• Levodopa, dekarboxylashämmare
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dazonay

   50 mg/12,5 mg/200, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg, 150 mg/37,5 mg/200 mg, 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg filmdragerade tabletter
   levodopa/karbidopa/entakapon

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dazonay är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dazonay
   3. Hur du tar Dazonay
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dazonay ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dazonay är och vad det används för

   Dazonay innehåller tre aktiva substanser (levodopa, karbidopa och entakapon) i en filmdragerad tablett. Dazonay används för behandling av Parkinsons sjukdom.

   Parkinsons sjukdom beror på låga nivåer av ämnet dopamin i hjärnan. Levodopa ökar mängden dopamin och lindrar därför symtomen av Parkinsons sjukdom. Karbidopa och entakapon förbättrar den effekt levodopa har på Parkinsons sjukdom.

   Levodopa, karbidopa och entakapon som finns i Dazonay kan också vara godkända för att behandla andra sjukdomar som inte nämns i denna produktinformation. Fråga läkare, apoteks- eller annan hälso- och sjukvårdspersonal om du har ytterligare frågor och följ alltid deras instruktion.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dazonay

   Ta inte Dazonay om du:

   • är allergisk mot levodopa, karbidopa eller entakapon eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • har trångvinkelglaukom (en ögonsjukdom)

   • har tumör i binjuren

   • tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och

    MAO-B- hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare)

   • tidigare haft neuroleptiskt malignt syndrom (NMS - detta är en sällsynt reaktion mot läkemedel

    som används för att behandla allvarlig mental sjukdom)

   • tidigare haft icke-traumatisk rabdomyolys (en sällsynt muskelsjukdom)

   • har en allvarlig leversjukdom.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du tar Dazonay om du har eller har haft:

   • en hjärtattack eller någon annan hjärtsjukdom inklusive arytmier, eller blodkärlssjukdom

   • astma eller annan lungsjukdom

   • leverproblem, din dos kan då behöva justeras

   • njursjukdom eller hormonrelaterad sjukdom

   • magsår eller krampanfall

   • om du upplever långvarig diarré, kontakta läkare då detta kan vara ett tecken på tjocktarmsinflammation

   • någon form av allvarlig mental sjukdom, till exempel psykos

   • kroniskt vidvinkelglaukom. Din dos kan då behöva justeras och ditt ögontryck kan behöva kontrolleras.

   Rådfråga din läkare om du tar:

   • antipsykotika (läkemedel för behandling av psykos)

   • läkemedel som kan orsaka lågt blodtryck när du reser dig från en stol eller säng. Du bör vara medveten om att Dazonay kan förvärra denna effekt.

   Rådfråga din läkare om du under behandlingen med Dazonay:

   • upplever att dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, eller om du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Om något av detta händer, kontakta genast din läkare.

   • känner dig deprimerad, har självmordstankar, eller märker att ditt beteende förändras.

   • plötsligt faller i sömn, eller känner dig mycket sömnig. Om det händer ska du inte köra bil eller använda maskiner (se även avsnittet ”Körförmåga och användning av maskiner”)

   • får ofrivilliga rörelser eller om de förvärrats efter start av Dazonay -behandling. Om detta händer kan din läkare behöva ändra din dosering av läkemedel mot Parkinsons sjukdom

   • får diarré: din vikt kan behöva övervakas för att undvika en eventuell kraftig viktminskning

   • upplever aptitlöshet som förvärras över tid, orkeslöshet (svaghet, utmattning) och viktminskning inom en kort tidsperiod. Om detta händer bör en allmän läkarundersökning inklusive leverfunktionstest övervägas.

   • känner att du vill sluta använda Dazonay, se avsnittet ”Om du slutar ta Dazonay”.

   Berätta för din läkare om du eller din familj/omhändertagare upptäcker att du utvecklar drifter eller begär att bete dig på sätt som är ovanliga för dig, eller du inte kan motstå impulsen, driften eller frestelsen att bedriva viss aktivitet som kan skada dig själv eller andra. Detta beteende kallas impulskontrollstörning och kan inkludera tvångsmässigt spelande, överdrivet matintag eller spenderande, en onormalt hög sexualdrift eller en upptagenhet med ökning i sexuella tankar eller känslor. Din läkare kan behöva se över din behandling.

