• Darunavir
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Darunavir Krka

   400 mg och 800 mg filmdragerade tabletter
   darunavir

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar ta detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   • Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar symptom som liknar dina.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Darunavir Krka är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Darunavir Krka
   3. Hur du använder Darunavir Krka
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Darunavir Krka ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Darunavir Krka är och vad det används för

   2. Vad du behöver veta innan du använder Darunavir Krka

   Använd inte Darunavir Krka

   • om du är allergisk mot den aktiva substansen eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)

   • om du har allvarlig leversjukdom. Tala med din läkare om du är osäker på hur allvarlig din leversjukdom är. Ytterligare tester kan vara nödvändiga.

   Kombinera inte Darunavir Krka med något av följande läkemedel

   Om du tar något av dessa, fråga din läkare om du kan byta till ett annat läkemedel.

   Läkemedel

   Användningsområde för läkemedlet

   Avanafil

   för att behandla erektionsproblem

   Astemizol eller terfenadin

   för att behandla allergisymtom

   Triazolam och midazolam som tas via munnen

   för att hjälpa dig att sova och/eller för att lindra ångest

   Cisaprid

   för att behandla vissa magproblem

   Kolkicin (om du har njur- och/eller leverproblem)

   för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber

   Lurasidon, pimozid, kvetiapin eller sertindol

   för att behandla psykiatriska tillstånd

   Ergotaminalkaloider som ergotamin, dihydroergotamin, ergonovin och metylergometrin (metylergonovin)

   för att behandla migränhuvudvärk

   Amiodaron, bepridil, dronedaron, kinidin, ranolazin

   för att behandla vissa hjärtsjukdomar, t.ex. oregelbunden hjärtrytm

   Lovastatin, simvastatin och lomitapid

   för att sänka kolesterolnivåerna

   Rifampicin

   för att behandla vissa infektioner såsom tuberkulos

   Kombinationspreparatet lopinavir/ritonavir

   detta läkemedel mot HIV tillhör samma klass som Darunavir Krka

   Elbasvir/grazoprevir

   för att behandla hepatit C-infektion

   Alfuzosin

   för behandling av förstorad prostata

   Sildenafil

   för behandling av högt blodtryck i blodkärlen i lungorna

   Tikagrelor

   för att förhindra att blodplättarna klumpar ihop sig vid behandling av patienter som har haft en hjärtinfarkt

   Ta inte Darunavir Krka tillsammans med produkter som innehåller Johannesört (Hypericum perforatum).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du tar Darunavir Krka

   Darunavir Krka botar inte hiv-infektion. Du kan fortfarande överföra hiv-smitta då du tar detta läkemedel, trots att risken minskas vid effektiv antiviral behandling. Diskutera med din läkare nödvändiga åtgärder för att undvika att smitta andra.

   Personer som tar Darunavir Krka kan fortfarande utveckla infektioner eller andra sjukdomar som förknippas med hiv-infektion. Du måste fortsätta att ha regelbunden kontakt med läkare.

   Personer som tar Darunavir Krka kan utveckla hudutslag. I sällsynta fall kan ett utslag bli allvarligt eller potentiellt livshotande. Kontakta alltid din läkare om du utvecklar utslag.

   Utslag (vanligen milda eller måttliga) kan förekomma mer frekvent hos patienter som tar både Darunavir Krka och raltegravir (vid hiv-infektion) än hos patienter som tar endera av dessa läkemedel.

   Informera din läkare om din situation FÖRE och UNDER din behandling

   Kontrollera följande punkter och berätta för din läkare om någon av dessa gäller dig.

   • Tala om för din läkare om du tidigare har haft problem med levern, inklusive hepatit B- eller C-infektion. Läkaren kan bedöma hur allvarlig din leversjukdom är innan han/hon beslutar om du kan ta Darunavir Krka

   • Tala om för din läkare om du har diabetes. Darunavir Krka kan öka sockernivåerna i blodet.

