Receptbelagd produkt

Receptbelagd produkt

Logga in för att se och handla dina recept.

 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Dalacin

   10 mg/ml kutanemulsion
   klindamycin

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   - Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   - Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller apotekspersonal.

   - Detta läkemedel har ordinerats enbart åt dig. Ge det inte till andra. Det kan skada dem, även om de uppvisar sjukdomstecken som liknar dina.

   - Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Dalacin är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin
   3. Hur du använder Dalacin
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Dalacin ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Dalacin är och vad det används för

   Dalacin kutan emulsion är ett läkemedel för utvärtes bruk. Emulsionen innehåller klindamycin, ett lokalt verkande bakteriehämmande medel (antibiotikum) som används för att behandla måttlig till svår akne.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Dalacin

   Använd inte Dalacin

   • om du är allergisk mot klindamycin eller mot något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om du är allergisk mot linkomycin.

   • om du tidigare har haft inflammation i tjocktarmen orsakad av antibiotika.

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare eller apotekspersonal innan du använder Dalacin kutan emulsion.

   Undvik beröring med ögon och mun. Om du får den kutana emulsionen i ögonen skölj då noga med rinnande vatten.

   Andra läkemedel och Dalacin

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder eller nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet, amning och fertilitet

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Graviditet och amning

   Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga läkare eller apotekspersonal innan du använder detta läkemedel.

   Graviditet

   Dalacin kutan emulsion förväntas inte medföra några risker för fostret vid rekommenderad dosering men bör endast användas under graviditeten om nödvändigt. Rådgör med läkare innan Dalacin kutan emulsion används under graviditet.

   Amning
   Det är inte känt om klindamycin passerar över i modersmjölk vid utvärtes administrering. Tala med läkare innan du använder Dalacin när du ammar.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Dalacin kutan emulsion påverkar inte förmågan att köra bil eller använda maskiner.

   Dalacin kutan emulsion innehåller cetostearylalkohol och natrium

   Cetostearylalkohol kan orsaka lokala hudreaktioner (t.ex. kontaktexem).

   Natriumlaurylsarkosinat kan ge lokala hudreaktioner (stickande eller brännande) eller öka hudreaktioner orsakade av andra produkter som används på samma hudyta.


   3. Hur du använder Dalacin

   Använd alltid detta läkemedel enligt läkarens anvisningar. Rådfråga läkare eller apotekspersonal om du är osäker.

   Dosen bestäms av läkare som avpassar den individuellt för dig.

   Vanlig behandling är att den kutana emulsionen strykes på den aknebenägna huden morgon och kväll. Behandlingstiden bör vara kort och ej överskrida 3 månader.

   Bruksanvisning:

   1. Rengör och torka av det hudparti som skall behandlas.

   2. Flaska omskakas väl.

   3. Stryk ett tunt lager av Dalacin kutan emulsion på det hudparti som skall behandlas. Påför bara ett tunt skikt åt gången och undvik beröring med ögon och mun.

   4. Om Dalacin kutan emulsion ändå kommer i kontakt med ögonen, skölj väl med rinnande vatten.

   Om du har ytterligare frågor om detta läkemedel kontakta läkare eller apotekspersonal.

   Om du använt för stor mängd av Dalacin

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   Dalacin kutan emulsion som appliceras på huden kan absorberas i tillräcklig utsträckning för att ge upphov till effekter i andra delar av kroppen (s.k. systemiska effekter).

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Kontakta omedelbart läkare om du upplever följande symtom under behandlingen med Dalacin:

   • svår, ihållande eller blodig diarré (som kan åtföljas av magsmärtor eller feber).

   • Detta kan vara tecken på pseudomembranös kolit (allvarlig tarminfektion), vilket har rapporterats för Dalacin (frekvensen kan inte beräknas från tillgängliga data).

   Mycket vanliga biverkningar (kan förekomma hos fler än 1 av 10 användare)

   • Hudirritation, nässelfeber (urtikaria), torr hud

   Vanliga biverkningar (kan förekomma hos upp till 1 av 10 användare)

   • fet hy

   Har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare)

   • ögonsmärta

   • buksmärta, störningar i mag-tarmkanalen

   • kontaktallergi

   • hårsäcksinflammation med varbildning

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Dalacin ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • Den aktiva substansen är klindamycin 10 mg

   • Övriga innehållsämnen är glycerol, cetostearylalkohol, isostearylalkohol, stearinsyra, kaliumstearat, glycerylmonostearat. natriumlaurylsarkosinat, metylparaben (konserveringsmedel)

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Plastflaskor innehållande 30 ml respektive 60 ml.

   Eventuellt kommer inte alla förpackningsstorlekar att marknadsföras.

   Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

   Pfizer AB

   191 90 Sollentuna

   Tel: 08-550 520 00

   Email: eumedinfo@pfizer.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2019-03-13


  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Dalacin®

  Kutan emulsion 10 mg/ml 60 milliliter Flaska

  • Varunummer: 494559
  • Tillverkare: Pfizer AB

  151,41 kr

  Jämförpris: 2,52 kr / milliliter

  Du vet väl att du kan handla din receptbelagda medicin på apoteket.se?

  Bara logga in här!

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?