   Din läkare kan behöva ta regelbundna prover på dig under långtidsbehandling med Dazonay.

   Om du behöver opereras ska du tala om för din läkare att du tar Dazonay.

   Dazonay rekommenderas inte för behandling av extrapyramidala symtom (till exempel ofrivilliga rörelser, skakningar, muskelstelhet och muskelsammandragningar) orsakade av andra mediciner.

   Barn och ungdomar

   Erfarenhet av behandling av patienter under 18 år med Dazonay är begränsad. Dazonay rekommenderas därför inte för behandling av barn.

   Andra läkemedel och Dazonay

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

   Ta inte Dazonay om du tar vissa läkemedel för behandling av depression (kombinationer av selektiva MAO-A- och MAO-B-hämmare, eller icke-selektiva MAO-hämmare).

   Dazonay kan förstärka effekten och biverkningarna av vissa läkemedel. Detta inkluderar:

   • läkemedel för behandling av depression såsom moklobemid, amitriptylin, desipramin, maprotilin, venlafaxin och paroxetin

   • rimiterol och isoprenalin, som används för att behandla sjukdomar i luftvägarna

   • adrenalin, som används vid svåra allergiska reaktioner

   • noradrenalin, dopamin och dobutamin, som används för att behandla hjärtsjukdomar och lågt blodtryck

   • alfa-metyldopa, används för att behandla högt blodtryck

   • apomorfin, som används för att behandla Parkinsons sjukdom.

   Vissa läkemedel kan försvaga effekten av Dazonay. Dessa är:

   • dopaminantagonister som används för att behandla mental sjukdom, illamående och kräkningar

   • fenytoin som används för att förhindra krampryckningar

   • papaverin som används för muskelavslappning.

   Dazonay kan försämra upptaget av järn. Ta därför inte Dazonay och järntillskott samtidigt utan med minst 2-3 timmars mellanrum.

   Dazonay med mat, dryck och alkohol

   Dazonay kan tas med eller utan mat. Hos vissa patienter kan Dazonay upptas sämre om det tas samtidigt med eller kort efter att man ätit proteinrik föda (som kött, fisk, mjölkprodukter, frön och nötter). Kontakta din läkare om du tror det gäller dig.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Om du är gravid, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Du bör inte amma när du behandlas med Dazonay.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dazonay kan sänka ditt blodtryck, vilket kan orsaka att du känner dig virrig eller yr. Var därför särskilt försiktig om du kör bil eller använder verktyg eller maskiner.

   Om du känner dig mycket dåsig eller om du ibland plötsligt somnar, vänta tills du känner dig fullt vaken innan du kör bil eller gör något annat som kräver att du är uppmärksam. Annars kan du utsätta dig själv eller andra för skada eller död.

   Du är själv ansvarig för att bedöma om du är i kondition att framföra motorfordon eller utföra arbeten som kräver skärpt uppmärksamhet. En av faktorerna som kan påverka din förmåga i dessa avseenden är användning av läkemedel på grund av deras effekter och/eller biverkningar. Beskrivning av dessa effekter och biverkningar finns i andra avsnitt. Läs därför all information i denna bipacksedel för vägledning. Diskutera med din läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dazonay innehåller laktos

   Dazonay innehåller mjölksocker (laktos). Om du inte tål vissa sockerarter, bör du kontakta din läkare innan du tar denna medicin.


   3. Hur du tar Dazonay

   Ta alltid detta läkemedel enligt läkarens eller apotekspersonalens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   För vuxna och äldre:

   • Din läkare informerar dig om exakt hur många tabletter Dazonay du ska ta varje dag.

   • Det är inte meningen att tabletterna ska delas eller brytas i småbitar.

   • Du ska bara ta en tablett varje gång.

   • Beroende på hur du svarar på behandlingen kan läkaren föreslå en höjning eller sänkning av dosen.

   • Om du tar Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg, 75 mg/18,75 mg/200 mg, 100 mg/25 mg/200 mg, 125 mg/31,25 mg/200 mg eller 150 mg/37,5 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 10 tabletter per dag.

   • Om du tar Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 8 tabletter per

   • Om du tar Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg tabletter, ta inte mer än 7 tabletter per dag.