   • Tala omedelbart om för din läkare om du noterar några symtom på infektion (till exempel förstorade lymfknutor eller feber). Hos vissa patienter med framskriden hiv-infektion och som tidigare haft opportunistisk infektion kan tecken och symtom på inflammation från tidigare infektioner uppkomma kort efter att behandlingen med hiv-läkemedel påbörjats. Man tror att dessa symtom beror på en förbättring av kroppens immunsvar, som gör det möjligt för kroppen att bekämpa infektioner som kan ha funnits utan att ge tydliga symtom.

   • Förutom opportunistiska infektioner kan autoimmuna störningar (tillstånd där immunsystemet attackerar frisk kroppsvävnad) också förekomma efter att du börjar ta läkemedel för att behandla din hiv-infektion. Autoimmuna störningar kan inträffa flera månader efter att behandlingen påbörjades. Om du märker något symtom på infektion eller andra symtom som muskelsvaghet, svaghet som startar i händer eller fötter och som flyttar sig mot bålen, hjärtklappning, darrhänthet eller hyperaktivitet, informera din läkare omedelbart för att få nödvändig behandling.

   • Tala om för din läkare om du har blödarsjuka. Darunavir Krka kan öka risken för blödningar.

   • Tala om för din läkare om du är allergisk mot sulfonamider (som t.ex. används för att behandla vissa infektioner).

   • Tala om för din läkare om du märker av problem med muskler och skelett. Vissa patienter som tar antiviral kombinationsbehandling kan utveckla en skelettsjukdom som kallas osteonekros (död benvävnad på grund av förlust av blodtillförsel till skelettet). Längden på den antivirala kombinationsbehandlingen, användning av kortikosteroider, alkoholkonsumtion, grav immunsuppression (kraftigt nedsatt immunförsvar) och högt BMI (body mass index), kan vara några av de många riskfaktorerna för att utveckla sjukdomen. Tecken på osteonekros är stela och värkande leder (speciellt i höft, knä och skuldra) och svårigheter att röra sig. Om du märker några av dessa symtom ska du kontakta din läkare.

   Äldre

   Darunavir Krka har bara använts av ett begränsat antal patienter som är 65 år eller äldre. Om du tillhör denna åldersgrupp ska du diskutera med din läkare om du kan använda Darunavir Krka.

   Barn och ungdomar

   Darunavir Krka 400 eller 800 mg tabletter ska inte användas av barn under 3 år eller som väger mindre än 40 kg.

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du tar eller nyligen har tagit andra läkemedel.

   Det finns vissa läkemedel som du inte får kombinera med Darunavir Krka Dessa anges ovan under rubriken ”Kombinera inte Darunavir Krka med något av följande läkemedel”.

   I de flesta fall kan Darunavir Krka kombineras med läkemedel mot hiv som tillhör andra klasser (t.ex. NRTI-preparat (nukleosidanaloger), NNRTI-preparat (icke-nukleosidanaloger), CCR5-antagonister och FI-preparat (fusionshämmare)). Darunavir Krka tillsammans med kobicistat eller ritonavir har inte testats med alla PI-preparat (proteashämmare), och får inte användas tillsammans med andra hiv-PI- preparat. I vissa fall kan doseringen av andra läkemedel behöva ändras. Tala därför alltid om för din läkare om du tar andra läkemedel mot hiv och följ noggrant läkarens anvisningar om vilka läkemedel som kan kombineras.

   Effekten av Darunavir Krka kan minska om du tar något av följande läkemedel. Tala om för din läkare om du tar:

   • fenobarbital, fenytoin (för att förhindra krampanfall)

   • dexametason (kortikosteroid)

   • efavirenz (mot hiv-infektion)

   • boceprevir (mot hepatit C-infektion)

   • rifapentin, rifabutin (läkemedel för att behandla vissa infektioner, t.ex. tuberkulos)

   • sakvinavir (mot hiv-infektion)

   Effekterna av andra läkemedel kan påverkas om du tar Darunavir Krka Tala om för din läkare om du tar:

   • amlodipin, diltiazem, disopyramid, karvediol, felodipin, flekainid, lidokain, metoprolol, mexiletin, nifedipin, nikardipin, propafenon, timolol, verapamil (mot hjärtsjukdom) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan öka.

