Bild på Daktacort®
 • Mot fotsvamp med klåda
 • Läkemedel
 • Mot fotsvamp mellan tårna med kraftig klåda. Innehåller hydrokortison. Stryks på 2 gånger dagl, behandl i flera veckor. Fr 10 år.
 • Fortsätt behandlingen 2 veckor efter att symtomen försvunnit.
 • Läkemedel. Läs bipacksedel noga före användning
  • Källa: Fass.se

   Bipacksedel: Information till användaren

   Daktacort

   20 mg/g+10 mg/g kräm
   mikonazolnitrat+hydrokortison
   bensoesyra och butylhydroxianisol

   Läs noga igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från din läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   • Spara denna information, du kan behöva läsa den igen.

   • Vänd dig till apotekspersonalen om du behöver mer information eller råd.

   • Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

   • Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar.

   I denna bipacksedel finner du information om:
   1. Vad Daktacort är och vad det används för
   2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort
   3. Hur du använder Daktacort
   4. Eventuella biverkningar
   5. Hur Daktacort ska förvaras
   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   1. Vad Daktacort är och vad det används för

   Daktacort innehåller ett svampdödande medel (mikonazol) och en mild kortison som är klådstillande och antiinflammatorisk (hydrokortison).

   Daktacort används vid behandling av fotsvamp med besvärande klåda för vuxna och barn över 10 år.

   2. Vad du behöver veta innan du använder Daktacort

   Använd inte Daktacort

   • om du är allergisk mot mikonazol, hydrokortison, mot andra liknande svampdödande läkemedel eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6).

   • om huden är infekterad av virus (smittkoppor, vattkoppor och herpes) eller vissa bakterier (tuberkulös hudsjukdom).

   Varningar och försiktighet

   Tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska innan du använder Daktacort.

   • Var försiktig när du applicerar Daktacort. Undvik kontakt med ögonen. Tvätta därför händerna efter varje behandling.


   • Eftersom Daktacort kan förstöra vissa syntetiska material rekommenderas användning av underkläder i bomull, om de kommer i kontakt med den behandlade kroppsytan.


   • Undvik kontakt med latexprodukter (tex. latexpessar, latexkondom),

    då innehållsämnena i Daktacort kan skada latexprodukter.


   • Kontakta läkare om du upplever dimsyn eller andra synrubbningar.

   Barn

   Daktacort ska inte användas av barn under 10 år utan läkares ordination. Fotsvamp är ovanligt hos barn.

   Andra läkemedel och Daktacort

   Tala om för läkare eller apotekspersonal om du använder, nyligen har använt eller kan tänkas använda andra läkemedel.

   Behandling med blodförtunnande medel som tas via munnen, t.ex. warfarin, kan påverkas av Daktacort. Om du behandlas med blodförtunnande läkemedel kan din läkare därför vilja följa upp effekten av denna behandling.

   Effekt och biverkningar av vissa andra läkemedel kan förstärkas om de används samtidigt med Daktacort. Exempel på sådana läkemedel är diabetesmedicin som tas via munnen och fenytoin (mot epilepsi).

   Graviditet och amning

   Graviditet

   Försiktighet rekommenderas vid användning under graviditet. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under graviditet. Behandling av stora kroppsytor och användning under täckande förband bör undvikas.

   Amning

   Det är inte känt om administrering av Daktacort på huden kan leda till att hydrokortison och mikonazol passerar över i bröstmjölk. Rådgör dock med din läkare eller farmaceut innan du använder Daktacort under amning.Behandling av stora ytor och användning under täckande förband bör undvikas under denna tid.

   Körförmåga och användning av maskiner

   Inga kända risker.

   Daktacort innehåller bensoesyra och butylhydroxianisol

   Bensoesyra kan vara lätt irriterande på hud, ögon och slemhinnor. Butylhydroxianisol kan ge lokala hudreaktioner (t.ex. kontakteksem) eller vara irriterande för ögon och slemhinnor.


   3. Hur du använder Daktacort

   Använd alltid detta läkemedel exakt enligt beskrivning i denna bipacksedel eller enligt anvisningar från läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Rådfråga läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska om du är osäker.

   Vid behandling av fotsvamp för vuxna och barn över 10 år: Tvätta och torka fötterna noga. Använd särskild handduk till svampinfekterat område. På så sätt undviker du att smitta andra. Stryk ut krämen tunt på det infekterade hudområdet och 1-2 centimeter utanför 2 gånger dagligen (morgon och kväll). Massera in så att krämen försvinner helt. Tvätta händerna efter varje behandling. Byt strumpor varje dag. När huden sedan ser frisk ut igen bör behandlingen fortsätta minst 1 vecka till. Detta förebygger återfall. Du måste tala med läkare om symtomen försämras eller inte förbättras inom 7 dagar. Behandla inte längre än 4 veckor utan läkares ordination.