   Om du upplever att effekten av Dazonay är för stark eller för svag eller om du upplever eventuella biverkningar vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   Om du har tagit för stor mängd av Dazonay

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning. I händelse av en överdosering kan du känna dig förvirrad eller upprörd, din hjärtfrekvens kan vara långsammare eller snabbare än normalt eller så kan huden, tungan, ögonen eller urinen få färgförändringar.

   Om du har glömt att ta Dazonay

   Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd tablett.

   Om det är mer än 1 timme till nästa dos:

   Ta en tablett så snart du kommer ihåg, och ta nästa tablett vid ordinarie tidpunkt.

   Om det är mindre än 1 timme till nästa dos:

   Ta en tablett så snart du kommer ihåg, vänta 1 timme och ta sedan ytterligare en tablett. Efter det kan du fortsätta som vanligt.

   Se alltid till att det är minst en timme mellan Dazonay -doserna, för att undvika eventuella biverkningar.

   Om du slutar att ta Dazonay

   Sluta inte ta Dazonay annat än på uppmaning av din läkare. I ett sådant fall kan din läkare behöva ändra din övriga antiparkinsonmedicinering, speciellt levodopa, för att behålla tillräcklig symtomkontroll. Om du plötsligt slutar ta Dazonay och andra antiparkinsonmedel kan det leda till oönskade biverkningar.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel, kontakta läkare eller apotekspersonal.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. Kontakta din läkare så snart som möjligt om du upplever något av dessa biverkningar. Många biverkningar kan mildras genom att justera dosen.

   Om du vid behandling med Dazonay upplever följande symtom, kontakta genast din läkare:

   • Dina muskler blir stela eller rycker kraftigt, du lider av skakningar, upphetsning, förvirring, feber, snabb puls eller kraftiga blodtryckssvängningar. Dessa kan vara symtom på malignt neuroleptikasyndrom (NMS, en sällsynt svår reaktion på läkemedel som används för att

    behandla sjukdomar i det centrala nervsystemet) eller rabdomyolys (en sällsynt svår muskelsjukdom).

   • Allergisk reaktion, symtomen kan innefatta nässelfeber, klåda, hudutslag, svullnad av ansikte, läppar, tunga eller svalg. Detta kan orsaka svårigheter att andas eller att svälja.

   Mycket vanliga (kan förekomma hos fler än 1 av 10 personer):

   • ofrivilliga rörelser (dyskinesier)

   • illamående

   • rödbrun missfärgning av urinen (ofarlig)

   • muskelsmärta

   • diarré.

   Vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer):

   • yrsel eller svimningskänsla p.g.a. lågt blodtryck, högt blodtryck

   • förvärrade symtom på Parkinsons sjukdom, yrsel, dåsighet,

   • kräkningar, buksmärta och obehagskänslor, halsbränna, muntorrhet, förstoppning

   • sömnsvårigheter, hallucinationer, förvirring, onormala drömmar (inklusive mardrömmar), trötthet

   • mentala förändringar – inklusive minnesstörningar, oro och depression (eventuellt med självmordstankar)

   • hjärt- eller artärsjukdom (t.ex. bröstsmärtor), oregelbunden hjärtfrekvens eller rytm

   • ökad tendens att falla

   • andfåddhet

   • ökad svettning, utslag

   • muskelkramper, svullnad av benen

   • dimsyn

   • blodbrist

   • minskad aptit, viktminskning

   • huvudvärk, ledsmärta

   • urinvägsinfektion.

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 personer):

   • hjärtattack

   • tarmblödning,

   • förändrat antal blodkroppar (vilket kan leda till blödning), onormala leverfunktionsvärden

   • krampanfall

   • upprördhetskänslor

   • psykotiska symtom

   • kolit (inflammation i tjocktarmen)

   • missfärgning av annat än urin (t ex hud, naglar, hår, svett)

   • svårighet att svälja

   • oförmåga att urinera.

   Följande biverkningar har också rapporterats:

   • hepatit (inflammation i levern)

   • klåda.

   Du kan uppleva följande biverkningar:

   • Oförmåga att stå emot impulsen att utföra en handling som kan vara skadlig, vilket kan inkludera:

    - stark impuls att spela extremt mycket trots allvarliga personliga eller familjära konsekvenser

    - förändrat eller ökat sexuellt intresse och beteende som berör dig eller andra betydligt, till exempel en ökad sexlust

    - okontrollerad överdriven shopping eller spenderande;

    - hetsätning (äta stora mängder mat under en kort period) eller tvångsmässigt matintag (äta mer mat än normalt och mer än vad som behövs för att tillfredsställa din hunger).