   • apixaban, dabigatranetexilat, rivaroxaban, warfarin (för att minska blodets koagulering) eftersom deras behandlingseffekt eller biverkningar kan förändras; din läkare kanske måste kontrollera ditt blod.

   • östrogenbaserade hormonella preventivmedel eller hormonell ersättningsbehandling. Darunavir Krka kan minska deras effekt. Om dessa används som preventivmetod rekommenderas alternativa icke-hormonella preventivmetoder.

   • etinylestradiol/drospirenon. Darunavir Krka kan öka risken för förhöjda kaliumnivåer orsakade av drospirenon.

   • atorvastatin, pravastatin, rosuvastatin (för att sänka kolesterolnivåerna). Risken för muskelskada kan vara ökad. Din läkare kommer att utvärdera vilken kolesterolsänkande behandling som passar din specifika situation bäst.

   • klaritromycin (antibiotika)

   • ciklosporin, everolimus, takrolimus, sirolimus (för att dämpa immunsystemet) eftersom behandlingseffekten eller biverkningarna av dessa läkemedel kan vara ökade. Din läkare kan vilja göra ytterligare tester.

   • kortikosteroider inklusive betametason, budesonid, flutikason, mometason, prednison, triamcinolon. Dessa läkemedel används för att behandla allergier, astma, inflammatoriska tarmsjukdomar, inflammation i ögon, leder och muskler samt andra inflammatoriska tillstånd. Om alternativa läkemedel inte kan användas ska dessa läkemedel bara användas efter medicinsk utvärdering och under noggrann kontroll av din läkare med avseende på biverkningar av kortikosteroider.

   • buprenorfin/naloxon (läkemedel för att behandla opioidberoende)

   • salmeterol (läkemedel för att behandla astma)

   • artemeter/lumefantrin (ett kombinationspreparat mot malaria)

   • dasatinib, everolimus, nilotinib, vinblastin, vinkristin (för att behandla cancer)

   • sildenafil, tadalafil, vardenafil (för erektionsproblem eller för att behandla en lungsjukdom som kallas pulmonell arteriell hypertension)

   • simeprevir (för att behandla hepatit C-infektion)

   • fentanyl, oxykodon, tramadol (för att behandla smärta).

   Doseringen av andra läkemedel kan behöva ändras eftersom antingen deras egen eller Darunavir Krkas behandlingseffekt eller biverkningar kan påverkas om de kombineras. Tala om för din läkare om du tar:

   • alfentanil (kraftigt och kortverkande smärtstillande läkemedel för injektion som används vid operationer)

   • digoxin (för att behandla vissa hjärtsjukdomar)

   • klaritromycin (antibiotika)

   • itrakonazol, isavukonazol, flukonazol, posakonazol, klotrimazol (för att behandla svampinfektioner). Vorikonazol ska endast tas efter medicinsk utvärdering.

   • rifabutin (mot bakterieinfektioner)

   • sildenafil, vardenafil, tadalafil (mot erektionsproblem eller högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • amitriptylin, desipramin, imipramin, nortriptylin, paroxetin, sertralin, trazodon (för att behandla depression och ångest)

   • maravirok (för att behandla hiv-infektion)

   • metadon (för att behandla opiatberoende)

   • karbamazepin, klonazepam (för att förhindra krampanfall eller för att förhindra vissa typer av nervsmärta)

   • kolkicin (för att behandla gikt eller familjär medelhavsfeber)

   • bosentan (för att behandla högt blodtryck i blodkärlen i lungorna)

   • buspiron, klorazepat, diazepam, estazolam, flurazepam, midazolam när de tas som en injektion, zoldipem (lugnande medel)

   • perfenazin, risperidon, tioridazin (för att behandla psykiatriska tillstånd)

   • metformin (för att behandla typ 2-diabetes)

   Detta är inte en fullständig lista över läkemedel. Informera din läkare om alla läkemedel som du tar.

   Darunavir Krka med mat, dryck och alkohol

   Se avsnitt 3 “Hur du tar Darunavir Krka”

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala omedelbart om för din läkare om du är gravid, planerar att bli gravid eller ammar. Gravida eller ammande mödrar ska inte ta Darunavir Krka med ritonavir om inte läkare speciellt har ordinerat det.

