyll doseringsbägaren genom att trycka på flaskan tills vätskenivån befinner sig ovanför den valda dosen och släpp sedan trycket. Vätskan kommer att automatiskt sjunka till vald dos.

   D. Häll läkemedlet längs djurets rygg.

   Anvisningar för användning av pour-on applikator* (ryggbehållare innehållande 2,5 liter, 3 liter och 5 liter):

   Anslut pour-on applikatorn till ryggbehållaren enligt följande:

   Fäst den öppna änden av avtappningsslangen till pour-on applikatorn.

   Trä avtappningsslangen genom den skyddande fjädern.

   Fäst avtappningsslangen till kapsylen med låstapp och skruva sedan fjädern moturs över slangen och låstappen. Ersätt transportkapsylen med kapsylen som är ansluten till avtappningsslangen. Skruva fast kapsylen med avtappningsslangen. Vänd ryggbehållaren upp och ner.

   Fyll försiktigt pour-on applikatorn för att kontrollera att den inte läcker.

   Följ tillverkarens anvisningar angående korrekt användning och skötsel av utrustningen.

   *Med läkemedlet följer applikatorer som är kompatibla med detta läkemedel.

   Andra applikatorer kan vara inkompatibla med denna läkemedelsform.

   10. KARENSTID(ER)

   Kött och slaktbiprodukter: 35 dagar.

   Ej godkänt för användning till lakterande kor som producerar mjölk för humankonsumtion.

   Använd inte till dräktiga kor eller mjölkkvigor som ska producera mjölk för humankonsumtion inom 2 månader före förväntad nedkomst.

   11. SÄRSKILDA FÖRVARINGSANVISNINGAR

   Förvaras utom syn- och räckhåll för barn.

   Förvaras vid högst 30 °C.

   Om Dectomax pour-on lösning för nötkreatur förvaras vid en temperatur under 4 °C, kan lösningen se grumlig ut. Läkemedlet återgår till normalt utseende och utan att effekten påverkas då den tillåts uppnå rumstemperatur.

   Använd inte detta läkemedel efter utgångsdatumet på behållaren och ytterkartongen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet i öppnad innerförpackning: 1 år.

   12. SÄRSKILD(A) VARNING(AR)

   För djur.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för djur

   Endast för utvärtes bruk, dvs. läkemedlet får endast appliceras på hudens yta.

   Appliceras inte på hud som är förorenad med lera eller gödsel.

   Ges inte via munnen (oralt) eller via injektion (parenteralt).

   Hos vissa djurslag, som läkemedlet inte är avsett för, kan denna läkemedelstyp (avermektiner) tolereras mindre väl. Fall av intolerans med dödlig utgång har rapporterats hos hund speciellt hos collie, Old English Sheepdog och närbesläktade raser och korsningar samt också hos sköldpadda.

   Man bör iaktta försiktighet och undvika att dessa andra djurarter får i sig utspillt läkemedel eller tillträde till förpackningarna.

   För att undvika sekundära reaktioner pga. avdödade Hypoderma-larver i matstrupen eller ryggraden rekommenderas det att läkemedlet ges i slutet av nötstyngets flygperiod och innan larverna når vilostadiet. Veterinär bör rådfrågas för beräkning av korrekt tidpunkt.

   Resistensutveckling

   Försiktighet bör iakttas för att undvika följande rutiner eftersom de ökar risken för resistensutveckling och kan på sikt resultera i ineffektiv behandling:

   • alltför tät och upprepad användning av maskmedel (anthelmintika) från samma klass under en längre tidsperiod.

   • underdosering, vilket kan bero på underskattning av kroppsvikten, felaktig administrering av läkemedlet eller att doseringshjälpmedlet (om sådant finns) inte kalibrerats.

   Misstänkta fall av resistens mot maskmedel skall vidare utredas med hjälp av lämpliga test (t.ex. fekalt äggreduktionstest). Om testresultat starkt tyder på resistens mot ett visst maskmedel bör ett maskmedel som tillhör en annan farmakologisk klass och med en annan verkningsmekanism användas.