   Äldre

   En naturlig uttunning av huden förekommer hos äldre. Därför skall kortikosteroider användas sparsamt och under korta tidsperioder.

   Om du upplever att effekten av Daktacort är för stark eller för svag vänd dig till läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska.

   Om du använt för stor mängd av Daktacort

   • kan huden bli irriterad. Dessa besvär försvinner vanligen då behandlingen avbryts.

   • kan hela kroppen påverkas genom att kortison tas upp i blodbanan.

   Om du fått i dig för stor mängd läkemedel eller om t.ex. ett barn fått i sig läkemedlet av misstag kontakta läkare, sjukhus eller Giftinformationscentralen (tel. 112) för bedömning av risken samt rådgivning.

   4. Eventuella biverkningar

   Liksom alla läkemedel kan Daktacort orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

   Sluta att ta Daktacort och kontakta omedelbart läkare om du får något av följande symptom (angioödem) som har rapporterats (förekommer hos ett okänt antal användare):

   • svullnad av ansikte, tunga eller svalg

   • svårigheter att svälja

   • nässelutslag och andningssvårigheter

   Övriga rapporterade biverkningar:

   Mindre vanliga (kan förekomma hos upp till 1 av 100 användare): Hudirritation, sveda, nässelfeber, klåda, irritabilitet

   Har rapporterats (förekommer hos okänt antal användare): Allvarlig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion), överkänslighet. Lokala reaktioner som utslag, kontakteksem, hudrodnad, hudinflammation, förlust av pigment i huden. Dimsyn.

   Rapportering av biverkningar

   Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera eventuella biverkningar direkt till Läkemedelsverket, www.lakemedelsverket.se. Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

   Postadress: Läkemedelsverket Box 26 751 03 Uppsala

   5. Hur Daktacort ska förvaras

   Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

   Används före utgångsdatum som anges på förpackningen.

   Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

   Förvaras i kylskåp (2 °C-8 °C).

   Läkemedel ska inte kastas i avloppet eller bland hushållsavfall. Fråga apotekspersonalen hur man kastar läkemedel som inte längre används. Dessa åtgärder är till för att skydda miljön.

   6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

   Innehållsdeklaration

   • De aktiva substanserna är mikonazolnitrat och hydrokortison. 1 gram kräm innehåller mikonazolnitrat 20 mg och hydrokortison 10 mg.

   • Övriga innehållsämnen är pegoxol 7 stearat (etylenglykolmonostearat, makrogolstearat), oleoylmakrogolglycerider, flytande paraffin, dinatriumedetat, bensoesyra (E210), butylhydroxianisol och vatten.

   Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

   Daktacort är en vit kräm.

   Aluminiumtub innehållande 15 gram kräm.

   Innehavare av godkännande för försäljning

   McNeil Sweden AB, Solna

   Tel: 08-503 385 00

   med-info@its.jnj.com


   Denna bipacksedel ändrades senast

   2018-12-17


  • Denna produkt används inom följande områden:

  • SNABBT  Din order skickas samma dag vid beställning innan kl 14, gäller varor som finns på lager.

   SNABBARE – Hämta på ett apotek inom två timmar från beställning är lagd, gäller varor som finns på lager.

   FRI FRAKT – Gäller alla beställningar på apoteket.se.

   FRI RETUR  I butik och alltid 30 dagars öppet köp. Gäller ej läkemedel, kylvaror och livsmedel.

   Läs mer om att handla på apoteket.se

  Daktacort®

  Kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 gram Tub

  • Varunummer: 539783
  • Tillverkare: McNeil Sweden AB

  57 kr

  Jämförpris: 57 kr / st

  Finns i webblager.

  Finns varan på ditt apotek?

  %name%

  %address%, %region%

  Hämtar lagerstatus...

  %status%

  Markera ett apotek för att spara sökningen.
  Söker...

  Vi hittade tyvärr inte din butik. Stavade du namnet helt rätt?

  https://www.apoteket.se/produkt/daktacort-kram-20-mg-per-g-plus-10-mg-per-g-15-gram-tub-52973/ 52973 Daktacort® https://www.apoteket.se/produktbilder/Validoo/539783s.jpg 57.00 57.00 SEK Daktacort InStock Mot fotsvamp med klåda Meny Meny/Fotvård Meny/Fotvård/Fotsvamp Utan kampanj None Läkemedel Leverans 1-3 vardagar Kräm 20 mg/g + 10 mg/g 15 gram Tub