   Gravida eller ammande mödrar ska inte ta darunavir med kobicistat.

   Hiv-infekterade kvinnor får inte amma sina barn eftersom det både finns en risk att barnet blir infekterat med hiv genom bröstmjölken och eftersom man inte vet hur läkemedlet påverkar ditt barn.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Använd inte maskiner eller kör bil om du känner dig yr efter att du tagit Darunavir Krka.


   3. Hur du använder Darunavir Krka

   Ta alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta Darunavir Krka eller och ritonavir utan att tala med din läkare.

   Efter att behandlingen har påbörjats får dosen eller doseringsformen inte ändras eller behandlingen avslutas utan instruktioner från din läkare.

   Darunavir Krka 400 mg och 800 mg tabletter ska endast användas för att uppnå doseringen 800 mg en gång dagligen.

   Detta läkemedel finns endast tillgängligt som filmdragerade tabletter, och är därför inte lämpligt för patienter som inte kan svälja hela tabletter, t.ex. små barn. För användning hos dessa patienter ska tillgängligheten av andra lämpliga beredningsformer av darunavir undersökas.

   Dosering för vuxna som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

   Vanlig dos av Darunavir Krka är 800 mg (2 tabletter innehållande 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett innehållande 800 mg Darunavir Krka) en gång dagligen. Du måste ta Darunavir Krka varje dag och alltid tillsammans med 100 mg ritonavir och med mat. Darunavir Krka kan inte fungera ordentligt utan ritonavir och mat. Du måste äta en måltid eller ett mellanmål högst 30 minuter innan du tar Darunavir Krka och ritonavir. Typen av mat är inte viktig. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta att ta Darunavir Krka och ritonavir utan att tala med din läkare.

   Bruksanvisning för vuxna

   • Ta två 400 mg tabletter vid samma tidpunkt, eller en tablett på 800 mg, en gång per dag, varje dag.

   • Ta alltid Darunavir Krka tillsammans med 100 mg ritonavir.

   • Ta Darunavir Krka tillsammans med mat.

   • Svälj tabletten med dryck, t.ex. vatten eller mjölk.

   • Ta de andra hiv-läkemedlen som du använder tillsammans med Darunavir Krka och ritonavir enligt din läkares ordination

   Dosering för vuxna som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (din läkare avgör detta)

   Eventuellt kommer du att behöva en annan dos av Darunavir Krka som inte kan administreras med dessa 400 eller 800 mg tabletter. Andra styrkor av Darunavir Krka finns tillgängligt.

   Dosen är antingen:

   • 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter innehållande 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett innehållande 800 mg Darunavir Krka) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen.

   ELLER

   • 600 mg Darunavir Krka (1 tablett innehållande 600 mg Darunavir Krka) tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger dagligen.

   Diskutera med din läkare om vilken dosering som är bäst för dig.

   Användning för barn och ungdomar

   Dosering för barn från 3 år som väger minst 40 kg och som inte har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

   • Vanlig dos är 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter innehållande 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett innehållande 800 mg Darunavir Krka) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång dagligen.

   Dosering för barn från 3 år som väger minst 40 kg och som har tagit antiretrovirala läkemedel tidigare (ditt barns läkare avgör detta)

   Dosen är antingen:

   • Vanlig dos är 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter innehållande 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett innehållande 800 mg Darunavir Krka) tillsammans med 100 mg ritonavir en gång per dag.

    ELLER

   • 600 mg Darunavir Krka (1 tablett innehållande 600 mg Darunavir Krka) tillsammans med 100 mg ritonavir två gånger per dag.

   Diskutera med din läkare vilken som är rätt dos för dig.

   Bruksanvisning för barn från 3 år som väger minst 40 kg

   • Ta 800 mg Darunavir Krka (2 tabletter innehållande 400 mg Darunavir Krka eller 1 tablett innehållande 800 mg Darunavir Krka) vid samma tillfälle, en gång dagligen, varje dag.