   Effekt

   Terapeutisk effekt mot invärtes och utvärtes parasiter påverkas inte av kraftigt regn (2 cm på 1 timme) varken före (20 minuter) eller efter (20 och 40 minuter) behandling. Påverkan av extrem väderlek på effekten är inte känd.

   Överdoser på upp till 5 gånger rekommenderad dos har inte medfört några symptom som kan sättas i samband med behandling med doramektin.

   Särskilda försiktighetsåtgärder för personer som ger läkemedlet till djur: Personer som är överkänsliga för den aktiva substansen ska undvika kontakt med läkemedlet.

   Rök eller ät inte samtidigt som du hanterar läkemedlet. Tvätta händerna efter användning. Detta veterinärmedicnska läkemedel kan vara irriterande för hud och ögon på människa och användare bör undvika att spilla läkemedlet på dig själv eller andra personer. Använd gummihandskar och vattentäta stövlar vid administrering av läkemedlet.

   Skyddsutrustning skall tvättas efter användning. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med huden tvättas det berörda området omedelbart med tvål och vatten. Om läkemedlet oavsiktligt kommit i kontakt med ögonen skall dessa spolas omedelbart med vatten och läkare kontaktas. Används endast i välventilerade utrymmen eller utomhus.

   Mycket brandfarligt – undvik hetta, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor.

   Miljöegenskaper

   Doramektin är mycket giftigt för dynglevande och vattenlevande organismer och kan lagras i sediment.

   I likhet med andra s.k. makrocykliska laktoner kan doramektin vara skadligt för djurslag som läkemedlet inte är avsett för. Efter behandlingen kan potentiellt toxiska halter av doramektin utsöndras under flera veckor. Avföring innehållande doramektin som utsöndras från behandlade djur på betesmarker kan minska förekomsten av dyngätande organismer. Detta kan påverka nedbrytningen av dynga.

   Risken för vattenekosystem och dynglevande organismer kan minskas genom att man undviker alltför tät och upprepad användning av doramektin (och maskmedel från samma klass) hos nötkreatur.

   Risken för vattenekosystem kan ytterligare minskas genom att behandlade nötkreatur hålls borta från vattendrag under två till fem veckor efter behandlingen.

   13. SÄRSKILDA FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER FÖR DESTRUKTION AV EJ ANVÄNT LÄKEMEDEL ELLER AVFALL, I FÖREKOMMANDE FALL

   Extremt farligt för fiskar och vattenlevande organismer. Var noga med att inte förorena dammar, vattendrag eller diken med läkemedlet eller med den använda förpackningen.

   Ej använt läkemedel och avfall skall kasseras enligt gällande anvisningar.

   14. DATUM DÅ BIPACKSEDELN SENAST GODKÄNDES

   2018-02-09

   15. ÖVRIGA UPPLYSNINGAR

   Dectomax pour-on lösning för nötkreatur är en användningsklar, färglös lösning innehållande 0,5 % w/v doramektin (5 mg/ml). Den rekommenderade dosen på 500 mikrogram/kg kroppsvikt uppnås genom lokal administrering av en mängd på 1 ml/10 kg kroppsvikt.

   Dectomax pour-on lösning för nötkreatur finns att få i flerdosbehållare innehållande 250 ml, 1 liter, 2,5 liter, 3 liter och 5 liter. Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Information lämnas i Sverige av:

   Orion Pharma AB,

   Animal Health, Danderyd
   Sverige
   Tel: 08 623 64 40

  Dectomax

  Pour-on, lösning 5 mg/ml Doramektin 1000 milliliter (Vet.) Pour-on behållare

  • Varunummer: 194271
  • Tillverkare: Orion Pharma AB

  1.099,50 kr

  Jämförpris: 1,10 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?