    Berätta för din läkare om du upplever något av dessa symptom; man kommer diskutera hur man ska hantera eller reducera dessa symptom.

   5. Hur Dazonay ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på burken eller kartongen efter Utg.dat. eller EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Hållbarhet efter första öppnande av burken: 3 månader.

   Förvaras vid högst 25°C. Förvaras i originalförpackningen. Fuktkänsligt.

   HDPE-burkar: Tillslut burken väl.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är levodopa, karbidopa och entakapon.

   • Varje Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg tablett innehåller 50 mg levodopa, 12,5 mg vattenfri karbidopa (som 13,5 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg tablett innehåller 75 mg levodopa, 18,75 mg vattenfri karbidopa (som 20,24 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg tablett innehåller 100 mg levodopa, 25 mg vattenfri karbidopa (som 27 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg tablett innehåller 125 mg levodopa, 31,25 mg vattenfri karbidopa (som 33,74 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 150 mg/37,5 mg/200 mg tablett innehåller 150 mg levodopa, 37,5 mg vattenfri karbidopa (som 40,48 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg tablett innehåller 175 mg levodopa, 43,75 mg vattenfri karbidopa (som 47,23 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.

   • Varje Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg tablett innehåller 200 mg levodopa, 50 mg vattenfri karbidopa (som 54 mg karbidopamonohydrat) och 200 mg entakapon.


   • Övriga innehållsämnen i tablettkärnan är kroskarmellosnatrium (E 468), mikrokristallin cellulosa (E 460), poloxamer 188, hydroxipropylcellulosa (E 463), laktosmonohydrat, magnesiumstearat (E 470b)

   • Övriga innehållsämnen i filmdrageringen är


    50 mg/12,5 mg/200 mg; 100 mg/25 mg/200 mg; 150 mg/37,5 mg/200 mg:

    hypromellos typ 2910, titandioxid (E 171), glycerol (E 422), röd järnoxid (E 172), gul järnoxid (E 172), magnesiumstearat (E 470b), polysorbat 80 (E 433), hydroxipropylcellulosa (E 463)

    75 mg/18,75 mg/200 mg; 125 mg/31,25 mg/200 mg; 175 mg/43,75 mg/200 mg, 200 mg/50 mg/200 mg:

    hypromellos typ 2910, titandioxid (E 171), glycerol (E 422), röd järnoxid (E 172), magnesiumstearat (E 470b), polysorbat 80 (E 433), hydroxipropylcellulosa (E 463)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Dazonay 50 mg/12,5 mg/200 mg: brunröda, runda, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”50” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 75 mg/18,75 mg/200 mg: ljust brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”75” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 100 mg/25 mg/200 mg: brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”100” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 125 mg/31,25 mg/200 mg: ljust brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”125” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 150 mg/37,5 mg/200 mg: brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”150” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 175 mg/43,75 mg/200 mg: ljust brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med ”175” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay 200 mg/50 mg/200 mg: mörkt brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter märkta med”200” på ena sidan och släta på den andra sidan.

   Dazonay finns i olika förpackningsstorlekar som HDPE- burkar med induktionsförsegling i aluminium och torkmedelsbehållare innehållande kiselgel. Burkarna innehåller 30, 100 eller 130 tabletter. Dazonay finns också i blisterförpackning av aluminium, innehållande 30 eller 100 tabletter.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S, Danmark

   Tillverkare

   Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenien

   eller

   S.C. Sandoz, S.R.L., Str. Livezeni nr. 7°, RO-540472 Targu-Mures, Rumänien

   eller

   LEK S.A., Ul. Domaniewska 50 C, 02-672 Warszawa, Polen

   eller

   Salutas Pharma GmbH, Otto-von-Guericke-Allee 1, 39179 Barleben, Tyskland


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-08-13


  Dazonay

  Filmdragerad tablett 200 mg/50 mg/200 mg Levodopa, dekarboxylashämmare 130 styck Burk

  • Varunummer: 545405
  • Tillverkare: Sandoz A/S

  345,14 kr

  Jämförpris: 2,65 kr / styck

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?