   • Ta alltid Darunavir Krka tillsammans med 100 mg ritonavir

   • Ta Darunavir Krka med mat

   • Svälj tabletterna med en dryck såsom vatten eller mjölk

   • Ta dina andra hiv-läkemedel som används i kombination med Darunavir Krka enligt rekommendation från din läkare

   Om du använt för stor mängd av Darunavir Krka

   Kontakta omedelbart läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du har glömt att använda Darunavir Krka

   Om du märker detta inom 12 timmar skall du ta tabletterna omedelbart. Ta alltid tabletterna med ritonavir och mat. Om du märker det senare än 12 timmar efter missad dos ska du hoppa över tabletterna och ta nästa dos som vanligt. Ta inte dubbel dos för att kompensera för glömd dos.

   Om du slutar att använda Darunavir Krka

   Sluta inte ta Darunavir Krka utan att tala med din läkare

   Anti-hiv- läkemedel kan få dig att känna dig bättre. Även om du känner dig bättre ska du inte sluta ta Darunavir Krka Tala först med din läkare.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   4. Eventuella biverkningar

   Under hiv-behandling kan viktökning och ökade nivåer av lipider och glukos i blodet förekomma. Detta hänger delvis ihop med återställd hälsa och livsstil, men när det gäller blodlipider kan det ibland finnas ett samband med hiv-läkemedlen. Läkaren kommer att göra tester för att hitta sådana förändringar.

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Tala om för din läkare om du drabbas av någon av följande biverkningar:

   Leverproblem som ibland kan vara allvarliga har rapporterats. Din läkare bör ta blodprov innan du påbörjar behandling med Darunavir Krka. Om du har kronisk hepatit B- eller C-infektion bör din läkare ta blodprov oftare för att du har en ökad risk att utveckla leverproblem. Tala med din läkare om tecken och symtom på leverproblem. Dessa kan inkludera gulfärgning av huden eller ögonvitorna, mörk (tefärgad) urin, blek avföring, illamående, kräkningar, aptitlöshet, eller smärta, värk eller smärta eller obehag på höger sida under revbenen.

   Hudutslag (oftare vid användning i kombination med raltegravir), klåda. Utslagen är vanligen milda till måttliga. Ett hudutslag kan också vara ett symtom på en sällsynt svår situation. Det är viktigt att du talar med din läkare om du får hudutslag. Din läkare kommer att råda dig hur man handskas med dina symtom eller om Darunavir Krka måste stoppas.

   Andra allvarliga biverkningar var diabetes (vanliga) och inflammation i bukspottkörteln (mindre vanliga).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos mer än 1 av 10 användare)

   • diarré

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • kräkning, illamående, magont eller uppspändhet, matsmältningsbesvär, gasbildning

   • huvudvärk, trötthet, yrsel, dåsighet, domningar, stickningar eller smärta i händer och fötter, kraftlöshet, svårighet att somna

   Mindre vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare)

   • bröstsmärta, förändringar på EKG (elektrokardiogram), snabba hjärtslag

   • nedsatt eller onormal känslighet i huden, stickningar, uppmärksamhetsstörning, minnesförlust, balansproblem

   • andningssvårigheter, hosta, näsblod, irritation i svalg

   • inflammation i magen eller munnen, halsbränna, ulkning, torr mun, obehag från buk, förstoppning, rapning

   • njursvikt, njurstenar, svårighet att urinera, täta eller rikliga urineringar, ibland nattetid

   • nässelutslag, kraftig svullnad av hud eller andra vävnader (oftast läppar eller ögon), eksem, överdrivna svettningar, nattliga svettningar, håravfall, akne, fjällande hud, färgning av naglarna

   • muskelsmärta, muskelkramper eller muskelsvaghet, smärta i extremiteter, osteoporos

   • försämrad sköldkörtelfunktion. Detta kan man se i ett blodprov.

   • högt blodtryck, blodvallning

   • röda eller torra ögon

   • feber, svullnad i benen på grund av vätska, olustkänsla, irritabilitet, smärta

   • symtom på infektion, herpes simplex

   • erektionsstörning, förstoring av bröst

   • sömnproblem, sömnighet, depression, ångest, onormala drömmar, minskad sexualdrift

   Sällsynta biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 1 000 användare)

   • en reaktion som kallas DRESS [kraftiga utslag som kan följas av feber, trötthet, svullnad av ansikte eller lymfkörtlar, ökade eosinofiler (typ av vita blodkroppar), effekt på lever, njure eller lunga]

   • hjärtinfarkt, eller långsamma hjärtslag, hjärtklappning

   • synrubbning

   • frossbrytningar, känner sig onormal

   • förvirringstillstånd eller desorientering, förändrat humör, rastlöshet

   • svimning, epileptiska anfall, förändrat eller förlorat smaksinne

   • munsår, blodkräkning, inflammation i läpparna, torra läppar, beläggning på tungan

   • rinnande näsa

   • hudförändringar, torr hud

   • stelhet i muskler eller leder, ledvärk med eller utan inflammation

   • förändringar av vissa blodvärden. Dessa kan ses på resultaten av blod- och urinprover. Din läkare kommer att förklara detta för dig. Exempel är: ökning av vissa vita blodkroppar.

   Vissa biverkningar är typiska för anti-hiv-läkemedel som tillhör samma grupp som Darunavir Krka. Dessa är:

   • muskelvärk, ömhet eller svaghet. I sällsynta fall har muskelbesvären varit allvarliga.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Darunavir Krka ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Tillslut burken väl. Fuktkänsligt.

   Hållbarhet efter första öppnandet: 3 månader.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är darunavir. Varje filmdragerad tablett innehåller 400 mg eller 800 mg darunavir.

   • Övriga innehållsämnen är cellulosa, mikrokristallin, krospovidon, hydroxipropylcellulosa, kiseldioxid, kolloidal vattenfri, mikrokristallin cellulosa med kiseldioxid (cellulosa, mikrokristallin; kiseldioxid, kolloidal vattenfri) och magnesiumstearat (E470b) i tablettkärnan, samt poly(vinylalkohol), makrogol, titandioxid (E171), talk (E553b), gul järnoxid (E172) – endast i 400 mg filmdragerade tabletter, och röd järnoxid (E172) i filmdrageringen.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Darunavir Krka 400 mg filmdragerade tabletter (tabletter):

   Gulbruna, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, ingraverade med märkningen S1 på ena sidan. Tablettdimensioner: 17 x 8,5 mm.

   Darunavir Krka 800 mg filmdragerade tabletter (tabletter):

   Brunröda, ovala, bikonvexa filmdragerade tabletter, ingraverade med märkningen S3 på ena sidan. Tablettdimensioner: 20 x 10 mm.

   Darunavir Krka 400 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i burkar innehållande 30 filmdragerade tabletter (1 burk med 30 filmdragerade tabletter), 60 filmdragerade tabletter (2 burkar med vardera 30 filmdragerade tabletter), 90 filmdragerade tabletter (3 burkar med vardera 30 filmdragerade tabletter) samt 180 filmdragerade tabletter (6 burkar med vardera 30 filmdragerade tabletter) i en kartong.

   Darunavir Krka 800 mg filmdragerade tabletter finns tillgängliga i burkar innehållande 30 filmdragerade tabletter (1 burk med 30 filmdragerade tabletter) samt 90 filmdragerade tabletter (3 burkar med vardera 30 filmdragerade tabletter) i en kartong.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Innehavare av godkännande för försäljning

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   Tillverkare

   KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenien

   TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann - Straβe 5, 27472 Cuxhaven, Tyskland

   Kontakta ombudet för innehavaren av godkännandet för försäljning om du vill veta mer om detta läkemedel:

   KRKA Sverige AB

   Tel: + 46 (0)8 643 67 66 (SE)  Darunavir Krka

  Filmdragerad tablett 800 mg Darunavir 30 tablett(er) Burk

  • Varunummer: 138902
  • Tillverkare: KRKA Sverige AB

  1.332,75 kr

  Jämförpris: 44,43 kr / tablett(er)

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?